ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic

20. 3. 2014 - (COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou


Postup : 2013/0214(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0211/2014

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0462),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0209/2013),

–   s hledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0211/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropské investiční bance, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[2]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o evropských fondech dlouhodobých investic

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[3],

v souladu s řádným legislativním postupem[4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Dlouhodobé financování je zásadním nástrojem, který umožní nasměrovat evropské hospodářství na cestu k udržitelnému a inteligentnímu růstu podporujícímu začlenění v souladu se strategií Evropa 2020, k vysoké zaměstnanosti a konkurenceschopnosti a který umožní vybudovat ekonomiku budoucnosti tak, aby byla méně náchylná k systémovým rizikům a byla odolnější. Evropské fondy dlouhodobých investic (dále jen „fondy dlouhodobých investic“) poskytují dlouhodobé finanční prostředky pro různé infrastrukturní projekty, zavedené nekotované společnosti nebo kotované malé a střední podniky (MSP), které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž neexistuje snadno identifikovatelný kupec. Poskytováním finančních prostředků pro takové projekty přispívají fondy dlouhodobých investic k financování reálné ekonomiky Unie a provádění jejích politik.

(2)      Na straně poptávky mohou fondy dlouhodobých investic poskytnout stabilní a jistý příjem správcům důchodového pojištění, pojišťovnám, nadacím, obecním a městským úřadům a dalším subjektům s pravidelnými a opakujícími se závazky a usilují o dlouhodobé výnosy v rámci dobře regulovaných struktur. Fondy dlouhodobých investic sice poskytují menší likviditu než investice do převoditelných cenných papírů, ale mohou poskytnout stabilní a jistý příjem individuálním investorům spoléhajícím se na pravidelný peněžní tok, který může fond zajistit. Fondy dlouhodobých investic mohou také nabídnout dobré příležitosti pro zhodnocení kapitálu v čase investorům, kteří nemají stabilní a jistý příjem. Měla by existovat možnost povolit fondu dlouhodobých investic snížit svůj kapitál na poměrném základě (pro rata) v případě, že se zbaví některého ze svých aktiv.

(3)      Financování projektů v oblasti dopravní infrastruktury, výroby nebo distribuce udržitelné energie, sociální infrastruktury (bydlení nebo nemocnice), zavádění nových technologií a systémů, které snižují využívání zdrojů a energie, nebo dalšího růstu malých a středních podniků může být omezené. Jak ukazuje finanční krize, nedostatek finančních prostředků by mohlo pomoci vyřešit doplnění bankovního financování o širší výběr zdrojů financování, které lépe mobilizují kapitálové trhy. Fondy dlouhodobých investic mohou v tomto ohledu hrát klíčovou úlohu. U některých projektů by za pomoci inovativních finančních nástrojů mohly sloužit k doplnění financování z veřejných zdrojů, jež bylo oslabeno krizí státního dluhu.

(4)      Vzhledem k tomu, že investoři mohou mít zájem na investování do fondu dlouhodobých investic, vzhledem ke skutečnosti že by investorům měly být dány účinné pobídky k tomu, aby tak činili, a vzhledem k tomu, že zejména retailoví investoři nemusí mít potřebné zdroje nebo dostatečně diverzifikované portfolio, které by jim umožnily zavázat svůj kapitál na delší období, by fond dlouhodobých investic měl mít možnost nabídnout svým investorům práva na odkoupení. Správce fondu dlouhodobých investic by tudíž měl mít možnost rozhodnout se, zda zřídí fond dlouhodobých investic s právem na odkoupení či bez něj podle investiční strategie fondu dlouhodobých investic. Pokud je zaveden režim práv na odkoupení, měla by být tato práva spolu s jejich hlavními rysy jasně předem definována a zveřejněna ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu dlouhodobých investic. Posouzení dopadů provedené Komisí v jednotlivých členských státech navíc narazilo na případy úspěšných dlouhodobých fondů strukturovaných jako kotované společností. Investoři tak mohou obchodovat se svými podílovými jednotkami či akciemi fondu na sekundárním trhu. Jsou-li podílové jednotky fondu kotovány na burze, mohou investoři nakupovat a prodávat podílové jednotky tohoto fondu přímo na burze jako jakékoliv jiné cenné papíry. Sekundární trh může fungovat, i pokud podílové jednotky či akcie fondu nejsou kotovány. V tom případě mohou investoři podílové jednotky či akcie ve svém držení přímo vyměnit s jiným investorem. Zprostředkovatelé jako banky nebo distributoři mohou na tomto sekundárním trhu hrát zprostředkující úlohu. Mohou shromažďovat příkazy k nákupu a prodeji a tyto příkazy přiřazovat svým klientům. Za předpokladu, že se dlouhodobé investování skutečně stane pro menší investory či pro retailovou komunitu obecně přitažlivějším, budou sekundární trhy hlavním místem pro vstup do dlouhodobého fondu či odchod z něj. Tři roky po přijetí tohoto nařízení bude vypracována zpráva, která bude zkoumat, zda toto pravidlo dosáhlo očekávaných výsledků, pokud jde o distribuci fondů dlouhodobých investic ▌.

(4a)    Aby se z fondů dlouhodobých investic stala realizovatelná a přitažlivá volba pro profesionální investory, jako jsou instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, penzijní fondy a pojišťovny, je důležité, aby byly provedeny nezbytné úpravy jejich regulativních kapitálových požadavků, a to v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES[5] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES[6], díky čemuž by se u fondů dlouhodobých investic zajistila flexibilita v souvislosti s vysokými kapitálovými požadavky na investice do nelikvidních aktiv. Je-li to nezbytné, měla by být navíc důkladně posuzována jakákoli dodatečná vnitrostátní regulačních omezení.

(5)      Třídy dlouhodobých aktiv ve smyslu tohoto nařízení by měly zahrnovat kapitálové nebo dluhové nástroje vydávané nekotovanými společnosti a kotovanými MSP, pro něž neexistuje snadno identifikovatelný kupec. Měly by rovněž zahrnovat kapitálové nebo dluhové nástroje vydávané kotovanými společnostmi s maximální kapitalizací ve výši 1 miliardy EUR. Toto nařízení by se rovněž mělo vztahovat na reálná aktiva, která vyžadují významné počáteční kapitálové výdaje a jež se v průběhu své doby trvání stanou zdrojem opakujících se a předvídatelných peněžních toky.

(6)      Vzhledem k neexistenci nařízení, které by stanovilo pravidla pro fondy dlouhodobých investic, by mohla být na vnitrostátní úrovni přijímána rozdílná opatření, která by mohla narušit hospodářskou soutěž v důsledku odlišných opatření na ochranu investic. Rozdílné požadavky na složení portfolia, diverzifikaci a způsobilá aktiva, zejména v případě investování do komodit, vytvářejí překážky pro přeshraniční nabízení fondů, které se zaměřují na nekotované společnosti a reálná aktiva, protože investoři nedokážou jednoduše srovnat různé investiční nabídky, které se jim předkládají. Rozdílné vnitrostátní požadavky rovněž vedou k různým úrovním ochrany investorů. Různé vnitrostátní požadavky týkající se investičních technik, jako jsou povolené výše půjček, používání derivátových finančních nástrojů, pravidla vztahující se na krátký prodej nebo repo obchody, rovněž vedou k nesouladu v úrovni ochrany investorů. Navíc různé požadavky na odkoupení nebo dobu držení znemožňují přeshraniční prodej fondů investujících do nekotovaných aktiv. Zvyšováním právní nejistoty mohou tyto rozdíly podkopat důvěru investorů při zvažování investic do takových fondů a snížit rozsah efektivního výběru investorů z různých dlouhodobých investičních příležitostí. Členské státy by proto neměly mít možnost stanovit dodatečné požadavky v oblasti spadající do působnosti tohoto nařízení a vhodným právním základem pro toto nařízení by měl být článek 114 Smlouvy vykládaný podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.

(7)      Jednotná pravidla v celé Unii jsou nezbytná pro zajištění soudržného a stabilního produktového profilu fondů dlouhodobých investic napříč Unií. Aby se zajistilo hladké fungování vnitřního trhu a vysoká úroveň ochrany investorů, je nezbytné stanovit jednotná pravidla pro provozování fondů dlouhodobých investic, zejména s ohledem na složení portfolia těchto fondů a investičních nástrojů, které mohou používat pro investování do dlouhodobých aktiv, například do kapitálových nebo dluhových nástrojů vydávaných kotovanými MSP a nekotovanými společnostmi a do reálných aktiv. Dále jsou nutná jednotná pravidla týkající se portfolia fondů dlouhodobých investic, aby se zajistilo, že fondy dlouhodobých investic, které usilují o generování pravidelného zisku, mají diverzifikované portfolio investičních aktiv vhodných pro zachování pravidelného peněžního toku. Dále je nutno provést koordinaci daňových rámců v jednotlivých členských státech, aby byly vytvořeny rovné podmínky, co se týče atraktivnosti pro investory, a musí dojít ke sblížení vnitrostátních politik, aby byly vytvořeny srovnatelné podmínky z hlediska investičního prostředí a bylo tak možné řešit problém nevyvážeností mezi členskými státy.

(8)      Je nutné zajistit, aby vymezení provozování fondů dlouhodobých investic, zejména pokud jde o složení portfolia fondů dlouhodobých investic a investičních nástrojů, které mohou používat, bylo přímo použitelné na správce fondů dlouhodobých investic, a proto je třeba tato nová pravidla přijmout ve formě nařízení. To zároveň zamezí existenci odlišných vnitrostátních požadavků, a tím se zajistí jednotné podmínky pro používání označení fondů dlouhodobých investic. Správci fondů dlouhodobých investic by měli dodržovat stejná pravidla v celé Unii, aby se tím rovněž posílila důvěra investorů ve fondy dlouhodobých investic a zajistila udržitelná důvěryhodnost tohoto označení. Zároveň se přijetím jednotných pravidel omezí složitost regulačních požadavků, které se na fondy dlouhodobých investic vztahují. Prostřednictvím jednotných pravidel se rovněž sníží náklady správců na plnění odlišných vnitrostátních pravidel, kterými se fondy investující do kotovaných MSP a nekotovaných dlouhodobých aktiv a srovnatelných tříd reálných aktiv řídí. To platí zejména pro správce, kteří chtějí získávat kapitál na přeshraniční bázi. Zároveň to přispívá k eliminaci narušení hospodářské soutěže.

(9)      Nová pravidla pro fondy dlouhodobých investic úzce souvisejí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU[7], jelikož tato směrnice tvoří právní rámec, kterým se řídí správa a nabízení alternativních investičních fondů v Unii. Fondy dlouhodobých investic jsou z povahy věci unijní alternativní investiční fondy spravované správci alternativních investičních fondů, kteří jsou držiteli povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU.

(10)    Zatímco směrnice 2011/61/EU upravuje také postupné zavádění režimu třetích zemí, kterým se řídí neunijní správci alternativních investičních fondů a neunijní alternativní investiční fondy, nová pravidla pro fondy dlouhodobých investic mají omezenější rozsah a zdůrazňují evropský rozměr nového produktu dlouhodobého investování. To znamená, že pouze unijní alternativní investiční fond definovaný ve směrnici 2011/61/EU by měl být způsobilý stát se povoleným fondem dlouhodobých investic, a to pouze tehdy, pokud jej spravuje unijní správce alternativního investičního fondu, který získal povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU. K investování do fondů dlouhodobých investic by však měli být motivováni také investoři ze třetích zemí, protože svým cenným kapitálem mohou přispět k unijním projektům.

(11)    Nová pravidla vztahující se na fondy dlouhodobých investic by měla vycházet ze stávajícího regulačního rámce stanoveného směrnicí 2011/61/EU a aktů přijatých pro provádění této směrnice. Proto by měla pravidla pro produkty týkající se fondů dlouhodobých investic platit společně s pravidly stanovenými ve stávajících právních předpisech Unie. Na fondy dlouhodobých investic by se měla vztahovat zejména pravidla pro správu a nabízení stanovená směrnicí 2011/61/EU. Stejně tak na přeshraniční činnosti fondů dlouhodobých investic by se měla vztahovat pravidla poskytování přeshraničních služeb a svobody usazování stanovená směrnicí 2011/61/EU. Tato pravidla by měla být doplněna konkrétními pravidly nabízení vytvořenými pro přeshraniční nabízení fondů dlouhodobých investic jak retailovým, tak profesionálním investorům v celé Unii.

(12)    Pro všechny unijní alternativní investiční fondy, které chtějí být nabízeny jako fondy dlouhodobých investic, by měla platit jednotná pravidla. Alternativní investiční fondy, které nechtějí být nabízeny jako fondy dlouhodobých investic, nejsou povinny se těmito pravidly řídit, a tím souhlasí, že nebudou využívat výhod, které z toho plynou. Na druhou stranu subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a neunijní alternativní investiční fondy by nebyly způsobilé k nabízení jako fondy dlouhodobých investic.

(13)    Aby se zajistilo dodržování harmonizovaných pravidel pro činnost fondů dlouhodobých investic těmito fondy, je nezbytné vyžadovat, aby činnost fondů dlouhodobých investic podléhala povolení udělenému příslušnými orgány. Harmonizované postupy pro udělení povolení správcům alternativních investičních fondů a dohled nad nimi stanovené směrnicí 2011/61/EU by tudíž měly být doplněny o speciální postup udělení povolení fondům dlouhodobých investic. Měly by být stanoveny postupy, jejichž pomocí by se zajistilo, že správcem fondu dlouhodobých investic může být pouze unijní správce alternativního investičního fondu, jemuž bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU a který je schopen správu fondů dlouhodobých investic vykonávat. Jsou přijata všechna potřebná opatření pro zajištění, že fond dlouhodobých investic bude moci splňovat harmonizovaná pravidla pro činnost těchto fondů.

(14)    Vzhledem k tomu, že unijní alternativní investiční fondy mohou mít různé právní formy, které jim nemusejí nezbytně poskytovat právní subjektivitu, je třeba ustanovení vyžadující, aby fondy dlouhodobých investic přijímaly určitá opatření, v případech, kdy je fond dlouhodobých investic spravován jako unijní alternativní investiční fond, který nemá možnost jednat za sebe, protože nemá vlastní právní subjektivitu, chápat tak, že se vztahují na správce fondu dlouhodobých investic.

(15)    Aby se zajistilo, že fondy dlouhodobých investic jsou zacílené na dlouhodobé investice a přispívají k finančnímu a udržitelnému růstu hospodářství EU, měla by pravidla týkající se portfolia fondů dlouhodobých investic vyžadovat jasné vymezení kategorií aktiv, do nichž smějí fondy dlouhodobých investic investovat, a podmínek jejich způsobilosti. Fond dlouhodobých investic by měl investovat minimálně 70 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv a minimálně 60 % svého kapitálu do cenných papírů vydaných podnikem způsobilým pro portfolio usazeným v Unii. Pro zajištění integrity fondů dlouhodobých investic je rovněž žádoucí zakázat fondu dlouhodobých investic provádění určitých finančních transakcí, které by mohly ohrozit jeho investiční strategii a cíle zvýšením dalších rizik, která se liší od rizik, která lze očekávat, když je fond zaměřen na dlouhodobé investice. Aby se zajistilo jasné zaměření na dlouhodobé investice, což může být užitečné pro retailové investory, kteří nejsou obeznámeni s méně obvyklými investičními strategiemi, fond dlouhodobých investic by neměl mít povoleno investovat do finančních derivátových nástrojů kromě investování do těchto nástrojů pro účely zajištění před riziky vyplývajícími z vlastních investic. Vzhledem k likvidní povaze komodit a finančních derivátových nástrojů, které vůči nim vytvářejí nepřímou expozici, nevyžaduje investování do komodit dlouhodobý závazek investora, a proto by mělo být vyloučeno. Toto zdůvodnění se nepoužije na investice do infrastruktury nebo do společností spojených s komoditami nebo společnosti, jejichž výnos nepřímo souvisí s výnosem komodit, jako jsou hospodářství v případě zemědělských komodit nebo elektrárny v případě energetických komodit.

(15a)  Aby fondy dlouhodobých investic účinně přispívaly k udržitelnému a inteligentnímu růstu v Unii, který podporuje začlenění, měl by každý fond dlouhodobých investic zohlednit sociální dopad způsobilých investic s přihlédnutím k jejich environmentální, sociální a správní charakteristice. Zejména správci fondů dlouhodobých investic by měli zvážit, jaké přispění k cílům evropského modelu růstu – a sice k posílení sociální infrastruktury, udržitelné mobility, výroby a distribuce obnovitelné energie a podniků působících v sektorech podporujících environmentální a sociální řešení nebo s vysokým potenciálem pro inovace – je spjato s vybraným aktivem.

(16)    Definice dlouhodobé investice je široká. Aniž by způsobilá investiční aktiva od správce fondu dlouhodobých investic nutně vyžadovala dlouhou dobu držení, jsou většinou nelikvidní, vyžadují závazky trvající určitou dobu a mají ekonomický profil dlouhodobé povahy. Způsobilá investiční aktiva jsou nepřevoditelné cenné papíry, a proto nemají přístup k likviditě sekundárních trhů. Často vyžadují závazky na dobu určitou, což omezuje jejich obchodovatelnost. Jelikož však kotované MSP mohou čelit problémům s likviditou a přístupem na sekundární trh, měly by kapitálové nebo dluhové nástroje vydávané kotovanými MSP být zařazeny mezi způsobilá aktiva fondu dlouhodobých investic, neboť je zapotřebí zachovat stabilní strukturu složení akcionářů. Způsobilá investiční aktiva by následně mohla být převoditelnými cennými papíry, a mít tudíž přístup k likviditě sekundárních trhů. Ekonomický cyklus investic vyhledávaných fondy dlouhodobých investic je v zásadě dlouhodobé povahy v důsledku vysokých kapitálových závazků a času potřebného pro generování výnosů. Proto tato aktiva nejsou vhodná pro investice s právy na odkoupení, pouze ve zvláštních případech a za určitých podmínek.

(17)    Fondu dlouhodobých investic by mělo být povoleno investovat do jiných než způsobilých investičních aktiv, což může být zapotřebí pro efektivní správu peněžního toku fondu, ovšem pouze v rozsahu, který je v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondu.

(18)    Musí být stanoveno, že způsobilá investiční aktiva zahrnují účasti, jako jsou kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, dluhové nástroje v podnicích kvalifikovaných pro portfolio a úvěry jim poskytované. Měla by zahrnovat také účast na jiných fondech, které se zaměřují na taková aktiva, jako jsou investice do nekotovaných podniků, které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž ne vždy existuje snadno identifikovatelný kupec. Kategorii způsobilých aktiv by měla za přísných podmínek týkajících se jejich pořizovací ceny a profilu peněžních toků tvořit rovněž přímá účast na reálných aktivech, pokud nejsou sekuritizovaná.

(19)    Musí být stanoveno, že kvazikapitálové nástroje představují druh nástroje financování, který je kombinací kapitálového nástroje a dluhového nástroje, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno. Tyto nástroje zahrnují různé nástroje financování, jako jsou podřízené úvěry, vklady tichých společníků, účastnické úvěry, práva na podíl ze zisku, konvertibilní dluhopisy a opční dluhopisy.

(20)    Aby se zohlednily stávající obchodní postupy, mělo by být fondu dlouhodobých investic povoleno kupovat stávající podíly v podniku kvalifikovaném pro portfolio od stávajících společníků tohoto podniku. S cílem zajistit co nejširší možnosti získávání financí je také třeba povolit investice do ostatních fondů dlouhodobých investic. Aby se předešlo rozmělnění investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio, mělo by být fondům dlouhodobých investic povoleno investovat pouze do takových jiných fondů dlouhodobých investic, které samy neinvestovaly více než 10 % svého kapitálu do jiných fondů dlouhodobých investic.

(21)    Použití finančních podniků je nezbytné pro účinné zavedení fondů dlouhodobých investic na trh a jejich zpřístupnění investorům a pro spojování a organizování příspěvků od různých investorů, včetně investic veřejného charakteru, do infrastrukturních projektů. Proto je třeba fondům dlouhodobých investic povolit investování do způsobilých investičních aktiv prostřednictvím finančních podniků, pokud jsou takové podniky určeny pro financování dlouhodobých projektů a růstu malých a středních podniků.

(22)    Podniky kvalifikované pro portfolio by měly zahrnovat infrastrukturní projekty, investice do nekotovaných společností a kotovaných MSP, které chtějí růst ▌a které by mohly být vhodné pro účely dlouhodobých investic.

(23)    Vzhledem k rozsahu infrastrukturních projektů vyžadují takové projekty velké množství kapitálu, který je třeba investovat na dlouhou dobu. Tyto infrastrukturní projekty by měly zahrnovat infrastrukturu veřejných budov, jako jsou školy, nemocnice či věznice, sociální infrastrukturu, jako je sociální bydlení, dopravní infrastrukturu, jako jsou komunikace, systémy hromadné dopravy nebo letiště, energetickou infrastrukturu, jako jsou energetické sítě, projekty pro přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů této změny, elektrárny nebo plynovody, vodohospodářskou infrastrukturu, jako jsou systémy dodávky vody, systémy odpadních vod či zavlažovací systémy, komunikační infrastrukturu, jako jsou sítě, a infrastrukturu odpadového hospodářství, jako jsou recyklační systémy nebo systémy pro sběr odpadů.

(24)    Nekotované podniky se mohou potýkat s problémy, pokud jde o přístup na kapitálové trhy a financování dalšího růstu a expanze. Typické způsoby získávání finančních prostředků zahrnují soukromé financování prostřednictvím majetkové účasti nebo úvěrů. Vzhledem k tomu, že tyto nástroje jsou ze své podstaty dlouhodobé investice, vyžadují dlouhodobý kapitál, který mohou fondy dlouhodobých investic poskytnout. Kotované společnosti a zvláště pak MSP se navíc často potýkají s nemalými překážkami, které jim brání v získání přístupu ke zdrojům dlouhodobého financování, a fondy dlouhodobých investic by tak mohly představovat cenný alternativní zdroj takového financování.

(25)    Investice do infrastruktury vyžadují dlouhodobý kapitál z důvodu neexistence likvidních sekundárních trhů. Investiční fondy jsou základním zdrojem financování aktiv, která vyžadují velké kapitálové výdaje. U těchto aktiv je často pro dosažení požadované úrovně financování nutné přistoupit ke sloučení kapitálu. Tyto investice jsou časově náročné, protože tato aktiva jsou většinou spojena s dlouhým ekonomickým cyklem. Amortizace investice do velkého reálného aktiva obvykle trvá několik let. Pro usnadnění rozvoje těchto velkých aktiv by měly mít fondy dlouhodobých investic možnost přímo investovat do infrastruktury v hodnotě nad 10 milionů EUR, která bude v průběhu své doby trvání zdrojem předvídatelných a opakujících se peněžních toků. ▌Z výše uvedených důvodů je nezbytné poskytnout přímé účasti na infrastruktuře stejné zacházení jako podnikům kvalifikovaným pro portfolio.

(26)    Pokud správce vlastní podíl v portfoliovém podniku, hrozí riziko, že upřednostňuje své zájmy nad zájmy investorů fondu. Aby se takovému střetu zájmů zamezilo, měl by fond dlouhodobých investic investovat pouze do aktiv, která nemají žádnou spojitost se správcem, aby tak byla zajištěna řádná správa a řízení společnosti, ledaže by investoval do podílových jednotek nebo akcií nebo aktiv spravovaných správcem fondu dlouhodobých investic, které jsou podle tohoto nařízení způsobilé.

(27)    Aby měli správci fondů dlouhodobých investic určitou míru flexibility z hlediska investování svých fondů, mělo by být povoleno obchodování s jinými než dlouhodobými investicemi do maximální výše 30 % jejich kapitálu.

(28)    Aby se omezilo riskování ze strany fondů dlouhodobých investic, je nezbytné snížit riziko selhání protistrany stanovením jasných požadavků na diverzifikaci portfolia fondů dlouhodobých investic. Veškeré OTC deriváty by měly podléhat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 […][8].

(29)    Aby se zamezilo uplatňování podstatného vlivu investujícího fondu dlouhodobých investic na správu jiného fondu dlouhodobých investic nebo emitenta, je nezbytné zamezit nadměrné koncentraci stejných investic fondu dlouhodobých investic.

(30)    Aby správci fondů dlouhodobých investic mohli po celou dobu trvání fondu získávat další kapitál, mělo by jim být povoleno vypůjčování peněžních prostředků až do výše 40 % kapitálu fondu. Toto by mělo sloužit jako prostředek pro poskytnutí dalších výnosů investorům. Aby se eliminovalo riziko nesouladu měn, měl by si fond dlouhodobých investic půjčovat pouze v takové měně, v jaké správce očekává získání aktiva.

(31)    Vzhledem k dlouhodobé a nelikvidní povaze investic fondu dlouhodobých investic by správci měli mít dostatečný čas na uplatnění investičních limitů. Doba potřebná pro provedení těchto limitů by měla zohledňovat zvláštnosti a vlastnosti investic, ale neměla by překročit pět let.

(31a)  Za výjimečných okolností upřesněných ve statutu by mohla být doba trvání fondu dlouhodobých investic v zájmu větší flexibility prodloužena či zkrácena, například v situaci, kdy by byl určitý projekt dokončen později nebo dříve, než se předpokládalo, aby tak byla uvedena v soulad s dlouhodobou investiční strategií fondu.

(31b)  Vzhledem ke svým odborným znalostem v oblasti financování infrastruktury Unie by Evropská investiční banka (EIB) a další podobné vnitrostátní instituce měly aktivně spolupracovat se správci fondů dlouhodobých investic a investory, zejména s retailovými investory, kteří nemusejí mít příslušné zkušenosti. Iniciativa projektových dluhopisů EIB a další podobné činnosti, jako je nástroj pro propojení Evropy, by navíc měly být přímo spojeny s fondy dlouhodobých investic, přičemž EIB na sebe bere rizika a poskytuje záruky, aby omezila rizika spojená s tímto druhem investic a podpořila důvěru investorů ve fondy dlouhodobých investic coby bezpečné investiční nástroje.

(32)    ▌Fondu dlouhodobých investic by nemělo nic bránit v tom, aby usiloval o přijetí těchto akcií nebo podílových jednotek na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/…/EU[9] [nová směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)] v rámci mnohostranného systému obchodování ve smyslu čl. 4 odst. 22 směrnice 2014/…/EU [nová MiFID] nebo v rámci organizovaného obchodního systému ve smyslu čl. 4 odst. 23 směrnice 2014/…/EU [nová MiFID], a tak poskytnul investorům možnost prodat své podílové jednotky nebo akcie před koncem doby trvání fondu dlouhodobých investic. Statut nebo zakládací dokumenty fondu dlouhodobých investic by proto neměly obsahovat ustanovení, která by bránila přijímání podílových jednotek nebo akcií na regulovaných trzích nebo jejich obchodování na těchto trzích, ani by neměla investorům bránit ve volném převodu jejich akcií nebo podílových jednotek třetím stranám, které si tyto akcie nebo podílové jednotky chtějí koupit. Podle dosavadních zkušeností na vnitrostátních trzích však může obchodování na sekundárních trzích na určitých trzích fungovat, ale jinde tato možnost může znamenat vysoké přirážky či významné slevy na podílové jednotky nebo akcie fondu dlouhodobých investic, které jsou přijímány na regulovaných trzích nebo se kterými se na těchto trzích obchoduje, které by v praxi zabránily tomu, aby investoři této alternativy využívali. Tato možnost tedy nemusí stačit k tomu, aby nahradila možnost pravidelnějších odkupů.

(33)    Aby správce po ukončení činnosti fondu efektivně vypořádal investorům jejich podílové jednotky nebo akcie, měl by začít prodávat aktiva portfolia fondu dlouhodobých investic včas, aby se zajistila řádná realizace hodnoty. Při stanovování harmonogramu pro systematické snižování míry investic by měl správce fondu dlouhodobých investic vzít v potaz různé profily splatností investic a dobu nezbytnou pro nalezení kupce aktiv, do nichž tento fond dlouhodobých investic investoval. Vzhledem k nemožnosti zachování investičních limitů během likvidačního období by tyto limity měly přestat platit na začátku likvidačního období.

(34)    Může se stát, že aktiva, do nichž fond dlouhodobých investic investuje, během doby trvání fondu získají kotování na regulovaném trhu. Pokud k tomu dojde, takové aktivum již nesplňuje požadavek na nekotovaný charakter stanovený tímto nařízením. Aby správci mohli řádným způsobem prodat investice do takových aktiv, mohla by se tato aktiva započítávat do 70% limitu způsobilých investičních aktiv až po dobu tří let.

(35)    Vzhledem ke specifické povaze fondů dlouhodobých investic i cílových retailových a profesionálních investorů je důležité, aby byly stanoveny pevné požadavky na transparentnost, na základě nichž budou potenciální investoři schopni učinit informované rozhodnutí a budou si plně vědomi všech předpokládaných rizik. Kromě požadavků na transparentnost stanovených směrnicí 2011/61/EU by fondy dlouhodobých investic měly zveřejnit prospekt, jehož obsah by měl povinně zahrnovat veškeré informace, které musejí zveřejňovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES[10] a nařízením Komise (ES) č. 809/2004[11]. Pro účely nabízení fondu dlouhodobých investic retailovým investorům by mělo být povinné zveřejnit sdělení klíčových informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/…[12] [strukturované retailové investiční produkty]. Veškeré marketingové dokumenty by navíc měly výslovně upozorňovat na rizikový profil fondu dlouhodobých investic a obsahovat zmínku o jakékoli účasti na nástrojích využívajících rozpočtové prostředky Unie.

(36)    Jelikož jsou fondy dlouhodobých investic zacílené jak na profesionální, tak na retailové investory v celé Unii, je nezbytné doplnit marketingové požadavky, které stanoví směrnice 2011/61/EU, tak aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany investorů, zvláště v případě retailových investorů. Mělo by být tudíž vytvořeno zázemí pro upisování podílových jednotek či akcií, provádění plateb podílníkům nebo akcionářům, odkupování či vyplácení podílových jednotek či akcií a zpřístupňování informací, které musí fondy dlouhodobých investic a jejich správci poskytovat. S cílem zajistit, aby retailoví investoři nebyli znevýhodňováni v porovnání se zkušenými profesionálními investory, je nutné zavést určité záruky pro situace, kdy jsou fondy dlouhodobých investic nabízené retailovým investorům.

(37)    Příslušný orgán fondu dlouhodobých investic by měl pravidelně prověřovat schopnost fondu splňovat ustanovení tohoto nařízení. Jelikož příslušné orgány již mají rozsáhlé pravomoci jim svěřené podle směrnice 2011/61/EU, je nezbytné, aby tyto pravomoci byly rozšířeny tak, aby mohly být vykonávány s odkazem na nové společné předpisy o fondech dlouhodobých investic.

(38)    Orgán pro cenné papíry a trhy by měl být schopen vykonávat ve vztahu k tomuto nařízení veškeré pravomoci, které mu byly svěřené podle směrnice 2011/61/EU, a měly by mu být poskytnuty veškeré zdroje potřebné pro tento účel, zejména lidské zdroje.

(39)    Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen „orgán pro cenné papíry a trhy“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 […][13] by měl hrát klíčovou roli při uplatňování tohoto nařízení tím, že bude zajišťovat jednotné uplatňování předpisů Unie příslušnými vnitrostátními orgány. Vzhledem k vysoce odborným znalostem, jimiž Evropský orgán pro cenné papíry a trhy disponuje, by bylo efektivní a vhodné pověřit ho vypracováním návrhů regulačních technických norem, které se nebudou týkat strategických rozhodnutí, a jejich předložením Komisi, s ohledem na okolnosti, za nichž doba trvání fondu dlouhodobých investic bude dostatečně dlouhá, aby pokryla životní cyklus každého individuálního aktiva fondu dlouhodobých investic, prvky harmonogramů pro řádný prodej aktiv fondu dlouhodobých investic, definice, metodiky výpočtu, prezentace zveřejnění nákladů a charakteristiky zázemí, které musejí fondy dlouhodobých investic zajistit v každém členském státě, v němž hodlají podílové jednotky nebo akcie nabízet.

(39a)  Významnou úlohu v nasměrování prostředků, které jsou v současnosti dostupné, k financování dlouhodobých unijních projektů, zvláště pak projektů, které jsou přínosné pro společnost a životní prostředí, může hrát vytváření daňových pobídek na vnitrostátní úrovni, jež se budou týkat dlouhodobých investic prostřednictvím fondů dlouhodobých investic. Z tohoto důvodu by bylo vhodné posoudit, zda by měly být za způsobilá aktiva považovány také projektové dluhopisy, protože by tak bylo možné zajistit úspory z rozsahu a podpořit součinnost mezi různými investičními nástroji Unie. Členské státy, které se potýkají s důsledky fiskální úpravy, by měly poskytovat státní záruky a příznivé daňové podmínky, jako například daňové úlevy pro investory, kteří mají podíl ve fondech dlouhodobých investic. Členské státy by měly přijmout veškerá potřebná legislativní a institucionální opatření, aby zajistily provádění tohoto nařízení.

(39b)  Členské státy i regionální a místní orgány mají značnou odpovědnost za účinnou propagaci fondů dlouhodobých investic a jejich nabízení investorům a stejně tak i za poskytování konkrétních informací občanům a spotřebitelům o výhodách, které tento nový rámec nabízí.

(39c)   Je velmi důležité, aby byli pobízeni i někteří poloprofesionální investoři v Unii, jako jsou penzijní fondy ze středního tržního segmentu, pojišťovny, městské a obecní úřady, církve, charitativní organizace a nadace, které mohou mít k investování do fondů dlouhodobých investic dostatečný kapitál a určité odborné znalosti.

(40)    Nová jednotná pravidla pro fondy dlouhodobých investic by měla být v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES […][14] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 […][15].

(40a)  Fond dlouhodobých investic by neměl investovat do způsobilých investičních aktiv, v nichž má správce fondu dlouhodobých investic přímý nebo nepřímý podíl nebo takový podíl získá, vyjma držení podílových jednotek nebo akcií fondu dlouhodobých investic, který spravuje. Měly by také existovat záruky, které zabrání jednání, jež by vedlo k narušení hospodářské soutěže či vytváření překážek bránících v přístupu.

(41)    Jelikož cílů tohoto nařízení, konkrétně zajistit jednotné požadavky na investice a podmínky činnosti fondů dlouhodobých investic v celé Unii, při plném zohlednění potřeby vyvážit bezpečnost a důvěryhodnost fondů dlouhodobých investic s efektivním fungováním trhu dlouhodobého financování a náklady pro jednotlivé zúčastněné subjekty, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(42)    Nová jednotná pravidla týkající se fondů dlouhodobých investic dodržují základní práva a zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie a zejména přístup ke službám obecného hospodářského zájmu, ochranu spotřebitelů, svobodu podnikání, právo na právní ochranu a spravedlivý proces a ochranu osobních údajů. Nová jednotná pravidla pro fondy dlouhodobých investic by měla být prováděna v souladu s těmito právy a zásadami,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola IObecná ustanovení

Článek 1Předmět

cíl

1.          Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro udělování povolení, investiční politiky a podmínky činnosti unijních alternativních investičních fondů, které jsou nabízené v Unii jako evropské fondy dlouhodobých investic (dále jen „fondy dlouhodobých investic“).

1a.      Cílem tohoto nařízení je zvýšit objem kapitálu v souladu s cíli inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění a nasměrovat jeho tok do reálné ekonomiky.

2.          Členské státy nesmí v oblasti, na niž se vztahuje toto nařízení, přidat žádné další požadavky.

Článek 2Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „kapitálem“ souhrn vkladů do kapitálu a nesplaceného upsaného kapitálu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných poplatků, srážek a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

1a)      „retailovým investorem“ investor, který není profesionálním klientem, v souladu s oddílem I přílohy II směrnice …/…/EU [nová směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID)];

1b)      „profesionálním investorem“ investor, který je profesionálním klientem v souladu s oddílem I přílohy II směrnice …/…/EU [nová MiFID], nebo může být v souladu s touto směrnicí na požádání za profesionálního klienta považován;

1c)      „poloprofesionálním investorem“ jakýkoli retailový investor, který se zaváže k investici ve výši alespoň 100 000 EUR a který předloží písemné prohlášení, které není součástí smlouvy, jež má být uzavřena ve věci závazku týkajícího se investice, v němž uvede, že si je vědom rizik spojených s plánovaným závazkem nebo investicí;

2) „kapitálovým nástrojem“ vlastnický podíl v podniku, který má podobu akcií nebo jiných forem účasti na kapitálu podniku kvalifikovaného pro portfolio a který byl vydán jeho investorům;

3) „kvazikapitálovým nástrojem“ jakýkoli druh nástroje financování, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno;

4) „finančním podnikem“:

a)  úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013[16];

b)  investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

c)  pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES[17];

d)  finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 575/2013;

e)  smíšená holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení (EU) č. 575/2013;

4a)        „profesionálním fondem dlouhodobých investic“ fond dlouhodobých investic, který je způsobilý k tomu být nabízen pouze profesionálním a poloprofesionálním investorům;

4b)        „unijním alternativním investičním fondem“ unijní alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice 2011/61/EU;

4c)        „unijním správcem“ unijní správce ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. l) směrnice 2011/61/EU;

5) „příslušným orgánem fondu dlouhodobých investic“ příslušný orgán domovského členského státu unijního alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. p) směrnice 2011/61/EU;

6) „domovským členským státem fondu dlouhodobých investic“ členský stát, v němž fond dlouhodobých investic získal povolení;

           „příslušným orgánem správce fondu dlouhodobých investic“ příslušný orgán domovského členského státu unijního alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. q) směrnice 2011/61/EU;

6a)      „dohodou o zpětném odkupu aktiv“ dohoda, na jejímž základě jedna strana převádí cenné papíry nebo právní nároky na cenné papíry na protistranu, a to se závazkem odkoupení těchto cenných papírů za stanovenou cenu a k budoucímu datu, které je určeno nebo které má být určeno;

6b)      „krátkým prodejem“ nekrytý prodej aktiv;

6c)      „retailovým fondem dlouhodobých investic“ fond dlouhodobých investic, mezi jehož investory patří retailoví investoři;

6d)      „půjčkami cenných papírů“ a „výpůjčkami cenných papírů“ transakce, jimiž instituce nebo její protistrana převádí cenné papíry a tento převod je spojen se závazkem vypůjčitele vrátit k nějakému budoucímu datu nebo na požádání převodce cenné papíry, přičemž u instituce převádějící cenné papíry jde o půjčku cenných papírů a u instituce, na kterou jsou cenné papíry převáděny, jde o výpůjčku cenných papírů;

6e)      „infrastrukturou“ základní fyzické i nehmotné organizační struktury a zařízení potřebné pro fungování společnosti nebo podniku;

Článek 3Udělování povolení a používání označení

1.          K podání žádosti o povolení statutu fondu dlouhodobých investic a k získání tohoto povolení je způsobilý pouze fond, který je unijním alternativním investičním fondem.

2.          Fond dlouhodobých investic může být nabízen v celé Unii nebo kterémkoli členském státě za předpokladu, že mu bylo uděleno povolení v souladu s tímto nařízením.

Povolení fondu dlouhodobých investic je platné ve všech členských státech.

3.          Subjekt kolektivního investování smí používat označení „ELTIF“ nebo „evropský fond dlouhodobých investic“ v souvislosti se sebou samým nebo s jím vydanými podílovými jednotkami nebo akciemi, pouze pokud mu bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení.

4.          O povoleních vydaných či odejmutých podle tohoto nařízení informují příslušné orgány fondu dlouhodobých investic čtvrtletně orgán pro cenné papíry a trhy, přičemž tyto informace jsou považovány za důvěrné, a uvedené příslušné orgány rovněž poskytnou veškeré nezbytné údaje o opatřeních fondu dlouhodobých investic přijatých za účelem zajištění shody s ustanoveními tohoto nařízení.

Orgán pro cenné papíry a trhy vede centrální veřejný rejstřík všech fondů dlouhodobých investic, jimž bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení, s uvedením jejich správce, informací poskytnutých podle čl. 4 a příslušného orgánu. Tento rejstřík je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.

Článek 4Žádost o povolení fondu ELTIF

1.          Unijní alternativní investiční fond žádá o udělení povolení fondu dlouhodobých investic příslušný orgán.

Žádost o povolení fondu dlouhodobých investic musí obsahovat:

a)  statut nebo zakládací dokumenty fondu;

b)  údaje o totožnosti navrhovaného správce fondu dlouhodobých investic, jeho současných a předchozích zkušenostech s řízením fondů a souvisejících zkušenostech s dlouhodobými investicemi;

c)  údaje o totožnosti depozitáře;

d)  popis informací, které mají být poskytnuty investorům;

da)   pokud jde o retailový fond dlouhodobých investic, popis zavedených postupů a opatření k řešení stížností investorů;

e)  veškeré další informace nebo dokumenty vyžadované příslušným orgánem fondu dlouhodobých investic pro ověření souladu s požadavky tohoto nařízení.

2.          Unijní správce alternativního investičního fondu, jemuž bylo uděleno povolení podle směrnice 2011/61/EU, je oprávněn spravovat fond dlouhodobých investic a podá u příslušného orgánu fondu dlouhodobých investic zjednodušenou žádost o povolení správy fondu dlouhodobých investic, který předložil žádost o povolení v souladu s odstavcem 1. Takováto žádost o povolení se vztahuje k žádosti (včetně předložených dokumentů) a povolení podle směrnice 2011/61/EU.

3.          Fond dlouhodobých investic a unijní správce alternativních investičních fondů musí být informováni do [dvou měsíců] od data podání úplné žádosti, zda bylo povolení fondu dlouhodobých investic a povolení spravovat fond dlouhodobých investic uděleno.

4.          Veškeré následné změny dokumentace uvedené v odstavci 1 ▌musejí být neprodleně oznámeny příslušnému orgánu fondu dlouhodobých investic.

Článek 5Podmínky pro udělení povolení

1.          Fondu dlouhodobých investic, který žádá o povolení, bude toto povolení uděleno pouze tehdy, pokud příslušný orgán  

a) shledá, že je tento fond dlouhodobých investic schopen plnit všechny požadavky tohoto nařízení a že schválil statut nebo zakládací dokumenty fondu a volbu depozitáře;

b)  schválil žádost unijního správce alternativních investičních fondů, jemuž bylo v souladu se směrnicí 2011/61/EU uděleno povolení spravovat fond dlouhodobých investic ▌;

ba)   shledá, že navrhovaný správce fondu dlouhodobých investic či osoba vykonávající funkci navrhovaného správce fondu dlouhodobých investic nebyli dříve sankcionováni za porušení vnitrostátních či unijních právních předpisů v oblasti spravování fondů;

1a.        Příslušný orgán odpoví fondu dlouhodobých investic, který žádá o povolení, ve lhůtě [dvou] měsíců.

2.          Příslušný orgán fondu dlouhodobých investic může žádost unijního správce alternativních investičních fondů o spravování fondu dlouhodobých investic zamítnout, pouze pokud:

a) unijní správce alternativních investičních fondů nesplňuje toto nařízení;

b)  unijní správce alternativních investičních fondů nesplňuje směrnici 2011/61/EU, jak vyplývá z podmínek stanovených ve spolupráci s příslušným orgánem správce alternativních investičních fondů v souladu s tímto nařízením a s podmínkami spolupráce v oblasti dohledu, které stanoví směrnice 2011/61/EU;

c)  unijní správce alternativních investičních fondů nemá na základě podmínek stanovených ve spolupráci s příslušným orgánem správce alternativních investičních fondů v souladu s tímto nařízením povolení příslušného orgánu spravovat alternativní investiční fondy, které zahrnují typ fondů, jež jsou předmětem tohoto nařízení;

d)  unijní správce alternativních investičních fondů nepředložil dokumentaci uvedenou v čl. 4 odst. 2 nebo jakékoli vysvětlení či informace v něm požadované.

Před zamítnutím žádosti příslušný orgán fondu dlouhodobých investic konzultuje příslušný orgán unijního správce alternativních investičních fondů.

3.          Příslušný orgán povolení fondu dlouhodobých investic neudělí, brání-li tomuto fondu právní předpisy v nabízení podílových jednotek nebo akcií v jeho domovském členském státě. Příslušný orgán sdělí fondu dlouhodobých investic, který žádá o povolení, důvod zamítnutí jeho udělení. Toto zamítnutí platí ve všech členských státech.

4.          Podmínkou udělení povolení fondu dlouhodobých investic nesmí být, aby fond dlouhodobých investic spravoval unijní správce alternativních investičních fondů povolený v domovském členském státě fondu dlouhodobých investic nebo aby unijní správce alternativních investičních fondů vykonával v domovském členském státě fondu dlouhodobých investic jakékoli činnosti nebo jimi v tomto státě někoho pověřil.

Článek 6Použitelná pravidla a odpovědnost

1.          Fond dlouhodobých investic musí vždy dodržovat ustanovení tohoto nařízení.

2.          Fond dlouhodobých investic a správce fondu dlouhodobých investic musí vždy dodržovat požadavky směrnice 2011/61/EU.

3.          Za zajištění souladu s tímto nařízením odpovídá správce fondu dlouhodobých investic. Správce fondu dlouhodobých investic je odpovědný za ztráty nebo škodu vyplývající z nedodržení tohoto nařízení.

Kapitola IIPovinnosti týkající se investičních politik fondů dlouhodobých investic

ODDÍL 1OBECNÁ PRAVIDLA A ZPŮSOBILÁ AKTIVA

Článek 7Podfondy

Pokud fond dlouhodobých investic zahrnuje více než jeden podfond, každý podfond fondu dlouhodobých investic se pro účely této kapitoly považuje za samostatný fond dlouhodobých investic.

Článek 8Způsobilé investice

1.          Fond dlouhodobých investic smí v souladu s cíli inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění investovat pouze do těchto kategorií aktiv a pouze za podmínek stanovených v tomto nařízení:

a) způsobilá investiční aktiva;

b)  aktiva uvedená v čl. 50 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES[18].

2.          Fond dlouhodobých investic nesmí provádět žádné z těchto činností:

a)     krátký prodej aktiv;

b)     získání přímé či nepřímé expozice vůči komoditám, mimo jiné prostřednictvím derivátů, certifikátů, které je zastupují, indexů, které jsou na nich založeny, či jakéhokoli jiného prostředku nebo nástroje, který by vedl k takovéto expozici;

d)     používat finanční derivátové nástroje kromě případů, kdy ▌slouží pouze k zajištění proti riziku ▌vyplývajícímu z dalších investic fondu dlouhodobých investic.

2a.      Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, vypracuje orgán pro cenné papíry a trhy, poté co uspořádá otevřenou veřejnou konzultaci, návrhy regulačních technických norem, jimiž upřesní kritéria pro určení toho, za jakých okolností slouží smlouvy o derivátech výhradně účelu zajištění proti rizikům vyplývajícím z investic uvedených v odst. 2 písm. d).

           Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [OJ please insert date: 3 months after entry into force of this Regulation].

           Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 9Způsobilá investiční aktiva

Do aktiv uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. a) může fond dlouhodobých investic investovat, pouze pokud spadají do jedné z těchto kategorií:

a)      kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, které byly:

i)       vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio a získány fondem dlouhodobých investic přímo od podniku kvalifikovaného pro portfolio;

ii)      vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový nástroj dříve získaný fondem dlouhodobých investic přímo od podniku kvalifikovaného pro portfolio;

iii)     vydány podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou společností, výměnou za kapitálový nástroj, který fond dlouhodobých investic získal v souladu s body i) nebo ii) od podniku kvalifikovaného pro portfolio;

b)     dluhové nástroje vydané podnikem kvalifikovaným pro portfolio se splatností uvedenou do souladu s dobou trvání fondu dlouhodobých investic;

c)      úvěry, které fond dlouhodobých investic poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio se splatností uvedenou do souladu s dobou trvání fondu dlouhodobých investic;

d)     podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo několika jiných fondů dlouhodobých investic, evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) a evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF) za předpokladu, že uvedené fondy do fondů dlouhodobých investic samy neinvestovaly více než 10 % svého kapitálu;

e)      přímá účast nebo nepřímá účast skrze podniky kvalifikované pro portfolio na individuálních infrastrukturách, které vyžadují počáteční kapitálové výdaje v objemu nejméně 10 milionů EUR nebo ekvivalentu v měně, v níž výdaje vznikly, k okamžiku jejich vzniku a které poskytují pravidelné předvídatelné výnosy.

V souladu s cíli inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění nebo s regionální politikou Unie posuzují příslušné orgány přednostně žádosti týkající se projektů financovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Článek 10Podnik kvalifikovaný pro portfolio

1.          Podnik kvalifikovaný pro portfolio podle čl. 9 prvního pododstavce je portfoliový podnik, který není subjektem kolektivního investování a který splňuje všechny tyto požadavky:

a)      není finančním podnikem jiným než evropskou mezinárodní rozvojovou       bankou uvedenou v čl. 117 odst. 2 písm. f), i), j) a k) nařízení (EU) č.   575/2013 [nařízení o kapitálových požadavcích];

b)      nebyl přijat k obchodování:

i)       na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/…/EU [nová MiFID],

ii)      v rámci mnohostranného systému obchodování ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2014/…/EU [nová MiFID],

ba)   byl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v rámci mnohostranného systému obchodování a jeho tržní kapitalizace nepřesahuje 1 miliardu EUR;

bb)   byl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v rámci mnohostranného systému obchodování a je považován za malý či střední podnik ve smyslu čl. 2 odst. 1 přílohy doporučení Komise 223/361/ES[19];

c)  je usazen v členském státě nebo v třetí zemi za předpokladu, že tato třetí země:

i)       není uvedena na seznamu Finančního akčního výboru jako vysoce riziková nebo nespolupracující jurisdikce; nebo

ii)      podepsala s domovským členským státem správce fondu dlouhodobých investic a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie fondu dlouhodobých investic nabízeny dohodu, jež stanoví, že se nejedná o třetí zemi, která:

         – nemá daně nebo má pouze nominální daně,

         – nemá účinnou výměnu informací s daňovými orgány jiných zemí,

         – nemá dostatečně transparentní právní, soudní či správní předpisy,

         – neuplatňuje požadavek výrazné místní přítomnosti,

         – se chová jako offshorové finanční centrum.

2.          Odchylně od odst. 1 písm. a) […] může být podnik kvalifikovaný pro portfolio finančním podnikem nebo subjektem kolektivního investování, který v souladu s cíli inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění financuje výhradně podniky kvalifikované pro portfolio uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebo reálná aktiva uvedená v článku 9.

Článek 11

Střet zájmů

Fond dlouhodobých investic nesmí investovat do způsobilých investičních aktiv, v nichž má správce přímý nebo nepřímý podíl nebo takový podíl získá, vyjma držení podílových jednotek nebo akcií fondu dlouhodobých investic, evropského fondu sociálního podnikání či evropského fondu rizikového kapitálu nebo subjektu kolektivního investování ve smyslu čl. 10 odst. 2, který spravuje.

ODDÍL 2USTANOVENÍ O INVESTIČNÍCH POLITIKÁCH

Článek 12Složení a diverzifikace portfolia

1.          Fond dlouhodobých investic musí investovat minimálně 70 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv a minimálně 60 % svého kapitálu do aktiv uvedených v čl. 9 písm. a), b) a c) vydaných podniky kvalifikovanými pro portfolio, jež jsou usazeny na území některého z členských států.

1a.        Pokud statut či zakládací dokumenty fondu dlouhodobých investic stanoví práva na pravidelná odkoupení, zachovává fond dlouhodobých investic v předem vymezených lhůtách pro odkoupení likvidní rezervy, a to s ohledem na požadavky a podmínky pro výkon práv na odkoupení, odpovídající správě likvidity pro výkon práv na odkoupení.

1b.        Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje regulační technické normy, jimiž blíže specifikuje strukturu likvidních rezerv.

           Orgán pro cenné papíry a trhy předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do …*.

           Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2.          Fond dlouhodobých investic nesmí investovat více než:

a) 10 % svého kapitálu do aktiv vydaných jedním podnikem kvalifikovaným pro portfolio;

b)  10 % svého kapitálu přímo či nepřímo do individuální infrastruktury podle čl. 9 písm. e);

c)  10 % svého kapitálu do podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu dlouhodobých investic, evropského fondu rizikového kapitálu, evropského fondu sociálního podnikání nebo alternativního investičního fondu;

d)  5 % svého kapitálu do aktiv uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b), pokud tato aktiva byla vydána jedním subjektem.

3.          Souhrnná hodnota podílových jednotek nebo akcií fondů dlouhodobých investic, evropských fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního podnikání v portfoliu fondu dlouhodobých investic nesmí překročit 20 % hodnoty jeho kapitálu.

4.          Souhrnné rizikové expozice vůči protistraně fondu dlouhodobých investic v důsledku transakcí s OTC deriváty, repo obchodů nebo reverzních repo obchodů nesmí překročit 5 % jeho kapitálu.

5.          Odchylně od odst. 2 písm. a) a b) může fond dlouhodobých investic zvýšit 10% limit uvedený ve zmíněných písmenech na 20 % za předpokladu, že souhrnná hodnota aktiv držených fondem dlouhodobých investic v podnicích kvalifikovaných pro portfolio a v individuálních reálných aktivech, do nichž investuje více než 10 % svého kapitálu, nepřekročí 40 % hodnoty jeho kapitálu.

6.          Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky, ve smyslu sedmé směrnice Rady 83/349/EHS[20] nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly, náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu limitů uvedených v odstavcích 1 až 5 považují za jeden podnik kvalifikovaný pro portfolio nebo jeden subjekt.

Článek 12a

Jestliže fond dlouhodobých investic poruší požadavky na diverzifikaci stanovené v článku 12 a správce fondu dlouhodobých investic nad porušením nemá kontrolu, poskytnou příslušné orgány správci lhůtu šesti měsíců na přijetí takových opatření, která jsou zapotřebí k nápravě situace.

Článek 13Koncentrace

1.          Fond dlouhodobých investic může získat maximálně 25 % podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu dlouhodobých investic, evropského fondu rizikového kapitálu nebo evropského fondu sociálního podnikání.

2.          Na investice do aktiv uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení se vztahují limity koncentrace stanovené v čl. 56 odst. 2 směrnice 2009/65/ES.

Článek 14

Půjčování peněžních prostředků

Fond dlouhodobých investic si může půjčit peněžní prostředky za předpokladu, že takové půjčení splňuje všechny následující podmínky:

a)          nepředstavuje více než 40 % kapitálu fondu dlouhodobých investic;

b)          jeho účelem je získat účast na způsobilých investičních aktivech;

c)          je smluvně dohodnuto ve stejné měně jako aktiva, která mají být za půjčené peněžní prostředky pořízena;

ea)      zatěžuje aktiva, která nepředstavují více než 30 % kapitálu fondu dlouhodobých investic.

eb)      jeho trvání je přizpůsobeno době trvání fondu dlouhodobých investic.

Správce fondu dlouhodobých investic v předstihu informuje investory o budoucích potřebách půjček, které vzniknou v rámci investiční strategie.

Článek 15Uplatňování pravidel složení a diverzifikace portfolia

1.          Investiční limity stanovené v čl. 12 odst. 1:

a)      platí k datu stanovenému ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu dlouhodobých investic, přičemž toto datum zohlední zvláštnosti a vlastnosti aktiv, do nichž fond dlouhodobých investic bude investovat, ale nemělo by překročit pět let nebo polovinu doby trvání fondu dlouhodobých investic, jež je stanovena v souladu s čl. 16 odst. 2, v závislosti na tom, která lhůta nastane dříve, od data povolení fondu. Za výjimečných okolností může příslušný orgán fondu dlouhodobých investic po předložení řádně odůvodněného investičního plánu schválit prodloužení této lhůty nejvýše o jeden další rok;

b)     přestávají platit, jakmile fond dlouhodobých investic zahájí prodej aktiv v souladu se svými pravidly pro odkoupení stanovenými v článku 16;

c)      mohou být dočasně pozastaveny, pokud fond dlouhodobých investic získá další kapitál, za předpokladu, že takové pozastavení netrvá déle než 12 měsíců, a to zejména v případě investic do infrastruktury.

2.          Pokud dlouhodobá aktiva, do nichž fond dlouhodobých investic investoval, vydal podnik kvalifikovaný pro portfolio, který již nesplňuje ustanovení čl. 10 odst. 1 písm. b), mohou být tato dlouhodobá aktiva nadále započítána pro účely výpočtu 70% limitu uvedeného v čl. 12 odst. 1 nejvýše po dobu tří let od data, kdy portfoliový podnik přestal požadavky stanovené v článku 10 splňovat.

Kapitola IIIOdkoupení akcií nebo podílových jednotek fondů dlouhodobých investic, obchodování s nimi, jejich vydávání a rozdělování zisku

Článek 16Pravidla pro odkoupení

1.          Manažer fondu dlouhodobých investic může zřídit profesionální fond dlouhodobých investic bez účasti pro retailové investory nebo se může rozhodnout, že zřídí fond dlouhodobých investic, ve kterém mohou mít podíl retailoví, profesionální a poloprofesionální investoři.

1a.        Statut nebo zakládací dokumenty fondu dlouhodobých investic mohou uvádět konkrétní datum jako konec doby trvání fondu a také právo na dočasné prodloužení doby trvání a podmínky pro výkon tohoto práva. Není-li uvedeno konkrétní datum, doba trvání fondu dlouhodobých investic není omezena.

1b.        Pokud manažer fondu dlouhodobých investic rozhodne, že v tomto fondu mohou mít podíl retailoví investoři, mají všichni investoři možnost požádat o odkoupení svých podílových jednotek nebo akcií před koncem doby trvání fondu dlouhodobých investic. K odkoupení podílových jednotek nebo akcií institucionálními nebo retailovými investory však může dojít až po uplynutí poloviny doby trvaní fondu dlouhodobých investic a v maximální celkové výši 20 % z celkové částky fondu. Pokud statut nebo zakládací dokumenty fondu dlouhodobých investic práva na odkoupení nepředpokládají, je vypořádání investorů možné ode dne následujícího po datu, které je stanoveno jako konec doby trvání fondu dlouhodobých investic.

             Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, jimiž blíže určí podmínky a požadavky na strukturu pravidel pro odkup fondů dlouhodobých investic, díky čemuž bude dosaženo jasnosti a jednotnosti v celé Unii.

2.          Doba trvání fondu dlouhodobých investic musí být v souladu s dlouhodobou podstatou fondu a dostatečně dlouhá, aby pokryla životní cyklus každého individuálního aktiva fondu dlouhodobých investic, měřeného podle nelikvidního profilu a ekonomického životního cyklu aktiva, a stanovený investiční cíl fondu.

3.          Investoři mohou požádat o ukončení činnosti fondu dlouhodobých investic, pokud nebudou jejich požadavky učiněné v souladu s politikou odkupu fondu dlouhodobých investic uspokojeny do jednoho roku od data, kdy byly předloženy.

3a.        Statut nebo zakládací dokumenty fondu dlouhodobých investic a sdělení investorům stanoví postupy pro opětovné investování výnosů z investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio buď v dalších podnicích kvalifikovaných pro portfolio nebo vysoce kvalitních likvidních aktivech, kde se podobné investice stávají splatnými před ukončením doby trvání fondu dlouhodobých investic.

4.          Vždy musí existovat možnost výplaty investorů v hotovosti.

5.          Věcné vypořádání z aktiv fondu dlouhodobých investic je možné, pouze jsou-li splněny všechny následující podmínky:

a)      statut nebo zakládací dokumenty fondu tuto možnost předpokládají, za podmínky, že se všem investorům dostane spravedlivého zacházení;

b)     investor písemně požádá o vypořádání ve formě podílu na aktivech fondu;

c)      převádění těchto aktiv není omezeno žádnými zvláštními pravidly.

6.          Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrh regulačních technických norem, kterými se stanoví okolnosti, za nichž je doba trvání fondu dlouhodobých investic dostatečně dlouhá, aby pokrývala životní cyklus každého individuálního aktiva fondu dlouhodobých investic.

Orgán pro cenné papíry a trhy předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do roku 2015.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 17Sekundární trh

1.          Statut nebo zakládací dokumenty fondu dlouhodobých investic nesmí bránit tomu, aby byly podílové jednotky nebo akcie fondu přijaty k obchodování na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES, v rámci mnohostranného systému obchodování ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice 2004/39/ES ▌.

2.          Statut nebo zakládací dokumenty fondu dlouhodobých investic nesmějí investorům znemožňovat volné převádění jejich akcií nebo podílových jednotek na třetí strany.

2a.      Fond dlouhodobých investic pravidelně zveřejňuje vysvětlení veškerých významných rozdílů mezi tržní hodnotou kotovaných podílových jednotek či akcií a svým vlastním odhadem čisté hodnoty aktiv.

Článek 18Vydávání nových akcií nebo podílových jednotek

1.          Fond dlouhodobých investic může nabízet nové emise akcií nebo podílových jednotek v souladu se svým statutem nebo zakládacími dokumenty.

2.          Fond dlouhodobých investic nesmí vydávat nové akcie nebo podílové jednotky za cenu nižší, než je příslušná čistá hodnota aktiv, aniž by tyto akcie nebo podílové jednotky za tuto cenu nejprve nabídl stávajícím investorům.

Článek 19Prodej aktiv fondu dlouhodobých investic

1.          Každý fond dlouhodobých investic přijme podrobný harmonogram pro řádný prodej svých aktiv s cílem vypořádat investory po ukončení doby jeho trvání.

2.          Harmonogram uvedený v odstavci 1 podléhá přezkumu alespoň jednou za rok a musí zahrnovat:

a)      hodnocení trhu potenciálních kupců;

b)     hodnocení a srovnání potenciálních prodejních cen;

c)      ocenění aktiv určených k prodeji;

d)     přesný časový rámec pro plán prodeje.

3.          Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění kritérií, která mají být použita k hodnocení podle odst. 2 písm. a) a ocenění podle odst. 2 písm. c).

Orgán pro cenné papíry a trhy předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do […].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 20Rozdělování

výnosů

1.          Fond dlouhodobých investic může investorům pravidelně rozdělovat výnosy generované aktivy obsaženými v portfoliu. Tyto výnosy tvoří:

a)      veškeré výnosy, které aktiva pravidelně generují;

b)     zhodnocení kapitálu realizované po prodeji aktiv ▌.

2.          Politika rozdělování příjmů je koncipována tak, aby minimalizovala kolísající návratnost pro investory. Zisk potřebný pro budoucí závazky fondu dlouhodobých investic se nerozdělí.

2a.      Fond dlouhodobých investic má povoleno snížit svůj kapitál na poměrném základě (pro rata) v případě, že prodá některé ze svých portfoliových aktiv.

3.          Ve svém statutu nebo zakládacích dokumentech fond dlouhodobých investic uvede politiku rozdělování zisku, kterou bude uplatňovat během doby trvání fondu.

Kapitola IVPožadavky na transparentnost

Článek 21Transparentnost

1.          Podílové jednotky nebo akcie povoleného fondu dlouhodobých investic nesmějí být v Unii nabízeny bez předchozího vydání prospektu.

Podílové jednotky nebo akcie povoleného fondu dlouhodobých investic nesmějí být v Unii retailovým investorům nabízeny bez předchozího vydání sdělení klíčových informací v souladu s nařízením (EU) č. …/… [strukturované retailové investiční produkty].

2.          Prospekt musí obsahovat informace, které jsou nezbytné pro investory, aby mohli učinit informované rozhodnutí týkající se investice, která je jim nabízena, a zejména rizik s ní souvisejících.

3.          Prospekt musí obsahovat alespoň:

a)      sdělení popisující, jak investiční cíle fondu dlouhodobých investic a strategie pro dosažení těchto cílů určují dlouhodobou povahu fondu;

b)     informace, které mají poskytovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES[21] a nařízením Komise (ES) č. 809/2004[22];

c)      informace, které mají být sděleny investorům v souladu s článkem 23 směrnice 2011/61/EU, pokud již nejsou zahrnuty podle písm. b) tohoto odstavce;

d)     výrazně uvedené kategorie aktiv, do nichž má fond dlouhodobých investic povolení investovat;

da)    výkaz peněžních toků;

4.          Prospekt, sdělení klíčových informací a veškeré další marketingové dokumenty musejí investory výrazným způsobem upozorňovat na nelikvidní charakter fondu dlouhodobých investic.

Prospekt, sdělení klíčových informací a veškeré další marketingové dokumenty zejména jasně:

a)      informují investory o dlouhodobém charakteru investic fondu;

b)     popřípadě v souladu s čl. 16 odst. 1 informují investory o konci doby trvání fondu a jakémkoliv právu na dočasné prodloužení nebo právu na intervenci v době trvání fondu dlouhodobých investic a specifických stanovených podmínkách;

c)      uvádějí, zda má být fond nabízen retailovým investorům;

d)     uvádějí práva investorů na vypořádání jejich investice v souladu s čl. 16 odst. 1 a se statuty nebo zakládacími dokumenty fondu;

e)      uvádějí četnost a časový harmonogram případných výplat výnosů investorům během doby trvání fondu;

f)      radí investorům, že do fondu by měli investovat pouze malou část svého celkového investičního portfolia.

fa)    informují investory o strategii, která umožní, aby kvalifikované nekotované společnosti získaly povolení k obchodování na regulovaných trzích;

fb)    informuje investory o strategii používání derivátů s ohledem na zvláštní charakteristiky a aspekty daného projektu;

fc)    uvádějí jakoukoli účast na nástrojích využívajících rozpočtové prostředky Unie.

fd)    pravidelně informuje investory, a to alespoň jednou ročně, o pokroku každého investičního projektu, hodnotě jednotlivých investic kvalifikovaných pro portfolio a hodnotě dalších aktiv, o tom, kam jsou vkládány volné finanční prostředky, a o povaze, účelu a hodnotě jakýchkoliv použitých derivátů.

4a       Prospekt profesionálního fondu dlouhodobých investic obsahuje informace požadované podle článku 23 směrnice 2011/61/EU. Kromě toho tento prospekt obsahuje veškeré odchylky od ustanovení článku 12 o složení portfolia.

Článek 22Zveřejnění nákladů

1.          Prospekt musí investory výrazným způsobem informovat o výši různých nákladů, které investor přímo či nepřímo nese. Jednotlivé náklady musejí být rozděleny do těchto kategorií:

a)      náklady na zřízení fondu dlouhodobých investic;

b)     náklady související s nákupem aktiv;

c)      správní náklady;

d)     distribuční náklady;

e)      další náklady, včetně administrativních a regulačních nákladůnákladů na depozitáře, opatrování, profesionální služby a audit.

2.          V prospektu se uvede celkový poměr nákladů ke kapitálu fondu dlouhodobých investic.

3.          Sdělení klíčových informací musí v celkových nákladech vyjádřených v měnových jednotkách a procentech zahrnovat veškeré náklady uvedené v prospektu.

4.          Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví:

a)      společné definice, metodiky výpočtu a formáty prezentace nákladů uvedených v odstavci 1 a celkového poměru uvedeného v odstavci 2;

b)     společnou definici, metodiku výpočtu a formát prezentace vyjádření celkových nákladů uvedených v odstavci 3.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem orgán pro cenné papíry a trhy zohlední návrhy regulačních norem uvedené v bodě (...) nařízení (EU) č. …/… [strukturované retailové investiční produkty].

Orgán pro cenné papíry a trhy předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do […].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Kapitola VNabízení podílových jednotek nebo akcií fondů dlouhodobých investic

Článek 23Zázemí pro investory

1.          Pokud statut nebo zakládací dokumenty retailového fondu dlouhodobých investic stanoví práva na odkoupení, musí správce fondu dlouhodobých investic v každém členském státě, v němž hodlá nabízet podílové jednotky nebo akcie daného fondu, zajistit zázemí pro upisování podílových jednotek či akcií, provádění plateb podílníkům nebo akcionářům, odkupování či vyplácení podílových jednotek či akcií a zpřístupňování informací, které musí fondy dlouhodobých investic a jejich správci poskytovat.

2.          Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví typy a vlastnosti zázemí, jejich technickou infrastrukturu a náplň jejich úkolů vůči investorům fondu dlouhodobých investic uvedených v odstavci 1.

Orgán pro cenné papíry a trhy předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do […].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

2a.      U profesionálních fondů dlouhodobých investic se odstavec 1 tohoto článku nepoužije.

Článek 24Další požadavky pro nabízení retailovým investorům

Správce fondu dlouhodobých investic může nabízet podílové jednotky nebo akcie daného fondu retailovým investorům za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto další požadavky:

a)          statut nebo zakládací dokumenty fondu stanoví, že všem investorům je zajištěno rovné zacházení a žádným individuálním investorům ani skupinám investorů se nedostává preferenčního zacházení ani zvláštních ekonomických výhod;

b)          fond dlouhodobých investic může být strukturován jako partnerství, pokud to nevyžaduje dodatečné závazky od investora kromě původního kapitálového závazku;

c)          retailoví investoři mohou během období upisování ▌podílových jednotek nebo akcií fondu dlouhodobých investic toto upsání bez sankce zrušit a získat peníze zpět;

ca)        správce fondu dlouhodobých aktiv stanovil vhodné postupy a ujednání pro řešení stížností retailových investorů, které retailovým investorům umožňují podávat stížnosti v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků jejich členského státu;

cb)        právní forma fondu dlouhodobých investic je taková, že retailoví investoři nemohou ztratit více, než kolik do fondu investovali;

cc)         fond dlouhodobých investic investuje do podílových jednotek nebo akcií evropského fondu rizikového kapitálu a evropského fondu sociálního podnikání, pouze pokud tyto fondy mají depozitáře.

Orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje normy, které dále upřesňují ustanovení týkající se zahrnutí retailových investorů do statutu nebo zakládacích dokumentů.

Článek 25Nabízení podílových jednotek nebo akcií fondů dlouhodobých investic

1.          Správce fondu dlouhodobých investic může podílové jednotky nebo akcie daného povoleného fondu nabízet profesionálním, poloprofesionálním a retailovým investorům ve svém domovském členském státě po předložení oznámení v souladu s článkem 31 směrnice 2011/61/EU.

2.          Správce fondu dlouhodobých investic může podílové jednotky nebo akcie daného povoleného fondu nabízet profesionálním, poloprofesionálním a retailovým investorům v jiných členských státech, než je domovský členský stát správce fondu dlouhodobých investic, po předložení oznámení v souladu s článkem 32 směrnice 2011/61/EU.

3.          Správce fondu dlouhodobých investic oznámí příslušnému orgánu v souvislosti s každým fondem dlouhodobých investic, zda jej hodlá nabízet retailovým investorům.

4.          Kromě dokumentace a informací, které jsou vyžadovány podle článku 32 směrnice 2011/61/EU, předloží správce fondu dlouhodobých investic svému příslušnému orgánu veškeré následující podklady:

a)      prospekt fondu dlouhodobých investic;

b)     sdělení klíčových informací fondu dlouhodobých investic, pokud je fond nabízen retailovým investorům;

c)      informace o zázemí podle článku 22.

5.          Působnost a pravomoci příslušných orgánů v souladu s článkem 32 směrnice 2011/61/EU je třeba chápat tak, že se vztahují také na nabízení fondů dlouhodobých investic retailovým investorům a zahrnují další požadavky stanovené v tomto nařízení.

6.          ▌Tento příslušný orgán zakáže rovněž nabízení povoleného fondu dlouhodobých investic, pokud správce tohoto fondu nesplňuje toto nařízení.

7.          Kromě pravomocí, které má příslušný orgán domovského členského státu správce fondu dlouhodobých investic podle čl. 32 odst. 3 prvního pododstavce [...] směrnice 2011/61/EU, odmítne tento příslušný orgán rovněž předat oznámení se všemi nezbytnými dokumenty příslušným orgánům členského státu, v němž má být fond dlouhodobých investic nabízen, pokud správce tohoto fondu nesplňuje toto nařízení.

Kapitola VIDohled

Článek 26Dohled příslušných orgánů

1.          Příslušné orgány průběžně vykonávají dohled nad dodržováním tohoto nařízení.

2.          Příslušný orgán fondu dlouhodobých investic odpovídá za dohled nad dodržováním pravidel stanovených v kapitole II, III a IV.

3.          Příslušný orgán fondu dlouhodobých investic odpovídá za dohled nad dodržováním povinností stanovených ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu a povinností stanovených v prospektu, přičemž uvedené povinnosti musejí být v souladu s tímto nařízením.

4.          Příslušný orgán správce fondu dlouhodobých investic odpovídá za dohled nad přiměřeností opatření a organizace správce, aby byl správce fondu dlouhodobých investic schopen plnit povinnosti a dodržovat pravidla, která se týkají zřízení a fungování všech fondů dlouhodobých investic, které spravuje.

Příslušný orgán správce odpovídá za dohled nad tím, že správce fondů dlouhodobých investic dodržuje toto nařízení.

5.          Příslušné orgány monitorují subjekty kolektivního investování zřízené nebo nabízené na jejich územích s cílem ověřit, zda nepoužívají označení fondu dlouhodobých investic nebo se nevydávají za fond dlouhodobých investic, ledaže k tomu mají povolení a dodržují toto nařízení.

Článek 27Pravomoci příslušných orgánů

1.          Příslušné orgány musí mít veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

1a.      Příslušný orgán fondu dlouhodobých investic při zohlednění zásady proporcionality přijme vhodná opatření zejména tehdy, kdy správce fondu dlouhodobých investic:

a)     jedná v rozporu s články 12 a 15 a neplní požadavky vztahující se na složení a diverzifikaci portfolia;

b)     nabízí podílové jednotky nebo akcie fondu dlouhodobých investic retailovým investorům, čímž porušuje články 24 a 25;

c)      používá označení „evropský fond dlouhodobých investic“, aniž má povolení v souladu s článkem 3;

d)     používá označení „evropský fond dlouhodobých investic“ pro účely nabízení fondů, které nebyly zřízeny v souladu s čl. 3 odst. 1;

e)      nedodržuje platná pravidla a odpovědnost, čímž porušuje článek 6.

1b.      V případech uvedených v odstavci 1a příslušný orgán domovského členského státu fondu dlouhodobých investic, je-li to vhodné:

a)     přijme opatření, jimiž zajistí, aby správce fondu dlouhodobých investic splnil ustanovení článků 3, 6, 12, 15, 24 a 25;

b)     zakáže užívání označení „evropský fond dlouhodobých investic“ a odejme povolení udělené správci daného fondu.

2.          Pravomoci svěřené příslušným orgánům v souladu se směrnicí 2011/61/EU jsou vykonávány také ve vztahu k tomuto nařízení.

Článek 28Pravomoci a působnost orgánu pro cenné papíry a trhy

1.          Orgán pro cenné papíry a trhy má pravomoci a zdroje nezbytné k plnění úkolů, které mu svěřuje toto nařízení.

2.          Pravomoci orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice 2011/61/EU jsou vykonávány také ve vztahu k tomuto nařízení a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

3.          Pro účely nařízení (EU) č. 1095/2010 je toto nařízení součástí dalších právně závazných aktů Unie, které stanoví úkoly orgánu pro cenné papíry a trhy podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 29Spolupráce mezi orgány

1.          Je-li příslušný orgán fondu dlouhodobých investic odlišný od příslušného orgánu správce, jsou tyto orgány povinny vzájemně spolupracovat a vyměňovat si informace za účelem plnění povinností podle tohoto nařízení.

2.          Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy vzájemně v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 spolupracují za účelem plnění příslušných povinností podle tohoto nařízení.

3.          Příslušné orgány a orgán pro cenné papíry a trhy si v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení, zejména k rozpoznání a nápravě porušení tohoto nařízení.

Kapitola VIIZávěrečná ustanovení

Článek 30Přezkum

Komise zahájí přezkum uplatňování tohoto nařízení ve stejnou dobu nebo bezprostředně po přezkumu stanoveném článkem 69 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU. Přezkum se zaměří zejména na:

a)      dopad ▌čl. 16 odst. 1 ▌;

b)     to, jaký má uplatňování minimálního limitu 70 % způsobilých investičních aktiv, který je stanoven v čl. 12 odst. 1, dopad na diverzifikaci aktiv, zejména ▌zda by byla nezbytná přísnější opatření v oblasti likvidity ▌;

c)      rozsah, v jakém jsou fondy dlouhodobých investic v Unii nabízeny, mimo jiné na to, zda by správci alternativních investičních fondů ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, měli zájem fondy dlouhodobých investic nabízet;

ca)    rozsah, v jakém by měl být seznam způsobilých aktiv a investic aktualizován, jakož i pravidla diverzifikace, složení portfolia a omezení týkající se půjčování hotovosti.

O výsledcích tohoto přezkumu bude informován Evropský parlament a Rada a v případě nutnosti budou spolu s ním předloženy i odpovídající návrhy změn.

Článek 31Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda/předsedkyně                                  předseda/předsedkyně

 • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
 • [2] *          Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
 • [3]           Stanovisko ze dne 16. října 2013 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku).
 • [4]           Postoj Evropského parlamentu ze dne …
 • [5]      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnosti institucí zaměstnaneckého životního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s.10).
 • [6]     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (přepracované znění) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
 • [7]      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).
 • [8]      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [9]      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/…/EU o trzích finančních nástrojů, a o změně směrnice 2011/61/EU a směrnice 2002/92/ES [nová MiFID]. (Úř. věst. L …).
 • [10]     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64).
 • [11]    Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).
 • [12]     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… [strukturované retailové investiční produkty] (OJ …).
 • [13]    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
 • [14]     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
 • [15]    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
 • [16]     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s.1).
 • [17]    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s.1).
 • [18]    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).
 • [19]   Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).
 • [20]     Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.
 • [21]    Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.
 • [22]    Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1.

POSTUP

Název

Evropské fondy dlouhodobých investic

Referenční údaje

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Datum předložení EP

26.6.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

4.7.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Datum přijetí

10.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

2

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Datum předložení

20.3.2014