Procedură : 2013/2240(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0208/2014

Texte depuse :

A7-0208/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.24
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0300

RAPORT     
PDF 170kWORD 100k
20.3.2014
PE 521.640v01-00 A7-0208/2014

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 - C7 - 0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(4), în special articolul 24,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0208/2014),

1.  acordă directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2012;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 - C7 - 0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(10), în special articolul 24,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0208/2014),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției(13),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 - C7 - 0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(14), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(15), în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei(16), în special articolul 24,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(17),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(18), în special articolul 108,

–   având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0208/2014),

A. întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 7 241 850 EUR, reprezentând o majorare cu 51,11 % față de 2011, situație explicabilă prin faptul că Agenția a fost înființată recent; întrucât bugetul Agenției provine în întregime de la bugetul Uniunii;

B.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2012 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2011

1.   constată din raportul Curții de Conturi că, în ceea ce privește cele trei comentarii formulate în 2011, două măsuri de corecție întreprinse în urma observațiilor din exercițiul precedent sunt prezentate ca fiind „în curs”, iar una ca fiind „finalizată”;

2.       ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că:

      - în ceea ce privește gestiunea bugetară și financiară, au fost întocmite orientări detaliate privind procesul de elaborare a bugetului anual, care conțin o distribuție clară a responsabilităților, termene-limită interne, rezultatele preconizate și sprijin metodologic pentru cei implicați; ia act de faptul că gestionarii de linii bugetare beneficiază de rapoarte metodologice extinse pentru a garanta eficacitatea și consecvența principiului nou introdus de elaborare a bugetului pe posturi cu referință zero (zero line item budgeting);

      - componenta de previziuni bugetare a fost inclusă în raportul de execuție bugetară pentru a furniza informațiile necesare pentru monitorizarea angajamentelor și plăților;

      - transparența procedurilor de recrutare a fost îmbunătățită prin introducerea în anunțurile de posturi vacante a unei mențiuni privind numărul maxim de candidați care vor fi înscriși pe lista de rezervă și a unei trimiteri clare la posibilitatea de apel, precum și prin pregătirea întrebărilor pentru testele scrise și interviuri și stabilirea ponderii lor înainte de examinarea candidaturilor;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

3.   ia act cu preocupare de faptul că, pentru a acoperi taxele școlare mai ridicate, Agenția acordă membrilor personalului ai căror copii frecventează unități de învățământ primar sau secundar o alocație suplimentară, care s-a ridicat la aproximativ 23 000 EUR în 2012, în plus față de alocația școlară prevăzută în Statutul funcționarilor Uniunii Europene (denumit în continuare „Statutul funcționarilor”); observă că alocațiile respective nu sunt prevăzute de Statutul funcționarilor și, în consecință, Curtea de Conturi le consideră neconforme cu reglementările; recunoaște însă că această situație este cauzată de faptul că, în orașul unde are sediul Agenția, nu există școli europene și că scopul alocațiilor suplimentare este să asigure tratamentul egal al angajaților Agenției în temeiul Statutului funcționarilor;

Gestiunea bugetară și financiară

4.   constată că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2012 au condus la o rată de execuție bugetară de 93,75 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 66,8 %;

5.   regretă faptul că Agenția a reportat credite angajate aferente titlului II (clădirea agenției și cheltuieli aferente) în cuantum de 1 700 000 EUR, reprezentând 81 % din totalul creditelor angajate pentru acest titlu; constată că aceste reportări sunt legate, în special, de punerea în aplicare a Regulamentului REMIT, care este în curs de desfășurare; atrage atenția Agenției asupra observațiilor Curții de Conturi conform căreia punerea în aplicare este legată de activitățile operaționale ale Agenției și, prin urmare, ar fi trebuit să fie bugetată la titlul III;

6.   constată cu îngrijorare că, la sfârșitul exercițiului, Agenția deținea 4 200 000 EUR în numerar, incluzând excedentul bugetar din 2011 în valoare de 1 600 000 EUR, care a fost consecința unei solicitări excesive de fonduri în 2011 și care a fost recuperat de Comisie în ianuarie 2013; consideră că această situație încalcă principiul gestionării stricte a trezoreriei;

7.  consideră că, deși niciuna dintre problemele menționate în prezenta rezoluție nu este în sine și separat foarte gravă, per total este totuși în mod clar nevoie de îmbunătățiri din partea Agenției în ceea ce privește aplicarea orientărilor de bază pentru procedura de anul viitor; solicită Agenției să prezinte informații privind progresele realizate în cadrul acțiunilor ce vor fi întreprinse în urma procedurii de descărcare de gestiune pentru 2012;

Transferuri

8.   constată cu îngrijorare că, în 2012, Agenția a efectuat 20 transferuri de circa 1 000 000 EUR, afectând 43 de linii bugetare, ceea ce demonstrează deficiențe în planificarea bugetară;

Proceduri de achiziții publice și de recrutare

9.  constată cu îngrijorare că procedurile de recrutare auditate au scos la iveală deficiențe care afectează transparența și egalitatea de tratament a candidaților, în special faptul că întrebările pentru interviuri și teste nu erau elaborate înainte de examinarea candidaturilor, condițiile de admitere la testele scrise și interviuri și condițiile pentru înscrierea pe lista candidaților eligibili nu erau suficient de detaliate, iar măsurile luate pentru a asigura anonimitatea candidaților care se prezentau la testele scrise erau inadecvate; invită Agenția să remedieze această situație și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate în acest sens în cadrul acțiunilor ce vor fi întreprinse în urma procedurii de descărcare de gestiune pentru 2012;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

10. ia act de faptul că Agenția își reexaminează politica privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese pe baza Orientărilor Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale UE; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele evaluării de îndată ce sunt disponibile;

11. constată că CV-urile și declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare, ale directorului executiv, ale cadrelor de conducere și ale experților care fac parte din grupurile de experți ale Agenției, precum și CV-urile membrilor Consiliului de administrație și ai Camerei de recurs nu sunt disponibile publicului; invită Agenția să remedieze de urgență această situație;

Auditul intern

12. ia act, din informațiile furnizate de Agenție, că aceasta a semnat, în 2012, o Cartă privind misiunea Serviciului de Audit Intern (IAS) și a primit prima vizită a IAS în februarie 2012, când Serviciul a realizat o evaluare completă a riscurilor asociate proceselor operaționale, administrative și de sprijin ale Agenției, cu scopul de a elabora strategia de audit a IAS pentru 2013-2015, precum și o examinare restrânsă a aplicării standardelor de control intern; remarcă faptul că, în cursul analizei de risc, IAS a identificat procese cu un risc inerent ridicat care trebuie îmbunătățite, în special în domenii precum planificarea și monitorizarea, evaluarea performanțelor și dezvoltarea carierelor, gestionarea documentelor și a datelor, gestionarea instalațiilor, logistica, securitatea, relațiile și comunicarea cu părțile interesate, monitorizarea pieței interne, cooperarea cu autoritățile naționale de reglementare și monitorizarea și aplicarea codurilor de rețele; ia act de faptul că Agenția a prezentat un plan de acțiune pentru îmbunătățirea controalelor din cadrul acestor procese, plan care a primit sprijinul IAS;

Performanța

13. solicită Agenției să comunice într-un mod accesibil, în principal prin intermediul site-ului său de internet, rezultatele activității sale și impactul acesteia asupra cetățenilor europeni;

o

o         o

14. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din … 2014(19) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Thomas Ulmer

(1)

     JO C 365, 13.12.2013, p. 1.

(2)

     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

     JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(5)

     JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

     JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

     JO C 365, 13.12.2013, p. 1.

(8)

     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

   JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(11)

   JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

   JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

   JO C 365, 13.12.2013, p. 1.

(14)

   JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(15)

   JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(16)

   JO L 211, 14.8.2009, p. 1.

(17)

   JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(18)

   JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(19)

   Texte adoptate, P7_TA-PROV(2014).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate