ΕΚΘΕΣΗ
  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια
  (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD))
  Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

  20.3.2014


  Διαδικασία : 2013/0214(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0211/2014
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0211/2014
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: