ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции

  20.3.2014 - (COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD)) - ***I

  Комисия по икономически и парични въпроси
  Докладчик: Роди Краца-Цагаропулу


  Процедура : 2013/0214(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0211/2014
  Внесени текстове :
  A7-0211/2014
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции

  (COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0462),

  –   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0209/2013),

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 16.10.2013 г.[1],

  –   като взе предвид член 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по бюджети (A7-0211/2014),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията, Европейската инвестиционна банка, Европейския орган за ценни книжа и пазари и на парламентите на държавите членки.

  Изменение    1

  ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[2]*

  към предложението на Комисията

  ---------------------------------------------------------

  РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

  относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

  (текст от значение за ЕИП)

  ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

  като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

  след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

  като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[3],

  в съответствие с обикновената законодателна процедура[4],

  като имат предвид, че:

  (1)      Дългосрочното финансиране е важен инструмент за ориентирането на европейската икономика към устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, високо равнище на заетост и конкурентоспособност и за изграждането на икономиката на утрешния ден така, че тя да бъде по гъвкава и по-малко уязвима от системни рискове. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) осигуряват финансиране за различни инфраструктурни проекти, некотирани дружества или малки и средни предприятия (МСП), регистрирани за борсова търговия, с продължителен срок, емитиращи собствен капитал или дългови инструменти, за които не е налице купувач, който може лесно да се идентифицира. Чрез предоставянето на финансиране за такива проекти ЕФДИ участват във финансирането на реалната икономика на Съюза и изпълнението на неговите политики.

  (2)      От гледна точка на търсенето ЕФДИ могат да осигурят постоянен и сигурен поток на приходи за администраторите на пенсионни схеми, застрахователните дружества, фондации, общини и други субекти, които са изправени пред обичайни и повтарящи се задължения и търсят дългосрочна възвръщаемост в рамките на добре регулирани структури. Въпреки че ЕФДИ предоставят ликвидност в по-малка степен, отколкото инвестициите в прехвърлими ценни книжа, те могат да осигурят постоянен и сигурен поток на приходи за индивидуалните инвеститори, разчитащи на постоянните парични потоци, които могат да генерират ЕФДИ. ЕФДИ могат да предложат и добри възможности за увеличаване на капитала във времето за онези инвеститори, които не получават постоянен и сигурен поток на приходи. Следва да е възможно да се разреши на даден ЕФДИ да намали капитала си на пропорционална основа, в случай че продаде един от активите си.

  (3)      Финансирането на проекти в областта на транспортната инфраструктура, устойчивото производство или разпределение на енергия, социалната инфраструктура (жилища или болници), внедряването на нови технологии и системи, които намаляват използването на природни ресурси и енергия, или по-нататъшния растеж на малките и средни предприятия може да бъде ограничено. Както показа финансовата криза, допълването на банковото финансиране с по-голямо разнообразие от източници на финансиране, които мобилизират по-успешно капиталовите пазари, може да спомогне за преодоляване на недостига във финансирането. ЕФДИ могат да играят решаваща роля в това отношение. За някои проекти те биха могли да използват ресурси като иновативните финансови инструменти в допълнение към публичното финансиране, отслабено от кризата с държавния дълг.

  (4)      Като се има предвид, че индивидуалните инвеститори могат да проявяват интерес към инвестиции в ЕФДИ, фактът, че на инвеститорите следва да се предоставят правилните стимули за инвестиране в ЕФДИ и фактът, че преди всичко индивидуалните инвеститори може да не разполагат с необходимите ресурси или с достатъчно диверсифициран портфейл, за да си позволят да замразят своя капитал за дълъг период от време, ЕДФИ следва да може да предлага на своите инвеститори права за обратно изкупуване. Ето защо на лицето, управляващо ЕФДИ, следва да се даде свободата да решава в съответствие с инвестиционната стратегия на ЕФДИ дали ЕФДИ да се учреди със или без право на обратно изкупуване. При наличието на режим на права за обратно изкупуване, тези права и техните основни характеристики следва да са ясно предварително определени и оповестени в правилата или учредителните документи на ЕФДИ. Освен това оценката на въздействието на Комисията е установила на национално ниво случаи на дългосрочни фондове, структурирани като субекти, регистрирани за борсова търговия. Това позволява на инвеститорите да търгуват своите акции или дялове във фонда на вторичния пазар. Когато акциите на фонда са регистрирани на борсата, инвеститорите могат да купуват и продават акции на фонда директно на борсата като всички други ценни книжа, регистрирани на фондовата борса. Вторичният пазар може да работи също и когато акциите или дяловете на фонда не са котирани на борсата. В този случай инвеститорите могат да търгуват директно своя пакет от акции с друг инвеститор. Посредници като банки или дистрибутори могат да играят подпомагаща роля на този вторичен пазар. Те могат да събират нарежданията за покупка и продажба и могат да съчетават тези заявки между своите клиенти. Ако на дългосрочното инвестиране действително е съдено да привлече по-скромни инвеститори или изобщо индивидуалните инвеститори, вторичният пазар е основната платформа за влизане или излизане от даден фонд с дългосрочни активи. В доклад, публикуван три години след приемането на Регламента, ще бъде анализирано дали това правило постига очакваните резултати по отношение на популяризирането на ЕФДИ. ▌

  (4a)    За да бъдат ЕФДИ осъществим и привлекателен избор за професионални инвеститори като институциите за професионално пенсионно осигуряване, пенсионните фондове и застрахователните компании, важно е в рамките на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета да се предприемат необходимите корекции на техните регулаторни капиталови изисквания с цел на ЕФДИ да се предостави гъвкавост по отношение на високите капиталови изисквания за инвестиции в неликвидни активи. Освен това по целесъобразност следва да се извърши задълбочена оценка на всички допълнителни национални регулаторни ограничения.

  (5)      Класовете дългосрочни активи по смисъла на настоящия регламент следва да включват собствен капитал или дългови инструменти, емитирани от некотирани предприятия и МСП, регистрирани за борсова търговия, когато за тях не е налице купувач, който може лесно да се идентифицира. Те следва също така да включват собствен капитал или дългови инструменти, емитирани от предприятия, регистрирани за борсова търговия, с максимална капитализация от 1 милиард евро. Настоящият регламент би следвало да обхване също така реални активи, изискващи значителни начални капиталови разходи и които през целия си срок на продължителност произвеждат повтарящи се и предвидими парични потоци.

  (6)      При липсата на регламент за определяне на правила относно ЕФДИ на национално равнище могат да бъдат приети разнопосочни мерки, които вероятно биха довели до нарушаване на конкуренцията в резултат на различията в мерките за защита на инвестициите. Разнопосочните изисквания за състав на портфейла, диверсификация и допустими активи, по-специално за инвестиции в суровини, създават пречки пред трансграничното предлагане на фондове, които се фокусират върху некотирани предприятия и реални активи, тъй като инвеститорите не могат лесно да съпоставят различните инвестиционни предложения. Разнопосочните национални изисквания водят и до различни нива на защита на инвеститорите. Освен това до несъответствия в нивото на защита на инвеститорите водят и различните национални изисквания, отнасящи се до инвестиционните техники, като допустимите нива на заемни средства, използването на деривативни финансови инструменти, правилата, приложими за късите продажби или сделките за финансиране с ценни книжа. В допълнение, различни изисквания за периодите на обратно изкупуване и/или на участие възпрепятстват трансграничните продажби на фондове, инвестиращи в некотирани активи. Чрез увеличаването на правната несигурност посочените различия могат да подронят доверието на инвеститорите при обмислянето на инвестиции в такива фондове, както и да намалят възможностите на инвеститорите ефективно да избират между различни възможности за дългосрочни инвестиции. Ето защо на държавите членки следва да не се позволява да определят допълнителни изисквания в областта, обхваната от настоящия регламент и подходящото правно основание на настоящия регламент следва да бъде член 114 от Договора в съответствие с тълкуването му в утвърдената съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

  (7)      Необходими са еднообразни правила в целия Съюз, за да се гарантира, че ЕФДИ представят последователен и стабилен продуктов профил в рамките на Съюза. С цел да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар и висока степен на защита на инвеститорите, е необходимо да се установят единни правила за дейността на ЕФДИ, по-специално относно състава на портфейла на ЕФДИ и инвестиционните инструменти, които те имат право да използват, за да получат експозиция към дългосрочни активи като собствен капитал или дългови инструменти, емитирани от МСП, регистрирани за борсова търговия, и от некотирани предприятия и реални активи. Еднообразни правила за портфейла на ЕФДИ се изискват също така, за да се гарантира, че ЕФДИ, които имат за цел да генерират постоянни доходи, поддържат диверсифициран портфейл от инвестиционни активи, подходящи за поддържане на постоянни парични потоци. Освен това е необходимо координиране на данъчните рамки на държавите членки, за да се гарантират равни условия по отношение на привлекателността за инвеститорите, като е нужно и сближаване на националните политики с цел установяване на сходни условия по отношение на инвестиционния климат, за да се преодолеят дисбалансите между държавите членки.

  (8)      От основно значение е да се подсигури, че определянето на дейността на ЕФДИ, по-специално относно състава на портфейла на ЕФДИ и инвестиционните инструменти, които им е разрешено да използват, са пряко приложими към лицата, управляващи ЕФДИ, и следователно тези нови правила трябва да бъдат утвърдени под формата на регламент. Това осигурява еднообразни условия за използване на обозначението ЕФДИ чрез предотвратяване на разнопосочни национални изисквания. Лицата, управляващи ЕФДИ, трябва да спазват едни и същи правила в целия Съюз; за да се засили доверието на инвеститорите в ЕФДИ и да се осигури устойчива надеждност на обозначението. Същевременно с приемането на еднообразни правила намалява сложността в регулаторните изисквания, приложими към ЕФДИ. Посредством използването на единни правила също така се намаляват и разходите на управляващите лица за постигане на съответствие с различните национални разпоредби, регулиращи фондовете, които инвестират в МСП, регистрирани за борсова търговия, и некотирани дългосрочни активи и сравними класове реални активи. Това важи в особена степен за управляващите лица, които желаят да набират капитал на трансгранична основа. Регламентът допринася и за премахване на нарушенията на конкуренцията.

  (9)      Новите правила относно ЕФДИ са тясно свързани с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[5], тъй като с тази директива се създава правната рамка, уреждаща управлението и предлагането на пазара на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в Съюза. По определение ЕФДИ представляват АИФ на ЕС, които се управляват от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), упълномощени съгласно Директива 2011/61/ЕС.

  (10)    Докато Директива 2011/61/ЕС също предвижда поетапен режим спрямо трети държави по отношение на ЛУАИФ от трета държава и АИФ от трета държава, новите правила за ЕФДИ имат по-ограничен обхват, подчертаващ европейското измерение на новия дългосрочен инвестиционен продукт. От това следва, че само АИФ от ЕС, както е определен в Директива 2011/61/ЕС, следва да отговаря на условията за получаване на разрешение за ЕФДИ, при това само ако той се управлява от ЛУАИФ от ЕС, което е получило разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС. Въпреки това инвеститорите от трети държави също следва да бъдат насърчавани да инвестират в ЕФДИ предвид ценния капитал, с който те могат да участват в проекти в Съюза.

  (11)    Новите правила, приложими спрямо ЕФДИ, следва да надграждат върху съществуващата регулаторна рамка, създадена чрез Директива 2011/61/ЕС и актовете, приети във връзка с нейното прилагане. По тази причина правилата относно продуктите на ЕФДИ следва да се прилагат в допълнение към правилата, постановени в съществуващото законодателство на Съюза. По отношение на ЕФДИ следва да се прилагат по-специално правилата за управление и предлагане, предвидени в Директива 2011/61/ЕС. Също така следва да се прилагат спрямо трансграничните дейности на ЕФДИ, съответно правилата за трансграничното предоставяне на услуги и свободата на установяване, предвидени в Директива 2011/61/ЕС. Те следва да бъдат допълнени от специфичните правила за предлагане, предназначени за трансграничното предлагане на ЕФДИ както на индивидуални инвеститори, така и на професионални инвеститори в целия Съюз.

  (12)    Еднообразни правила следва да се прилагат спрямо всички онези АИФ от ЕС, които желаят да се предлагат като ЕФДИ. АИФ от ЕС, които не желаят да се предлагат като ЕФДИ, не следва да бъдат обвързани от тези правила, като по този начин те също така се съгласяват да не се възползват от произтичащите от това предимства. От друга страна, предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и АИФ от трета държава не отговарят на изискванията, за да бъдат предложени като ЕФДИ.

  (13)    За да се осигури спазване от ЕФДИ на хармонизираните правила, които регулират дейността на тези фондове, е необходимо да се изиска от компетентните органи да издадат разрешение на ЕФДИ. Следователно хармонизираните процедури за издаване на разрешения на ЛУАИФ и надзора върху тях съгласно Директива 2011/61/ЕС следва да бъдат допълнени от специална процедура за издаване на разрешения на ЕФДИ. Следва да бъдат установени процедури, за да се гарантира, че ЕФДИ могат да управляват само ЛУАИФ от ЕС, на които са издадени разрешения съгласно Директива 2011/61/ЕС, и които са в състояние да управляват ЕФДИ. Предприети са всички подходящи мерки, за да се гарантира, че ЕФДИ следва да могат да спазват хармонизираните правила за регулиране на дейността на тези фондове.

  (14)    Като се има предвид, че АИФ от ЕС могат да бъдат създавани под различни юридически форми, които не ги правят непременно юридически лица, разпоредбите, съгласно които се изисква ЕФДИ да предприемат действия, следва да се разбират като отнасящи се до лицето, управляващо ЕФДИ, когато ЕДФИ е създаден като АИФ от ЕС, който не е в състояние да действа самостоятелно, тъй като не е юридическо лице.

  (15)    За да се гарантира, че ЕФДИ са насочени към дългосрочни инвестиции, както и да се допринесе за финансиране на устойчив растеж на икономиката на ЕС, правилата относно портфейла от ЕФДИ следва да изискват ясна идентификация на категориите активи, в които инвестирането от ЕФДИ следва да бъде допустимо, както и на условията, при които инвестирането в тях следва да бъде допустимо. ЕФДИ следва да инвестират най-малко 70 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи и най-малко 60 % от своя капитал в ценни книжа, емитирани от установени в Съюза предприятия, допустими да бъдат част от портфейл. За да се гарантира почтеността на ЕФДИ, също така е желателно да им се забрани да извършват определени финансови сделки, които биха могли да застрашат техните инвестиционни стратегии и цели като породят допълнителни рискове, различни от тези, които могат да се очакват за фонд, насочен към дългосрочни инвестиции. За да се гарантира ясната насоченост към дългосрочни инвестиции, което би било полезно за индивидуалните инвеститори, незапознати с по-малко конвенционални инвестиционни стратегии, на ЕФДИ не следва да се позволява да инвестират във финансови деривативни инструменти, освен с цел хеджиране на рисковете, присъщи на собствените им инвестиции. Като се има предвид естеството на инструментите за суровини и финансовите деривативни инструменти, които създават косвена експозиция спрямо тях, инвестициите в суровини не изискват дългосрочен инвеститорски ангажимент и поради това следва да бъдат изключени. Тази логика не се прилага спрямо инвестициите в инфраструктура или дружества, свързани със суровини, или чиито резултати са косвено свързани с динамиката суровинните пазари, като например земеделски стопанства в случая на селскостопанските суровини, или електроцентрали — в случая на енергийни суровини.

  (15a)  За да могат ЕФДИ да допринасят ефективно за устойчив, интелигентен и приобщаващ европейски растеж, всеки ЕФДИ следва да отчита социалното въздействие на допустимите инвестиции, като взема предвид неговите екологични, социални и управленски характеристики. По-специално лицето, управляващо ЕФДИ, следва да се съобразява с присъщия принос на избрания актив за целите на европейския модел на растеж, а именно подобряване на социалната инфраструктура, устойчива мобилност, производство и разпределение на енергия от възобновяеми източници, енергийно-ефективни процеси, както и фирми, работещи в сектори, които насърчават екологични и социални решения, или които имат висок потенциал за иновации.

  (16)    Определението за дългосрочни инвестиции е широко. Без непременно да изискват периоди на дългосрочно притежаване от страна на лица, управляващи ЕФДИ, допустимите инвестиционни активи са като цяло неликвидни, изискват ангажимент за определен период и имат дългосрочен икономически профил. Допустимите инвестиционни активи са непрехвърлими ценни книжа и по тази причина те нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост. Тъй като обаче МСП, регистрирани за борсова търговия, може да се сблъскат с проблеми по отношение на ликвидността и достъпа до вторичния пазар, собственият капитал или дълговите инструменти, емитирани от МСП, следва да бъдат включени в допустимите инвестиционни активи на ЕФДИ, тъй като те трябва да поддържат стабилна акционерна структура. Следователно допустимите инвестиционни активи могат да бъдат прехвърлими ценни книжа и по тази причина да имат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Икономическият цикъл на търсените от ЕФДИ инвестиции по същество е с дългосрочен характер поради високите капиталови ангажименти и срока, необходим за постигане на възвръщаемост. В резултат на това тези активи не отговарят на инвестиции с права за обратно изкупуване, като се изключат специфични случаи и при определени условия.

  (17)    На ЕФДИ следва да бъде разрешено да инвестира в активи, различни от допустими инвестиционни активи, което може да е необходимо с цел ефикасно управление на неговите парични потоци, но само доколкото това отговаря на стратегията на ЕФДИ за дългосрочни инвестиции.

  (18)    Следва да се подразбира, че допустимите инвестиционни активи включват участия като инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал, дългови инструменти в предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и заеми, които им се предоставят. Те също следва да включват участие в други фондове, които са съсредоточени върху активи като инвестиции в некотирани предприятия, емитиращи собствен капитал или дългови инструменти, за които не винаги е налице купувач, който може лесно да се идентифицира. Пряката позиция в действителни активи, освен когато те са секюритизирани, също следва да формира клас допустими активи, при строги условия по отношение на тяхната стойност на придобиване и профила на паричните потоци.

  (19)    Под инструмент на квазисобствения капитал трябва да се разбира тип финансов инструмент, който е комбинация от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента в случай на неизпълнение не е напълно гарантирано. Този тип инструменти включва различни финансови инструменти, като например подчинени заеми, непреки дялови участия, заеми с участие, права за участие в печалбата, конвертируеми облигации и облигации с варианти.

  (20)    Освен това, за да се отразят съществуващите бизнес практики, ЕФДИ следва да може да купува съществуващи дялове от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, от съществуващи акционери на същото предприятие. Също така за целите на осигуряването на максимално широки възможности за набиране на средства следва да бъдат разрешени инвестициите в други ЕФДИ. За да се предотврати разсейване на инвестициите в предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, ЕФДИ следва да имат право да инвестират само в други ЕФДИ, при условие че тези ЕФДИ не са инвестирали сами повече от 10 % от своя капитал в други ЕФДИ.

  (21)    Използването на финансови предприятия може да бъде необходимо с цел ефективно предлагане на ЕФДИ на инвеститори, както и с цел обединяване и организиране на вноските на различни инвеститори, включително инвестиции от публичен характер, в инфраструктурни проекти. По тази причина на ЕФДИ следва да бъде позволено да инвестират в допустими инвестиционни активи посредством финансови предприятия, при условие, че тези предприятия се занимават с финансиране на дългосрочни проекти и с растежа на МСП.

  (22)    ▌Предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, следва да включват инфраструктурни проекти, инвестиции в некотирани дружества и регистрирани за борсова търговия МСП, стремящи се към растеж ▌, които биха могли да са подходящи с цел дългосрочна инвестиция.

  (23)    Поради мащаба на инфраструктурните проекти се изисква капитал в големи размери, който следва да остане инвестиран за дълги периоди от време. Тези инфраструктурни проекти следва да включват обществена сградна инфраструктура като училища, болници или затвори, социална инфраструктура като социални жилища, транспортна инфраструктура като пътища, транспортни системи за бърз превоз или летища, енергийна инфраструктура като енергийни мрежи, проекти, свързани със затоплянето на климата и със смекчаването на този процес, електроцентрали или газопроводи, инфраструктура за управление на водни ресурси като водоснабдителни системи, канализационни или напоителни системи, комуникационна инфраструктура като мрежи и инфраструктура за управление на отпадъци като системи за рециклиране и събиране на отпадъци.

  (24)    Некотираните предприятия могат да срещат затруднения, свързани с достъп до капиталови пазари и финансиране на по-нататъшен растеж и експанзия. Частното финансиране чрез дялови участия в капитала или заемите са типични начини за осигуряване на финансиране. Тъй като тези инструменти са дългосрочни инвестиции по своя характер, те изискват „търпелив капитал“, който ЕФДИ може да осигури. Освен това МСП, регистрирани за борсова търговия, често са изправени пред значителни препятствия пред придобиването на дългосрочно финансиране и ЕФДИ може да предоставят ценни алтернативни източници на финансиране.

  (25)    Инвестициите в инфраструктура изискват „търпелив капитал“ поради липсата на ликвидни вторични пазари. Инвестиционните фондове представляват важен източник на финансиране за активи, изискващи големи капиталови разходи. За тези активи често е необходимо обединяване на капитал, за да бъде постигнато желаното равнище на финансиране. Подобни инвестиции изискват дълги периоди поради като цяло дългия икономически цикъл на тези активи. По принцип са необходими няколко години за амортизацията на инвестицията в реални активи. С цел да се улесни развитието на подобни мащабни активи, ЕФДИ следва да може да инвестира пряко в инфраструктура със стойност, надхвърляща 10 милиона евро и които осигуряват повтарящи се и предвидими парични потоци по време на целия си жизнен цикъл. ▌По тези причини е необходимо подобно третиране и на прякото участие в инфраструктура и инвестиции в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл.

  (26)    Когато управляващото лице притежава дял от предприятие, което е част от портфейл, съществува риск то да постави своите интереси над интересите на инвеститорите във фонда. За да бъде избегнат такъв конфликт на интереси ЕФДИ следва да инвестира само в активи, които не са свързани с управляващото лице, за да се осигури добро корпоративно управление, освен ако инвестират в дялове или акции или активи, управлявани от лицето, управляващо ЕФДИ, които отговарят на критериите за допустимост съгласно настоящия регламент.

  (27)    С цел да се предостави на управляващите лица определена степен на гъвкавост при инвестирането на техните фондове, търговията с активи, различни от дългосрочни инвестиции, следва да бъде разрешена до максимум 30 % от техния капитал.

  (28)    С цел да се ограничи поемането на рискове от страна на ЕФДИ е особено важно да се намали риска на контрагентите като се поставят ясни изисквания за диверсификация на портфейла на ЕФДИ. Извънборсовите деривати следва да се подчиняват на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета [...][6].

  (29)    За да се предотврати упражняването на значително влияние от страна на инвестиращ ЕФДИ върху управлението на друг ЕФДИ или на издаващ орган, е необходимо да се избегне прекомерната концентрация на един ЕФДИ в същата инвестиция.

  (30)    С цел лицата, управляващи ЕФДИ, да имат възможност да набират допълнителен капитал по време на съществуването на фонда, те следва да могат да заемат парични средства в размер до 40 % от капитала на фонда. Това следва да осигури допълнителна възвръщаемост на инвеститорите. С цел да бъде елиминиран рискът от валутни несъответствия ЕФДИ следва да заемат средства единствено във валутата, в която управляващото лице очаква да придобие активите.

  (31)    Поради дългосрочния и неликвиден характер на инвестициите на ЕФДИ, управляващите лица следва да имат достатъчно време за прилагане на ограниченията за инвестиране. В срока, необходим за прилагане на тези ограничения, следва да се вземат предвид особеностите и характеристиките на инвестициите, като срокът не трябва да надвишава пет години.

  (31a)  При изключителни обстоятелства, посочени в правилата на учредяване, жизненият цикъл на ЕФДИ би могъл да бъде удължен или съкратен, за да се даде възможност за по-голяма гъвкавост, например в случай че даден проект бъде завършен по-късно или по-рано от очакваното, за да бъде приведен в съответствие с неговата дългосрочна инвестиционна стратегия.

  (31б)  Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), предвид своя опит в областта на финансирането на инфраструктура на Съюза, както и други подобни национални институции, следва активно да си сътрудничат с лицата, управляващи ЕФДИ, и с инвеститорите, особено индивидуалните инвеститори, които може да нямат съответния опит. Освен това Инициативата на ЕИБ за облигации за проекти, както и други подобни мерки като Механизма за свързване на Европа, следва да бъдат пряко свързани с ЕФДИ, като при това ЕИБ поема риска и осигурява гаранции, за да се намалят рисковете, присъщи на този тип инвестиции и да се окуражи доверието на инвеститорите в ЕФДИ като сигурен инвестиционен механизъм.

  (32)    ▌Не следва да има пречки ЕФДИ да предприема стъпки за пускането на тези акции или дялове на регулиран пазар, както е определен в член 4, параграф 21 от Директива 2014/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[7] [новата ДПФИ], на многостранна търговска система, както е определена в член 4, параграф 22 от Директива 2014/…/ЕС [новата ДПФИ], или на организиран механизъм за търговия, както е определен в член 4, параграф 23 от Директива 2014/…/ЕС [новата ДПФИ], като по този начин инвеститорите получават възможност да продават своите дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Правилата или учредителните документи на ЕФДИ не следва да създават пречки пред пускането и търгуването на акции или дялове на регулирани пазари, нито да пречат на инвеститорите свободно да прехвърлят свои акции или дялове на трети страни, които желаят да придобият тези акции или дялове. Въпреки това, според опита на националните пазари към днешна дата, търговията на вторични пазари може да сработи на някои пазари, но на други тази опция може да доведе до високи премии или значителни дисконти на дяловете или акциите на ЕФДИ, които са допуснати до или се търгуват на регулирани пазари, което на практика би попречило на инвеститори да използват тази алтернатива. Ето защо тази възможност не може да бъде достатъчна, за да замени възможността за по-редовни обратни изкупувания.

  (33)    С цел да се даде реална възможност на инвеститорите да изкупят обратно своите дялове или акции в края на съществуването на фонда, управителят трябва да започне своевременно да продава портфейла от активи на ЕФДИ, за да се гарантира реализацията на неговата стойност. При изготвяне на подходящ график за съкращаване на инвестициите управителят на ЕФДИ следва да вземе предвид различните падежи на инвестициите и продължителността на периода, необходим за намиране на купувач на активите, в които ЕФДИ е инвестирал. Тъй като през периода на ликвидация е непрактично да се поддържат ограниченията за инвестиране, тяхното прилагане следва да спре, когато започне периода на ликвидация.

  (34)    Активите, в които е инвестирал ЕФДИ, могат да получат регистрация на регулиран пазар по време на съществуването на фонда. Когато това се случи, активът вече няма да отговаря на изискването на настоящия регламент за липса на регистрация на регулиран пазар. С цел да се даде възможност на управителите да съкратят инвестициите на такъв актив по организиран начин, този актив може да продължи да се причислява към границата от 70 % на допустимите инвестиционни активи за срок до три години.

  (35)    Като се имат предвид специфичните особености на ЕФДИ, както и целевите индивидуални инвеститори и професионалните инвеститори, е важно да се въведат строги изисквания за прозрачност, които да позволят на потенциалните инвеститори да вземат информирани решения и да бъдат напълно наясно със свързаните с тях рискове. В допълнение към изискванията за прозрачност, съдържащи се в Директива 2011/61/ЕС, ЕФДИ следва да публикуват проспект, чието съдържание следва задължително да включва цялата информация, която се изисква да бъде оповестена от предприятията за колективно инвестиране от затворен тип в съответствие с Директива 2003/71/ЕС на Европейския парламенти и на Съвета[8] и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията[9]. При пазарното предлагане на ЕФДИ на индивидуалните инвеститори следва да бъде задължително публикуването на документ с ключова информация в съответствие с Регламент (ЕС) № …/... на Европейския парламент и на Съвета[10].[ПИПД]. В допълнение към това във всички документи за предлагане следва да се обръща изрично внимание на рисковия профил на ЕФДИ и да се упоменава всякакво участие в инструменти, включващи бюджетни средства от Съюза.

  (36)    Тъй като ЕФДИ са насочени както към професионалните инвеститори, така и към индивидуалните инвеститори на територията на Съюза, е необходимо да бъдат добавени някои изисквания към изискванията за предлагане, предвидени в Директива 2011/61/ЕС, с цел да се гарантира подходяща степен на защита на инвеститорите, особено на индивидуалните инвеститори. По този начин следва да се предоставят механизми за записване, извършване на плащания на притежатели на дялове или акционери, обратно изкупуване или откупуване на дялове или акции, както и предоставяне на информацията, която ЕФДИ и неговите управители трябва да предоставят. Освен това, за да се гарантира, че индивидуалните инвеститори не са в неравностойно положение по отношение на опитни професионални инвеститори, са въведени някои предпазни мерки, когато ЕФДИ се предлагат на индивидуални инвеститори.

  (37)    Компетентният орган на ЕФДИ следва да провери дали ЕФДИ е в състояние да изпълнява настоящия регламент на текуща база. Тъй като компетентните органи вече разполагат с широки правомощия по силата на Директива 2011/61/ЕС, необходимо е тези правомощия да бъдат разширени, за да се упражняват с оглед на новите общи правила за ЕФДИ.

  (38)    ЕОЦКП следва да може да упражнява всички правомощия, предоставени му по силата на Директива 2011/61/ЕС по отношение на настоящия регламент и следва да бъде обезпечен с всички необходими за целта ресурси, по-специално човешки ресурси.

  (39)    Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета [...][11], следва да играе централна роля при прилагането на правилата за ЕФДИ, като осигурява последователното прилагане на законодателството на Съюза от страна на националните компетентни органи. Като орган с високо специализиран експертен опит по отношение на ценните книжа и пазарите на ценни книжа, ефикасно и целесъобразно е да се възложи на ЕОЦКП разработването на проекти на регулаторни технически стандарти, които не включват политически избор и които да бъдат предадени на Комисията, по отношение на обстоятелствата, при които жизненият цикъл на ЕФДИ е достатъчно дълъг, за да обхване жизнения цикъл на всеки отделен актив на ЕФДИ, параметрите на графика за продажба на активи на ЕФДИ, определенията, методологиите за изчисления и информация за разходите и характеристиките на инструментите, създадени от ЕФДИ във всяка държава членка, в която възнамеряват да продават дялове и акции.

  (39a)  Предоставянето на данъчни облекчения на национално равнище за дългосрочни инвестиции чрез ЕФДИ може да играе важна роля за насочване на наличните понастоящем ресурси към финансиране на дългосрочни проекти в Съюза, като акцентът е по-специално върху проекти, които са от полза за обществото и околната среда. По тази причина би могло да се прецени дали проектните облигации следва също да се смятат за допустими активи с цел осигуряване на икономии от мащаба и насърчаване на полезни взаимодействия между инвестиционните инструменти на Съюза. Държавите членки, изправени пред последиците от фискална корекция, се насърчават да предоставят държавни гаранции и благоприятно данъчно третиране, като например данъчни облекчения за инвеститорите, участващи в ЕФДИ. Държавите членки следва да предприемат всички необходими законодателни и институционални мерки с цел да се гарантира прилагането на настоящия регламент.

  (39б)  Държавите членки, както и регионалните и местните органи носят значителна отговорност за ефективното популяризиране и предлагане на ЕФДИ на инвеститорите, както и за предоставянето на конкретна информация на гражданите и потребителите относно ползите, предлагани от тази нова рамка.

  (39в)   От решаващо значение е насърчаването на редица полупрофесионални инвеститори в Съюза, като например средните по размер пенсионни схеми, застрахователни компании, общини, църкви, организации с нестопанска цел и фондации, които може да разполагат с достатъчно капитал и определени експертни познания, да инвестират в ЕФДИ.

  (40)    Новите единни правила за ЕФДИ следва да изпълняват разпоредбите на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета [...][12] и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета [...][13].

  (40a)  ЕФДИ не следва да инвестира в допустим инвестиционен актив, в който управляващото ЕФДИ лице има или би могло да има косвен интерес, различен от притежание на дялове или акции на конкретния ЕФДИ, който управлява. Следва също така да бъдат въведени гаранции, за да се избегнат практики, които нарушават конкуренцията или създават пречки за навлизане на пазара.

  (41)    Тъй като целите на настоящия регламент, а именно прилагането на еднообразни изисквания към инвестициите и условията за дейността на ЕФДИ в целия Съюз, докато същевременно се отчита в пълна степен необходимостта от намиране на равновесие между сигурността и надеждността на ЕФДИ и ефективното функциониране на пазара за дългосрочно финансиране и разходите за различните заинтересовани страни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат съответно, поради своя размер и последици, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

  (42)    Новите единни правила за ЕФДИ зачитат основните права и спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и по-конкретно достъпа до услуги от общ икономически интерес, защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, правото на обезщетение и на справедлив процес, както и защитата на лични данни. Новите единни правила за ЕФДИ следва да се прилагат съгласно тези права и принципи,

  ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

  Глава IОбщи разпоредби

  Член 1Предмет и цел

  1.          С настоящия регламент се установяват единни правила за издаването на разрешения, инвестиционните политики и условията за дейността на всички алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) на ЕС, които се предлагат в Съюза като Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ).

  1a.      Целта на настоящия регламент е набирането и насочването на капитал към реалната икономика в съответствие с целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

  2.          Държавите членки не могат да въвеждат допълнителни изисквания в уредената с настоящия регламент област.

  Член 2Определения

  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

  (1) „капитал“ означава съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни такси, разходи и разноски, които се правят пряко или косвено от инвеститорите;

  (1a)     „индивидуален инвеститор“ означава инвеститор, който не е професионален клиент в съответствие с раздел I от приложение II към Директива... /.../ЕС [новата Директива за пазарите на финансови инструменти ];

  (1б)     „професионален инвеститор“ означава инвеститор, който е професионален клиент, в съответствие с раздел I от приложение II към Директива.../.../ЕС [новата Директива за пазарите на финансови инструменти ], или при поискване може да бъде третиран като професионален клиент в съответствие с посочената директива;

  (1в)     „полупрофесионален инвеститор“ означава всеки индивидуален инвеститор, който се ангажира да инвестира минимум 100 000 EUR и който заяви в писмена декларация, отделна от договора, който предстои да се сключи във връзка със задължението за инвестиция, че е наясно с рисковете, свързани със задължението, което възнамерява да поеме или инвестицията, която възнамерява да извърши;

  (2) „собствен капитал“ означава дялово участие в предприятие, чийто израз са акции или други форми на участие в капитала на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, издадени на неговите инвеститори;

  (3) „квазисобствен капитал“ означава всеки вид финансов инструмент, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента при евентуално неизпълнение не е напълно гарантирано;

  (4) „финансово предприятие“ означава всяко от следните образувания:

             а) кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1        от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета[14];

  б)        инвестиционен посредник според определението в член 4, параграф 1,                     точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

  в)        застрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка 1                  от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[15];

  г)         застрахователно предприятие съгласно определението в член 4,                       параграф 1, точка 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

  д)        холдинг със смесена дейност съгласно определението в член 4,                        параграф 1, точка 22 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

  (4a)       „професионален ЕФДИ“ означава ЕФДИ, допустим да бъде предлаган само на професионални и полупрофесионални инвеститори;

  (4б)       „АИФ от ЕС“ означава АИФ от ЕС съгласно определението в член 4, параграф 1, буква к) от Директива 2011/61/ЕС;

  (4в)       „ЛУАИФ от ЕС“ означава ЛУАИФ от ЕС съгласно определението в член 4, параграф 1, буква л) от Директива 2011/61/ЕС;

  (5) „компетентен орган на ЕФДИ“ означава компетентният орган на държавата членка по произход на АИФ от ЕС, както е определено в член 4, параграф 1, буква п) от Директива 2011/61/ЕС;

  (6) „Държава членка по произход на ЕФДИ“ означава държавата членка, където ЕФДИ е получил разрешение;

             „компетентен орган на лицето, управляващо ЕФДИ“ означава компетентният орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ от ЕС, както е определено в член 4, параграф 1, буква р) от Директива 2011/61/ЕС;

  (6a)     „споразумение за обратно изкупуване“ означава споразумение, при което едната страна прехвърля на контрагента ценни книжа или права, свързани с даден дял или обезпечение, като се задължава да ги изкупи обратно на определена цена на бъдеща дата, която е определена или предстои да бъде определена;

  (6б)     „къса продажба“ означава непокрита продажба на активи;

  (6в)     „индивидуален ЕФДИ“ означава ЕФДИ, чиито инвеститори включват индивидуални инвеститори;

  (6г)     „отдаване на ценни книжа“ и „наемане на ценни книжа“ означава сделка, при която дадена институция или неин контрагент прехвърля ценни книжа, като заемополучателят се задължава да върне еквивалента на тези ценни книжа на определена бъдеща дата или при поискване от страна на прехвърлящия, като тази сделка представлява отдаване на ценни книжа за прехвърлителя и наемане на ценни книжа за приобретателя;

  (6д)     „инфраструктура“ означава основните физически и нематериални организационни структури и инструменти, необходими за извършване на дейността на дадено дружество или предприятие;

  Член 3Разрешение и използване на обозначение

  1.          Само АИФ на ЕС имат право да кандидатстват за разрешение за ЕФДИ и да получат такова разрешение.

  2.          ЕФДИ може да се предлага в целия Съюз или в която и да било държава — членка на ЕС, при условие че му е издадено разрешение в съответствие с настоящия регламент.

  Разрешението за ЕФДИ важи за всички държави членки.

  3.          Предприятието за колективно инвестиране има право да използва само обозначението „ЕФДИ“ или „Европейски инвестиционен фонд за дългосрочни инвестиции“ по отношение на себе си или на дялове или акции, които издава, когато има разрешение в съответствие с настоящия регламент.

  4.          Компетентните органи на ЕФДИ всяко тримесечие информират на поверителна основа ЕОЦКП за разрешенията, които са издадени или отнети в съответствие с настоящия регламент, и предоставят всички необходими данни относно дейностите на ЕФДИ, които осигуряват спазването на разпоредбите, заложени в настоящия регламент.

  ЕОЦКП поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ЕФДИ, получили разрешение съгласно настоящия регламент, техните управители, информацията, предоставена съгласно член 4, и компетентният надзорен орган на ЕФДИ. Регистърът е достъпен в електронен формат.

  Член 4Заявление за разрешение за ЕФДИ

  1.          АИФ от ЕС подава заявление за разрешение за ЕФДИ до съответния компетентен орган.

  Заявлението за разрешение за ЕФДИ включва следната информация:

             а)      правилника или учредителните документи на фонда;

             б)     информация за самоличността на предложеното лице, управляващо                            ЕФДИ, неговата настояща и предишна история на управление на фонда и     опита, свързан с дългосрочните инвестиции;

  в)    информация за самоличността на депозитаря;

  г)     описание на информацията, която ще се предостави на разположение на            инвеститорите;

  га)    за индивидуалните ЕФДИ описание на съществуващите процедури и мерки за разглеждане на жалбите на индивидуалните инвеститори;

           д)     всяка друга информация или документи, изискани от компетентния орган        на ЕФДИ, за проверка на съответствието с изискванията на настоящия   

  2.          ▌ЛУАИФ от ЕС, получил разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС, има право да управлява ЕФДИ и подава опростено заявление до компетентния орган на ЕФДИ за одобрение да управлява ЕФДИ, който е подал заявление за издаване на разрешение в съответствие с параграф 1. В това заявление за одобрение се прави позоваване на заявлението (включително представената документация) и на разрешението съгласно Директива 2011/61/ЕС.

  3.          ЕФДИ и ЛУАИФ от ЕС ще бъдат информирани в срок от [два месеца] от датата на представянето на пълно заявление дали разрешението и одобрението за управляване на ЕФДИ са предоставени или не.

  4.          Компетентният орган на ЕФДИ следва да бъде уведомяван за всяка последваща промяна в документацията, посочена в параграф 1 ▌.

  Член 5Условия за предоставяне на разрешение

  1.          Подалият заявление ЕФДИ получава разрешение само когато съответният компетентен орган.    

  а)      е убеден, че ЕФДИ може да изпълни условията на настоящия регламент и е одобрил правилника на фонда или учредителните документи и избора на депозитар;

  б)     е одобрил заявлението на ЛУАИФ от ЕС, получило разрешение в съответствие с Директива 2011/61/ЕС да управлява ЕФДИ ▌;

  бa)   е убеден, че предложеният управител на ЕФДИ или лицето, упражняващо управителна функция от името на предложения управител на ЕФДИ, преди това не е било обект на санкции за нарушения на националното законодателство или законодателството на Съюза, уреждащо управлението на фонда.

  1a.        Компетентният орган дава отговор на подалия заявление ЕФДИ в рамките на [два] месеца.

  2.          Компетентният орган на ЕФДИ има право да отхвърли заявлението на ЛУАИФ от ЕС да управлява ЕФДИ само когато:

  а)      ЛУАИФ от ЕС не изпълнява изискванията на настоящия регламент;

  б)     ЛУАИФ от ЕС не изпълнява изискванията на Директива 2011/61/ЕС, както са установени в сътрудничество с компетентния орган на лицето, управляващо ЕФДИ, в съответствие с настоящия регламент и с договореностите за надзорно сътрудничество, установени в Директива 2011/61/EС;

  в)     ЛУАИФ от ЕС не е получило разрешение от съответния компетентен орган да управлява АИФ, в които са включени фондове от вида, обхванат в настоящия регламент, както е установено в сътрудничество с компетентния орган на лицето, управляващо ЕФДИ, в съответствие с настоящия регламент;

  г)      ЛУАИФ от ЕС не е предоставило документите, посочени в член 4, параграф 2, нито каквито и да било разяснения или информация, които се изискват по него.

  Преди да отхвърли заявлението, компетентният орган за ЕФДИ се консултира с компетентния орган на ЛУАИФ от ЕС.

  3.          Компетентният орган не издава разрешение за ЕФДИ, ако съществуват законодателни пречки пред подалия заявление ЕФДИ да предлага своите дялове или акции в държавата членка по произход. Компетентният орган съобщава на подалия заявление ЕФДИ причините за отказа си за даване на разрешение. Отказът е валиден във всички държави членки.

  4.          Предоставянето на разрешение за ЕФДИ не може да зависи от спазването на изискване ЕФДИ да бъде управляван от ЛУАИФ от ЕС, получило разрешение в държавата членка по произход на ЕИФД, нито от изискване ЛУАИФ от ЕС да упражнява или делегира дейности в държавата членка по произход на ЕФДИ.

  Член 6Приложими правила и отговорност

  1.          ЕФДИ спазва във всеки един момент разпоредбите на настоящия регламент.

  2.          ЕФДИ и управителят на ЕФДИ спазват във всеки един момент изискванията на Директива 2011/61/ЕС.

  3.          Управителят на ЕФДИ отговаря за спазването на настоящия регламент. Управителят на ЕФДИ отговаря за всякакви загуби или щети, произтичащи от неспазването на настоящия регламент.

  Глава IIЗадължения, свързани с инвестиционните политики на ЕФДИ

  Раздел ІОбщи правила и допустими активи

  Член 7Инвестиционни подразделения

  Когато ЕФДИ се състои от повече от едно инвестиционно подразделение, всяко подразделение на ЕФДИ се счита за отделен ЕФДИ за целите на настоящата глава.

  Член 8Допустими инвестиции

  1.          В съответствие с целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ЕФДИ следва да инвестира единствено в следните категории активи и само при условията, посочени в настоящия регламент:

  а)      допустими инвестиционни активи;

  б)     активи, както е посочено в член 50, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[16].

  2.          ЕФДИ не предприема следните действия:

  a)      къси продажби на активи;

  б)     пряка или непряка експозиция към суровини, включително чрез деривати, представляващи ги удостоверения, индекси, базирани на тях, или други средства, или всякакви други инструменти, които биха представлявали експозиция към тях;

  г)      използване на финансови деривативни инструменти, освен ако базовият инструмент ▌служи единствено за хеджиране на ▌риска на другите инвестиции на ЕФДИ.

  2a.      За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП, след провеждане на открита публична консултация, разработва проекти за регулаторни технически стандарти, с които се уточняват критерии за установяване кога договорите за деривати служат единствено за хеджиране на риска на инвестициите, посочени в параграф 2, буква г).

             ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [ОВ: моля, нанесете дата: 3 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

             На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10–14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

  Член 9Допустими инвестиционни активи

  Инвестирането в актив, посочен в член 8(1)(а), следва да се счита за допустимо от страна на ЕФДИ единствено ако попада в някоя от следните категории:

  а)        инструменти на собствен капитал или квазисобствен капитал, които са:

  i)       издадени от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и придобити пряко от ЕФСП от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

  ii)      издадени от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в замяна на инструмент на собствения капитал, придобит преди това пряко от ЕФСП от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

  iii)     емитирани от предприятие, за което предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е дъщерно дружество, срещу инструмент на собствения капитал, придобит в съответствие с точки i) или ii) от страна на ЕФДИ от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

  б)        дългови инструменти, емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от           портфейл с падеж, приведен в съответствие с жизнения цикъл на ЕФДИ;

  в)        заеми, предоставени от ЕФДИ на предприятие, допустимо да бъде част от    портфейл с падеж, приведен в съответствие с жизнения цикъл на ЕФДИ;

  г)        дялове или акции на един или няколко други ЕФДИ, европейски фондове за  рисков капитал (ЕФРК), европейски фондове за социално предприемачество   (ЕФСП), при условие, че самите те не са инвестирали повече от 10% от техния   капитал в ЕФДИ;

  д)        Преки позиции или непреки позиции чрез предприятия, допустими да бъдат      част от портфейл, в отделна инфраструктура — това изисква   предварителни инвестиции от най-малко 10 млн. евро или техния валутен   еквивалент в момента, в който бъде направен разходът, и които осигуряват   редовна предсказуема възвръщаемост.

  В съответствие с целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж или в рамките на регионалната политика на Съюза заявленията за проекти, финансирани чрез публично-частни партньорства, се разглеждат с предимство от компетентните органи.

  Член 10Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл

  1.          Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, посочено в член 9, параграф 1 следва да бъде предприятие с портфейл, различно от предприятие за колективно инвестиране, което отговаря на следните изисквания:

  а)        не е финансово предприятие, различно от европейските многостранни                     банки за развитие, посочени в член 117, параграф 2, букви е), и), й) и к) от   

  б)        Регламент (ЕС) № 575/2013 [РКИ];

                        не е допуснато за търговия:

  i)       на регулиран пазар, според определението в член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/.../ЕС [новата ДПФИ];

  ii)      чрез многостранна търговска система, според определението в член 4, параграф 1, точка 22 от 2014/.../ЕС [новата ДПФИ];

  бa)      допуснато е до търговия на регулиран пазар или на многостранна търговска система и има пазарна капитализация в размер на не повече от 1 милиард евро;

  бб)      допуснато е до търговия на регулиран пазар или на многостранна търговска система и се счита за МСП в съответствие с член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 223/361/EО на Комисията[17];

             в)        е установено на територията на държава членка или в трета държава, при                условие че тази трета държава:

  i)       не е високорискова и отказваща съдействие юрисдикция, идентифицирана от Специалната група за финансови действия (FATF); or

  ii)      е подписала споразумение с държавата членка по произход на лицето, управляващо ЕФДИ, и с всяка друга държава членка, в която се планира да се предлагат дялове или акции на ЕФДИ, при условие че третата държава не е държава:

           - в която няма данъци или има номинални данъци,

           - в която липсва ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи,

           - в която е налице липса на прозрачност в законодателните, съдебните или административните разпоредби,

           - в която няма изискване за съществено присъствие на местно равнище,

           - която играе ролята на офшорен финансов център.

  2.          Чрез дерогация от параграф 1, буква а) [...] предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, може да бъде финансово предприятие или предприятие за колективно инвестиране, което, в съответствие с целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, финансира изключително предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, както е посочено в параграф 1 от настоящия член или реални активи, както е посочено в член 9.

  Член 11Конфликти на интереси

  ЕФДИ не инвестира в допустим инвестиционен актив, в който управляващото лице има или би могло да има косвен интерес, различен от притежание на дялове на ЕФДИ, ЕФСП или ЕФРК, или на предприятия за колективни инвестиции по смисъла на член 10, параграф 2, които управлява.

  Раздел ІІРазпоредби относно инвестиционните политики

  Член 12Състав на портфейла и диверсификация

  1.          ЕФДИ следва да инвестира най-малко 70 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи и най-малко 60 % от своя капитал в активите, изброени в член 9, букви a), б) и в), в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, които са установени на територията на държава членка.

  1a.        Когато уставът или учредителните документи на ЕФДИ предвиждат права за редовно обратно изкупуване, ЕФДИ поддържа ликвиден резерв на предварително определени периоди за обратно изкупуване, като взема предвид изискванията и условията за упражняване на правата за обратно изкупуване, съизмерими с управлението на ликвидността за упражняване на правата за обратно изкупуване.

  1б.        ЕОЦКП разработва регулаторни технически стандарти за по-конкретно определяне на структурата на ликвидните резерви.

             ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до ...*.

             На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

  2.          ЕФДИ не инвестира повече от:

             а)        10% от своя капитал в активи, емитирани от едно предприятие,          допустимо да бъде част от портфейл;

             б)        10 % от своя капитал пряко или непряко в индивидуална                              инфраструктура в съответствие с член 9, буква д);

             в)        10% от своя капитал в дялове или акции на един ЕФДИ, ЕФРК, ЕФСП          или АИФ;

  г)         5% от своя капитал в активи, посочени в член 8, параграф 1, буква б), когато тези активи са емитирани от един орган.

  3.          Съвкупната стойност на дяловете или акциите на ЕФДИ, ЕФРК или ЕФСП в портфейла на даден ЕФДИ не надвишава 20% от стойността на неговия капитал.

  4.          Съвкупната рискова експозиция към контрагент на ЕФДИ, произтичаща от сделки с извънборсови деривати или споразумения за повторно закупуване или споразумения за обратно изкупуване следва да не надвишава 5 % от неговия капитал.

  5.          Чрез дерогация от параграф 2, буква а) и буква б), ЕФДИ може да увеличи посоченото 10% ограничение на 20%, при условие, че съвкупната стойност на активите, държани от въпросния ЕФДИ в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и в индивидуални реални активи, в които е инвестирал над 10% от своя капитал, не надхвърля 40% от стойността на този капитал.

  6.          Дружествата, които са включени в същата група за целите на консолидираните счетоводни отчети, определени в съответствие с Директива 83/349/ЕИО[18] или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се оценяват като едно предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или една цяла единица за изчисляването на ограниченията, предвидени в параграфи 1 до 5.

  Член 12а

  В случаите, когато ЕФДИ наруши изискванията за диверсификация, както са предвидени в член 12, и нарушението е извън контрола на лицето, управляващо ЕФДИ, компетентните органи предоставят на управляващото лице период от шест месеца, за да предприеме мерките, необходими за коригиране на положението.

  Член 13Концентрация

  1.          ЕФДИ може да придобие не повече от 25% от дяловете или акциите на един ЕФДИ, ЕФРК или ЕФСП.

  2.          Ограниченията за концентрация, определени в член 56, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО следва да се отнасят до инвестиции в активи, посочени в член 8, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

  Член 14Заемане на парични средства

  ЕФДИ може да заема парични средства при условие, че това заемане отговаря на следните условия:

  а)        представлява не повече от 40 % от капитала на ЕФДИ;

  б)        служи за придобиване на участие в допустими инвестиционни активи;

  в)        извършва се в същата валута, с която ще бъдат придобити активите;

  дa)      възпрепятства активите, които представляват не повече от 30% от капитала на ЕФДИ.

  дб)      неговата продължителност е приведена в съответствие с жизнения цикъл на ЕФДИ.

  Лицето, управляващо ЕФДИ, информира инвеститорите предварително относно бъдещите нужди от заеми, които възникват в рамките на инвестиционната стратегия.

  Член 15Прилагане на правилата за състав на портфейлите и правилата за диверсификация

  1.          Ограниченията за инвестиране, установени в член 12, параграф 1, следва:

  а)        да се прилагат до датата, определена в правилата или учредителните документи на ЕФДИ, като тази дата отчита особеностите и характеристиките на активите, в които ЕФДИ ще инвестира, и не по-късно от пет години или половината от жизнения цикъл на ЕФДИ, както е определен в съответствие с член 16, параграф 2, което настъпва по-рано, след издаването на разрешение на ЕФДИ. При изключителни обстоятелства и след представяне на надлежно обоснован план за инвестиции, компетентният орган на ЕФДИ може да одобри удължаване на този срок с не повече от една година;

  б)        да престанат да се прилагат, след като ЕФДИ започне да продава активи в съответствие с политиката си за обратно изкупуване, установена в член 16;

  в)        да бъдат временно преустановени, когато ЕФДИ набира допълнителен капитал, доколкото такова преустановяване трае не повече от 12 месеца, по-конкретно в случай на инвестиции в инфраструктура.

  2.          Когато дългосрочен актив, в който е инвестирал ЕДФИ, се издава от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, което вече не отговаря на изискванията на член 10, параграф 1, буква б), дългосрочният актив може да продължи да се отчита за целите на изчисляването на 70-те процента, посочени в член 12, параграф 1, за максимален срок от три години, считано от датата, на която предприятието е престанало да отговаря на изискванията на член 10.

  Глава IIIОбратно изкупуване, търгуване и емитиране на дялове или акции на ЕФДИ и разпределяне на доходите

  Член 16Политика на обратно изкупуване

  1.          Управителят на ЕФДИ може да създаде професионален ЕФДИ без участието на индивидуални инвеститори или той може да вземе решение за създаване на ЕФДИ, в който могат да участват индивидуални, професионални и полупрофесионални инвеститори.

  1a.    Правилата относно ЕФДИ или учредителните документи могат да посочват конкретна дата за край на жизнения цикъл на ЕФДИ, както и правото за временно удължаване на жизнения цикъл на ЕФДИ и условията за упражняване на това право. Когато не е посочена конкретна дата, жизненият цикъл на ЕФДИ не се ограничава.

  1б.      Ако управителят на ЕФДИ реши да допусне индивидуални инвеститори до участие в ЕФДИ, всички инвеститори са в състояние да изискат обратно изкупуване на своите дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Обаче обратното изкупуване на дялове и акции от институционални или индивидуални инвеститори може да се осъществява само след приключване на половината от жизнения цикъл на ЕФДИ и за съвкупен максимум в размер на 20 % от общата сума на фонда. Ако в правилата или учредителните документи на ЕФДИ не са предвидени права за обратно изкупуване, обратното изкупуване от страна на инвеститорите е възможно от деня, следващ датата, която определя края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

             ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти с цел по-конкретно определяне на условията и изискванията на структурите на политиката на ЕФДИ за обратно изкупуване, за да се постигне по-голяма яснота и последователност в целия ЕС.

  2.          Жизненият цикъл на ЕФДИ съответства на дългосрочния характер на ЕФДИ и е достатъчен като продължителност, за да обхване жизнения цикъл на всеки от отделните активи на ЕФДИ, измерен в съответствие с профила на неликвидност и икономическия жизнен цикъл на актива, както и заявената инвестиционна цел на ЕФДИ.

  3.          Инвеститорите могат да поискат преустановяване на дейността на ЕФДИ, ако техните искания за обратно изкупуване, направени в съответствие с политиката на ЕФДИ за обратно изкупуване, не са изпълнени в рамките на една година след датата, на която са били направени.

  3a.      Правилата относно ЕФДИ или учредителните документи и оповестяванията на инвеститорите определят процедурите за реинвестиране на приходите от инвестиции в предприятията, допустими да бъдат част от портфейла, или в допълнителни предприятия, допустими да бъдат част от портфейла, или висококачествени ликвидни активи, когато падежът на тези инвестиции е преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

  4.          За инвеститорите винаги има възможност задълженията да им бъдат погасени с парични средства.

  5.          Погасяването в натура от активите на ЕФДИ е възможно само когато са изпълнени всички следващи условия:

   а)   правилата относно ЕФДИ или учредителните документи предвиждат тази         възможност, при условие че всички инвеститори получат равностойно   третиране;

  б)   инвеститорът поиска в писмена форма да му бъде заплатено чрез дял от активите на фонда;

  в)   няма конкретни правила, които да ограничават прехвърлянето на тези активи.

  6.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи обстоятелствата, при които продължителността на жизнения цикъл на ЕФДИ е достатъчно дълга, за да обхване жизнения цикъл на всеки от индивидуалните активи на ЕФДИ.

  ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 2015 г.

  На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

  Член 17Вторичен пазар

  1.          Правилата на ЕФДИ или учредителните им актове не забраняват възможността дялове или акции на ЕФДИ да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 14 от Директива 2004/39/ЕО или на многостранна търговска система, както е определена в член 4, параграф 15 от Директива 2004/39/ЕО ▌.

  2.          Правилата относно ЕФДИ или учредителните документи не ограничават инвеститорите свободно да прехвърлят своите акции или дялове на трети лица.

  2a.      ЕФДИ редовно публикува обяснение за всяка значителна разлика между пазарната стойност на предлаганите на борсата акции или дялове и собствената му оценка на нетната стойност на неговите активи.

  Член 18Емитиране на нови акции или дялове

  1.          ЕФДИ могат да предлагат нови емисии на акции или дялове в съответствие с правилата на фонда или учредителните документи.

  2.          ЕФДИ няма право да емитира нови акции или дялове на цена под нетната стойност на активите му без предварително предлагане на тези акции или дялове на тази цена на съществуващите инвеститори.

  Член 19Продажба на активи на ЕФДИ

  1.          Всеки ЕФДИ приема подробна схема за редовна продажба на своите активи, за да обезщети инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

  2.          Схемата, посочена в параграф 1, се преразглежда поне веднъж годишно и включва:

               а) оценка на пазара за потенциални купувачи;

               б) оценка и сравнение на потенциалните продажни цени;

               в) оценка на активите, които подлежат на продажба;

               г) точни срокове на схемата за продажба.

  3.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи критериите, които да бъдат използвани при оценката по буква а) и оценката по буква в) от параграф 2.

  ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […]

  На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

  Член 20Разпределение на

  приходите

  1.          ЕФДИ може редовно да разпределя в полза на инвеститорите приходите, които са генерирани от активите, включени в портфейла. Тези приходи се състоят от:

             а) всеки приход, редовно генериран от активите;

             б) увеличаването на капитала, реализирано след продажбата на даден актив ▌.

  2.          Политиката в областта на разпределението на доходите трябва да бъде насочена към намаляване на променливостта на възвращаемостта за инвеститорите. Доходите не се разпределят до размера, необходим за бъдещите ангажименти на ЕФДИ.

  2a.      На ЕФДИ се разрешава да намали капитала си на пропорционална основа, в случай че продаде един от активите в своя портфейл.

  3.          ЕФДИ посочва в правилата на фонда или учредителните документи политика за разпределение, която ще следва по време на съществуването на фонда.

  Глава IVИзисквания за прозрачност

  Член 21Прозрачност

  1.          Дяловете или акциите на разрешен ЕФДИ не се предлагат на пазара в Съюза без предварително публикуване на проспект.

  Дяловете или акциите на разрешен ЕФДИ не се предлагат на индивидуални инвеститори в Съюза без предварително публикуване на основен информационен документ (ОИД) в съответствие с Регламент (ЕС) № …/... [ПИПД].

  2.          Проспектът съдържа информацията, необходима за да могат инвеститорите да направят информирана оценка на инвестицията, която им е предложена, и по-специално свързаните с нея рискове.

  3.          Проспектът съдържа поне следното:

  а) декларация, в която се посочва как инвестиционните цели и стратегия на             ЕФДИ за постигане на тези цели водят до определяне на фонда като     дългосрочен по своето естество;

  б) информация, която следва да бъде разкрита от предприятията за колективни инвестиции от затворен тип в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета[19] и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията[20];

  в) информация, която следва да бъде разкрита на инвеститорите в съответствие       с член 23 от Директива 2011/61/ЕС, ако не е съобщена съгласно буква б) от   настоящия параграф;

  г) изрично посочване на категориите активи, в които може да инвестира ЕФДИ;

  гa)    отчет за паричните потоци.

  4.          В проспекта, ОИД и всички други документи във връзка с предлагането на пазара се съдържа изрично уведомление за инвеститорите относно неликвидното естество на ЕФДИ.

  По-специално проспектът, ОИД и всички други документи във връзка с предлагането на пазара съдържат ясна информация за:

  а)   информиране на инвеститорите относно естество на инвестициите на ЕФДИ;

  б)   когато е приложимо съгласно член 16, параграф 1, информиране на     инвеститорите за края на жизнения цикъл на ЕФДИ и за всяко право на   временно удължаване или право на намеса в жизнения цикъл на ЕФДИ и   предвидените специфични условия;

  в)    указание дали се предвижда предлагане на ЕФДИ на индивидуални       инвеститори;

  г)    посочване на правата на инвеститорите▌ на възстановяване на техните           инвестиции съгласно член 16, параграф 1 и правилата или   учредителните документи на ЕФДИ;

  д)   посочване на честотата и графика за всички плащания на приходи, ако има        такива, на инвеститорите по време на жизнения цикъл на фонда;

  е)   предупреждение за инвеститорите, че само малка част от целия им          инвестиционен портфейл следва да бъде инвестирана в ЕФДИ.

  еa)   информиране на инвеститорите относно стратегията за допускане на отговарящите на изискванията дружества, чиито ценни книжа не се търгуват на регулиран пазар, до търгуване на регулирани пазари;

  еб)   информиране на инвеститорите относно стратегията по отношение на използването на деривати, като се вземат предвид специфичните характеристики и аспекти на въпросния проект;

  ев)    указване на всякакво участие в инструменти, включващи бюджетни средства от ЕС.

  ег)    информиране на инвеститорите редовно, най-малко веднъж годишно, за напредъка на всеки инвестиционен проект, стойността на отделните допустими за портфейла инвестиции и стойността на другите активи, в които се пласират свободните налични средства, както и естеството, целта и стойността на използваните деривати.

  4a       Проспектът на професионалните ЕФДИ съдържа информацията, изисквана съгласно член 23 от Директива 2011/61/EС. В допълнение към това, той съдържа също така всяко отклонение от разпоредбите на член 12 относно състава на портфейла.

  Член 22Разкриване на разходи

  1.          В проспектите се съдържа изрична информация за инвеститорите относно равнището на отделните разходи, което се поемат пряко или непряко от инвеститора. Отделните разходи се групират в следните категории:

            а)      разходи за създаване на ЕФДИ;

            б)      разходи, свързани с придобиване на активи;

             в)     разходи по управлението;

             г)      разходи за разпределение;

             д)     други разходи, включително административни, регулаторни, депозитарни,               разходи за попечителски, за професионални услуги и за одит.

  2.          В проспекта се разкрива общото съотношение разходи — капитал на ЕФДИ.

  3.          Основният информационен документ отразява всички разходи, посочени в проспекта в рамките на посочването на общите разходи в парично и процентно изражение.

  4.          ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

  а )       общите определения, методологии за изчисление и формати за                         представяне на разходите, посочени в параграф 1, и общото         съотношение, посочено в параграф 2;

  б)        общото определение, методологията за изчисление и формата за                      представяне на общите разходи в параграф 3.

  Когато изготвя този проект на регулаторни технически насоки, ЕОЦКП взема под внимание проекта на регулаторните стандарти, посочен в точка (…) от Регламент (ЕС) № .../... [ПИПД].

  ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […]

  На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

  Глава VПредлагане на дялове или акции на ЕФДИ

  Член 23Инструменти, достъпни за инвеститорите

  1.          Когато правилата на ЕФДИ или учредителните документи на индивидуален ЕФДИ предвиждат права за обратно изкупуване, във всяка държава членка, в която възнамерява да предлага дялове или акции на въпросния ЕФДИ, управителят на ЕФДИ въвежда достъпни инструменти за записване на дялове, осъществяване на плащания на титуляри на дялове или акции, обратно изкупуване или възстановяване на дялове или акции и предоставяне на информацията, която ЕФДИ и ръководителите трябва да предоставят.

  2.          ESMA изготвя проект на регулаторни технически стандарти, в които се посочват видовете и характеристиките на инструментите, тяхната техническа инфраструктура и същността на техните задачи по отношение на инвеститорите в ЕФДИ, посочени в параграф 1.

  ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до […]

  На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

  2a.      Параграф 1 от настоящия член не се прилага за професионални ЕФДИ.

  Член 24Допълнителни изисквания за предлагане на индивидуални инвеститори

  Управителят на ЕФДИ може да предлага дялове или акции на въпросния ЕФДИ на индивидуални инвеститори, при условие че са спазени всички допълнителни изисквания, посочени по-долу:

  a)          в устава или учредителните документи на ЕФДИ се предвижда, че всички инвеститори се третират по еднакъв начин и отделни инвеститори или групи от инвеститори не се третират по преференциален начин и не им се предоставят конкретни икономически предимства;

  б)          ЕФДИ може да се структурира като партньорство, ако това не изисква поемане на допълнителни ангажименти освен първоначално поетия капиталов ангажимент;

  в)          в рамките на периода на записване ▌на дялове или акции на ЕФДИ индивидуалните инвеститори могат да анулират записването и да получат своите пари обратно без глоби.

  вa)        управителят на ЕФДИ е установил подходящи процедури и мерки за разглеждане на жалбите на индивидуалните инвеститори, които позволяват на индивидуалните инвеститори да подават оплаквания на официалния език или на един от официалните езици на тяхната държава членка;

  вб)        правната форма на ЕФДИ е такава, че индивидуалните инвеститори не могат да загубят повече от сумата, която са инвестирали във фонда;

  вв)         ЕФДИ инвестира само в дялове или акции на ЕФРК и ЕФСП единствено когато тези фондове имат депозитар.

  ЕОЦКП разработва стандарти, в които допълнително се определят разпоредбите за индивидуалните инвеститори, които да бъдат включени в правилата на фонда или в неговите учредителни документи.

  Член 25Предлагане на дялове или акции на ЕФДИ

  1.          Управителят на ЕФДИ може да предлага дялове или акции на този разрешен ЕФДИ на професионални, полупрофесионални и индивидуални инвеститори в своята държава членка при уведомление в съответствие с член 31 от Директива 2011/61/ЕС.

  2.          Управителят на ЕФДИ може да предлага дялове или акции на този разрешен ЕФДИ на професионални, полупрофесионални и индивидуални инвеститори в държави членки, различни от държавата членка на управителя на ЕФДИ, при уведомление в съответствие с член 32 от Директива 2011/61/ЕС.

  3.          За всеки ЕФДИ управителят на ЕФДИ посочва пред своя компетентен орган дали възнамерява да го предлага на индивидуални инвеститори.

  4.          Освен документацията и информацията, изисквана съгласно член 32 от Директива 2011/61/ЕС, управителят на ЕФДИ представя на своя компетентен орган следните документи и данни:

  а)        проспекта на ЕФДИ;

  б)        основния информационен документ на ЕФДИ в случай на предлагане на         индивидуални инвеститори;

  в)        информация за инструментите, посочени в член 22.

  5.          Счита се, че компетенциите и правомощията на компетентните органи съгласно член 32 от Директива 2011/61/ЕС се отнасят и до предлагането на ЕФДИ на индивидуалните инвеститори и обхващат допълнителните изисквания, определени в настоящия регламент.

  6.          ▌Компетентният орган на държавата членка на управителя на ЕФДИ също така забранява да се предлага разрешен ЕФДИ, ако управителят на ЕФДИ не спазва или няма да спазва настоящия регламент.

  7.          В допълнение към правомощията си в съответствие с член 32, параграф 3, първа алинея от Директива 2011/61/ЕС, компетентният орган на държавата членка на управителя на ЕФДИ също така не позволява прехвърляне на напълно комплектованото уведомление до компетентните органи на държавата членка, в която се предвижда предлагане на ЕФДИ, ако управителят на ЕФДИ не спазва или няма да спазва настоящия регламент.

  Глава VIНадзор

  Член 26Надзор от компетентните органи

  1.          Компетентните органи контролират постоянното спазване на разпоредбите на настоящия регламент.

  2.          Компетентният орган на ЕФДИ отговаря за осъществяването на надзор върху спазването на правилата, изложени в глави II, III и IV.

  3.          Компетентният орган на ЕФДИ отговаря за осъществяването на надзор върху спазването на задълженията, изложени в устава или учредителните документи на фонда, както и на задълженията, изложени в проспекта, който е в съответствие с настоящия регламент.

  4.          Компетентният орган на управителя на ЕФДИ отговаря за осъществяването на надзор върху адекватността на мерките и организацията на управителя, така че управителят да бъде в състояние да спазва задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички ЕФДИ, които управлява.

  Компетентният орган на управителя отговаря за осъществяването на надзор върху спазването на настоящия регламент от управителя на ЕФДИ.

  5.          Компетентните органи наблюдават колективните инвестиционни предприятия, установени или предлагани на тяхна територия, за да удостоверят, че не използват обозначението ЕФДИ и не внушават, че са ЕФДИ, освен в случай, че имат разрешение и спазват настоящия регламент.

  Член 27Правомощия на компетентните органи

  1.          Компетентните органи имат всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, които са необходими за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент.

  1a.      Като спазва принципа на пропорционалност, компетентният орган на ЕФДИ предприема подходящи мерки, особено когато лицето, управляващо ЕФДИ,

  a)     в нарушение на членове 12 и 15 не съблюдава изискванията, приложими за състава на портфейла и диверсификацията;

  б)     в нарушение на членове 24 и 25 предлага инвестиционни единици на индивидуални инвеститори;

  в)      използва обозначението ЕФДИ, без да е получил разрешение за това в съответствие с член 3;

  г)      използва обозначението ЕФДИ за търгуването на фондове, които не са установени в съответствие с член 3, параграф 1;

  д)     в нарушение на член 6 не съблюдава приложимите правила и отговорност.

  1б.      В случаите, посочени в параграф 1а, компетентният орган на държавата членка по произход на ЕФДИ, по целесъобразност:

  a)     предприема мерки, за да гарантира, че лицето, управляващо ЕФДИ, спазва членове 3, 6, 12, 15, 24 и 25.

  б)     забранява използването на обозначението ЕФДИ и оттегля от разрешението одобрението, предоставено на лицето, управляващо въпросния ЕФДИ.

  2.          Правомощията, поверени на компетентните органи в съответствие с Директива 2011/61/ЕС, се упражняват също така по отношение на настоящия регламент.

  Член 28Правомощия и компетенции на ЕОЦКП

  1.          ЕОЦКП притежава необходимите правомощия и ресурси за изпълнението на задачите, възложени му от настоящия регламент.

  2.          Правомощията на ЕОЦКП в съответствие с Директива 2011/61/ЕС, се упражняват също така по отношение на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

  3.          За целите на Регламент (ЕС) № 1095/2010, настоящият регламент се включва във всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на Органа, както е посочено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1095/2010.

  Член 29Сътрудничество между органите

  1.          В случай, че се различават, компетентният орган на ЕФДИ и компетентният орган на управителя си сътрудничат помежду си и обменят информация за целите на изпълнение на задълженията им съгласно настоящия регламент.

  2.          Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 при изпълнение на съответните им задължения по настоящия регламент.

  3.          Компетентните органи и ЕОЦКП обменят цялата информация и документация, необходими за да изпълняват съответните си задължения съгласно настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, по-специално за установяването и санкционирането на нарушения на настоящия регламент.

  Глава VIIЗаключителни разпоредби

  Член 30Преглед

  Комисията прави преглед на прилагането на настоящия регламент по същото време или непосредствено след прегледа, предвиден в член 69 на Директива 2010/41/ЕC. Прегледът анализира по-специално следното:

  а)        въздействието на ▌член 16, параграф 1 ▌;

  б)        въздействието върху диверсификацията на активите от прилагането на                     посочения в член 12, параграф 1 минимален праг от 70 % допустими       инвестиционни активи и в частност на евентуалната необходимост от     допълнителни мерки по отношение на ликвидността ▌;

  в)        степента, в която ЕФДИ се търгуват в Съюза, включително дали                      обхванатите от член 3, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС ЛУАИФ биха     били заинтересовани от търгуването им;

  вa)   степента, до която списъкът на допустимите активи и инвестиции следва да бъде актуализиран, както и правилата за диверсификация, състава на портфейла и граници за заемане на парични средства.

  Резултатите от този преглед се съобщават на Европейския парламент и на Съвета, придружени, при необходимост, от съответни предложения за изменения.

  Член 31Влизане в сила

  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

  Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

  Съставено в ...,

  За Европейския парламент                        За Съвета

  Председател                                               Председател

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [2] *         Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
  • [3]             Становище от 16 октомври 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
  • [4]              Позиция на Европейския парламент от...
  • [5]     Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (OВ L 174, 1.7.2011 г., стp. 1).
  • [6]     Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
  • [7]     Директива 2014/.../EС на Европейския парламент и на Съвета от... за пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2011/61/EС и Директива 2002/92/EО [новата ДПФИ].(OВ L ...).
  • [8]     Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64).
  • [9]     Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1).
  • [10]       Регламент (ЕС) № …/… на Европейския парламент и на Съвета от...относно ... [ПИПД] (OВ ...)
  • [11]   Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
  • [12]   Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).
  • [13]   Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
  • [14]     Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година                 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници   и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1
  • [15]   Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр.1).
  • [16]   Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.)
  • [17]   Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).
  • [18]   ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1
  • [19]   ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.
  • [20]   ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1

  СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (28.11.2013)

  на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции
  (COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

  Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Институциите на ЕС постигнаха съгласие за насърчаване на разработването на подходящи многогодишни финансови инструменти, които да действат като катализатори за публичните и частните инвеститори, за преследване на дългосрочните цели на политиките на ЕС, основаващи се на реалната икономика. Нашата институция признава в същото време, че съфинансирането и т. нар. иновативни финансови инструменти ще дадат пълното си въздействие единствено ако цялостната правна и регулаторна среда благоприятства тяхното развитие.

  Тя изрази опасенията си, че в практиката, проектите, които предоставят краткосрочни и средносрочни ползи, може да продължат да бъдат облагодетелствани, а инвестициите в проекти с фундаментално значение за постигането на стратегическите цели на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж могат да не бъдат реализирани поради разпокъсаността на пазара и поради липсата на публични средства.

  Тя призовава Комисията да представи незабавно предложения за улесняване на мобилизирането на спестяванията и ресурси, които понастоящем не се използват в достатъчна степен, в подкрепа на дългосрочни проекти, пораждащи устойчив растеж в Съюза[1].

  Ето защо приветстваме горещо настоящото ново законодателно предложение за създаване на регулаторна рамка, обхващаща целия ЕС, относно фондове за дългосрочни инвестиции; при все това докладчикът смята, че за доброто му прилагане ще е необходимо да се осигурят подходящи средства и координация.

  Желателно е по-специално да се засили надзорът, за да се гарантира, че ЕФДИ ще спомогнат за поставянето на финансите в услуга на реалната икономика за проекти с европейска добавена стойност. Ето защо се предлагат някои поправки.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Дългосрочното финансиране е важен инструмент за ориентирането на европейската икономика към устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж и за изграждането на икономиката на утрешния ден така, че тя да бъде по гъвкава и по-малко уязвима от системни рискове. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) осигуряват финансиране за различни инфраструктурни проекти или некотирани дружества с продължителен срок, емитиращи капитал или дългови инструменти, за които не е налице купувач, който може лесно да се идентифицира. Чрез предоставянето на финансиране за такива проекти ЕФДИ участват във финансирането на икономиката на Съюза.

  (1) Дългосрочното финансиране е важен инструмент за ориентирането на европейската икономика към устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, и за изграждането на икономиката на утрешния ден така, че тя да бъде по гъвкава и по-малко уязвима от системни рискове. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) осигуряват финансиране за различни инфраструктурни проекти или некотирани дружества с продължителен срок, емитиращи капитал или дългови инструменти, за които не е налице купувач, който може лесно да се идентифицира. Чрез предоставянето на финансиране за такива проекти ЕФДИ участват във финансирането на реалната икономика на Съюза и изпълнението на неговите политики.

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Финансирането на проекти в областта на транспортната инфраструктура, устойчивото производство или разпределение на енергия, социалната инфраструктура (жилища или болници), внедряването на нови технологии и системи, които намаляват използването на природни ресурси и енергия, или по-нататъшния растеж на малките и средни предприятия може да бъде ограничено. Както показа финансовата криза, допълването на банковото финансиране с по-голямо разнообразие от източници на финансиране, които мобилизират по-успешно капиталовите пазари, може да спомогне за преодоляване на недостига във финансирането. ЕФДИ могат да играят решаваща роля в това отношение.

  (3) Финансирането на проекти в областта на транспортната инфраструктура, устойчивото производство или разпределение на енергия, социалната инфраструктура (жилища или болници), внедряването на нови технологии и системи, които намаляват използването на природни ресурси и енергия, или по-нататъшния растеж на малките и средни предприятия може да бъде ограничено. Както показа финансовата криза, допълването на банковото финансиране с по-голямо разнообразие от източници на финансиране, които мобилизират по-успешно капиталовите пазари, може да спомогне за преодоляване на недостига във финансирането. ЕФДИ могат да играят решаваща роля в това отношение. За някои проекти те биха могли да използват ресурси като иновативните финансови инструменти в допълнение към публичното финансиране, отслабено от кризата с държавния дълг.

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6) При липсата на регламент за определяне на правила относно ЕФДИ на национално равнище могат да бъдат приети разнопосочни мерки, които вероятно биха довели до нарушаване на конкуренцията в резултат на различията в мерките за защита на инвестициите. Разнопосочните изисквания за състав на портфейла, диверсификация и допустими активи, по-специално за инвестиции в суровини, създават пречки пред трансграничното предлагане на фондове, които се фокусират върху некотирани предприятия и реални активи, тъй като инвеститорите не могат лесно да съпоставят различните инвестиционни предложения. Разнопосочните национални изисквания водят и до различни нива на защита на инвеститорите. Освен това до несъответствия в нивото на защита на инвеститорите водят и различните национални изисквания, отнасящи се до инвестиционните техники, като допустимите нива на заемни средства, използването на деривативни финансови инструменти, правилата, приложими за късите продажби или сделките за финансиране с ценни книжа. В допълнение, различни изисквания за периодите на обратно изкупуване и/или на участие възпрепятстват трансграничните продажби на фондове, инвестиращи в некотирани активи. Посочените различия могат да подронят доверието на инвеститорите при обмислянето на инвестиции в такива фондове, както и да намалят възможностите на инвеститорите ефективно да избират между различни възможности за дългосрочни инвестиции. Ето защо подходящото правно основание на настоящия регламент е член 114 от в съответствие с тълкуването му в утвърдената съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

  (6) При липсата на регламент за определяне на правила относно ЕФДИ на национално равнище могат да бъдат приети разнопосочни мерки, които вероятно биха довели до нарушаване на конкуренцията в резултат на различията в мерките за защита на инвестициите. Разнопосочните изисквания за състав на портфейла, диверсификация и допустими активи, по-специално за инвестиции в суровини, създават пречки пред трансграничното предлагане на фондове, които се фокусират върху некотирани предприятия и реални активи, тъй като инвеститорите не могат лесно да съпоставят различните инвестиционни предложения. Разнопосочните национални изисквания водят и до различни нива на защита на инвеститорите. Освен това до несъответствия в нивото на защита на инвеститорите водят и различните национални изисквания, отнасящи се до инвестиционните техники, като допустимите нива на заемни средства, използването на деривативни финансови инструменти, правилата, приложими за късите продажби или сделките за финансиране с ценни книжа. В допълнение, различни изисквания за периодите на обратно изкупуване и/или на участие възпрепятстват трансграничните продажби на фондове, инвестиращи в некотирани активи. Чрез увеличаването на правната несигурност, посочените различия могат да подронят доверието на инвеститорите при обмислянето на инвестиции в такива фондове, както и да намалят възможностите на инвеститорите ефективно да избират между различни възможности за дългосрочни инвестиции. На държавите членки следва съответно да не се позволява да определят допълнителни изисквания в областта, обхваната от настоящия регламент и подходящото правно основание на настоящия регламент следва да бъде член 114 от Договора в съответствие с тълкуването му в утвърдената съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Определението за дългосрочни инвестиции е широко. Без непременно да изискват периоди на дългосрочно притежаване от страна на лица, управляващи ЕФДИ, допустимите инвестиционни активи са като цяло неликвидни, изискват ангажимент за определен период и имат дългосрочен икономически профил. Допустимите инвестиционни активи са непрехвърлими ценни книжа и по тази причина те нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост. Икономическият цикъл на търсените от ЕФДИ инвестиции по същество е с дългосрочен характер поради високите капиталови ангажименти и срока, необходим за постигане на възвръщаемост. В резултат на това тези активи не отговарят на инвестиции с права за обратно изкупуване.

  (16) Определението за дългосрочни инвестиции е широко. Без непременно да изискват периоди на дългосрочно притежаване от страна на лица, управляващи ЕФДИ, допустимите инвестиционни активи са като цяло неликвидни, изискват ангажимент за определен период и имат дългосрочен икономически профил. Допустимите инвестиционни активи са непрехвърлими ценни книжа и по тази причина те нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост. Икономическият цикъл на търсените от ЕФДИ инвестиции по същество е с дългосрочен характер поради високите капиталови ангажименти и срока, необходим за постигане на възвръщаемост. В резултат на това тези активи не отговарят на инвестиции с права за обратно изкупуване. Ако се окаже, че продължителността на ЕФДИ вече не е съобразена с жизнения цикъл на активите или на доходността на проектите по съответния ЕФДИ, лицето управляващо ЕФДИ следва да разполага с възможността да увеличава или съкращава жизнения цикъл на ЕФДИ.

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 32

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (32) Без да се засяга фактът, че ЕФДИ не предлага права за обратно изкупуване преди края на съществуването на ЕФДИ, не следва да има пречки ЕФДИ да предприема стъпки за пускането на тези акции или дялове на регулиран пазар, както е пределен в член 4, параграф 14 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти[2] или на организиран механизъм за търговия, както е определен в точка (...) от Регламент (...), като по този начин инвеститорите получават възможност да продават своите дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Правилата или инструментите при създаването на ЕФДИ не следва да създават пречки пред пускането и търгуването на акции или дялове на регулирани пазари, нито да пречат на инвеститорите свободно да прехвърлят свои акции или дялове на трети страни, които желаят да придобият тези акции или дялове.

  (32) Без да се засяга фактът, че ЕФДИ не предлага права за обратно изкупуване преди края на съществуването на ЕФДИ, не следва да има пречки ЕФДИ да предприема стъпки за пускането на тези акции или дялове на регулиран пазар, както е пределен в член 4, параграф 14 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти10 или на организиран механизъм за търговия, както е определен в точка (...) от Регламент (...), като по този начин инвеститорите получават възможност да продават своите дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Правилата или инструментите при създаването на ЕФДИ не следва да създават пречки пред пускането и търгуването на акции или дялове на регулирани пазари, нито да пречат на инвеститорите свободно да прехвърлят свои акции или дялове на трети страни, които желаят да придобият тези акции или дялове. Въпреки това е уместно дейностите на ЕФДИ на съответните пазари да бъдат регулирани, и по-специално, да им бъде забранено да участват в състава на деривати.

  __________________

  __________________

  10 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр.1.

  10 ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр.1.

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 35

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (35) Като се имат предвид специфичните особености на ЕФДИ, както и целевите инвеститори на дребно и професионалните инвеститори, е важно да се въведат строги изисквания за прозрачност, които да позволят на потенциалните инвеститори да вземат информирани решения и да бъдат напълно наясно със свързаните с тях рискове. В допълнение към изискванията за прозрачност, съдържащи се в Директива 2011/61/ЕС, ЕФДИ следва да публикуват проспект, чието съдържание следва задължително да включва цялата информация, която се изисква да бъде оповестена от предприятията за колективно инвестиране от затворен тип в съответствие с Директива 2003/71/ЕС на Европейския парламенти и на Съвета и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията. При пазарното предлагане на ЕФДИ на инвеститорите на дребно следва да бъде задължително публикуването на документ с ключова информация в съответствие с Регламент № […] от […] г. на Европейския парламент и на Съвета. В допълнение към това във всички документи за предлагане следва да се обръща изрично внимание на рисковия профил на ЕФДИ.

  (35) Като се имат предвид специфичните особености на ЕФДИ, както и целевите инвеститори на дребно и професионалните инвеститори, е важно да се въведат строги изисквания за прозрачност, които да позволят на потенциалните инвеститори да вземат информирани решения и да бъдат напълно наясно със свързаните с тях рискове. В допълнение към изискванията за прозрачност, съдържащи се в Директива 2011/61/ЕС, ЕФДИ следва да публикуват проспект, чието съдържание следва задължително да включва цялата информация, която се изисква да бъде оповестена от предприятията за колективно инвестиране от затворен тип в съответствие с Директива 2003/71/ЕС на Европейския парламенти и на Съвета и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията. При пазарното предлагане на ЕФДИ на инвеститорите на дребно следва да бъде задължително публикуването на документ с ключова информация в съответствие с Регламент № […] от […] г. на Европейския парламент и на Съвета. В допълнение към това във всички документи за предлагане следва да се обръща изрично внимание на рисковия профил на ЕФДИ и да се упоменава всякакво участие в инструменти, включващи бюджетни средства от ЕС.

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 38

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (38) ЕОЦКП следва да може да упражнява всички правомощия, предоставени му по силата на Директива 2011/61/ЕС по отношение на настоящия регламент.

  (38) ЕОЦКП следва да може да упражнява всички правомощия, предоставени му по силата на Директива 2011/61/ЕС по отношение на настоящия регламент и да му бъдат предоставени всички необходими за целта ресурси, и по-специално човешки ресурси.

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 42

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (42) Новите единни правила за ЕФДИ зачитат основните права и спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и по-конкретно, защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, правото на обезщетение и на справедлив процес, както и защитата на лични данни. Новите единни правила за ЕФДИ следва да се прилагат съгласно тези права и принципи,

  (42) Новите единни правила за ЕФДИ зачитат основните права и спазват принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз и по-конкретно, достъпът до услуги от общ икономически интерес, защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, правото на обезщетение и на справедлив процес, както и защитата на лични данни. Новите единни правила за ЕФДИ следва да се прилагат съгласно тези права и принципи,

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Член 5 – параграф 2 – буква г

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) ЛУАИФ от ЕС не е предоставил документите, посочени в член 4, параграф 2.

  г) ЛУАИФ от ЕС не е предоставил документите, посочени в член 4, параграф 2, нито каквито и да било разяснения или информация, които се изискват по него.

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 1 – буква в – уводна част

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) е установено на територията на държава членка или в трета държава, при условие че тази трета държава:

  в) е установено на територията на държава членка или в трета държава, при условие че тази държава членка или трета държава:

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Член 10 – параграф 1 – буква в – подточка ii а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  iia) не е държава, в която няма данъчна основа или има номинална данъчна основа, в която липсва ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи, липсва прозрачност в законодателните, съдебните или административните разпоредби, или няма изискване за съществено местно присъствие, или която се представя като офшорен финансов център;

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Жизненият цикъл на ЕФДИ е достатъчен като продължителност, за да обхване жизнения цикъл на всеки от отделните активи на ЕФДИ, измерен в съответствие с профила на неликвидност и икономическия жизнен цикъл на актива, както и заявената инвестиционна цел на ЕФДИ.

  2. Жизненият цикъл на ЕФДИ е достатъчен като продължителност, за да обхване жизнения цикъл на всеки от отделните активи на ЕФДИ, измерен в съответствие с профила на неликвидност и икономическия жизнен цикъл на актива, както и заявената инвестиционна цел на ЕФДИ. Във връзка с това, ако се окаже, че продължителността на ЕФДИ вече не е съобразена с жизнения цикъл на активите или на доходността на проектите по съответния ЕФДИ, лицето управляващо ЕФДИ може, по изключение, да увеличава или съкращава жизнения цикъл на ЕФДИ. То информира инвеститорите в разумен срок относно новата дата на край на жизнения цикъл на ЕФДИ.

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Член 16 – параграф 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. За инвеститорите винаги има възможност задълженията да им бъдат погасени с парични средства.

  4. За инвеститорите винаги има възможност задълженията да им бъдат погасени с парични средства, при условие че бъдат изпълнени, в случай на нужда, приложимите ограничения по отношение на плащанията в брой в различните държави членки.

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Член 21 – параграф 4 – буква e а (нова)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  еа) указване на всякакво участие в инструменти, включващи бюджетни средства от ЕС.

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Член 28 – параграф 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. ЕОЦКП притежава необходимите правомощия за изпълнението на задачите, възложени му от настоящия регламент.

  1. ЕОЦКП разполага с необходимите правомощия и ресурси, за да изпълнява задачите, възложени му от настоящия регламент.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

  Позовавания

  COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  4.7.2013

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  4.7.2013

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Eider Gardiazábal Rubial

  11.7.2013

  Дата на приемане

  27.11.2013

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  27

  1

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Juozas Imbrasas

  • [1]   P7_TA-PROV(2012)0404 Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно иновативните финансови инструменти в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (2012/2027(INI))
  • [2]           OВ L 145, 30.4.2004 г., стр.1.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

  Позовавания

  COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD) Водеща комисия

  Дата на представяне на ЕП

  26.6.2013

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  4.7.2013

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  Комисия по бюджети

  4.7.2013

  Комисия по бюджетен контрол

  4.7.2013

  „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

  4.7.2013

  JURI

  4.7.2013

  Неизказано становище

         Дата на решението

  Комисия по бюджетен контрол

  15.7.2013

  „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

  28.10.2013

  JURI

  11.9.2013

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

  2.7.2013

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  5.11.2013

  25.11.2013

  23.1.2014

   

  Дата на приемане

  10.3.2014

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  33

  2

  5

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler

  Дата на внасяне

  20.3.2014