Procedure : 2013/2249(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0210/2014

Indgivne tekster :

A7-0210/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.56
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0332

BETÆNKNING     
PDF 161kWORD 74k
20.3.2014
PE 521.706v01-00 A7-0210/2014

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Paul Rübig

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012

(C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 med fællesforetagendets svar(1),

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(4), særlig artikel 11, stk. 4,

–   der henviser til fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser vedtaget ved bestyrelsens beslutning den 7. november 2008,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0210/2014),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2012;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012

(C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012,

–   der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 med fællesforetagendets svar(7),

–   der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(8), særlig artikel 185,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(10), særlig artikel 11, stk. 4,

–   der henviser til fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser vedtaget ved bestyrelsens beslutning den 7. november 2008,

–   der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–   der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0210/2014),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012

(C7-0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europa-Parlamentet,

–    der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012,

–    der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2012 med fællesforetagendets svar(13),

–    der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2014 (05851/2014 – C7-0053/2014),

–    der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–    der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(14), særlig artikel 185,

–    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(15), særlig artikel 208,

–    der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky(16), særlig artikel 11, stk. 4,

–    der henviser til fællesforetagendet Clean Skys finansielle bestemmelser vedtaget ved bestyrelsens beslutning den 7. november 2008,

–    der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(17),

–    der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(18), særlig artikel 108,

–    der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–    der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–    der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0210/2014),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky (”fællesforetagendet”)blev oprettet i 2007 for en periode på 10 år med det formål at fremskynde udvikling, validering og demonstration i Unionen af rene lufttransportteknologier med henblik på anvendelse snarest muligt;

B.   der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i 2009;

C.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Den Europæiske Union repræsenteret af Kommissionen og partnere fra industrien som f.eks. lederne af de "integrerede teknologidemonstratorer" (ITD’erne) og de associerede medlemmer af de enkelte ITD’er;

D.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag for de 10 år til fællesforetagendet er 800 000 000 EUR, som afholdes af bevillingen til det syvende forskningsrammeprogram;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.   bemærker, at Revisionsretten anførte, at fællesforetagendets årsregnskab for 2012 i alt væsentligt giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2012 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

2.   glæder sig over, at fællesforetagendets årsregnskab modtog en blank erklæring fra Revisionsretten om lovligheden og den formelle rigtighed af disse regnskabers underliggende transaktioner, efter at Revisionsretten i 2011 afgav en erklæring med forbehold; opfordrer fællesforetagendet til at videreføre sine bestræbelser på at sikre en forsvarlig finansiel forvaltning;

3.   noterer sig, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2012 var opført 205,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 167,9 mio. EUR i betalingsbevillinger;

4.   ser af fællesforetagendets endelige regnskab, at anvendelsesgraden for forpligtelsesbevillinger var på 84 % samlet set, mens graden for betalingsbevillinger var på 75 %; bemærker endvidere, at den operationelle gennemførelsesgrad inden for dette var på 97 % for forpligtelsesbevillinger og 84 % for betalingsbevillinger; er fortsat bekymret over, at disse rater afspejler de store forsinkelser med gennemførelsen af aktiviteterne i forhold til den oprindelige plan; anmoder fællesforetagendet om fortsat at forbedre sine workflows og procedurer for at afkorte perioden mellem offentliggørelse af forslagsindkaldelser og indgåelse af tilskudsaftaler;

5.   er bekymret over den tilbagevendende begrænsede gennemførelse af fællesforetagendets budget og beklager kontantbeholdningen på 25,7 EUR ved årets afslutning, som udgjorde 15 % af de disponible betalingsbevillinger; bemærker, at dette er i strid med princippet om, at budgettet skal balancere; minder fællesforetagendet om, at det er nødvendigt at gennemføre konkrete foranstaltninger med henblik på at opnå balance i budgettet;

Interne kontrolsystemer

6.   glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at fællesforetagendet i 2012 har forbedret sine forvaltningsmæssige, administrative, finansielle og regnskabsmæssige procedurer yderligere; bemærker, at det, selv om der har været visse begrænsninger med hensyn til fuldstændigheden af de forvaltede operationelle oplysninger, gennemførte "GMT-værktøjet", en særlig applikation til forvaltning af finansielle oplysninger vedrørende implementering af tilskudsaftaler med medlemmer;

7.   er bekymret over, at selv om de revisionsattester, der var indsendt sammen med omkostningsanmeldelserne fra to støttemodtagere, var med forbehold med hensyn til kontrakterne for de ansatte, der arbejdede på projektet, og en af disse revisionsattester også indeholdt et forbehold med hensyn til de satser for indirekte omkostninger, der var anvendt, frigjorde fællesforetagendet betalingerne; bemærker, at fællesforetagendet fulgte op på disse sager, og at der i sidste ende ikke blev betalt uberettigede omkostninger; opfordrer derfor fællesforetagendet til at tage behørigt højde for undtagelserne i revisionsattesterne, før det validerer og betaler de underliggende omkostningsanmeldelser;

8.   noterer sig, at Retten på trods af de generelt positive konklusioner konstaterede følgende svagheder, der i et vist omfang er specifikke, med hensyn til den forudgående kontrol af omkostningsanmeldelserne fra Clean Skys partnere:

–   de tjeklister, der blev anvendt til den forudgående kontrol af udgiftsanmeldelser, var ikke altid fyldestgørende

–   kontrollanterne udarbejdede ikke rapporter om den tekniske godkendelse af partnernes aktiviteter

–   i ét tilfælde blev opgaverne med finansiel verifikation og godkendelse udført af administrationschefen, hvilket er i strid med bestemmelserne i håndbogen om finansielle procedurer og princippet om funktionsadskillelse

–   fællesforetagendets partnere indsender generelt omkostningsanmeldelser for sent, og på tidspunktet for revisionen var mindst 70 ud af 292 omkostningsanmeldelser ikke blevet indsendt rettidigt til fællesforetagendet, og heraf var 15 sager over et år forsinkede;

9.   anerkender, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste i 2012 reviderede den årlige proces med planlægning af tilskudsforvaltningen; glæder sig over, at Revisionens konklusion var, at det eksisterende system til intern kontrol gav rimelig sikkerhed med hensyn til opfyldelsen af de forretningsmål, der var opstillet for denne proces, men bemærker, at revisoren fremsatte to vigtige anbefalinger, der vedrører forsinkelser i gennemførelsen af programmet og systemet til evaluering af ressourceudnyttelsen; opfordrer fællesforetagendet til at underrette dechargemyndigheden om status for gennemførelsen af programmet og resultaterne heraf;

10. noterer med tilfredshed, at Revisionsretten finder, at der er sket betydelige fremskridt med hensyn til it-aspekterne ved fællesforetagendets kontinuitetsplan og katastrofeplan; understreger imidlertid, at formaliseringen af disse politikker og procedurer endnu ikke er fuldstændiggjort, og opfordrer fællesforetagendet til omgående at afhjælpe dette;

11. beklager, at cv'er for medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør ikke er offentligt tilgængelige; opfordrer fællesforetagendet til straks at rette op på denne situation; opfordrer indtrængende fællesforetagendet til at udvikle og vedtage en omfattende politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter;

12. mener, at en høj grad af gennemsigtighed udgør et centralt element med hensyn til at mindske risikoen for interessekonflikter; opfordrer derfor fællesforetagendet til på dennes websted at offentliggøre dets politik og/eller ordninger for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt en liste over bestyrelsesmedlemmerne sammen med disses cv'er;

13. opfordrer Revisionsretten til at føre tilsyn med fællesforetagendets politikker for håndtering og forebyggelse af interessekonflikter ved at udarbejde et udkast til en særberetning herom i forbindelse med den næste dechargeprocedure;

Horisontale aspekter af europæiske fællesforetagender inden for forskning

14. noterer sig, at Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, vurdering af centrale kontroller i overvågnings- og kontrolsystemer og test af transaktioner i fællesforetagendet, men ikke hos fællesforetagendets medlemmer eller endelige modtagere;

15. bemærker, at revisionstest af medlemmerne eller de endelige modtagere gennemføres enten af fællesforetagendet eller af eksterne revisionsfirmaer, som er engageret og overvåges af fællesforetagendet;

16. bifalder Revisionsrettens særberetning nr. 2/2013: "Har Kommissionen sørget for, at det syvende rammeprogram for forskning gennemføres effektivt?", hvor Retten undersøgte, om Kommissionen havde sørget for, at det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7) blev gennemført effektivt;

17. bemærker, at revisionen også omfattede oprettelse af fælles teknologiinitiativer (FTI);

18. er enig i Revisionsrettens konklusion om, at FTI'erne er oprettet for at støtte industrielle investeringer på lang sigt inden for bestemte forskningsområder; bemærker imidlertid, at det i gennemsnit har taget to år at tildele et FTI finansiel uafhængighed, og Kommissionen forbliver sædvanligvis ansvarlig for en tredjedel af FTI'ernes forventede operationelle levetid;

19. bemærker endvidere, at visse FTI'er ifølge Revisionsretten på særligt vellykket vis har formået at inddrage små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i deres projekter, og at næsten 21 % af den finansiering, som ydes af FTI'er, er blevet tildelt SMV'er;

20. påpeger, at de samlede vejledende ressourcer, som anses for at være nødvendige for de syv europæiske fællesforetagender inden for forskning, som Kommissionen indtil videre har oprettet i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde – med undtagelse af fællesforetagendet Galileo – i hele deres levetid udgør 21 793 000 000 EUR;

21. bemærker, at fællesforetagendernes samlede budgetindtægter for 2012 udgjorde omkring 2,5 mia. EUR eller omkring 1,8 % af Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2012, mens omkring 618 mio. EUR kom fra det almindelige budget (kontant bidrag fra Kommissionen), og ca. 134 mio. EUR kom fra partnere fra industrien og medlemmerne af fællesforetagenderne;

22. bemærker, at fællesforetagenderne beskæftiger 409 fastansatte og midlertidigt ansatte eller mindre end 1 % af Unionens tjenestemænd, som er godkendt i henhold til Unionens almindelige budget (stillingsfortegnelsen);

23. minder om, at det skønnede samlede EU-bidrag, som fællesforetagenderne har behov for i deres levetid, udgør 11 489 000 000 EUR;

24. opfordrer Revisionsretten til at foretage en omfattende analyse af FTI'erne og de andre fællesforanstaltninger i en særskilt beretning i lyset af de store involverede beløb og risici – navnlig i forhold til omdømme; minder om, at Parlamentet tidligere har anmodet Revisionsretten om at udarbejde en særberetning om fællesforetagendernes kapacitet sammen med deres private partnere for at sikre merværdi og en effektiv gennemførelse af Unionens programmer for forskning, teknologisk udvikling og demonstration; bemærker, at fællesforetagenderne skønnes at sikre finansiering af langsigtede industrielle investeringer og at fremme private investeringer i forskning.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Fiona Hall, Annette Koewius

(1)

     EUT C 369 af 17.12.2013, s. 10.

(2)

     EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)

     EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

     EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(5)

     EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

     EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

     EUT C 369 af 17.12.2013, s. 10.

(8)

     EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(9)

     EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

   EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(11)

   EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

   EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

   EUT C 369 af 17.12.2013, s. 10.

(14)

   EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(15)

   EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(16)

   EUT L 30 af 4.2.2008, s. 1.

(17)

   EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(18)

   EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik