MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

20.3.2014 - (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Paul Rübig

Menettely : 2013/2249(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0210/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0210/2014
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä yhteisyrityksen vastaukset[1],

–   ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05851/2014 – C7‑0053/2014),

   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/2008[4] ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 7. marraskuuta 2008 antamallaan päätöksellä,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[5],

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[6] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0210/2014),

1.  myöntää Clean Sky -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Clean Sky -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä yhteisyrityksen vastaukset[7],

–   ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[8] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[9] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/2008[10] ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 7. marraskuuta 2008 antamallaan päätöksellä,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[11],

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[12] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0210/2014),

1.  hyväksyy Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä yhteisyrityksen vastaukset[13],

–   ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[14] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[15] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen perustamisesta 20. joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 71/2008[16] ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Clean Sky -yhteisyrityksen varainhoitosäännöt, jotka sen hallintoneuvosto vahvisti 7. marraskuuta 2008 antamallaan päätöksellä,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[17],

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[18] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–   ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0210/2014),

A. ottaa huomioon, että Clean Sky -yhteisyritys (jäljempänä ”yhteisyritys”), perustettiin vuonna 2007 kymmeneksi vuodeksi vauhdittamaan puhtaan lentoliikenneteknologian kehittämistä, validointia ja demonstrointia unionissa, jotta sitä voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman pian;

B.  ottaa huomioon, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa vuonna 2009;

C. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama Euroopan unioni sekä ITD-toimien vetäjinä toimivat teollisuutta edustavat kumppanit ja ITD:n assosiaatiojäsenet;

D. ottaa huomioon, että unioni osarahoittaa yhteisyritystä kymmenen vuoden ajan enintään 800 000 000 eurolla tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman talousarviosta;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2012 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2012 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien sääntöjen mukaisesti;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyrityksen tilinpäätös sai tilintarkastustuomioistuimelta puhtaan lausunnon tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta saatuaan vuonna 2011 varauman sisältävän lausunnon, ja kehottaa yhteisyritystä jatkamaan pyrkimyksiään varmistaa moitteeton varainhoito;

3.  panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2012 lopulliseen talousarvioon sisältyi 205,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 167,9 miljoonaa euroa maksumäärärahoja;

4.  panee yhteisyrityksen lopullisesta tilinpäätöksestä merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli kaikkiaan 84 prosenttia, kun se maksumäärärahojen kohdalla oli 75 prosenttia; panee lisäksi merkille, että toimintamenoissa maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 84 prosenttia; pitää vuoteen 2011 nähden tapahtuneista parannuksista huolimatta edelleen huolestuttavana, että tämä kertoo siitä, että toimien täytäntöönpano on viivästynyt merkittävästi alkuperäiseen suunnitelmaan nähden; pyytää yhteisyritystä edelleen parantamaan työnkulkuaan ja menettelyjään, jotta se pystyisi lyhentämään ehdotuspyyntöjen julkaisemisen ja avustussopimusten tekemisen välistä aikaa;

5.  pitää huolestuttavana, että yhteisyrityksen talousarvion toteutusaste on toistuvasti alhainen, ja pitää valitettavana, että käteisvarojen saldo oli vuoden lopussa 25,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 15:tä prosenttia käytettävissä olleista maksumäärärahoista; toteaa, että tämä on vastoin talousarvion tasapainon periaatetta; muistuttaa yhteisyritystä siitä, että sen on toteutettava konkreettisia toimenpiteitä talousarvion tasapainon saavuttamiseksi;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

6.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen päätelmää, että yhteisyritys teki varainhoitovuonna 2012 lisäparannuksia johtamis-, hallinnointi-, taloushallinto- ja kirjanpitomenettelyihinsä; panee merkille, että vaikka hallinnoitavien operatiivisten tietojen kattavuuden osalta oli yhä tiettyjä rajoitteita, yhteisyritys pani täytäntöön avustusten hallinnointiin tarkoitetun ”GMT-välineen” eli sovelluksen, jonka avulla hallinnoidaan osakkaiden kanssa tehtyjen avustussopimusten täytäntöönpanoon liittyviä taloudellisia tietoja;

7.  pitää huolestuttavana, että vaikka kahden edunsaajan toimittamaan kuluilmoitukseen liittynyt tarkastuslausunto sisälsi varaumia, jotka koskivat hanketta varten palvelukseen otettujen henkilöstön jäsenten kanssa tehtyjä sopimuksia, ja toiseen kuluilmoitukseen liittynyt tarkastuslausunto sisälsi myös varaumia, jotka koskivat välillisiin kuluihin sovellettavia tukitasoja, yhteisyritys siitä huolimatta suoritti maksut; panee merkille, että yhteisyritys seurasi näitä tapauksia eikä tukeen oikeuttamattomia kuluja lopulta maksettu; kehottaa yhteisyritystä ottamaan asianmukaisesti huomioon tarkastustodistuksissa merkille pannut poikkeukset ennen perusteena olevien kuluilmoitusten validointia ja maksamista;

8.  panee yleisesti ottaen myönteisistä päätelmistä huolimatta merkille, että Clean Sky ‑yhteisyrityksen yhteistyökumppaneiden toimittamia kuluilmoituksia koskeneessa ennakkotarkastuksessa havaittiin seuraavat, osittain erityiset puutteet:

–   kuluilmoitusten ennakkotarkastuksissa käytetyt tarkistuslistat eivät aina olleet täydellisiä;

–   tarkastuksista vastaavat henkilöt eivät laatineet yhteistyökumppaneiden toimista teknistä hyväksyntää koskevia raportteja;

–   yhdessä tapauksessa hallintopäällikkö oli huolehtinut rahoitusta koskevista tarkastuksista sekä tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävistä, mikä on vastoin rahoitusmenettelyjen käsikirjaa ja tehtävien erillään pitämistä koskevaa periaatetta;

–   yhteisyrityksen yhteistyökumppanit toimittavat yleensä kuluilmoitukset myöhässä, ja yhteisyritykselle toimitettavista 292 kuluilmoituksesta ainakin 70 oli myöhässä tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikaan ja 15 tapauksessa kuluilmoitukset olivat viivästyneet yli vuoden;

9.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) tarkasti vuonna 2012 avustusten hallinnointiin sovellettavan vuotuisen suunnitteluprosessin; on ilahtunut, että tarkastuksen perusteella tehtiin johtopäätös, että olemassa oleva sisäisen tarkastuksen järjestelmä antoi kohtuullisen varmuuden prosessille asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta, mutta panee merkille, että tilintarkastaja esitti kaksi erittäin tärkeää suositusta, jotka koskivat ohjelman täytäntöönpanoviiveitä ja resurssien käytön arviointijärjestelmää; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, missä määrin ohjelma on pantu täytäntöön ja mitä tuloksia on saavutettu;

10. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan yhteisyrityksen toiminnan jatkuvuutta koskevaan suunnitelmaan ja palautumissuunnitelmaan liittyviin tietoteknisiin näkökohtiin on tehty huomattavia parannuksia; korostaa kuitenkin, että näiden toimintalinjojen ja menettelyjen virallistamista ei ole vielä saatu päätökseen, ja pyytää yhteisyritystä korjaamaan asian viipymättä;

11. pitää valitettavana, että hallintoneuvoston jäsenten ja toimitusjohtajan ansioluettelot eivät ole julkisesti saatavilla; kehottaa yhteisyritystä korjaamaan asian pikaisesti; kehottaa yhteisyritystä laatimaan ja ottamaan käyttöön eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat kattavat toimintalinjat;

12. katsoo, että korkea avoimuuden taso on tärkeä tekijä eturistiriitojen riskin vähentämisessä; kehottaa siksi yhteisyritystä esittämään verkkosivustollaan eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat toimintalinjansa ja/tai järjestelynsä sekä täytäntöönpanosääntönsä samoin kuin luettelon hallintoneuvoston jäsenistä ja heidän ansioluettelonsa;

13. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta seuraamaan eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevia yhteisyrityksen toimintalinjoja laatimalla aiheesta erityiskertomuksen seuraavaan vastuuvapauden myöntämismenettelyyn mennessä;

Euroopan unionin tutkimuksen yhteisyrityksiä koskevat horisontaaliset näkökohdat

14. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastuksen lähestymistapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin ja tapahtumien testaamisen yhteisyrityksen tasolla mutta ei yhteisyrityksen osakkaiden tai lopullisten edunsaajien tasolla;

15. panee merkille, että tarkastuksessa suoritettavan testin suorittaa osakkaiden tai lopullisten edunsaajien tasolla joko yhteisyritys tai yhteisyrityksen palkkaama ja valvoma ulkopuolinen tilintarkastusyritys;

16. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?”, jossa tilintarkastustuomioistuin tutki, onko komissio varmistanut tehokkaan täytäntöönpanon seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa;

17. panee merkille, että tarkastus kattoi myös yhteisten teknologia-aloitteiden perustamisen;

18. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen päätelmään, että yhteisiä teknologia-aloitteita on perustettu tukemaan pitkän aikavälin teollisuusinvestointeja tietyillä tutkimusaloilla; toteaa kuitenkin, että yhteisen teknologia-aloitteen taloudellisen itsenäisyyden toteutuminen on vienyt keskimäärin kaksi vuotta ja komission vastuu on kestänyt yleensä kolmanneksen yhteisten teknologia-aloitteiden oletetusta toiminta-ajasta;

19. panee lisäksi merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan jotkin yhteiset teknologia-aloitteet ovat saaneet erityisen onnistuneesti pk-yrityksiä mukaan hankkeisiinsa, ja yhteisten teknologia-aloitteiden myöntämästä rahoituksesta lähes 21 prosenttia on suunnattu pk-yrityksille;

20. kiinnittää huomiota siihen, että komission tähän mennessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklan nojalla perustamien Euroopan unionin tutkimuksen yhteisyritysten – lukuun ottamatta Galileo-yhteisyritystä – varojen ohjeelliseksi kokonaismääräksi määritettiin koko toimintakaudelle 21 793 000 000 euroa;

21. panee merkille, että yhteisyritysten vuoden 2012 arvioidut talousarvioon otetut tulot olivat yhteensä 2,5 miljardia euroa, eli noin 1,8 prosenttia unionin varainhoitovuoden 2012 yleisestä talousarviosta, ja että noin 618 miljoonaa euroa saatiin yleisestä talousarviosta (käteissuorituksena komissiolta) ja noin 134 miljoonaa euroa yhteisyritysten teollisuuskumppaneilta ja osakkailta;

22. panee merkille, että yhteisyritysten palveluksessa on 409 vakinaista ja väliaikaista toimihenkilöä eli alle prosentti unionin yleisessä talousarviossa (henkilöstötaulukko) hyväksytyistä unionin toimihenkilöistä;

23. muistuttaa, että unionin kokonaisosuudeksi yhteisyrityksistä määritettiin koko toimintakaudelle 11 489 000 000 euroa;

24. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta analysoimaan yhteisiä teknologia-aloitteita ja muita yhteisyrityksiä kattavasti erillisessä kertomuksessa ja ottamaan huomioon asiaan liittyvät merkittävät määrät sekä riskit – etenkin maineeseen liittyvät riskit; muistuttaa, että parlamentti on pyytänyt aiemmin tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen yhteisyritysten valmiudesta varmistaa yhdessä yksityisten kumppaniensa kanssa unionin tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin ohjelmien tuottama lisäarvo ja niiden tehokas täytäntöönpano; toteaa, että yhteisyritysten tarkoituksena on varmistaa pitkän aikavälin teollisuusinvestointien rahoitus ja edistää yksityisiä investointeja tutkimukseen.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Fiona Hall, Annette Koewius

 • [1]  EUVL C 369, 17.12.2013, s. 10.
 • [2]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1.
 • [5]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  EUVL C 369, 17.12.2013, s. 10.
 • [8]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1.
 • [11]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  EUVL C 369, 17.12.2013, s. 10.
 • [14]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  EUVL L 30, 4.2.2008, s. 1.
 • [17]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.