Pranešimas - A7-0210/2014Pranešimas
A7-0210/2014

PRANEŠIMAS dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

20.3.2014 - (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Paul Rübig

Procedūra : 2013/2249(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0210/2014
Pateikti tekstai :
A7-0210/2014
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymais[1],

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[2], ypač į jo 185 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[3], ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo[4], ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ finansines taisykles, patvirtintas 2008 m. lapkričio 7 d. jos valdybos sprendimu,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[5],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[6], ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0210/2014),

1.      patvirtina bendrosios įmonės „Švarus dangus“ direktoriui, kad įmonės 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Švarus dangus“ direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymais[7],

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[8], ypač į jo 185 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[9], ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo[10], ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ finansines taisykles, patvirtintas 2008 m. lapkričio 7 d. jos valdybos sprendimu,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[11],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[12], ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0210/2014),

1.      pritaria bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Švarus dangus“ direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2012 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su bendrosios įmonės atsakymais[13],

–       atsižvelgdamas į Tarybos 2014 m. vasario 18 d. rekomendaciją (05851/2014 – C7‑0053/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[14], ypač į jo 185 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[15], ypač į jo 208 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo[16], ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

–       atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus“ finansines taisykles, patvirtintas 2008 m. lapkričio 7 d. jos valdybos sprendimu,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje[17],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje[18], ypač į jo 108 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0210/2014),

A. kadangi bendroji įmonė „Švarus dangus“ (toliau – Bendroji įmonė) įsteigta 2007 m. 10 metų laikotarpiui siekiant paspartinti aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą Sąjungoje ir siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti,

B.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2009 m.,

C. kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Europos Sąjunga, atstovaujama Komisijos, ir pramonės partneriai, kaip integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP) lyderiai, ir ITPPP asocijuotieji nariai,

D. kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą sudaro 800 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš Septintosios mokslinių tyrimų bendrosios programos biudžeto,

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog Bendrosios įmonės 2012 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais reikšmingais aspektais teisingai nurodyta Bendrosios įmonės finansinė būklė 2012 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

2.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pateikė teigiamą nuomonę dėl Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindėtų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo po to, kai 2011 m. ši įmonė gavo sąlyginę nuomonę, ir ragina Bendrąją įmonę ir toliau dėti pastangas siekiant užtikrinti patikimą finansų valdymą;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2012 finansinių metų taisomajame biudžete buvo numatyta 205,4 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 167,9 mln. EUR mokėjimų asignavimų;

4.  atsižvelgdamas į Bendrosios įmonės galutines metines finansines ataskaitas, atkreipia dėmesį į tai, kad, nors įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 84 proc., mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 75 proc.; taip pat pažymi, kad, atsižvelgiant į šiuos panaudojimo lygius, įgyvendinimo lygis veiklos srityje buvo 97 proc. (įsipareigojimų asignavimai) ir 84 proc. (mokėjimų asignavimai); ir toliau sunerimęs dėl to, kad šie lygiai atspindi rimtus vėlavimus įgyvendinant pagal pradinį planą numatytą veiklą, nors 2011 m. būta pagerėjimo; prašo, kad Bendroji įmonė ir toliau tobulintų savo darbo srautus ir procesus, kad būtų sutrumpintas laikotarpis tarp kvietimo teikti paraiškas paskelbimo ir susitarimo dėl dotacijos pasirašymo;

5.  yra susirūpinęs dėl nuolat žemo Bendrosios įmonės biudžeto įvykdymo lygio ir apgailestauja dėl 25,7 mln. EUR grynųjų pinigų likučio, kuris metų pabaigoje sudarė 15 proc. skirtų mokėjimų asignavimų; pažymi, kad ši padėtis neatitinka biudžeto subalansuotumo principo; primena, kad Bendroji įmonė turi įgyvendinti konkrečias priemones, kad būtų subalansuotas biudžetas;

Vidaus kontrolės sistemos

6.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad 2012 m. Bendroji įmonė toliau tobulino savo valdymo, administravimo, finansų ir apskaitos procedūras; atkreipia dėmesį į tai, kad, nors vis dar buvo tam tikrų su valdomos veiklos informacijos išsamumu susijusių apribojimų, Bendroji įmonė įdiegė GMT priemonę – specialią prietaiką, skirtą su susitarimų dėl dotacijų, sudarytų su nariais, vykdymu susijusiai finansinei informacijai valdyti;

7.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors į audito sertifikatus, pridėtus prie dviejų naudos gavėjų pateiktų prašymų kompensuoti išlaidas, buvo įtrauktos išlygos dėl projektui vykdyti pasamdytų darbuotojų sutarčių, o viename audito sertifikate taip pat buvo pateiktos išlygos dėl taikytų netiesioginių išlaidų normų, Bendroji įmonė atliko mokėjimus; pažymi, kad Bendroji įmonė ėmėsi veiksmų dėl šių atvejų ir jokios reikalavimus neatitinkančios išlaidos nebuvo apmokėtos; taigi ragina Bendrąją įmonę tinkamai atsižvelgti į išimtis, įtrauktas į audito sertifikatus, prieš patvirtinant su jais susijusius prašymus kompensuoti išlaidas ir prieš juos apmokant;

8.  apgailestauja dėl to, kad, nepaisant apskritai teigiamų išvadų, buvo pastebėti šie tam tikru mastu specifiniai trūkumai, susiję su vykdant prašymų kompensuoti išlaidas, kuriuos pateikė BĮ „Švarus dangus“ partneriai, ex ante kontrole:

–   kontroliniai sąrašai, naudojami vykdant prašymų kompensuoti išlaidas ex ante kontrolę, kartais buvo neišsamūs,

–   tikrinantys pareigūnai neparengė techninio priimtinumo ataskaitų, susijusių su partnerių veikla,

–   vienu atveju finansinio tikrinimo ir leidimų suteikimo užduotis atliko administracijos vadovas, o tai prieštarauja finansinių procedūrų vadovo nuostatoms ir pažeidžia pareigų atskyrimo principą,

–   Bendrosios įmonės partneriai dažniausiai vėluoja teikti prašymus kompensuoti išlaidas ir audito metu mažiausiai 70 iš 292 prašymų kompensuoti išlaidas Bendrajai įmonei nebuvo pateikti laiku, o 15 prašymų vėlavo daugiau negu vienus metus;

9.  pripažįsta, kad 2012 m. Komisijos vidaus audito tarnyba atliko metinio dotacijų valdymo planavimo proceso auditą; palankiai vertina audito metu padarytą išvadą, kad esama vidaus kontrolės sistema suteikė pakankamą patikinimą dėl šiam procesui nustatytų veiklos tikslų pasiekimo, tačiau pažymi, kad auditorius pateikė dvi labai svarbias rekomendacijas dėl vėlavimų įgyvendinant programą ir išteklių panaudojimo vertinimo sistemos; ragina Bendrąją įmonę informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios programos įgyvendinimo lygį ir pasiektus rezultatus;

10. su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmai mano, jog padaryta didelė pažanga plėtojant Bendrosios įmonės veiklos tęstinumo plano ir veiklos atkūrimo po didelių nelaimių plano IT aspektus; tačiau pabrėžia, kad nebaigta formalizuoti šią politiką ir procedūras, ir prašo Bendrosios įmonės nedelsiant ištaisyti šią padėtį;

11. apgailestauja, kad visuomenei nėra prieinami administracinės valdybos ir patariamojo forumo narių gyvenimo aprašymai; ragina Bendrąją įmonę kuo skubiau ištaisyti šią padėtį; ragina Bendrąją įmonę parengti ir patvirtinti išsamią interesų konfliktų prevencijos ir valdymo politiką;

12. mano, kad didelis skaidrumo lygis yra pagrindinis elementas siekiant sumažinti interesų konfliktų riziką; todėl ragina Bendrąją įmonę savo interneto svetainėje paskelbti savo politiką ir (arba) nuostatas dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo ir jų įgyvendinimo taisykles, taip pat valdybų narių sąrašą kartu su jų gyvenimo aprašymais;

13. ragina Audito Rūmus stebėti Bendrosios įmonės politiką, susijusią su interesų konfliktų valdymu ir prevencija ir šiuo klausimu iki kitos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pradžios parengti specialiąją ataskaitą;

Europos mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių horizontalieji aspektai

14. atkreipia dėmesį į tai, kad požiūris į auditą, kuriuo vadovaujasi Audito Rūmai, apima analitines audito procedūras, priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės funkcijų vertinimą ir operacijų bendrosios įmonės lygmeniu (bet ne bendrosios įmonės narių ar galutinių naudos gavėjų lygmeniu) patikrinimą;

15. pažymi, kad audito patikrinimą narių ar galutinių naudos gavėjų lygmeniu atlieka arba bendroji įmonė, arba išorės audito bendrovės, kurias samdo ir stebi bendroji įmonė;

16. palankiai vertina specialiąją Audito Rūmų ataskaitą Nr. 2/2013: „Ar Komisija užtikrino veiksmingą Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos įgyvendinimą?“, kurioje Audito Rūmai nagrinėjo, ar Komisija yra užtikrinusi veiksmingą Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos įgyvendinimą;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad auditas taip pat apėmė jungtinių technologijų iniciatyvų kūrimą;

18. pritaria Audito Rūmų išvadai, kad jungtinės technologijų iniciatyvos sukurtos tam, kad būtų remiamos ilgalaikės pramonės investicijos, ypač mokslinių tyrimų srityse; vis dėlto pažymi, kad prireikė vidutiniškai dvejų metų jungtinių technologinių iniciatyvų finansiniam savarankiškumui užtikrinti ir kad Komisija paprastai lieka atsakinga už trečdalį tikėtino jungtinių technologinių iniciatyvų veiklos vykdymo laikotarpio;

19. taip pat pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, kai kurios jungtinės technologijų iniciatyvos buvo ypač sėkmingos į pagal jas numatytus projektus įtraukiant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir kad beveik 21 proc. pagal jungtines technologijų iniciatyvas teikiamo finansavimo atiteko MVĮ;

20. atkreipia dėmesį į tai, kad bendri orientaciniai ištekliai, kurie, kaip manoma, reikalingi septynioms Europos mokslinių tyrimų bendrosioms įmonėms, Komisijos sukurtoms pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 187 straipsnį (išimtis galėtų būti tik bendroji įmonė „Galileo“), jų veiklos vykdymo laikotarpiu siekia 21 793 000 000 EUR;

21. pažymi, kad bendros bendrųjų įmonių 2012 m. prognozuotos biudžeto pajamos sudarė apie 2,5 mlrd. EUR arba maždaug 1,8 proc. Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto ir maždaug 618 mln. EUR skirta iš bendrojo biudžeto (Europos Komisijos įnašas grynaisiais pinigais), o maždaug 134 mln. EUR skyrė pramonės partneriai ir bendrųjų įmonių nariai;

22. pažymi, kad bendrosiose įmonėse įdarbinti 409 nuolatiniai ir laikinieji darbuotojai arba mažiau negu 1 proc. visų Sąjungos pareigūnų, autorizuotų pagal Sąjungos bendrąjį biudžetą (etatų planą);

23. primena, kad bendras Sąjungos įnašas, kuris, kaip manoma, būtinas bendrosioms įmonėms jų veiklos laikotarpiu, siekia 11 489 000 000 EUR;

24. ragina Audito Rūmus, atsižvelgiant į dideles sumas ir esamą pavojų, ypač pavojų reputacijai, atskiroje ataskaitoje visapusiškai išanalizuoti jungtines technologines iniciatyvas ir kitas bendrąsias įmones; primena, kad Parlamentas anksčiau yra raginęs Audito Rūmus parengti specialiąją ataskaitą dėl bendrųjų įmonių kartu su jų privačiais partneriais pajėgumų užtikrinti papildomą naudą ir veiksmingą Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų vykdymą; pažymi, kad bendrosios įmonės turėtų užtikrinti ilgalaikių pramonės investicijų finansavimą ir skatinti privačias investicijas į mokslinius tyrimus.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Fiona Hall, Annette Koewius

 • [1]  OJ C 369,17.12.2013, p. 10.
 • [2]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [3]  O L L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [4]  OL L 30, 2008 2 4, p. 1.
 • [5]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [6]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [7]  OJ C 369,17.12.2013, p. 10.
 • [8]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [9]  O L L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [10]  OL L 30, 2008 2 4, p. 1.
 • [11]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [12]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
 • [13]  OJ C 369,17.12.2013, p. 10.
 • [14]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [15]  O L L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [16]  OL L 30, 2008 2 4, p. 1.
 • [17]  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
 • [18]  OL L 328, 2013 12 7, p. 42.