SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012

  20.3.2014 - (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

  Výbor pre kontrolu rozpočtu
  Spravodajca: Paul Rübig

  Postup : 2013/2249(DEC)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0210/2014
  Predkladané texty :
  A7-0210/2014
  Prijaté texty :

  1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012

  (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012,

  –   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku,[1],

  –   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

     so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[2], a najmä na jeho článok 185,

  –   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo,[4], a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

  –   so zreteľom na rozpočtové pravidlá spoločného podniku Čisté nebo prijaté na základe rozhodnutia jeho správnej rady zo 7. novembra 2008,

  –   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [5],

  –   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012,[6], a najmä na jeho článok 108,

  –   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7–0210/2014),

  1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2012;

  2.  uvádza svoje pripomienky v priloženom uznesení;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

  2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012

  (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012,

  –   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku,[7],

  –   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

  –   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[8], a najmä na jeho článok 185,

  –   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a najmä na jeho článok 208,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo, [10], a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

  –   so zreteľom na rozpočtové pravidlá spoločného podniku Čisté nebo prijaté na základe rozhodnutia jeho správnej rady zo 7. novembra 2008,

  –   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev [11],

  –   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012,[12], a najmä na jeho článok 108,

  –   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0210/2014),

  1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

  3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012

  (C7‑0337/2013 – 2013/2249(DEC))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012,

  –   so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami spoločného podniku,[13],

  –   so zreteľom na odporúčanie Rady z 18. februára 2014 (05851/2014 – C7‑0053/2014),

  –   so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[14], a najmä na jeho článok 185,

  –   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[15], a najmä na jeho článok 208,

  –   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo, [16], a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

  –   so zreteľom na rozpočtové pravidlá spoločného podniku Čisté nebo prijaté na základe rozhodnutia jeho správnej rady zo 7. novembra 2008,

  –   so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[17],

  –   so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012, [18], a najmä na jeho článok 108,

  –    so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o absolutóriu,

  –   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7–0210/2014),

  A. keďže spoločný podnik Čisté nebo (ďalej len „spoločný podnik“) bol založený v roku 2007 na obdobie 10 rokov, aby urýchlil vývoj, testovanie a demonštráciu čistých technológií pre leteckú dopravu v Únii s cieľom uviesť ich čo najskôr do praxe;

  B.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať v roku 2009;

  C. keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku Čisté nebo sú Európska únia zastúpená Komisiou a odvetvoví partneri ako vedúce subjekty integrovaných technologických demonštrátorov (ITD) spolu s pridruženými členmi jednotlivých ITD;

  D. keďže maximálna výška príspevku Únie na obdobie 10 rokov pre spoločný podnik je 800 000 000 EUR, ktoré sa uhradia z rozpočtu siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja;

  Rozpočtové a finančné hospodárenie

  1.  konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2012 verne vyjadruje vo všetkých významných hľadiskách jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2012, ako aj výsledky jeho operácií a tok hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

  2.  víta skutočnosť, že spoločný podnik získal od Dvora audítorov vo vzťahu k účtovnej závierke stanovisko bez výhrad týkajúce sa zákonnosti a správnosti operácií súvisiacich s účtovnou závierkou potom, ako v roku 2011 získal výrok s výhradou; vyzýva spoločný podnik, aby pokračoval vo svojom úsilí o zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia;

  3.  berie na vedomie, že konečný opravný rozpočet spoločného podniku na rozpočtový rok 2012 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 205,4 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 167,9 milióna EUR;

  4.  konštatuje na základe konečnej ročnej účtovnej závierky spoločného podniku, že zatiaľ čo celková miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov bola 84 %, miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola 75 %; poznamenáva navyše, že v prípade operačných rozpočtových prostriedkov dosahovala miera čerpania výšku 97 % pre viazané rozpočtové prostriedky a 84 % pre platobné rozpočtové prostriedky; napriek zlepšeniam v porovnaní s rokom 2011 vyjadruje naďalej znepokojenie nad tým, že tieto miery čerpania sú odrazom výrazných oneskorení vo vykonávaní činností v porovnaní s pôvodným plánom; vyzýva spoločný podnik, aby naďalej skvalitňoval svoje toky práce a procesy s cieľom skrátiť lehotu od zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov až po podpísanie dohôd o grante;

  5.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s opakovanou nízkou mierou plnenia rozpočtu spoločného podniku a s poľutovaním vníma hotovostný zostatok vo výške 25,7 milióna EUR na konci roka, ktorý predstavuje 15 % platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré má spoločný podnik k dispozícii; konštatuje, že to je v rozpore so zásadou vyrovnanosti rozpočtu; pripomína spoločnému podniku potrebu uplatňovať konkrétne opatrenia na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu;

  Systémy vnútornej kontroly

  6.  víta záver Dvora audítorov o tom, že v priebehu roka 2012 spoločný podnik ďalej zlepšoval svoje riadiace, administratívne, finančné a účtovné postupy; berie na vedomie, že napriek určitým obmedzeniam týkajúcim sa úplnosti spravovaných prevádzkových údajov, spoločný podnik zaviedol nástroj GMT, t. j. osobitnú aplikáciu na riadenie finančných informácií týkajúcich sa vykonávania dohôd o grante uzavretých s jeho členmi;

  7.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že napriek tomu, že audítorské osvedčenia priložené k výkazom nákladov dvoch príjemcov obsahovali výhrady k zmluvám so zamestnancami zamestnanými na projekte, a v jednom prípade audítorské osvedčenie obsahovalo aj výhrady k uplatňovaným sadzbám nepriamych nákladov, spoločný podnik platby uvoľnil; berie na vedomie, že spoločný podnik tieto prípady sledoval a žiadne neoprávnené náklady neboli nakoniec uhradené; vyzýva preto spoločný podnik, aby pri validácii a vyplatení príslušných žiadostí o preplatenie nákladov riadne zohľadnil výnimky uvedené v audítorských osvedčeniach;

  8.  napriek vo všeobecnosti pozitívnym záverom berie na vedomie, že kontroly ex ante výkazov nákladov predložených partnermi spoločného podniku Čisté nebo odhalili tieto do určitej miery špecifické nedostatky:

  –   kontrolné zoznamy používané pri kontrolách ex ante žiadostí o preplatenie nákladov neboli vždy úplné,

  –   zamestnanci zodpovední za kontrolu nevypracovali správy o technickom schválení činností partnerov,

  –   v jednom prípade vykonával úlohy overovania a schvaľovania financií vedúci administratívy, čo je v rozpore s ustanoveniami príručky o finančných postupoch a zásadou oddelenia funkcií,

  –   partneri spoločného podniku vo všeobecnosti predkladajú svoje výkazy nákladov oneskorene a v čase auditu nebolo spoločnému podniku načas predložených najmenej 70 z 292 výkazov nákladov, pričom v 15 prípadoch už oneskorenie presahovalo dĺžku jeden rok;

  9.  uznáva, že Útvar pre vnútorný audit Komisie vykonal v roku 2012 audit procesu ročného plánovania riadenia grantov; víta závery auditu, na základe ktorých existujúci systém vnútornej kontroly poskytuje primeranú istotu v súvislosti s plnením operatívnych cieľov stanovených pre tento proces, berie však na vedomie, že audítor vydal dve veľmi dôležité odporúčania týkajúce sa oneskorení pri vykonávaní programu a systému hodnotenia využívania zdrojov; vyzýva spoločný podnik, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o miere realizácie programu a o dosiahnutých výsledkoch;

  10. s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov uviedol, že sa dosiahol značný pokrok, pokiaľ ide o informačno-technologické aspekty plánu spoločného podniku na zabezpečenie kontinuity činností, ako aj plánu obnovy po havárii; zdôrazňuje však, že tieto politiky a postupy ešte neboli úradne schválené, a žiada spoločný podnik, aby situáciu bezodkladne napravil;

  11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že životopisy členov správnej rady a výkonného riaditeľa nie sú verejne dostupné; žiada spoločný podnik, aby túto situáciu urýchlene napravil; naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby vypracoval a prijal komplexnú politiku predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia;

  12.  domnieva sa, že vysoká úroveň transparentnosti je kľúčom k zníženiu rizika vzniku konfliktov záujmov; vyzýva preto spoločný podnik, aby na svojej webovej stránke sprístupnil svoju politiku a/alebo opatrenia v oblasti predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia a príslušné vykonávacie pravidlá, rovnako ako zoznam členov správnych rád a životopisy;

  13. vyzýva Dvor audítorov, aby sledoval politiky spoločného podniku, ktoré sa týkajú riadenia konfliktov záujmov a predchádzania týmto konfliktom, a to vypracovaním osobitnej správy o tejto otázke do nasledujúceho postupu udeľovania absolutória;

  Horizontálne aspekty spoločných podnikov európskeho výskumu

  14. berie na vedomie, že súčasťou audítorského prístupu Dvora audítorov sú postupy analytického auditu, hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly, ako aj testovanie operácií na úrovni spoločného podniku, avšak nie na úrovni členov alebo konečných príjemcov spoločného podniku;

  15. berie na vedomie, že audítorské kontroly na úrovni členov alebo konečných príjemcov vykonáva buď spoločný podnik, alebo externé audítorské spoločnosti, s ktorými spoločný podnik uzavrie zmluvu a ktoré monitoruje;

  16. víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 2/2013: „Zabezpečila Komisia efektívnu implementáciu siedmeho rámcového programu pre výskum?“, v ktorej Dvor audítorov skúma, či Komisia zabezpečila účinnú implementáciu siedmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj (7. RP);

  17. berie na vedomie, že súčasťou auditu bolo aj zakladanie spoločných technologických iniciatív (STI);

  18. súhlasí so záverom Dvora audítorov, že STI sa zakladajú v záujme podpory dlhodobých priemyselných investícií do konkrétnych oblastí výskumu; poznamenáva však, že proces poskytnutia finančnej nezávislosti STI trvá priemerne až dva roky a Komisia zvyčajne naďalej nesie zodpovednosť počas jednej tretiny plánovanej prevádzkovej činnosti STI;

  19. poznamenáva však, že podľa Dvora audítorov sú niektoré STI mimoriadne úspešné pri zapájaní malých a stredných podnikov (MSP) do svojich projektov a takmer 21 % finančných prostriedkov poskytnutých STI bolo určených MSP;

  20. upozorňuje na skutočnosť, že celková orientačná výška finančných prostriedkov potrebných pre sedem spoločných podnikov európskeho výskumu, ktoré doposiaľ založila Komisia podľa článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, s výnimkou spoločného podniku Galileo, predstavuje 21 793 000 000 EUR;

  21. konštatuje, že celkové odhadované rozpočtové príjmy spoločných podnikov dosahovali v roku 2012 výšku 2,5 miliardy EUR, čo predstavuje približne 1,8 % všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2012, pričom približne 618 miliónov EUR pochádzalo zo všeobecného rozpočtu (hotovostný príspevok Európskej komisie) a približne 134 miliónov EUR pochádzalo od priemyselných partnerov a členov spoločných podnikov;

  22. berie na vedomie, že spoločné podniky zamestnávajú 409 stálych a dočasných zamestnancov, čo je menej ako 1 % celkového počtu úradníkov Únie schváleného podľa všeobecného rozpočtu Únie (plán pracovných miest);

  23. pripomína, že celkový príspevok Únie potrebný pre spoločné podniky počas ich trvania predstavuje 11 489 000 000 EUR;

  24. vyzýva Dvor audítorov, aby v samostatnej správe komplexne posúdil STI a ostatné spoločné podniky vzhľadom na to, že ide o značné finančné prostriedky, ako aj na prezentované riziká týkajúce sa predovšetkým ich dobrého mena; pripomína, že Parlament už Dvor audítorov požiadal o vypracovanie osobitnej správy o schopnosti spoločných podnikov zabezpečiť spolu s ich súkromnými partnermi pridanú hodnotu a efektívnu realizáciu programov Únie v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností; konštatuje, že spoločné podniky majú zabezpečovať financovanie dlhodobých priemyselných investícií a podporovať súkromné investície do výskumu.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  18.3.2014

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Amelia Andersdotter, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Markus Pieper

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Fiona Hall, Annette Koewius

  • [1]       Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2013, s. 10.
  • [2]       Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [3]       Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]       Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.
  • [5]       Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [6]       Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [7]       Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2013, s. 10.
  • [8]       Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [9]       Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [10]     Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.
  • [11]     Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [12]     Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [13]     Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2013, s. 10.
  • [14]     Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [15]     Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [16]     Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.
  • [17]     Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [18]     Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.