Förfarande : 2013/2240(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0208/2014

Ingivna texter :

A7-0208/2014

Debatter :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Omröstningar :

PV 03/04/2014 - 7.24
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0300

BETÄNKANDE     
PDF 159kWORD 76k
20.3.2014
PE 521.640v02-00 A7-0208/2014

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(4), särskilt artikel 24,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–   med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0208/2014).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012, samt byråns svar(7),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(10), särskilt artikel 24,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–   med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0208/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012

(C7‑0328/2013 – 2013/2240(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2012, samt byråns svar(13),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(14), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 208,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(16), särskilt artikel 24,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(17), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(18), särskilt artikel 108,

–   med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–   med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0208/2014), och av följande skäl:

A.  Den slutliga budgeten för Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) uppgick enligt dess egna redovisningar för budgetåret 2012 till 7 241 850 EUR, vilket motsvarar en ökning med 51,11 procent jämfört med 2011, vilket kan förklaras med att byrån är nyinrättad. Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.   Revisionsrätten har förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att byråns räkenskaper för budgetåret 2012 är tillförlitlig och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2011

1.   Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport har två av de korrigerande åtgärder som vidtagits med anledning av de tre kommentarerna från 2011 markerats som pågående och en som avslutad.

2.       Europaparlamentet konstaterar följande utifrån byråns svar:

      - Detaljerade riktlinjer för upprättande av den årliga budgeten har tagits fram när det gäller budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning, med en tydlig ansvarsfördelning, interna tidsfrister, förväntade resultat och metodstöd för de berörda aktörerna. Parlamentet konstaterar att de ansvariga för budgetrubrikerna får utförliga metodrapporter för att garantera effektiviteten och samstämdheten i den nyligen införda nollbasbudgeteringen.

      - Budgetprognoskomponenten har införts i rapporten om budgetgenomförandet för att ge den information som krävs för övervakningen av åtaganden och betalningar.

      - Rekryteringens transparens har ökats genom att man i meddelanden om lediga tjänster anger det högsta antalet sökande som kan tas upp på reservlistan och genom att man tydligt nämner möjligheten att överklaga samt genom att man utarbetar frågorna för skriftliga prov och intervjuer samt deras relativa betydelse innan ansökningarna behandlas.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

3.   Europaparlamentet noterar med oro att byrån, för att täcka högre skolavgifter, ger personal vars barn går i grund- och gymnasieskola ett kompletterande bidrag som 2012 uppgick till ungefär 23 000 EUR, utöver utbildningstilläggen i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid Europeiska unionen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna). Parlamentet noterar att dessa tillägg inte ingår i tjänsteföreskrifterna och därmed strider mot gällande bestämmelser enligt revisionsrätten. Parlamentet konstaterar dock att detta beror på bristen på Europaskolor i den stad där byrån är baserad och att syftet med dessa tillägg är likabehandling av byråns anställda enligt tjänsteföreskrifterna.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.   Europaparlamentet noterar att övervakningsinsatserna under budgetåret 2012 ledde till en budgetgenomförandegrad på 93,75 % och att utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden var 66,8 %.

5.   Europaparlamentet beklagar att byrån förde över gjorda åtaganden i avdelning II (byråns byggnader och tillhörande kostnader) i budgeten på 1 700 000 euro till efterföljande budgetår, vilket motsvarar 81 % av de totala åtagandena i avdelning II. Parlamentet noterar att överföringarna till största delen gäller det pågående genomförandet av Remit-förordningen. Parlamentet uppmärksammar byrån på revisionsrättens påpekande att eftersom genomförandet hänger samman med byråns operativa verksamhet borde det normalt ha budgeterats under avdelning III.

6.   Europaparlamentet noterar med oro att byrån hade 4 200 000 EUR i kontanter vid årets slut, däribland överskottet från 2011 års budget på 1 600 000 EUR som berodde på att alltför stora anslag hade begärts 2011. Kommissionen återtog dessa medel i januari 2013. Parlamentet anser att detta inte är i linje med principerna för en strikt likviditetsförvaltning.

7.  Europaparlamentet anser att de problem som tas upp i denna resolution visserligen inte är allvarliga i sig, men att det sammantaget finns ett klart behov av förbättringar från byråns sida när det gäller att följa grundläggande riktlinjer med tanke på nästa års förfarande. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera framstegen inom ramen för uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012.

Överföringar

8.   Europaparlamentet noterar med oro att byrån under 2012 gjorde 20 överföringar på ungefär 1 000 000 EUR som berörde 43 budgetrubriker, vilket tyder på brister i budgetplaneringen.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

9.  Europaparlamentet noterar med oro att de granskade rekryteringsförfarandena hade brister när det gäller transparensen och likabehandlingen av sökande, nämligen att frågorna till intervjuer och prov inte fastställdes innan ansökningarna gicks igenom, att villkoren för tillträde till skriftliga prov och intervjuer och för att tas upp på förteckningen över lämpliga sökande inte var tillräckligt detaljerade samt att åtgärderna för att garantera att de sökande som gjorde skriftliga prov var anonyma var otillräckliga. Parlamentet uppmanar byrån att rätta till situationen och informera myndigheten som beviljar ansvarsfrihet om framstegen i detta avseende inom ramen för uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10. Europaparlamentet konstaterar att byrån ser över sin politik för förebyggande och hantering av intressekonflikter med utgångspunkt i kommissionens riktlinjer för förebyggande och hantering av intressekonflikter i EU:s decentraliserade byråer. Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av bedömningen så snart de finns tillgängliga.

11. Europaparlamentet påpekar att meritförteckningarna och intresseförklaringarna för tillsynsnämndens medlemmar, direktören, högsta ledningen och de experter som ingår i byråns expertgrupper samt meritförteckningarna för styrelsens och överklagandenämndens medlemmar inte har offentliggjorts. Byrån uppmanas att omedelbart åtgärda detta.

Internrevision

12. Europaparlamentet erfar från byrån att den 2012 undertecknade ett uppdragsavtal med kommissionens tjänst för internrevision (IAS) och tog emot dess första besök i februari 2012, då IAS gjorde en fullständig riskbedömning av byråns operativa, administrativa och stödrelaterade processer i syfte att fastställa sin revisionsstrategi för perioden 2013–2015, samt en begränsad översyn av genomförandet av de interna kontrollstandarderna. Parlamentet noterar att IAS vid riskanalysen identifierade processer med hög inneboende risk som fortfarande inte har förbättrats, särskilt planering och övervakning, prestationsbedömning och karriärutveckling, dokumenthantering och datahantering, fastighetsförvaltning, logistik, säkerhet, förbindelser och kommunikation med intressenter, övervakning av den inre marknaden, samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter och övervakning av genomförandet av nätföreskrifter. Parlamentet noterar att byrån har lämnat in en handlingsplan för att förbättra kontrollen av dessa processer och att IAS har gett planen sitt stöd.

Resultat

13. Europaparlamentet uppmanar byrån att på ett tillgängligt sätt, huvudsakligen via sin webbplats, informera om resultaten av sitt arbete och hur det påverkar de europeiska medborgarna.

o

o         o

14. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2014(19) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Thomas Ulmer

(1)

     EUT C 365, 13.12.2013, s. 1.

(2)

     EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

     EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

     EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.

(5)

     EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

     EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

     EUT C 365, 13.12.2013, s. 1.

(8)

     EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

     EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

   EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.

(11)

   EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

   EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

   EUT C 365, 13.12.2013, s. 1.

(14)

   EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)

   EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(16)

   EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.

(17)

   EUT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

   OJ L 328, 7.12.2013, p. 42.

(19)

   Antagna texter, P7_TA-PROV(2014).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy