Postupak : 2013/2249(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0210/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0210/2014

Rasprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.56
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0332

IZVJEŠĆE     
PDF 170kWORD 114k
20.3.2014
PE 521.706v02-00 A7-0210/2014

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Paul Rübig

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(1),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(2), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebice njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(4), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–   uzimajući u obzir financijska pravila zajedničkog poduzeća „Clean Sky” donesena Odlukom njezina Upravnog odbora 7. studenog 2008.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0210/2014),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012.;

2.  izlaže svoja zapažanja u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(7),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(8), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebice njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(10), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–   uzimajući u obzir financijska pravila zajedničkog poduzeća „Clean Sky” donesena Odlukom njezina Upravnog odbora 7. studenog 2008.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0210/2014),

1.  odobrava zatvaranje računa zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir konačne godišnje financijske izvještaje zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012.,

–   uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća „Clean Sky” za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima Zajedničkog poduzeća(13),

–   uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2014. (05851/2014 – C7-0053/2014),

–   uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(14), a posebno njezin članak 185.,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(15), a posebice njezin članak 208.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky”(16), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

–   uzimajući u obzir financijska pravila zajedničkog poduzeća „Clean Sky” donesena Odlukom njezina Upravnog odbora 7. studenog 2008.,

–   uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenog 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(17),

–   uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18), a posebno njezin članak 108.,

–    uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

–   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A7-0210/2014),

A. budući da je zajedničko poduzeće „Clean Sky” („Zajedničko poduzeće”) osnovano 2007. za razdoblje od 10 godina radi ubrzanja razvoja, provjere i predstavljanja čistih tehnologija zračnog prijevoza u Uniji kako bi se one što prije počele koristiti,

B.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo sa samostalnim radom u 2009.,

C. budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Europska unija, koju predstavlja Komisija, i industrijski partneri kao čelnici „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD), zajedno s pridruženim članovima ITD-ova,

D. budući da maksimalni doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 10 godina iznosi 800 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna Sedmog okvirnog programa za istraživanje,

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da je Revizorski sud izjavio da godišnji financijski izvještaji zajedničkog poduzeća „Clean Sky” iz 2012. u svim značajnim aspektima predstavljaju njegovo financijsko stanje od 31. prosinca 2012. te da su rezultati njihovih operacija i novčanih tokova za okončanu godinu u skladu s odredbama njegovih financijskih pravila;

2.  pozdravlja to što su godišnji financijski izvještaji Zajedničkog poduzeća dobili pozitivno mišljenje Revizorskog suda o zakonitosti i pravilnosti predmetnih transakcija nakon primitka uvjetnog mišljenja 2011., te poziva Zajedničko poduzeće da nastavi s naporima prema osiguravanju dobroga financijskog upravljanja;

3.  primjećuje da konačni izmijenjeni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2012. uključuje odobrena sredstva za obveze u iznosu od 205,4 milijuna EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 167,9 milijuna EUR;

4.  uočava u konačnim godišnjim financijskim izvještajima Zajedničkog poduzeća da je stopa korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila ukupno 84 %, a stopa za odobrena sredstva za plaćanja 75 %; primjećuje, osim toga, da je u sklopu toga stopa operativnog izvršenja iznosila 97 % za odobrena sredstva za preuzimanje obveza, a 84 % za odobrena sredstva za plaćanja; i dalje je, unatoč poboljšanju u usporedbi s 2011., zabrinut što te stope odražavaju znatne odgode u provedbi aktivnosti u usporedbi s prvotnim planom; traži da Zajedničko poduzeće nastavi poboljšavati svoje procese rada i postupke skraćenja razdoblja između objavljivanja poziva na podnošenje prijedloga i potpisivanja sporazuma o bespovratnim sredstvima;

5.  zabrinut je zbog ponovno niskog izvršenja proračuna Zajedničkoga poduzeća te žali što je na kraju godine ostalo novčanih sredstava u iznosu od 25,7 milijuna EUR, što čini 15 % raspoloživih sredstava za plaćanja; uočava da to nije u skladu s proračunskim načelom uravnoteženosti; podsjeća Zajedničko poduzeće da treba primijeniti konkretne mjere kako bi postiglo proračunsku uravnoteženost;

Sustav unutarnjeg nadzora

6.  pozdravlja što je Revizorski sud zaključio da je tijekom 2012. Zajedničko poduzeće dodatno poboljšalo svoje upravljačke, administrativne, financijske i računovodstvene postupke; uzima na znanje da je, premda je bilo ograničenja kad je riječ o potpunosti operativnih informacija kojima se upravlja, Zajedničko poduzeće primijenilo aplikaciju „GMT tool” koja se koristi za upravljanje financijskim informacijama u vezi s provedbom sporazumâ o bespovratnim sredstvima s članovima;

7.  izražava zabrinutost što je Zajedničko poduzeće izvršilo isplatu premda su revizijska uvjerenja priložena uz zahtjeve za povratom troškova dvoje korisnika sadržavala zadrške o ugovorima za osoblje zaposleno na projektu, a u jednom od njih revizijsko je uvjerenje također sadržavalo zadrške o primijenjenim stopama neizravnih troškova; primjećuje da je Zajedničko poduzeće nastavilo pratiti te slučajeve te nikakvi neprihvatljivi troškovi nisu plaćeni; poziva, stoga, Zajedničko poduzeće da uzme u obzir iznimke uvrštene u revizijska uvjerenja prije potvrde i isplate predmetnih zahtjeva za povratom troškova;

8.  primjećuje da su, unatoč zaključku koji je bio uglavnom pozitivan, tijekom kontrola ex ante zahtjeva za povratom troškova koje su podnijeli partneri Zajedničkog poduzeća uočeni sljedeći, djelomice određeni nedostaci:

–   kontrolne liste korištene za kontrole ex ante zahtjeva za povratom troškova nisu uvijek bile u potpunosti ispunjenje,

–   djelatnici koji su obavljali provjere nisu sastavljali izvješća o tehničkom prihvaćanju aktivnosti partnera,

–   u barem jednom slučaju zadatak financijske provjere i odobrenja obavio je voditelj administracije, što nije u skladu s odredbama priručnika o financijskim postupcima i načelom razdvajanja dužnosti,

–   partneri Zajedničkog poduzeća u pravilu kasne u predaji zahtjeva za povratom troškova te u vrijeme revizije barem 70 od 292 zahtjeva za povratom troškova nije predano Zajedničkom poduzeću na vrijeme, a u 15 slučajeva kašnjenje je iznosilo više od godine;

9.  priznaje da je 2012. Komisijina Služba za unutarnju reviziju revidirala godišnji postupak planiranja za upravljanje bespovratnim sredstvima; pozdravlja zaključak revizije prema kojem postojeći sustav unutarnje kontrole pruža razumno jamstvo o ostvarenju poslovnih ciljeva postavljenih za ovaj proces, ali primjećuje da je revizor uputio dvije vrlo važne preporuke u vezi s kašnjenjem u provedbi programa i sustavom vrednovanja korištenja sredstava; poziva Zajedničko poduzeće da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o razini provedbe programa te postignutim rezultatima;

10. primjećuje sa zadovoljstvom što Revizorski sud smatra da je postignut znatan napredak u dijelovima plana kontinuiteta poslovanja i plana oporavka od katastrofe Zajedničkog poduzeća koji se odnose na IT; naglašava, ipak, da formaliziranje tih politika i postupaka još nije dovršeno, te poziva Zajedničko poduzeće da bez odgode ispravi tu situaciju;

11. žali što životopisi članova upravnog odbora i izvršnog direktora nisu javno dostupni: poziva Zajedničko poduzeće da hitno ispravi taj nedostatak; poziva Zajedničko poduzeće da razvije i usvoji sveobuhvatnu politiku sprečavanja i postupanja u slučaju sukoba interesa;

12.  vjeruje da je visoka razina transparentnosti ključan čimbenik za smanjivanje rizika sukoba interesa; poziva stoga Zajedničko poduzeće da svoju politiku i/ili mjere za sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa te njihove provedbene propise, kao i popis članova upravnog odbora zajedno s njihovim životopisima objavi na svojoj internetskoj stranici;

13. poziva Revizorski sud da nadzire politike Zajedničkog poduzeća u vezi s upravljanjem i sprečavanjem sukoba interesa sastavljanjem tematskog izvješća o njima do sljedećeg postupka davanja razrješnice;

Horizontalni aspekti europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća

14. uzima u obzir da revizijski pristup Revizorskog suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, procjenu ključnih provjera nadzornih i kontrolnih sustava te ispitivanje transakcija na razini zajedničkoga poduzeća, ali ne i na razini članova ili krajnjih korisnika zajedničkoga poduzeća;

15. primjećuje da revizijsko ispitivanje na razini članova ili krajnjih korisnika provode zajedničko poduzeće ili vanjska revizijska poduzeća s kojima je zajedničko poduzeće sklopilo ugovor i koje ih nadzire;

16. pozdravlja tematsko izvješće 2/2013 Europskog revizorskog suda: „Je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje?” u kojem Sud ispituje je li Komisija osigurala učinkovitu provedbu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7);

17. uzima u obzir da revizija također obuhvaća pokretanje zajedničkih tehnoloških inicijativa;

18. slaže se sa zaključkom Revizorskog suda da su zajedničke tehnološke inicijative osnovane kako bi se podržalo dugoročno industrijsko ulaganje, posebno u istraživačka područja; uočava, međutim, da su trebale u prosjeku dvije godine da se zajedničkim tehnološkim inicijativama dodijeli financijska autonomija, s time da se obično odgovornost Komisije i dalje proteže na jednu trećinu očekivanog operativnog trajanja zajedničkih tehnoloških inicijativa;

19. primjećuje, između ostaloga, da su prema Revizorskom sudu neke zajedničke tehnološke inicijative osobito uspješne u uključenju malih i srednjih poduzeća u svoje projekte te da je gotovo 21 % sredstava iz zajedničkih tehnoloških inicijativa pripalo malim i srednjim poduzećima;

20. skreće pozornost na činjenicu da ukupna okvirna sredstva koja se smatraju potrebnima za sedam europskih istraživačkih zajedničkih poduzeća koja je Komisija dosad osnovala u skladu s člankom 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku Zajedničkog poduzeća Galileo, za razdoblje njihova postojanje iznose 21 793 000 000 EUR;

21. primjećuje da je ukupni predviđeni proračunski prihod zajedničkih poduzeća za 2012. iznosio otprilike 2,5 milijarde EUR ili otprilike 1,8 % općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2012., dok je otprilike 618 milijuna EUR došlo iz općeg proračuna (financijski doprinos Europske komisije), a otprilike 134 milijuna EUR došlo je od industrijskih partnera i članova zajedničkih poduzeća;

22. primjećuje da zajednička poduzeća zapošljavaju 409 članova stalnog i privremenog osoblja, tj. manje od 1 % ukupnih dužnosnika Unije ovlaštenih općim proračunom Unije (plan radnih mjesta);

23. podsjeća da ukupni doprinos Unije koji se smatra potrebnim za zajednička poduzeća u razdoblju njihova postojanja iznosi 11 489 000 000 EUR;

24. poziva Revizorski sud da sustavno analizira zajedničke tehnološke inicijative i ostala zajednička poduzeća u posebnom izvješću u kontekstu znatnih uključenih iznosa i predstavljenih rizika povezanih s ugledom; podsjeća da je Parlament prethodno zatražio da Revizorski sud sastavi posebno izvješće o mogućnostima zajedničkih poduzeća, zajedno s njihovim privatnim partnerima, kako bi se osigurali dodatna vrijednost i djelotvorno izvršavanje programa Unije na područjima istraživanja i tehnološkog razvoja te demonstracijskih programa; primjećuje da, prema procjeni, zajednička poduzeća mogu osigurati financiranje dugoročnih industrijskih ulaganja i pospješiti privatna ulaganja u istraživanje.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

18.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Fiona Hall, Annette Koewius

(1)

     SL C 369, 17.12.2013., str. 10.

(2)

     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(3)

     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

     SL L 30, 4.2.2008., str. 1.

(5)

     SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

     SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

     SL C 369, 17.12.2013., str. 10.

(8)

     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(9)

     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

   SL L 30, 4.2.2008., str. 1.

(11)

   SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

   SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

   SL C 369, 17.12.2013., str. 10.

(14)

   SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(15)

   SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(16)

   SL L 30, 4.2.2008., str. 1.

(17)

   SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(18)

   SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti