Postupak : 2013/0214(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0211/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0211/2014

Rasprave :

PV 16/04/2014 - 20
CRE 16/04/2014 - 20

Glasovanja :

PV 17/04/2014 - 9.4
CRE 17/04/2014 - 9.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0448

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 908kWORD 521k
20.3.2014
PE 522.908v02-00 A7-0211/2014

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0462),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0209/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 16. listopada 2013.(1),

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za proračun (A7-0211/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj investicijskoj banci, Europskoj agenciji za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)* 

na prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(4),

budući da:

(1)      Dugoročno financiranje ključni je alat kojim će se omogućiti da se europsko gospodarstvo vrati na put održivog, pametnog i uključivog rasta u skladu sa strategijom Europa 2020., visoke stope zaposlenosti i konkurentnosti te da se sutrašnje gospodarstvo izgradi na način koji je manje sklon sustavnim rizicima i koji je otporniji. Europski fondovi za dugoročna ulaganja (ELTIF) osiguravaju dugoročna financijska sredstva za razne infrastrukturne projekte, neuvrštena društva ili uvrštena mala i srednja poduzeća (MSP-ove) koja izdaju kapital ili dužničke instrumente za koje ne postoji neposredni kupac. Osiguravanjem financijskih sredstava za te projekte, europski fondovi za dugoročna ulaganja doprinose financiranju stvarnog gospodarstva u Uniji i provedbe njezine politike.

(2)      U odnosu na potražnju ELTIF-ovi mogu osigurati stabilan i siguran dotok prihoda mirovinskim fondovima, osiguravajućim društvima, zakladama, općinama i drugim tijelima koja imaju redovite i stalne obveze i koja traže dugoročni povrat unutar dobro reguliranih struktura. Dok pružaju manju likvidnost od ulaganja u prenosive vrijednosne papire, ELTIF-ovi mogu osigurati stabilan i siguran dotok prihoda pojedinačnim ulagačima koji se oslanjaju na redovite novčane tokove koje ELTIF može proizvesti. ELTIF-ovi nude i izvrsne prilike za povećanje vrijednosti kapitala s vremenom za one koji nemaju stabilan i siguran dotok prihoda. Trebala bi postojati mogućnost odobrenja ELTIF-u da smanji vlastiti kapital na proporcionalnoj osnovi u slučaju prodaje dijela vlastite imovine.

(3)      Financijska sredstva za projekte povezane s prometnom infrastrukturom, održivom proizvodnjom ili distribucijom energije, socijalnom infrastrukturom (stanovi ili bolnice), pokretanjem novih tehnologija i sustava kojima se smanjuje uporaba resursa i energije ili dodatnim razvojem MSP-a mogu biti oskudna. Financijska je kriza pokazala da bi rješenje problema nestašice financijskih sredstava moglo biti u integraciji bankovnih sredstava većim rasponom izvora financiranja kojima se omogućuje bolja mobilizacija sredstava na tržištima kapitala. U tom smislu ELTIF može odigrati odlučujuću ulogu. Za određene bi se projekte u sklopu njih mogli iskoristiti resursi kao što su inovativni financijski instrumenti kao nadopuna javnog financiranja potkopanog dužničkom krizom.

(4)      Budući da ulagači mogu biti zainteresirani za ulaganje u ELTIF, činjenica da ulagačima treba osigurati prave poticaje za ulaganje u njih i činjenica da posebno mali ulagači možda nemaju potrebne resurse ili dovoljno raznolik portfelj koji bi im omogući da vežu svoj kapital na duže vremensko razdoblje, ELTIF bi trebao moći razmotriti davanje prava otkupa svojim ulagačima. Stoga bi upravitelj ELTIF-a trebalo dati slobodu pri odlučivanju hoće li osnivati ELTIF-ove s pravima otkupa ili bez njih u skladu s ulagačkom strategijom ELTIF-a. Ako postoji sustav prava otkupa, onda ta prava i njihova osnovna obilježja treba jasno unaprijed definirati i objaviti u pravilima ili osnivačkim dokumentima ELTIF-a. Osim toga, procjenom utjecaja Komisije pronađeni su primjeri fondova za dugoročna ulaganja na nacionalnoj razini koji su ustrojeni kao uvršteni subjekti. To omogućuje ulagačima da trguju svojim dionicama ili udjelima u fondu na sekundarnom tržištu. Kada su dionice fonda uvrštene na burzi, ulagači ih mogu kupovati ili prodavati izravno kao da se radi o bilo kojim drugim uvrštenim vrijednosnim papirima. Na sekundarnom tržištu može se poslovati čak kada dionice ili udjeli u fondu nisu uvršteni. U tom slučaju ulagači mogu izravno zamijeniti svoje udjele s drugim ulagačem. Posrednici poput banaka i distributera imaju olakšavajuću ulogu na tom sekundarnom tržištu. Mogu prikupljati naloge za kupnju i prodaju te ih usklađivati među svojim klijentima. Kako bi dugoročno ulaganje zaista postalo privlačno manjim ulagačima ili široj zajednici privatnih ulagača, sekundarna tržišta bi trebala biti glavno mjesto na kojem se mogu kupiti ili prodati udjeli u fondu za dugoročno ulaganje. U izvješću, koje se priprema tri godine nakon donošenja ove Uredbe, istražit će se jesu li se tim pravilom ostvarili očekivani rezultati u odnosu na raspodjelu ELTIF-a.▌

(4a)    Kako bi se osiguralo da ELTIF-ovi predstavljaju izvediv i privlačan izbor za profesionalne ulagače poput institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, mirovinskih fondova i osiguravajućih društava, važno je unijeti potrebne izmjene za njihov propisani kapital u okviru Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5) i Direktive 2009/138/EU Europskog parlamenta i Vijeća(6), u cilju omogućavanja veće fleksibilnosti ELTIF-ovima u odnosu na visok propisani kapital kod ulaganja u nelikvidnu imovinu. Osim toga, trebalo bi detaljno ocijeniti bilo koja nacionalna regulatorna ograničenja, ako je to potrebno.

(5)      Kategorije dugoročne imovine u smislu ove Uredbe trebale bi uključivati vlasničke ili dužničke instrumente neuvrštenih društava i uvrštenih MSP-ova ako ne postoji neposredni kupac za te instrumente. Također trebaju obuhvaćati vlasničke ili dužničke instrumente koje izdaju uvrštena društva čija kapitalizacija ne premašuje 1 milijardu EUR. Ova Uredba treba obuhvatiti i dugotrajnu materijalnu imovinu koja zahtijeva značajne inicijalne kapitalne izdatke i koja proizvodi periodične i predvidljive novčane tokove tijekom svojeg životnog vijeka.

(6)      U nedostatku uredbe u kojoj bi se utvrdila pravila o ELTIF-ima, na nacionalnoj razini mogle bi se donijeti različite mjere, čime bi se vjerojatno narušilo tržišno natjecanje zbog razlika u mjerama zaštite ulaganja. Različiti zahtjevi o sastavu portfelja, diversifikaciji i prihvatljivoj imovini, osobito o ulaganju u robu, stvaraju zapreke za prekogranični plasman na tržište sredstava kojima su cilj neuvrštena poduzeća i stvarna imovina jer ulagači ne mogu lako usporediti razne investicijske mogućnosti koje su im ponuđene. Različiti nacionalni zahtjevi također vode različitim razinama zaštite ulagača. K tomu, različiti nacionalni zahtjevi koji se odnose na investicijske tehnike, kao što su dopuštene razine pozajmljivanja, uporaba izvedenih financijskih instrumenata, pravila koja se primjenjuju na kratku prodaju ili transakcije financiranja vrijednosnih papira vode k odstupanjima na razini zaštite ulagača. Osim toga, različitim uvjetima o razdobljima otkupa i/ili držanja onemogućuje se prekogranična prodaja sredstava koja se ulažu u neuvrštenu imovinu. Zbog povećanja pravne nesigurnosti te razlike mogu dovesti u pitanje povjerenje ulagača kad razmatraju ulaganja u takve fondove i njima se smanjuje polje u sklopu kojeg ulagači djelotvorno odabiru između raznih mogućnosti dugoročnog ulaganja. Stoga državama članicama ne bi trebalo dopustiti da određuju dodatne uvjete na području koje je obuhvaćeno ovom Uredbom i odgovarajuća pravna osnova za ovu Uredbu trebao bi biti članak 114. Ugovora kako ga tumači dosljedna pravna praksa Suda Europske unije.

(7)      Potrebno je uspostaviti ujednačena pravila u cijeloj Uniji kako bi se osiguralo da ELTIF-ovi diljem Unije nude usklađen i stabilan profil proizvoda. Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i visoka razina zaštite ulagača, nužno je uspostaviti ujednačena pravila o radu ELTIF-ova, posebno o sastavu portfelja ELTIF-ova i ulagačkim instrumentima koje smiju koristiti kako bi bili izloženi dugotrajnoj imovini poput vlasničkih ili dužničkih instrumenata uvrštenih MSP-ova i neuvrštenih društava te dugotrajnoj materijalnoj imovini. Ujednačena pravila o portfelju ELTIF-a potrebna su i kako bi se osiguralo da ELTIF-ovi koji imaju za cilj generiranje redovnog prihoda održavaju raznolik portfelj ulagačke imovine koji je prikladan za održavanje redovitih novčanih tokova. Osim toga, nužno je usklađenje poreznih okvira država članica kako bi se osigurala jednakost u smislu privlačnosti ulagačima te je potrebno uskladiti nacionalne politike u cilju uspostave sličnih uvjeta u smislu ulagačke klime radi uklanjanja neravnoteže između država članica.

(8)      Nužno je osigurati da definicija djelovanja ELTIF-ova, posebno sastav njihovog portfelja i investicijski instrumenti koje smiju upotrebljavati bude izravno primjenjiva na upravitelje ELTIF-ova i stoga ta nova pravila treba usvojiti u obliku Uredbe. Time se osiguravaju jednaki uvjeti za upotrebu naziva ELTIF sprječavanjem različitih nacionalnih zahtjeva. Upravitelji ELTIF-ova bi trebali slijediti ista pravila diljem Unije kako bi se poboljšalo povjerenje ulagača u ELTIF-ove i osigurala održiva vjerodostojnost oznake ELTIF. Istodobno, usvajanjem jednakih pravila smanjuje se složenost regulatornih zahtjeva koji se primjenjuju na ELTIF-ove. Usvajanjem jednakih pravila smanjuju se također upraviteljevi troškovi usklađivanja s različitim nacionalnim pravilima za fondove koji ulažu u uvrštene MSP-ove i neuvrštenu dugoročnu imovinu te usporedivu realnu imovinu. To se posebno odnosi na upravitelje koji žele prikupiti kapital na prekograničnoj osnovi. Također, time se pridonosi uklanjanju poremećaja u konkurentnosti.

(9)      Nova pravila o ELTIF-ima usko su povezana s Direktivom 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7) jer ta Direktiva predstavlja pravni okvir koji regulira upravljanje i trgovanje alternativnih investicijskih fondova (AIF-a) u Uniji. Po definiciji ELTIF-i su AIF-i EU-a kojima upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF-i) koji su dobili odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

(10)    Budući da je Direktivom 2011/61/EU predviđen i režim treće zemlje koja upravlja UAIF-ima i AIF-ima izvan EU-a, nova pravila o ELTIF-ima imaju ograničeno područje primjene naglašavajući europsku dimenziju novih dugoročnih ulagačkih proizvoda. Prema tome, samo bi AIF iz EU-a definiran u Direktivi 2011/61/EU trebao moći postati ELTIF s odobrenjem za rad i samo ako njime upravlja UAIF iz EU-a koji ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU. Međutim, s obzirom na vrijednost kapitala kojim mogu doprinijeti projektima u Uniji, ulagače iz trećih zemalja isto treba poticati na ulaganja u ELTIF-e.

(11)    Nova pravila koja se primjenjuju na ELTIF-e trebaju se zasnivati na postojećem regulatornom okviru uspostavljenom Direktivom 2011/61/EU i aktima koji su doneseni za njezinu provedbu. Stoga se pravila o proizvodima koja se odnose na ELTIF-e trebaju primjenjivati uz pravila utvrđena u postojećem zakonodavstvu Unije. Posebno se pravila za upravljanje i trgovanje utvrđena u Direktivi 2011/61/EU trebaju primjenjivati na ELTIF-e. Isto tako bi se pravila o prekograničnom pružanju usluga i slobodi poslovnog nastana utvrđena Direktivom 2011/61/EU trebala na odgovarajući način primjenjivati na prekogranične aktivnosti ELTIF-a. Ona bi trebala biti nadopunjena posebnim pravilima o trgovanju namijenjenima podjednako pojedinačnim i profesionalnim ulagačima diljem Unije za prekogranično trgovanje ELTIF-a.

(12)    Jedinstvena pravila trebaju se primjenjivati na sve AIF-e u EU-u koji žele da se njima trguje kao ELTIF-ima. AIF-i u EU-u koji žele da se njima trguje kao ELTIF-ima ne bi trebali biti vezani tim pravilima, čime bi se istovremeno odrekli korištenja povlastica koje iz toga proizlaze. S druge strane, subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i AIF-i izvan EU-a ne bi imali pravo trgovati kao ELTIF-i.

(13)    Kako bi se osiguralo da ELTIF-i poštuju usklađena pravila koja uređuju aktivnosti tih fondova, potrebno je zahtijevati da nadležna tijela odobre rad ELTIF-a. Usklađene postupke izdavanja odobrenja za rad i nadzora UAIF-ova u skladu s Direktivom 2011/61/EU stoga treba upotpuniti posebnim postupkom odobravanja rada ELTIF-a. Treba uspostaviti postupke kako bi se osiguralo da samo UAIF-ovi u EU-u koji ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU i koji su sposobni upravljati ELTIF-om smiju upravljati ELTIF-ima. Poduzeti su svi odgovarajući koraci da bi se osiguralo da se ELTIF može pridržavati usklađenih pravila koja uređuju djelatnost tih fondova.

(14)    S obzirom na to da AIF-i u EU-u mogu imati različite pravne oblike kojima ne dobivaju nužno pravnu osobnost, trebalo bi se smatrati da se odredbe kojima se zahtijeva da ELTIF-i poduzimaju mjere odnose na upravitelja ELTIF-a ako je ELTIF ustrojen kao AIF u EU-u koji ne može poduzimati mjere samostalno jer nema vlastitu pravnu osobnost.

(15)    Kako bi se osigurala usmjerenost ELTIF-a na dugoročna ulaganja i doprinijelo financiranju održivog razvoja ekonomije EU-a, pravilima o portfelju ELTIF-a trebalo bi zahtijevati jasnu identifikaciju kategorija imovine prihvatljive za ulaganje ELTIF-a te uvjete pod kojima su iste prihvatljive. ELTIF bi trebao ulagati najmanje 70 % svog kapitala u prihvatljivu ulagačku imovinu i najmanje 60 % vlastitog kapitala u vrijednosne papire koje je izdalo društvo s prihvatljivim portfeljem s poslovnim nastanom u Uniji. Kako bi se osigurala postojanost ELTIF-a, poželjno je da se pojedinom ELTIF-u onemogući provođenje određenih financijskih transakcija koje bi mogle ugroziti njegovu ulagačku strategiju ili ciljeve ulaganja stvaranjem dodatnih rizika drugačije prirode od onih koji se obično očekuju u fondovima usmjerenima na dugoročna ulaganja. Kako bi se osigurao fokus na dugoročna ulaganja na način koji bi mogao koristiti malim ulagačima koji nisu upoznati s manje uobičajenim ulagačkim strategijama, pojedinom ELTIF-u ne bi trebalo dopustiti ulaganje u izvedene financijske instrumente, osim u mjeri u kojoj je to potrebno radi zaštite rizika koji su svojstveni vlastitim ulaganjima. S obzirom na likvidnost proizvoda i izvedenih financijskih instrumenata radi kojih se pojavljuje neizravna zainteresiranost za proizvode, ulaganja u proizvode ne zahtijevaju postojanje dugoročnih obveza ulagača i stoga bi trebala biti izuzeta. Ovo shvaćanje ne odnosi se na ulaganja u infrastrukturu ili u poduzeća koja su povezana s proizvodima ili čije poslovanje neizravno ovisi o tržišnom uspjehu proizvoda, kao što su poljoprivredna gospodarstva u slučaju poljoprivrednih proizvoda ili nuklearne elektrane u slučaju energenata.

(15a)  Kako bi ELTIF učinkovito pridonio održivom, pametnom i uključivom rastu u Uniji, svaki ELTIF treba uzeti u obzir društveni učinak prihvatljivih ulaganja sa svim njegovim ekološkim, društvenim i upravljačkim obilježjima. Posebno bi upravitelj ELTIF-a trebao razmotriti svojstveni doprinos odabrane imovine ciljevima europskog modela rasta, tj. poboljšanju društvene infrastrukture, održivoj mobilnosti, proizvodnji i distribuciji obnovljive energije, postupcima u vezi s energetskom učinkovitošću kao i poduzećima koja posluju u sektorima koji potiču stvaranje rješenja za društvo i okoliš ili koja imaju visoki potencijal za inovaciju.

(16)    Definicija dugoročnog ulaganja je široka. Iako upravitelj ELTIF-a nema obvezu dugoročnog držanja imovine, prihvatljiva ulagačka imovina obično je nelikvidna, zahtijeva obvezu na određeno vrijeme i ima ekonomski profil dugoročne prirode. Prihvatljiva ulagačka imovina uključuje neprenosive vrijednosne papire i prema tome nema pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često zahtijeva obvezu na određeno vrijeme zbog čega se ograničava njezino stavljanje na tržište. Međutim, budući da se uvršteni MSP-i mogu suočiti s problemima likvidnosti i pristupa sekundarnom tržištu, vlasničke ili dužničke instrumente koje izdaju uvršteni MSP-i trebalo bi uključiti u prihvatljivu ulagačku imovinu ELTIF-a jer trebaju održati stabilnu dioničarsku strukturu. Shodno tomu, prihvatljiva ulagačka imovina mogu biti prenosivi vrijednosni papiri i stoga mogu imati pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Ekonomski ciklus ulaganja koje traže ELTIF-i u osnovi je dugoročne prirode zbog vezivanja kapitala i vremena koje je potrebno da se počne ostvarivati povrat. Zbog toga takva imovina nije prikladna za ulaganja s pravima otkupa, osim u posebnim slučajevima u određenim okolnostima.

(17)    Pojedini ELTIF trebao bi imati mogućnost ulaganja i u drugu imovinu, a ne samo prihvatljivu ulagačku imovinu, ukoliko je to potrebno za učinkovito upravljanje novčanim tokom, no samo u mjeri u kojoj je to u skladu s dugoročnom strategijom ulaganja ELTIF-a.

(18)    Pod pojmom imovine prihvatljive za ulaganje treba smatrati i vlasničke udjele, kao što su vlasnički i njima slični instrumenti, dužnički instrumenti društava s kvalificiranim portfeljem te zajmovi za iste. Također bi trebala biti uključena ulaganja u druge fondove koji se usredotočuju na imovinu poput ulaganja u neuvrštena društva koja izdaju vlasničke ili dužničke instrumente za koje ne postoji uvijek neposredni kupac. Izravni udjeli u realnoj imovini, osim ako nisu sekurtizirani, trebalo bi također tvoriti kategoriju prihvatljive imovine pod strogim uvjetima u vezi s njihovom nabavnom vrijednošću i profilom novčanog toka.

(19)    Pod instrumentima sličnima vlasničkim instrumentima podrazumijeva se i jedna vrsta financijskog instrumenta koja se sastoji od vlastitog i tuđeg kapitala, a kod kojeg je dobit od instrumenta vezana uz dobit ili gubitak društva s kvalificiranim portfeljem te kod kojeg nije posve osiguran povrat instrumenta u slučaju nastupa rizika. Pod takvim instrumentima podrazumijevamo razne vrste financijskih instrumenata, kao što su npr. podređeni zajmovi, tihe vrijednosnice, krediti s učešćem, prava uživanja, zadužnice koje se mogu zamijeniti za dionice i obveznice s dodatnim pravima.

(20)    U skladu s postojećom poslovnom praksom ELTIF-u treba dozvoliti da kupuje postojeće dionice društva s kvalificiranim portfeljem od sadašnjih dioničara takvog društva. U svrhu osiguravanja što širih mogućnosti prikupljanja sredstava također treba dozvoliti ulaganja u druge ELTIF-e. Da bi se spriječilo razvodnjavanje ulaganja u društva s kvalificiranim portfeljem, ELTIF-ima treba dozvoliti ulaganje u druge ELTIF-e samo pod uvjetom da ti ELTIF-i nisu i sami uložili više od 10% svog kapitala u druge ELTIF-e.

(21)    Uporaba poduzeća koja pružaju financijske usluge nužna je radi učinkovitog plasmana ELTIF-ova ulagačima te udruživanja i organizacije doprinosa različitih ulagača, uključujući ulaganja javne prirode, u infrastrukturne projekte. ELTIF-ovima bi stoga trebalo biti dopušteno ulagati u prihvatljivu ulagačku imovinu putem poduzeća koja pružaju financijske usluge, ako se ta poduzeća bave financiranjem dugoročnih projekata i razvojem MSP-ova.

(22)    ▌Društva s kvalificiranim portfeljem trebala bi uključivati infrastrukturne projekte, ulaganja u neuvrštena društva i uvrštene MSP-e koji se žele razvijati ▌, što bi moglo biti prikladno u svrhe dugoročnog ulaganja.

(23)    Zbog veličine infrastrukturnih projekata potrebne su velike količine kapitala koji mora ostati uložen tijekom dužeg vremenskog razdoblja. U takve infrastrukturne projekte trebali bi se ubrajati izgradnja javne infrastrukture kao što su škole, bolnice ili zatvori, društvena infrastruktura poput socijalnih stanova, prometna infrastruktura poput cesta, sustava za masovni prijevoz putnika ili zračnih luka, energetska infrastruktura kao što su energetske mreže, projekti za prilagodbu klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje, elektrane ili plinovodi, infrastruktura upravljanja vodama poput vodoopskrbe, kanalizacije i sustava za navodnjavanje, komunikacijska infrastruktura kao što su mreže te infrastruktura za gospodarenje otpadom poput sustava za recikliranje ili prikupljanje otpada.

(24)    Neuvrštena društva mogla bi naići na poteškoće prilikom pristupa tržištu kapitala i financiranja daljnjeg rasta i širenja. Privatno financiranje putem vlasničkog udjela ili zajmova tipični su načini za prikupljanje financijskih sredstava. Budući da su takvi instrumenti po svojoj prirodi dugoročna ulaganja, potreban im je strpljiv kapital koji mogu pružiti ELTIF-ovi. Nadalje, uvršteni MSP-i često su suočavaju sa značajnim preprekama prilikom stjecanja dugoročnih sredstava i ELTIF-i mogu ponuditi vrijedne alternativne izvore financiranja.

(25)    Ulaganja u infrastrukturu zahtijevaju strpljivi kapital zbog nedostatka likvidnih sekundarnih tržišta. Investicijski fondovi predstavljaju ključni izvor financiranja za imovinu koja zahtijeva velike kapitalne izdatke. Za tu je imovinu često potrebno udruživanje kapitala da bi se postigla željena razina financiranja. Takva su ulaganja dugotrajna zbog općenito dugotrajnog gospodarskog ciklusa te imovine. U pravilu je potrebno nekoliko godina da se amortizira ulaganje u veliku realnu imovinu. Kako bi se olakšao razvoj takve velike imovine, ELTIF-ovi bi trebali moći ulagati izravno u infrastrukturu čija vrijednost premašuje 10 milijuna EUR i koja proizvodi periodične i predvidljive novčane tokove tijekom svojeg životnog vijeka. ▌Zbog toga je potrebno postupati s držanjem vrijednosnica infrastrukture i ulaganjima u društva s kvalificiranim portfeljem na sličan način.

(26)    U slučaju da upravitelj ima udio u portfeljnom društvu, postoji rizik da stavi svoje interese ispred interesa ulagača u fond. Da bi se izbjegao takav sukob interesa, ELTIF bi trebao ulagati samo u imovinu koja nije povezana s upraviteljem da bi se osiguralo dobro upravljanje društvom, osim ako ulaže u udjele, dionice ili imovinu kojom upravlja upravitelj ELTIF-a, a koje su prihvatljive u skladu s ovom Uredbom.

(27)    Kako bi se upraviteljima ELTIF-a omogućila određena fleksibilnost u ulaganju njihovih fondova, trgovina ostalim imovinskim vrijednostima kao dugoročnim ulaganjima treba biti moguća do gornje granice od 30% njihova kapitala.

(28)    Kako bi se ograničilo preuzimanje rizika od strane ELTIF-a, rizik druge ugovorne strane mora biti smanjen postavljanjem jasnih zahtjeva za diversifikaciju portfelja ELTIF-a. Sve izvedenice kojima se izvaburzovno trguje (OTC izvedenice) trebaju potpadati pod Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća [...](8).

(29)    Kako bi se spriječio značajan utjecaj ELTIF-a koji ulaže na upravljanje drugim ELTIF-om ili nekim izdavateljem, nužno je izbjegavati pretjeranu koncentraciju ELTIF-a u istom ulaganju.

(30)    Kako bi se omogućilo upraviteljima ELTIF-a da prikupe još kapitala za vrijeme životnog ciklusa fonda, trebalo bi im dopustiti posuđivanje novca u visini od 40 % kapitala fonda. To bi trebalo služiti ostvarivanju dodatnog prinosa za ulagače. Da bi se uklonio rizik valutne neusklađenosti, ELTIF bi trebao posuđivati samo u onoj valuti u kojoj upravitelj očekuje da će steći imovinu.

(31)    Zbog dugotrajne i nelikvidne prirode ulaganja ELTIF-a, upravitelji bi trebali imati dovoljno vremena da provedu ograničenja ulaganja. Vremensko razdoblje koje je potrebno za provedbu tih ograničenja trebalo bi uzeti u obzir posebnosti i obilježja ulaganja, ali ne bi trebalo premašiti pet godina.

(31a)  U iznimnim okolnostima koje su navedene u osnivačkim aktima životni ciklus ELTIF-a može se produžiti ili skratiti radi veće fleksibilnosti kada se projekt, primjerice, dovrši kasnije ili ranije od očekivanog, kako bi sve bilo u skladu s dugoročnom ulagačkom strategijom fonda.

Europska investicijska banka (EIB), s obzirom na svoju stručnost u financiranju infrastrukture Unije, trebala bi, kao i druge slične nacionalne institucije, aktivno surađivati s upraviteljima ELTIF-ova i ulagačima, a posebno privatnim ulagačima koji možda nemaju dovoljno odgovarajućeg iskustva. Nadalje, inicijativa EIB-a za projektne obveznice i druge slične aktivnosti, kao što je instrument za povezivanje Europe, trebale bi biti izravno povezane s ELTIF-om, pri čemu bi EIB preuzimao rizik i pružao jamstva, kako bi se smanjio rizik svojstven ovoj vrsti ulaganja i ojačalo povjerenje ulagača u ELTIF kao siguran ulagački instrument.

(32)    ▌Ništa ne bi trebalo spriječiti ELTIF da traži uvrštenje svojih dionica ili udjela na regulirano tržište kako je utvrđeno člankom 4. stavkom 21. Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća(9) [nova MIFID], u multilateralni trgovinski sustav u smislu članka 4. stavka 22. Direktive 2014/…/EU [nove MIFID] ili u organizirani sustav trgovine u smislu članka 4. stavka 23. Direktive 2014/…/EU [nove MIFID] te tako omogući ulagačima da prodaju svoje udjele ili dionice prije isteka životnog ciklusa ELTIF-a. Pravila ili osnivački akti ELTIF-a stoga ne bi smjeli onemogućiti niti primanje ili prijenos udjela ili dionica na uređenim tržištima niti onemogućiti ulagačima da slobodno ustupe svoje dionice ili udjele trećim stranama koje ih žele kupiti. Međutim, prema dosadašnjim iskustvima s nacionalnih tržišta, trgovanje na sekundarnim tržištima može funkcionirati na nekim tržištima, dok na ostalima ta mogućnost može uključivati visoke premije ili važne popuste na udjele ili dionice ELTIF-a koje su primljene na uređena tržišta ili se s njima trguje na takvim tržištima, što bi u praksi spriječilo ulagače da upotrebljavaju ovu alternativu. Stoga ova mogućnost možda nije dovoljna zamjena za mogućnost većeg broja redovitih otkupa.

(33)    Da bi ulagači efektivno otkupili svoje udjele ili dionice prije isteka životnog ciklusa fonda, upravitelj treba početi pravovremeno prodavati portfelj imovine ELTIF-a da osigura odgovarajuću realizaciju vrijednosti. Pri određivanju uobičajenog rasporeda povlačenja investicije upravitelj ELTIF-a treba uzeti u obzir različite profile dospijeća ulaganja i vrijeme potrebno da se pronađe kupca za imovinu u koju je ELTIF uložio. Zbog nepraktičnosti pridržavanja ograničenja ulaganja tijekom ovakvog razdoblja likvidacije, primjena ograničenja treba prestati kad započne razdoblje likvidacije.

(34)    Imovina u koju je ELTIF uložio može se uvrstiti na regulirano tržište za vrijeme ciklusa trajanja fonda. U tom slučaju ta imovina više nije u skladu s uvjetom o neuvrštavanju iz ove Uredbe. Kako bi se omogućilo upraviteljima da prodaju udjele u takvoj imovini na uredan način, ta se imovina može ubrajati u minimalni prag od 70 % prihvatljive ulagačke imovine do tri godine.

(35)    S obzirom na posebne značajke ELTIF-ova te ciljane male i profesionalne ulagače važno je utvrditi čvrste zahtjeve za transparentnost kojima se potencijalnim ulagačima omogućuje donošenje informirane odluke i potpuna obaviještenost o povezanim rizicima. Uz zahtjev za transparentnost iz Direktive 2011/61/EU europski fondovi za dugoročna ulaganja trebali bi objavljivati prospekt čiji bi sadržaj nužno trebao obuhvaćati sve informacije čiju objavu traže društva za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(10) te Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004.(11) Zbog plasmana ELTIF-a malim ulagačima trebala bi postojati obveza objavljivanja glavnog opisnog dokumenta u skladu s Uredbom (EU) br. …/... Europskog parlamenta i Vijeća(12) [PRIPS]. Nadalje bi se svakim marketinškim dokumentom izričito trebala skretati pozornost na profil rizičnosti ELTIF-a i trebalo bi se spomenuti svaki udio u instrumentima u vezi s proračunskim fondovima Unije.

(36)    Budući da su ELTIF-ovi namijenjeni profesionalnim i malim ulagačima u Uniji, nužno je dodati određene zahtjeve marketinškim zahtjevima iz Direktive 2011/61/EU kako bi se osigurao odgovarajući stupanj zaštite ulagača, posebno malih ulagača. Prema tome, potrebno je predvidjeti sustave pretplata, plaćanja vlasnicima udjela ili dioničarima, ponovnu kupnju ili otkup udjela ili dionica te davanje informacija koje su ELTIF i njegovi upravitelji dužni davati. Nadalje, kako bi se osiguralo da mali ulagači ne budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na iskusne profesionalne ulagače, potrebno je uspostaviti određena jamstva prilikom predstavljanja ELTIF-ova malim ulagačima.

(37)    Tijelo nadležno za ELTIF trebalo bi provjeriti može li ELTIF kontinuirano ispunjavati odredbe ove Uredbe. Budući da nadležna tijela već imaju široke ovlasti u skladu s Direktivom 2011/61/EU, potrebno je te ovlasti proširiti kako bi se mogle primjenjivati i u odnosu na nova zajednička pravila za ELTIF-e.

(38)    ESMA bi trebala moći izvršavati sve ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s Direktivom 2011/61/EU i u pogledu ove Uredbe te bi joj trebalo dodijeliti sve resurse potrebne za tu svrhu, a posebno ljudske resurse.

(39)    Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (ESMA), osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća [...](13), treba imati središnju ulogu u primjeni pravila koja se odnose na ELTIF-e osiguravajući da nadležna tijela dosljedno primjenjuju pravila Unije. Kao tijelo s visokom specijalizacijom za vrijednosne papire i tržišta vrijednosnih papira, učinkovito je i prikladno povjeriti ESMA-i izradu nacrta regulatornih tehničkih standarda koji ne uključuju izbor politike, radi podnošenja Komisiji, s obzirom na okolnosti u kojima će životni vijek ELTIF-a biti dovoljan da obuhvati životni ciklus svake pojedine vrste imovine ELTIF-a, značajke rasporeda za rednovnu prodaju imovine ELTIF-a, definicije, metodologije obračuna i predstavljanje objave troškova te obilježja subjekata koji će ELTIF-i osnovati u svakoj državi članici u kojoj namjeravaju prodavati udjele ili dionice.

(39a)  Davanje poreznih olakšica, na nacionalnoj razini, u slučaju dugoročnih ulaganja putem ELTIF-a može igrati važnu ulogu u usmjeravanju trenutno dostupnih sredstava na financiranje dugoročnih projekata u Uniji, s posebnim naglaskom na projekte koji koriste društvu i okolišu. Zbog toga treba ocijeniti trebaju li se projektne obveznice smatrati prihvatljivom imovinom kako bi se osigurale ekonomije razmjera i potakla sinergija između ulagačkih alata Unije. Države članice koje se suočavaju s posljedicama fiskalnih prilagodbi potiče se da ponude državna jamstva i povoljan porezni tretman, kao što su porezni odbici za ulagače koji sudjeluju u ELTIF-ovima. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne zakonske i institucionalne mjere kako bi osigurale provedbu ove Uredbe.

(39b)  Države članice te regionalne i lokalne vlasti imaju važnu odgovornost učinkovito promicati i oglašavati ELTIF-e ulagačima te davati posebne informacije građanima i potrošačima o prednostima koje nudi novi okvir.

Od presudne je važnosti poticati poluprofesionalne ulagače u Uniji, kao što su dobrovoljni mirovinski fondovi, osiguravajuća društva, općine, crkve, dobrotvorne organizacije i zaklade, koji možda imaju dovoljno kapitala i određeno iskustvo, da ulažu u ELTIF-e.

(40)    Nova jedinstvena pravila o ELTIF-ima trebaju biti u skladu s odredbama Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća [...](14) i s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća [...](15).

(40a)  ELTIF ne bi smio ulagati u prihvatljivu imovinu u kojoj upravitelj ELTIF-a ima ili uzima izravni ili neizravni udio u dobiti, a da to nije posjedovanje udjela ili dionica ELTIF-a kojim upravlja. Potrebno je uspostaviti jamstva kako bi se izbjegla praksa narušavanja tržišnog natjecanja ili stvaranja prepreka ulasku na tržište.

(41)    Budući da ciljeve ove Uredbe, odnosno osiguranje jedinstvenih zahtjeva u pogledu ulaganja i uvjeta poslovanja za ELTIF-e u čitavoj Uniji, pritom u potpunosti vodeći računa o ravnoteži između sigurnosti i pouzdanosti ELTIF-a te učinkovitog funkcioniranja tržišta dugoročnog financiranja i troškova koje imaju razni dionici na tržištu, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Unije zbog njihovih razmjera i učinaka, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti određenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ovom se Uredbom ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tih ciljeva.

(42)    Novim jedinstvenim pravilima o ELTIF-ima poštuju se temeljna prava i načela posebno priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a osobito dostupnost usluga od općega gospodarskog interesa, zaštita potrošača, sloboda poduzetništva, pravo na pravni lijek i na pravično suđenje te zaštita osobnih podataka. Nova jedinstvena pravila o europskim fondovima za dugoročna ulaganja trebala bi se primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje IOpće odredbe

Članak 1.Predmet

i cilj

1.          Ovom Uredbom utvrđuju se jednaka pravila za odobrenje, ulagačke politike i uvjete poslovanja alternativnih investicijskih fondova EU-a (AIF-a) koji se stavljaju na tržište u Uniji pod nazivom europski dugoročni investicijski fondovi (ELTIF-i).

1a.      Cilj je ove Uredbe prikupiti i usmjeriti kapital prema stvarnom gospodarstvu u skladu s ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta.

2.          Države članice ne dodaju nikakve dodatne zahtjeve u području obuhvaćenom ovom Uredbom.

Članak 2.Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) „kapital” znači ukupni uloženi kapital i neopozivi neuplaćeni dio dioničkog kapitala izračunat na temelju iznosa koji preostaje za ulaganje nakon odbitka svih naknada, troškova i izdataka koje izravno ili neizravno snose ulagači;

(1a)     „mali ulagač“ znači ulagač koji nije profesionalni klijent, u skladu s Odjeljkom I. Priloga II. Direktivi... /.../EU [novi Mifid];

(1b)     „profesionalni ulagatelj“ znači ulagatelj koji je profesionalni klijent, u skladu s Odjeljkom I. Priloga II. Direktivi .../../EU [nova Mifid], ili koji se može, na zahtjev, smatrati profesionalnim klijentom u skladu s tom Direktivom;

(1c)     „poluprofesionalni ulagatelj“ znači bilo koji mali ulagatelj koji se obveže uložiti najmanje 100 000 EUR i koji da pisanu izjavu, zasebno od ugovora koji se sklapa za obvezu ulaganja, da je svjestan rizika povezanih s predviđenom obvezom ili ulaganjem;

(2) „dionički kapital” znači vlasnički udjel u poduzeću u obliku dionica ili drugih oblika sudjelovanja u kapitalu društva s kvalificiranim portfeljem koji izdaje svojim ulagačima;

(3) „kvazikapital” znači bilo koja vrsta financijskog instrumenta kod kojeg je dobit od instrumenta vezana uz dobit ili gubitak društva s kvalificiranim portfeljem te kod kojeg nije posve osiguran povrat instrumenta u slučaju nastupa rizika;

(4) „financijsko društvo” znači bilo koji od sljedećih subjekata:

(a) kreditna institucija definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 1.Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(16)

(b) investicijsko društvo definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c) društvo za osiguranje definirano u točki (1) članka 13. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(17);

(d) financijski hodling definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 20. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e) mješoviti holding definiran člankom 4. stavkom 1. točkom 22. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(4a)       „profesionalni ELTIF“ znači ELTIF u koji mogu ulagati samo profesionalni i poluprofesionalni ulagači;

(4b)       „AIF u EU-u“ znači AIF u EU-u definiran u članku 4. stavku 1. točki (k) Direktive 2011/61/EU;

(4c)       „UAIF u EU-u” znači UAIF u EU-u definiran u članku 4. stavku 1. točki (l) Direktive 2011/61/EU;

(5) „nadležno tijelo ELTIF-a” znači nadležno tijelo matične države članice AIF-a u EU-u kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki (p) Direktive 2011/61/EU;

(6) „matična država članica ELTIF-a” znači država članica u kojoj je ELTIF dobio odobrenje za rad;

           „nadležno tijelo upravitelja ELTIF-a” znači nadležno tijelo matične države članice AIF-a u EU-u kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki (q) Direktive 2011/61/EU;

(6a)     „repo ugovor” znači svaki ugovor u kojem jedna ugovorna strana prenosi vrijednosne papire ili bilo koje pravo povezano s vlasništvom na drugu ugovornu stranu uz obvezu otkupa po određenoj cijeni na kasniji datum koji je određen ili će se odrediti;

(6b)     „kratka prodaja“ znači nepokrivena prodaja imovine;

(6c)     „privatni ELTIF” znači ELTIF u koji mogu ulagati i mali ulagači;

(6d)     „pozajmljivanje vrijednosnih papira“ i „posuđivanje vrijednosnih papira“ znači transakciju u kojoj institucija ili druga ugovorna strana prenosi vrijednosne papire uz obvezu da će primatelj vratiti vrijednosne papire jednake vrijednosti na određeni datum u budućnosti ili na zahtjev prenositelja, a ta transakcija predstavlja pozajmljivanje vrijednosti papira za prenositelja i posuđivanje vrijednosnih papira za primatelja;

(6e)     „infrastruktura“ znači temeljne fizičke i nematerijalne organizacijske strukture i objekti koji su potrebni za djelovanje društva ili poduzeća.

Članak 3.Odobrenje za rad i korištenje oznake

1.          Samo AIF u EU-u može zatražiti i dobiti odobrenje da djeluje kao ELTIF.

2.          ELTIF se može staviti na tržište u cijeloj Uniji ili bilo kojoj državi članici ako je dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom.

Odobrenje za rad kao ELTIF vrijedi u svim državama članicama.

3.          Subjekt za zajednička ulaganja može nositi oznaku „ELTIF” ili „europski fond za dugoročna ulaganja” samo u odnosu na sebe ili udjele ili dionice koje izdaje ako je dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom.

4.          Nadležna tijela ELTIF-a tromjesečno obavješćuju ESMA-u u povjerenju o izdanim ili oduzetim odobrenjima za rad u skladu s ovom Uredbom i dostavljaju sve nužne podatke o aktivnostima ELTIF-a kojima se osigurava usklađenost s odredbama ove Uredbe.

ESMA vodi središnji javni registar koji sadrži naznaku svakog ELTIF-a koji je dobio odobrenje za rad u skladu s ovom Uredbom, njegovog upravitelja, podatke dostavljene u skladu s člankom 4. i nadležno tijelo ELTIF-a. Registar je dostupan u elektroničkom obliku.

Članak 4.Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u svojstvu ELTIF-a

1.          AIF u EU-u podnosi zahtjev za odobrenje da djeluje kao ELTIF svom nadležnom tijelu.

Zahtjev za odobrenje da djeluje kao ELTIF obuhvaća sljedeće:

(a) pravila fonda ili osnivačke akte;

(b) podatke o identitetu predloženog upravitelja ELTIF-a, njegovim prošlim i sadašnjim rezultatima u upravljanju fondovima i odgovarajućem iskustvu u dugoročnom ulaganju;

(c) podatke o identitetu depozitara;

(d) opis informacija koje trebaju biti dostupne ulagateljima;

(da)  za ELLTIF-e male vrijednosti, opis postupaka i mjera za rješavanje pritužbi malih ulagača;

(e) sve ostale informacije ili dokumente koje zahtijeva tijelo nadležno za ELTIF kako bi provjerilo usklađenost sa zahtjevima ove Uredbe.

2.          UAIF iz EU-a ▌koji je dobio odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2011/61/EU ima pravo upravljati ELTIF-om i podnosi tijelu nadležnom za ELTIF pojednostavljeni zahtjev za odobrenje da upravlja ELTIF-om koji je podnio zahtjev za odobrenje za rad sukladno stavku 1. Takav zahtjev za odobrenje sadrži uputu na zahtjev (uključujući predanu dokumentaciju) i odobrenje za rad dobiveno u skladu s Direktivom 2011/61/EU.

3.          ELTIF i UAIF u EU-u obavješćuju se u roku od [dva mjeseca] od datuma predavanja potpunog zahtjeva o tome je li ELTIF dobio odobrenje i je li dobiveno odobrenje za upravljanje ELTIF-om.

4.          O svakoj naknadnoj promjeni dokumentacije navedene u stavku 1. ▌nadležno tijelo za ELTIF mora biti odmah obaviješteno.

Članak 5. Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad

1.          ELTIF-u podnositelju zahtjeva izdaje se odobrenje za rad samo ako tijelo nadležno za njega:  

(a) može utvrditi da ELTIF koji je predao zahtjev može zadovoljiti sve zahtjeve iz ove Uredbe i ako je odobrio pravila fonda ili osnivačke akte i odabir depozitara;

(b) odobrilo je zahtjev UAIF-a u EU-u ovlaštenog u skladu s Direktivom 2011/61/EU za upravljanje ELTIF-om▌;

(ba)  je sigurno da predloženi upravitelj ELTIF-a ili osoba koja vrši upravljačku funkciju upravitelja ELTIF-a nije prethodno bila kažnjavana za kršenje nacionalnih zakona ili zakona Unije koji uređuju upravljanje fondom.

1a.        Nadležno tijelo dostavlja odgovor ELTIF-u koji je predao zahtjev u roku od [dva] mjeseca.

2.          Tijelo nadležno za ELTIF može odbiti zahtjev UAIF-a za upravljanje ELTIF-om samo ako:

(a) se UAIF u EU-u ne pridržava ove Uredbe;

(b) se UAIF u EU-u ne pridržava Direktive 2011/61/EU, kako je utvrđeno u suradnji s nadležnim tijelom za upravitelja ELTIF-a u skladu s ovom Uredbom i dogovorima o suradnji prilikom nadzora predviđenima u Direktivi 2011/61/EU;

(c) nadležno tijelo nije ovlastilo UAIF u EU-u da upravlja AIF-ovima koji uključuju fondove obuhvaćene ovom Uredbom, kako je utvrđeno u suradnji s nadležnim tijelom za upravitelja ELTIF-a u skladu s ovom Uredbom;

(d) UAIF u EU-u nije dostavio dokumentaciju iz članka 4. stavka 2. ni bilo kakvo pojašnjenje ili informaciju koja se zahtijeva u skladu s tim.

Prije nego što odbije zahtjev, tijelo nadležno za ELTIF savjetuje se s nadležnim tijelom za UAIF-a u EU-u.

3.          Nadležno tijelo ne izdaje odobrenje ELTIF-u ako postoje pravni razlozi zašto ELTIF podnositelj zahtjeva ne može trgovati svojim udjelima ili dionicama u svojoj matičnoj državi članici. Nadležno tijelo priopćuje ELTIF-u podnositelju zahtjeva razlog neizdavanja odobrenja. Odbijanje se primjenjuje u svim državama članicama.

4.          Odobrenje za rad kao ELTIF nije uvjetovano obvezom da ELTIF-om upravlja UAIF u EU-u koji je dobio odobrenje za rad u matičnoj državi članici ELTIF-a, kao ni obvezom da UAIF u EU-u obavlja ili delegira bilo kakve djelatnosti u matičnoj državi članici ELTIF-a.

Članak 6.Važeća pravila i odgovornost

1.          ELTIF mora u svakom trenutku biti usklađen s odredbama ove Uredbe.

2.          ELTIF i upravitelj ELTIF-a moraju u svakom trenutku udovoljavati zahtjevima Direktive 2011/61/EU.

3.          Upravitelj ELTIF-a odgovoran je za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom. Upravitelj ELTIF-a odgovoran je za svaki gubitak ili štetu koji proizađu iz neusklađenosti s ovom Uredbom.

Poglavlje II.Obveze u pogledu ulagačke politike ELTIF-ova

Odjeljak I. Opća pravila i prihvatljiva imovina

Članak 7.Investicijski dijelovi

Ako se ELTIF sastoji od više investicijskih dijelova, za potrebe ovog poglavlja svaki se dio ELTIF-a smatra zasebnim ELTIF-om.

Članak 8.Prihvatljiva ulaganja

1.          U skladu s ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta, ELTIF može ulagati samo u sljedeće kategorije imovine i samo pod uvjetima propisanima u ovoj Uredbi:

(a) prihvatljivu ulagačku imovinu;

(b) imovinu iz članka 50. stavka 1. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(18).

2.          ELTIF ne obavlja nijednu od sljedećih aktivnosti:

(a)    kratku prodaju imovine;

(b)    izravnu ili neizravnu izloženost robi, uključujući preko izvedenica, certifikata koji ih predstavljaju, indeksa koji se na njima temelje ili svakog drugog sredstva ili instrumenta iz kojih proizlazi takva izloženost;

(d)    upotrebu izvedenih financijskih instrumenata, osim kada ▌služi isključivo za zaštitu ▌od rizika koji su povezani s ulaganjima ELTIF-a.

2a.      Da bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, nakon provedenog javnog savjetovanja EMSA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi kriterije za utvrđivanje okolnosti u kojima izvedeni financijski instrumenti služe isključivo za zaštitu od rizika koji su povezani s ulaganjima iz stavka 2. točke (d).

           ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji u roku od [SL molimo umetnite datum: tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

           Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 9.Prihvatljiva ulagačka imovina

Imovina iz članka 8. stavka 1. točke (a) prihvatljiva je za ulaganje ELTIF-a samo ako se ubraja u jednu od sljedećih kategorija:

(a) vlasnički i njima slični instrumenti koje je:

(i)     izdalo društvo s kvalificiranim portfeljem, a ELTIF ih kupio izravno od društva s kvalificiranim portfeljem;

(ii)     izdalo društvo s kvalificiranim portfeljem u zamjenu za vlasnički instrument koji je ELTIF ranije kupio izravno od društva s kvalificiranim portfeljem;

(iii)    izdalo društvo jedno od čijih društava kćeri s većinskim vlasništvom je društvo s kvalificiranim portfeljem, u zamjenu za vlasnički instrument koji je ELTIF stekao u skladu s točkama (i) ili (ii) od društva s kvalificiranim portfeljem;

(b) dužnički instrumenti koje izdaje društvo s kvalificiranim portfeljem s dospijećem usklađenim s poslovnim ciklusom ELTIF-a;

(c) zajmovi koje je ELTIF odobrio društvu s kvalificiranim portfeljem s dospijećem usklađenim s poslovnim ciklusom ELTIF-a;

(d) udjeli ili dionice jednog ili nekoliko drugih ELTIF-ova, europskih fondova rizičnog kapitala (EuVECA-i) i europskih fondova za socijalno poduzetništvo (EuSEF-i), pod uvjetom da ti ELTIF-i, EuVECA-i i EuSEF-i nisu sami uložili više od 10% svog kapitala u ELTIF-e;

(e) izravno držanje vrijednosnica infrastrukture ili neizravno držanje putem društava s kvalificiranim portfeljem, koje zahtjeva inicijalne kapitalne izdatke od barem 10 milijuna EUR ili ekvivalent toga iznosa u valuti u kojoj je i kada je taj izdatak nastao te koje daje redovite predvidive prinose.

U skladu s ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta ili u okviru regionalne politike Unije, nadležna tijela prilikom pregledavanja zahtjeva daju prioritet projektima koji se financiraju putem javno-privatnog partnerstva.

Članak 10.Društvo s kvalificiranim portfeljem

1.          Društvo s kvalificiranim portfeljem iz članka 9. stavka 1. je društvo s kvalificiranim portfeljem različito od subjekta za zajednička ulaganja, a koje ispunjava sve niže navedene zahtjeve:

(a) nije financijsko društvo različito od europskih multilateralnih razvojnih banaka iz članka 117. stavka 2. točaka (f), (i), (j) i (k) Uredbe (EU) br. 575/2013 [CRR];

(b) nije prihvaćeno za trgovanje:

(i)     na reguliranom tržištu definiranom u članku 4. stavku 1. točki 21. Direktive 2014/.../EU [novi MIFID];

(ii)     u višestranom sustavu za trgovanje definiranom u članku 4. stavku 1. točki 22. Direktive 2014/.../EU [novi MIFID];

(ba)    prihvaćeno je za trgovanje na reguliranom tržištu ili u višestranom sustavu za trgovanje a kapitalizacija na burzi mu je veća od 1 milijarde EUR;

(bb) prihvaćen je za trgovanje na uređenom tržištu ili u višestranom sustavu za trgovanje i smatra se MSP-om u skladu s člankom 2. stavkom 1. Priloga Preporuci Komisije 223/361/EZ(19);

(c) ima poslovni nastan u državi članici ili u trećoj zemlji pod uvjetom da treća zemlja:

(i)     nije visokorizična i nije ju Stručna skupina za financijsko djelovanje protiv pranja novca i financiranja terorizma (FATF) uvrstila među područja koja ne surađuju; or

(ii)     potpisala je sporazum s matičnom državom članicom upravitelja ELTIF-a i svakom državom članicom u kojoj se udjeli ili dionice ELTIF-a namjeravaju staviti na tržište pod uvjetom da treća zemlja nije zemlja

         u kojoj nema poreza ili postoje nominalni porezi,

         - u kojoj nedostaje učinkovita razmjena podataka sa stranim poreznim tijelima,

         - u kojoj nedostaje transparentnosti zakonodavnih, pravosudnih i administrativnih odredaba,

         - u kojoj nema obveza u vezi s materijalnom lokalnom prisutnosti,

         - koja djeluje kao off-shore financijski centar.

2.          Odstupajući od stavka 1. točke (a) ovog članka [...], društvo s kvalificiranim portfeljem može biti financijsko društvo ili subjekt za zajednička ulaganja koji, u skladu s ciljevima pametnog, održivog i uključivog rasta, isključivo financira društva s kvalificiranim portfeljem iz stavka 1. ovog članka ili realnu imovinu iz članka 9.

Članak 11.

Sukob interesa

ELTIF ne smije ulagati u prihvatljivu imovinu u kojoj upravitelj ima ili uzima izravni ili neizravni udio u dobiti, a da to nije posjedovanje udjela ili dionica ELTIF-ova, EUSEF-ova ili EuVECA-a ili subjekata za zajednička ulaganja u smislu članka 10. stavka 2. a kojima upravlja.

Odjeljak II. Odredbe o politikama ulaganja

Članak 12.Sastav portfelja i diversifikacija

1.          ELITF ulaže najmanje 70 % vlastitog kapitala u prihvatljivu ulagačku imovinu i najmanje 60 % vlastitog kapitala u imovinu koja se navodi u članku 9. od točke (a) do točke (c) u društivma s kvalificiranim portfeljem koja se nalaze unutar teritorija jedne države članice.

1a.        Kada su pravilima ili osnivačkim aktima ELTIF-a predviđena redovita prava otkupa, ELTIF zadržava rezervu likvidnosti na prethodno definirana otkupna razdoblja uzimajući u obzir zahtjeve i uvjete za ostvarivanje otkupnih prava, u skladu s upravljanjem likvidnošću za ostvarivanje otkupnih prava.

1b.        ESMA razvija regulatorne tehničke standarde za daljnje određivanje strukture rezervi likvidnosti.

           ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do …*.

           Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

2.          ELTIF ne smije ulagati više od:

(a) 10% svog kapitala u imovinu koju je izdalo jedno društvo s kvalificiranim portfeljem;

(b) 10 % vlastitog kapitala izravno ili neizravno u pojedinačnu materijalnu imovinu u skladu s člankom 9. točkom (e);

(c) 10 % vlastitog kapitala u udjele ili dionice bilo kojeg pojedinog ELTIF-a, EuVECA-a, EuSEF-a ili AIF-a;

(d) 5 % vlastitog kapitala u imovinu navedenu u članku 8. stavku 1. točki (b) kada je istu izdalo jedno tijelo.

3.          Ukupna vrijednost udjela ili dionica ELTIF-a, EuVECA-a i EuSEF-a u portfelju ELTIF-a ne smije biti veća od 20 % vrijednosti vlastitog kapitala.

4.          Ukupna izloženost ELTIF-a riziku prema ugovornoj strani koja proizlazi iz transakcija s izvedenicama (OTC) kojima se trguje izvanburzovno ili repo ugovora ili obratnih repo ugovora ne smije prelaziti 5 % njegove imovine.

5.          Odstupajući od stavka 2. točaka (a) i (b), ELTIF može podići granicu od 10 % iz tih točaka na 20 % pod uvjetom da ukupna vrijednost imovine koju je ELTIF uložio u društva s kvalificiranim portfeljem i pojedinačnu vrstu realne imovine u koju ulaže više od 10 % vlastitog kapitala ne premašuje 40 % vrijednosti njegova kapitala.

6.          Društva koja pripadaju istoj grupi za potrebe sastavljanje konsolidiranih izvješća, kako je propisano Sedmom direktivom Vijeća 83/349/EEZ(20) ili u skladu s priznatim međunarodnim računovodstvenim pravilima, za potrebe izračuna ograničenja iz stavaka 1. do 5. smatraju se jednim društvom s kvalificiranim portfeljem ili jednim tijelom.

Članak 12.a

U okolnostima kada ELTIF prekrši zahtjeve o diversifikaciji iz članka 12. i kad je kršenje izvan kontrole upravitelja ELTIF-a, nadležna tijela upravitelju daju razdoblje od šest mjeseci da poduzme mjere kako bi ispravio stanje.

Članak 13.Koncentracija

1.          ELTIF smije steći najviše 25% udjela ili dionica jednog ELTIF-a, EuVECA-a ili EuSEF-a.

2.          Gornje granice koncentracije utvrđene člankom 56. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ primjenjuju se na ulaganje u imovinu navedenu u članku 8. stavku 1. točki (b) ove Uredbe.

Članak 14.Pozajmljivanje novčanih sredstava

ELTIF može pozajmiti novčana sredstva pod uvjetom da takvo pozajmljivanje ispunjava sve od navedenih uvjeta:

(a) ne predstavlja više od 40 % kapitala ELTIF-a;

(b) služi za stjecanje udjela u prihvatljivoj ulagačkoj imovini;

(c) ugovoreno je u istoj valuti kao i imovina koju se stječe pozajmljenim novčanim sredstvima;

(ea)     opterećuje imovinu koja ne predstavlja više od 30 % kapitala ELTIF-a.

(eb)     njezino trajanje usklađeno je s poslovnim trajanjem ELTIF-a.

Upravitelj ELTIF-a unaprijed obavješćuje ulagatelje o budućim potrebama za pozajmljivanjem koje nastaju u okviru ulagačke strategije.

Članak 15. Primjena sastava portfelja i pravila o diversifikaciji

1.          Ograničenja za ulaganje utvrđena u članku 12. stavku 1.

(a) primjenjuju se do datuma utvrđenog u pravilima ELTIF-a ili osnivačkim aktima, gdje taj datum uzima u obzir posebnosti i obilježja imovine koju ELTIF ulaže, najviše do pet godina ili pola poslovnog trajanja ELTIF-a kako je utvrđeno u skladu s člankom 16. stavkom 2., ovisno o tome što je ranije, nakon što ELTIF dobije odobrenje za rad. U iznimnim okolnostima nadležno tijelo za ELTIF može nakon primitka propisno obrazloženog plana ulaganja odobriti produženje ovog vremenskog ograničenja, ali ne na duže od dodatne godine dana;

(b) prestaju se primjenjivati kad ELTIF počne prodavati imovinu u skladu sa svojom politikom isplate, navedenom u članku 16.;biti privremeno obustavljen dok ELTIF prikuplja dodatni kapital ako obustava traje najduže 12 mjeseci, posebno u slučaju infrastrukturnih ulaganja.

2.          Kada je dugoročnu imovinu u koju je ELTIF uložio izdalo društvo s kvalificiranim portfeljem koje više ne poštuje članak 10. stavak 1. točku (b), dugoročna imovina se može nastaviti računati u svrhu izračunavanja 70 % iz članka 12. stavka 1. najduže tri godine od datuma kada društvo s portfeljem prestane ispunjavati zahtjeve iz članka 10.

Poglavlje III.Isplata, trgovanje i izdavanje dionica ili udjela ELTIF-a te distribucija prihoda

Članak 16. Politika isplate

1.          Upravitelj ELTIF-a može osnovati profesionalni ELTIF bez sudjelovanja malih ulagača ili može odlučiti osnovati ELTIF u kojem mogu sudjelovati mali, profesionalni i poluprofesionalni ulagači.

1a.    ELTIF-ova pravila ili osnivački akti mogu upućivati na određen datum kao kraj poslovnog trajanja ELTIF-a kao i na pravo na privremeno produženje vijeka trajanja ELTIF-a te uvjete za ostvarenje tog prava. Ako nema naznačenog datuma, poslovno trajanje ELTIF-a nije ograničeno.

1b.      Kad upravitelj ELTIF-a odluči da mali ulagači smiju sudjelovati u ELTIF-u, svi ulagači mogu tražiti isplatu svojih udjela ili dionica prije isteka poslovnog trajanja ELTIF-a. Međutim, isplata udjela i dionica institucionalnih ili malih ulagača može se provesti po isteku polovice poslovnog trajanja ELTIF-a i za ukupno najviše 20 % ukupne vrijednosti fonda. Ako prava na otkup nisu predviđena u pravilima ili osnivačkim aktima ELTIF-a, isplata ulagateljima moguć je od dana nakon datuma koji predstavlja kraj poslovnog trajanja ELTIF-a.

           ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se dalje odredili uvjeti i zahtjevi struktura politike otkupa ELTIF-a, radi postizanja jasnoće i usklađenosti diljem Unije.

2.          Poslovno trajanje ELTIF-a u skladu je s dugoročnom prirodom ELTIF-a i dovoljno je dugo da obuhvati ciklus trajanja svakog dijela imovine ELTIF-a, što se mjeri na temelju profila nelikvidnosti i ekonomskog ciklusa trajnja imovine te navedenog cilja ulaganja ELTIF-a.

3.          Ulagatelji mogu tražiti ukidanje ELTIF-a ako se njihovi zahtjevi za isplatu podneseni u skladu s politikom otkupa ELTIF-a ne zadovolje unutar godinu dana nakon datuma njihova podnošenja.

3a.      U pravilima ili osnivačkim aktima ELTIF-a i objavama za ulagače propisani su postupci za ponovno ulaganje prinosa od ulaganja u društva s kvalificiranim portfeljem, ili u druga društva s kvalificiranim portfeljem, ili u likvidnu imovinu visoke kvalitete, gdje je takvim ulaganjima dospijeće prije isteka poslovnog trajanja ELTIF-a.

4.          Ulagatelji uvijek imaju mogućnost da ih se isplati u gotovini.

5.          Isplata u nature iz ELTIF-ove imovine moguća je jedino ako su zadovoljeni svi od navedenih uvjeta:

(a) pravilima ili osnivačkim aktima ELTIF-a predviđeno je takva mogućnost, pod uvjetom da se prema svim ulagačima postupa pravično;

ulagač zatraži pisanim putem isplatu u obliku dijela imovine fonda;

(b) nikakvim posebnim pravilima nije zabranjen prijenos takve imovine.

6.          ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi okolnosti u kojima je trajanje ELTIF-a dovoljno dugo da obuhvati životni ciklus svake pojedine vrste imovine koju ima ELTIF.

ESMA Komisiji podnosi nacrt tih regulatornih tehničkih standarda do 2015.

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 17.Sekundarno tržište

1.          Pravila ili osnivački akti ELTIF-a ne sprječavaju da sprječavaju da se udjele ili dionice ELTIF-a uvrsti za trgovanje na uređenom tržištu kako je definirano u članku 4. stavku 14. Dirketive 2004/39/EZ ili u multilateralnom trgovinskom sustavu kako je definirano u članku 4. stavku 15. Direktive 2004/39/EZ ▌.

2.          Pravila ili osnivački akti ELTIF-a ne smiju spriječiti ulagače da slobodno ustupaju svoje dionice ili udjele trećim osobama.

2.a      ELTIF redovito objavljuje objašnjenje svih značajnih razlika između tržišne vrijednosti uvrštenih dionica ili udjela i vlastite procjene njihove neto vrijednosti imovine.

Članak 18.Izdavanje novih dionica ili udjela

1.          ELTIF može ponuditi nova izdanja dionica ili udjela u skladu sa svojim pravilima fonda i osnivačkim aktima.

2.          ELTIF neće izdavati nove dionice ili udjele po cijeni nižoj od neto vrijednosti njegove imovine a da prethodno ne ponudi takve dionice ili udjele po toj cijeni postojećim ulagačima.

Članak 19.Otpuštanje imovine ELTIF-a

1.          Svaki ELTIF donosi raspored po stavkama za propisno otpuštanje svoje imovine kako bi isplatio ulagače po isteku svog poslovnog trajanja.

2.          Raspored iz stavka 1. pregledava se najmanje jedanput godišnje i uključuje:

(a) procjenu tržišta za potencijalne kupce;

(b) procjenu i usporedbu mogućih prodajnih cijena; vrednovanje imovine koju će se prodavati;precizan vremenski okvir za raspored otpuštanja.

3.          ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima navodi kriterije koje treba primjenjivati za procjene iz točke (a) i vrednovanje iz točke (c) stavka 2.

ESMA Komisiji podnosi te nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 20.Raspodjela

prinosa

1.        ELTIF ulagačima može redovito raspodjeljivati prinose koje je ostvarila imovina sadržana u portfelju. Ti prinosi sastoje se od:svih primitaka koje imovina redovito stvara;vrijednosti kapitala ostvarene nakon otpuštanja imovine.

2.          Politika raspodjele dobiti kreira se tako da svede nestabilnost povrata ulagateljima na minimum. Dobit se ne raspodjeljuje ako je potrebna za buduće obveze ELTIF-a.

2a.      Pojedini ETLIF ovlašten je smanjiti svoj kapital na proporcionalnoj osnovi u slučaju da je otpustio imovinu vlastitog portfelja.

3.          ELTIF navodi u svojim pravilima fonda ili osnivačkim aktima politiku raspodjeljivanja koju će usvojiti tijekom poslovnog trajanja fonda.

Poglavlje IV.Zahtjevi glede transparentnosti

Članak 21.Transparentnost

1.          Udjele ili dionice ELTIF-a s odobrenjem za rad ne smije se staviti na tržište Unije bez prethodne objave prospekta.

Udjele ili dionice ELTIF-a s odobrenjem za rad ne prodaju se malim ulagačima u Uniji bez prethodne objave glavnog opisnog dokumenta (KID) u skladu s Uredbom (EZ) br. ... / ... [PRIPS].

2.          Prospekt uključuje informacije potrebne ulagateljima da bi mogli steći utemeljeni sud o ulaganju koje im je predloženo te, posebno, o rizicima povezanima s njim.

3.          Prospekt sadržava barem sljedeće elemente:

(a) objašnjenje kako ulagački ciljevi ELTIF-a i strategija za postizanje tih ciljeva kvalificiraju taj fond kao dugoročan po prirodi;

informacije koje trebaju objaviti subjekti za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(21) i Uredbom Komisije (EZ) br. 809/20042;

(c) podatke koji se objavljuju ulagačima u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU, ako već nisu obuhvaćeni točkom (b) ovog stavka;Istaknutu oznaku kategorije imovine u koju je ELTIF-u odobreno ulagati;

(da)  izjavu o novčanom toku.

4.          U prospektu, glavnom opisnom dokumentu (KID) i drugim marketinškim dokumentima ulagače se dužno obavješćuje o nelikvidnoj prirodi ELTIF-a.

Konkretno, prospektom, glavnim opisnim dokumentom (KID) i drugim marketinškim dokumentima jasno se:

(a) informira ulagače o dugoročnosti ulaganja ELTIF-a;

(b) gdje je potrebno u skladu s člankom 16. stavkom 1. obavješćuje se ulagače o isteku poslovnog trajanja ELTIF-a i svim pravima na privremeno produženje ili pravima na intervenciju u pogledu poslovnog trajanja ELTIF-a te o specifičnim predviđenim uvjetima; navodi se je li ELTIF namijenjen za prodaju malim ulagačima;

(c) navod se prava ulagača ▌na otkup svojih ulaganja u skladu s člankom 16. stavkom 1. i pravilima ili osnivačkim aktima ELTIF-a;

(d) navodi se učestalost i vrijeme isplate eventualnih prihoda ulagačima tijekog poslovnog trajanja fonda;

(e) savjetuje se ulagače da samo mali dio svog cjelokupnog ulagačkog portfelja trebaju uložiti u ELTIF.

(fa)   obavješćuje se ulagatelje o strategiji za uključivanje kvalificiranih neuvrštenih društava u trgovinu na uređenim tržištima;

(fb)   obavješćuje se ulagatelje o strategiji u pogledu uporabe izvedenica uzimajući u obzir specifična obilježja i aspekte dotičnog projekta;

(fc)   spominje se svako sudjelovanje u instrumentima u vezi s proračunskim fondovima EU-a.

(fd)   redovito se obavješćuje ulagače, najmanje jedanput godišnje, o napretku svakog investicijskog projekta, vrijednosti pojedinačnih kvalificirajućih portfeljskih ulaganja i vrijednosti druge imovine u koju se ulaže višak novca kao i o prirodi, svrsi i vrijednosti svih korištenih izvedenica.

4a       Prospekt profesionalnih ELTIF-ova mora sadržavati podatke koji se traže u članku 23. Direktive 2011/61/EU. Osim toga, on mora sadržavati i odstupanje od odredbi članka 12. o sastavu portfelja.

Članak 22. Objavljivanje troška

1.          Prospektom se vidljivo obavješćuje ulagače o razini različitih troškova koje ulagač plaća izravno ili neizravno. Različiti troškovi grupiraju se prema sljedećim naslovima:

(a) troškovi osnivanja ELTIF-a;

(b) troškovi povezani sa stjecanjem imovine;

(c) troškovi upravljanja;

(d) troškovi raspodjele;ostali troškovi, uključujući administrativne, regulatorne, depozitne, skrbničke, revizijske troškove i troškove pružanja profesionalne usluge.

2.          U prospektu se objavljuje ukupan omjer troškova prema kapitalu ELTIF-a.

3.          Glavni opisni document mora odražavati sve troškove navedene u prospektu kroz prikaz ukupnih troškova u monetarnim vrijednostima i postocima.

4.          ESMA priprema nacrte regulatornih tehničkih standarda za određivanje:

(a) zajedničkih definicija, metodologija obračuna i oblike predstavljanja troškova iz stavka 1. te ukupni omjer iz stavka 2.;

(b) zajedničkih definicija, metodologija obračuna i oblike predstavljanja ukupnih troškova iz stavka 3.

Pri izradi tih nacrta regulatornih tehničkih standarda ESMA mora uzeti u obzir nacrt regulatornih standarda iz točke (…) Uredbe (EU) br. .../... [PRIPS].

ESMA Komisiji podnosi te nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Poglavlje V.Stavljanje na tržište udjela ili dionica ELTIF-a

Članak 23. Objekti dostupni ulagačima

1.          U slučaju da pravila ili osnivački akti ELTIF-a predviđaju prava otkupa, upravitelj ELTIF-a ustanovljuje u svakoj državi članici u kojoj namjerava trgovati udjelima ili dionicama tog ELTIF-a objekte za izradu pretplata, isplatu vlasnicima udjela ili dioničarima, za ponovnu kupnju ili otkup udjela ili dionica te za pružanje informacija koje su ELTIF i njegovi upravitelji dužni pružiti.

2.          ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje vrste i karakteristika objekata, njihove tehničke infrastrukture i sadržaja njihovih zadaća prema ulagačima u ELTIF iz stavka 1.

ESMA Komisiji podnosi te nacrte regulatornih tehničkih standarda do [...].

Komisiji je dodijeljena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

2a.      Na profesionalne ELTIF-e ne primjenjuje se odredba stavka 1. ovog članka.

Članak 24.Dodatni zahtjevi za plasiranje malim ulagačima

Upravitelj ELTIF-a može prodavati udjele ili dionice tog ELTIF-a malim ulagačima pod uvjetom da su ispunjeni svi navedeni dodatni zahtjevi:

(a)         u ELTIF-ovim pravilima ili osnivačkim aktima predviđeno je da se prema svim ulagačima postupa jednako te da se nikakav povlašteni tretman ili određene ekonomske koristi ne odobravaju pojedinačnim ulagačima ili grupama ulagača;

(b)         ELTIF može biti strukturiran kao partnerstvo ako ne zahtijeva dodatne obveze ulagatelja osim izvornog vezanog kapitala;

(c)         mali ulagači mogu, tijekom razdoblja pretplate ▌ na udjele ili dionice ELTIF-a, otkazati svoju pretplatu i novac im se vraća bez sankcija;

(ca)       upravitelj ELTIF-a uveo je odgovarajuće postupke i mjere za rješavanje pritužbi malih ulagača koje omogućavaju malim ulagačima da ulažu pritužbe na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika svoje države članice;

(cb)       pravni oblik ELTIF-a takav je da privatni ulagači ne mogu izgubiti više od iznosa koji su uložili u fond;

(cc)       ELTIF ulaže isključivo u udjele i dionice EuVECA-a i EuSEF-a pod uvjetom da ti fondovi imaju depozitara.

ESMA izrađuje standarde u kojima se podrobnije navode odredbe za male ulagače koje će biti uvrštene u pravila ili osnivačke akte fonda.

Članak 25.Stavljanje na tržište udjela ili dionica ELTIF-a

1.          Uz obavješćivanje u skladu s člankom 31. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a može prodavati udjele ili dionice tog ovlaštenog ELTIF-a profesionalnim, poluprofesionalnim i malim ulagačima u svojoj matičnoj državi članici.

2.          Uz obavješćivanje u skladu s člankom 32. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a može prodavati udjele ili dionice tog ovlaštenog ELTIF-a profesionalnim, poluprofesionalnim i malim ulagačima u državama članicama osim matične države članice upravitelja ELTIF-a.

3.          Upravitelj ELTIF-a obavješćuje svoje nadležno tijelo za svaki pojedini ELTIF namjerava li ga plasirati malim ulagačima ili ne.

4.          Osim dokumentacije i informacija iz članka 32. Direktive 2011/61/EU, upravitelj ELTIF-a svojem nadležnom tijelu dostavlja sljedeće:

(c) prospekt ELTIF-a;

(d) glavni opisni dokument ELTIF-a u slučaju njegove prodaje malim ulagačima;

(e) podatke o objektima iz članka 22.

5.          Nadležnosti i ovlasti nadležnih tijela u skladu s člankom 32. Direktive 2011/61/EU tumače se tako da se također odnose na plasiranje ELTIF-a malim ulagačima i da obuhvaćaju dodatne zahtjeve iz ove Uredbe.

6.          ▌Nadležno tijelo matične države članice upravitelja ELTIF-a zabranjuje stavljanje na tržište ELTIF-a s odobrenjem za rad ako upravitelj ELTIF-a ne poštuje ovu Uredbu.

7.          Uz svoje ovlasti u skladu s prvom točkom članka 32. stavka 3. [...] Direktive 2011/61/EU, nadležno tijelo matične države članice upravitelja ELTIF-a također će odbiti poslati potpunu dokumentaciju uz obavijest nadležnim tijelima države članice u kojoj se se namjerava trgovati ELTIF-om, ako se upravitelj ELTIF-a ne pridržava ove Uredbe.

Poglavlje VI.Nadzor

Članak 26. Nadzor nadležnih tijela

1.          Nadležna tijela kontinuirano nadziru usklađenost s ovom Uredbom.

2.          Nadležno tijelo ELTIF-a odgovorno je za nadzor usklađenosti s pravilima utvrđenima u poglavljima II., III. i IV.

3.          Nadležno tijelo za ELTIF odgovorno je za nadzor usklađenosti s obvezama utvrđenima u pravilima fonda ili osnivačkim aktima te s obvezama utvrđenima u prospektu, koje moraju biti u skladu s ovom Uredbom.

4.          Nadležno tijelo za upravitelja ELTIF-a odgovorno je za nadzor adekvatnosti postupaka i organizacije upravitelja kako bi upravitelj mogao poštovati obveze i pravila koja se odnose na osnivanje i poslovanje svih ELTIF-ova kojima upravlja.

Nadležno tijelo za upravitelja odgovorno je za nadzirati postupa li upravitelj ELTIF a u skladu s ovom Uredbom.

5.          Nadležna tijela nadziru subjekte za zajednička ulaganja koja imaju poslovni nastan ili koje se plasira na njihovom teritoriju kako bi se uvjerila da oni ne koriste oznaku ELTIF ili ne ukazuju na to da su ELTIF, osim ako za to nemaju odobrenje i ako ne postupaju u skladu s ovom Uredbom.

Članak 27. Ovlasti nadležnih tijela

1.          Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

1a.      Nadležno tijelo za ELTIF, uz poštovanje načela proporcionalnosti, poduzima odgovarajuće mjere kada upravitelj ELTIF-a posebno:

(a)    ne poštuje zahtjeve koji se primjenjuju na sastav i diversifikaciju portfelja, čime krši članke 12. i 15.;

(b)    prodaje udjele ili dionice ELTIF-a malim ulagačima, čime krši članke 24. i 25.;

(c)    upotrebljava naziv ELTIF, za što nije ovlašten u skladu s člankom 3.;

(d)    upotrebljava naziv ELTIF za stavljanje fondova na tržište koji nisu osnovani u skladu sa stavkom 1 članka 3.;

(e)    ne poštuje primjenjiva pravila i odgovornosti, čime krši članak 6.

1b.      U slučajevima iz stavka 1.a, nadležno tijelo matične države članice ELTIF-a po potrebi poduzima sljedeće mjere:

(a)    mjere kojima osigurava da se upravitelj ELTIF-a pridržava članaka 3., 6., 12., 15., 24. i 25.

(b)    zabranjuje uporabu naziva ELTIF i opoziva ovlasti dane upravitelju dotičnog ELTIF-a u odobrenju za rad.

2.          Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2011/61/EU izvršavaju se i u pogledu ove Uredbe.

Članak 28. Ovlasti i odgovornosti ESMA-e

1.          ESMA ima ovlasti i resurse potrebne za izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene ovom Uredbom.

2.          Ovlasti ESMA-e u skladu s Direktivom 2011/61/EU izvršavaju se i u pogledu ove Uredbe i u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

3.          Za potrebe Uredbe (EU) br. 1095/2010, ova se Uredba uključuje u sve daljnje pravno obvezujuće akte Unije kojima se dodjeljuju zadaće Nadzornom tijelu iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 1095/2010.

Članak 29.Suradnja među tijelima

1.          Ako su nadležno tijelo za ELTIF i nadležno tijelo za upravitelja različiti, surađuju međusobno i razmjenjuju informacije u svrhu izvršavanja svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

2.          Nadležna tijela i ESMA surađuju međusobno u svrhu izvršavanja njihovih predmetnih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

3.          Nadležna tijela i ESMA razmjenjuju sve informacije i dokumente potrebne za izvršavanje svojih predmetnih zadaća u okviru ove Uredbe u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010, osobito kako bi se otkrile i uklonile povrede ove Uredbe.

Poglavlje VII.Završne odredbe

Članak 30.Preispitivanje

Komisija započinje preispitivanje primjene ove Uredbe u isto vrijeme ili odmah nakon preispitivanja predviđenog člankom 69. Direktive 2011/61/EU. Ovim preispitivanjem posebno se analizira:

(a) utjecaj ▌ članka 16. stavka 1.▐;

(b) učinak diversifikacije imovine na primjenu minimalnog praga od 70 % prihvatljive ulagačke imovine propisanog u članku 12. stavku 1., posebno na ocjenu jesu li potrebne povećane mjere za likvidnost;

(c) u kojoj mjeri se ELTIF-i stavljaju na tržište u Uniji, uključujući i to mogu li UAIF-i u smislu članka 3. stavka 2. Direktive 2011/61/EU imati udjela u stavljanju ELTIF-ova na tržište;

(ca)  stupanj do kojeg je potrebno ažurirati popis prihvatljive imovine i ulaganja te pravila za diversifikaciju, sastav portfelja i ograničenja u vezi s posuđivanjem gotovine.

Rezultati tog preispitivanja priopćavaju se Europskom parlamentu i Vijeću uz, ako je potrebno, odgovarajuće prijedloge izmjena.

Članak 31.Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.

(2)

*             Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

             Mišljenje od 16. listopada 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)

             Stajalište Europskog parlamenta od ...

(5)

    Direktiva 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. lipnja 2003. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 235, 23.9.2003., str. 10.).

(6)

  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinaka) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(7)

     Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1).

(8)

    Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(9)

    Direktiva 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni Direktive 2011/61/EU i Direktive 2002/92/EZ [nova MIFID] (SL L…).

(10)

    Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 64.).

(11)

   Uredba Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovu obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (SL L 149, 30.4.2004., str. 1.).

(12)

   Uredba (EU) br. …/... Europskog parlamenta i Vijeća od … [PRIPS] (SL …).

(13)

   Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(14)

   Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(15)

   Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(16)

   Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 177, 30.6.2006., str.1.).

(17)

   Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(18)

   Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(19)

 Preporuka Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(20)

   SL L 193, 18.7.1983., str.1.

(21)

   SL L 345, 31.12.2003., str. 64.

2      SL L 149, 30.4.2004, str. 1.


MIŠLJENJE Odbora za proračune (28.11.2013)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Eider Gardiazábal Rubial

KRATKO OBRAZLOŽENJE

EU institutions agreed to encourage the development of appropriate multiannual financial instruments acting as catalysts for public and private investors, to pursue long-term EU policy objectives rooted in the real economy. This house acknowledged at the same time that co-financing and so-called innovative financial instruments will generate their full impact only if the overall legal and regulatory environment is conducive to their development.

It expressed its fears that, in practice, projects offering short- to medium-term returns might continue to be favoured and that investment in projects fundamental to the achievement of the EU’s strategic objectives for intelligent, sustainable and inclusive growth may not be realised because of market fragmentation, and because public funds are lacking.

It called on the Commission to submit quickly proposals to facilitate the release of savings, and underused resource at present, to support long-term projects which generate sustainable growth in the Union(1).

This new legislative proposal setting up an EU wide regulatory framework for long-term investment funds is thus highly welcome; still your rapporteur considers that its proper implementation will require that appropriate means and coordination are provided for.

It is in particular desirable to strengthen supervision to ensure that LTIFs will help put finance at the service of the real economy for projects with European added value. Some adjustments are thus proposed.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Dugoročno financiranje ključni je alat kojim će se omogućiti da se europsko gospodarstvo vrati na put održivog, pametnog i uključivog rasta te da se sutrašnje gospodarstvo izgradi na način koji je manje sklon sustavnim rizicima i otporniji je. Europski fondovi za dugoročna ulaganja (ELTIF) osiguravaju dugoročna financijska sredstva za razne infrastrukturne projekte ili neuvrštena društva koja izdaju kapital ili dužničke instrumente za koje ne postoji neposredni kupac. Osiguravanjem financijskih sredstava za te projekte, ELTIF-ovi doprinose financiranju gospodarstava u Uniji.

(1) Dugoročno financiranje ključni je alat kojim će se omogućiti da se europsko gospodarstvo vrati na put održivog, pametnog i uključivog rasta u skladu sa strategijom Europa 2020. te da se sutrašnje gospodarstvo izgradi na način koji je manje sklon sustavnim rizicima i otporniji je. Europski fondovi za dugoročna ulaganja (ELTIF) osiguravaju dugoročna financijska sredstva za razne infrastrukturne projekte ili neuvrštena društva koja izdaju kapital ili dužničke instrumente za koje ne postoji neposredni kupac. Osiguravanjem financijskih sredstava za te projekte, Europski fonodovi za dugoročna ulaganja doprinose financiranju stvarnog gospodarstva u Uniji i provedbe njezine politike.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Financijska sredstva za projekte povezane s prometnom infratrukturom, održivom proizvodnjom energije, socijalnom infrastrukturom (stanovi ili bolnice), pokretanjem novih tehnologija i sustava kojima se smanjuje uporaba resursa i energije ili dodatnim razvojem MSP-a mogu biti oskudna. Kako je pokazala financijska kriza, dopunjavanjem bankovnog financiranja sa širim rasponom financijskih izvora kojima se bolje mobiliziraju tržišta kapitala moglo bi se pomoći popunjavanju praznina u financiranju. ELTIF-i mogu imati ključnu ulogu u tom smislu.

(3) Financijska sredstva za projekte povezane s prometnom infratrukturom, održivom proizvodnjom energije, socijalnom infrastrukturom (stanovi ili bolnice), pokretanjem novih tehnologija i sustava kojima se smanjuje uporaba resursa i energije ili dodatnim razvojem MSP-a mogu biti oskudna. Kako je pokazala financijska kriza, dopunjavanjem bankovnog financiranja sa širim rasponom financijskih izvora kojima se bolje mobiliziraju tržišta kapitala moglo bi se pomoći popunjavanju praznina u financiranju. ELTIF-i mogu imati ključnu ulogu u tom smislu. Za određene bi se projekte u sklopu njih mogli iskoristiti resursi kao što su inovatvni financijski instrumenti kao nadomjestak za javno financiranje oduzeto dužničkom krizom.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) U nedostatku uredbe u kojoj bi se utvrdila pravila o ELTIF-ima, na nacionalnoj razini mogle bi se donijeti različite mjere, čime bi se vjerojatno narušilo tržišno natjecanje zbog razlika u mjerama zaštite ulaganja. Različiti uvjeti o sastavu portfelja, diversifikaciji i prihvatljivoj imovini, osobito o ulaganju u robu, stvaraju zapreke za prekogranični plasman na tržište sredstava kojima su cilj neuvrštena poduzeća i stvarna imovina jer ulagatelji ne mogu lako usporediti razne investicijske mogućnosti koje su im ponuđene. Različiti nacionalni uvjeti također vode različitim razinama zaštite ulagatelja. K tomu, različiti nacionalni uvjeti koji se odnose na investicijske tehnike, kao što su dopuštene razine pozajmljivanja, uporaba izvedenih financijskih instrumenata, pravila koja se primjenjuju na kratku prodaju ili transakcije financiranja vrijednosnih papira vode k odstupanjima na razini zaštite ulagatelja. Osim toga, različitim uvjetima o razdobljima otkupa i/ili držanja onemogućuje se prekogranična prodaja sredstava koja se ulažu u neuvrštenu imovinu. Te razlike mogu dovesti u pitanje povjerenje ulagatelja kad razmatraju ulaganja u takve fondove i njima se smanjuje polje u sklopu kojeg ulagatelji djelotvorno odabiru između raznih mogućnosti dugoročnog ulaganja. Shodno tome, odgovarajuća pravna osnova za ovu Uredbu jest članak 114. Ugovora kako ga tumači dosljedna pravna praksa Suda Europske unije.

(6) U nedostatku uredbe u kojoj bi se utvrdila pravila o ELTIF-ima, na nacionalnoj razini mogle bi se donijeti različite mjere, čime bi se vjerojatno narušilo tržišno natjecanje zbog razlika u mjerama zaštite ulaganja. Različiti uvjeti o sastavu portfelja, diversifikaciji i prihvatljivoj imovini, osobito o ulaganju u robu, stvaraju zapreke za prekogranični plasman na tržište sredstava kojima su cilj neuvrštena poduzeća i stvarna imovina jer ulagatelji ne mogu lako usporediti razne investicijske mogućnosti koje su im ponuđene. Različiti nacionalni uvjeti također vode različitim razinama zaštite ulagatelja. K tomu, različiti nacionalni uvjeti koji se odnose na investicijske tehnike, kao što su dopuštene razine pozajmljivanja, uporaba izvedenih financijskih instrumenata, pravila koja se primjenjuju na kratku prodaju ili transakcije financiranja vrijednosnih papira vode k odstupanjima na razini zaštite ulagatelja. Osim toga, različitim uvjetima o razdobljima otkupa i/ili držanja onemogućuje se prekogranična prodaja sredstava koja se ulažu u neuvrštenu imovinu. Zbog povećanja pravne nesigurnosti te razlike mogu dovesti u pitanje povjerenje ulagatelja kad razmatraju ulaganja u takve fondove i njima se smanjuje polje u sklopu kojeg ulagatelji djelotvorno odabiru između raznih mogućnosti dugoročnog ulaganja. U skladu s time državama članicama ne bi trebalo dopustiti da određuju dodatne uvjete na području koje je obuhvaćeno ovom Uredbom i odgovarajuća pravna osnova za ovu Uredbu trebao bi biti članak 114. Ugovora kako ga tumači dosljedna pravna praksa Suda Europske unije.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Definicija dugoročnog ulaganja je široka. Bez da nužno zahtijevaju da imovina dugoročno mora biti u posjedu upravitelja ELTIF-a, prihvatljiva ulagačka imovina obično je nelikvidna, zahtijeva obvezu na određeno vrijeme i ima ekonomski profil dugoročne prirode. Prihvatljiva ulagačka imovina uključuje neprenosive vrijednosne papire i prema tome nema pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često zahtijeva obvezu na određeno vrijeme zbog čega se ograničava njihovo stavljanje na tržište. Ekonomski ciklus ulaganja koje traže ELTIF-ovi u osnovi je dugoročne prirode zbog vezivanja kapitala i vremena koje je potrebno da se počne ostvarivati povrat. Zbog toga takva imovina nije prikladna za ulaganja s pravima otkupa.

(16) Definicija dugoročnog ulaganja je široka. Iako se nužno ne zahtijeva da imovina dugoročno mora biti u posjedu upravitelja ELTIF-a, prihvatljiva ulagačka imovina obično je nelikvidna, zahtijeva obvezu na određeno vrijeme i ima ekonomski profil dugoročne prirode. Prihvatljiva ulagačka imovina uključuje neprenosive vrijednosne papire i prema tome nema pristup likvidnosti sekundarnih tržišta. Često zahtijeva obvezu na određeno vrijeme zbog čega se ograničava njezino stavljanje na tržište. Ekonomski ciklus ulaganja koje traže ELTIF-i u osnovi je dugoročne prirode zbog vezivanja kapitala i vremena koje je potrebno da se počne ostvarivati povrat. Zbog toga takva imovina nije prikladna za ulaganja s pravima otkupa. Ako se pokaže da trajanje ELTIF-a više nije prilagođeno vijeku trajanja imovine ili profitabilnosti projekata na koje se odnosi, upravitelj ELTIF-a trebao bi imati mogućnost povećanja ili smanjenja njegova vijeka trajanja.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Bez obzira na činjenicu da se u sklopu ELTIF-a ne nude prava otkupa prije isteka vijeka trajanja ELTIF-a, ništa ne bi trebalo onemogućivati da se u okviru ELTIF-a zatraži prihvaćanje tih udjela ili dionica na uređenom tržištu kako je definirano u članku 4. stavku 14. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata10 od višestranog sustava za trgovanje kako je definiran u članku 4. stavku 15. Direktive 2004/39/EZ, ili od organiziranog sustava za trgovanje kako je definiran u točki (...) Uredbe (...), pri čemu se ulagateljima pruža mogućnost prodaje njihovih dionica ili udjela prije isteka vijeka trajanja ELTIF-a. Pravilima ili instrumentima osnivanja ELTIF-a stoga se ne bi smjelo onemogućivati prihvaćanje dionica ili udjela ili njihovo trgovanje na uređenim tržištima, niti bi se njima trebalo onemogućivati ulagatelje da slobodno prenose svoje udjele ili dionice na treće strane koje žele kupiti te udjele ili dionice.

(32) Bez obzira na činjenicu da se u sklopu ELTIF-a ne nude prava otkupa prije isteka vijeka trajanja ELTIF-a, ništa ne bi trebalo onemogućivati da se u okviru ELTIF-a zatraži prihvaćanje tih udjela ili dionica na uređenom tržištu kako je definirano u članku 4. stavku 14. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata10 od višestranog sustava za trgovanje kako je definiran u članku 4. stavku 15. Direktive 2004/39/EZ, ili od organiziranog sustava za trgovanje kako je definiran u točki (...) Uredbe (...), pri čemu se ulagateljima pruža mogućnost prodaje njihovih dionica ili udjela prije isteka vijeka trajanja ELTIF-a. Pravilima ili instrumentima osnivanja ELTIF-a stoga se ne bi smjelo onemogućivati prihvaćanje dionica ili udjela ili njihovo trgovanje na uređenim tržištima, niti bi se njima trebalo onemogućivati ulagatelje da slobodno prenose svoje udjele ili dionice na treće strane koje žele kupiti te udjele ili dionice. Međutim, aktivnosti ELTIF-a na tim tržištima trebale bi biti uređene i trebale bi primjerice biti izuzete iz sastava izvedenica.

__________________

__________________

10 SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

10 SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) S obzirom na posebne značajke europskih fondova za dugoročna ulaganja te ciljane male i profesionalne ulagače važno je utvrditi čvrste zahtjeve za transparentnost kojima se potencijalnim ulagačima omogućuje donošenje informirane odluke i potpuna obaviještenost o povezanim rizicima. Uz zahtjev za transparentnost iz Direktive 2011/61/EU europski fondovi za dugoročna ulaganja trebali bi objavljivati prospekt čiji bi sadržaj nužno trebao obuhvaćati sve informacije čiju objavu traže društva za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004. Za marketinške poruke europskog fonda za dugoročna ulaganja malim ulagačima trebalo bi biti obvezno objavljivati glavni opisni dokument u skladu s Uredbom br. [...] od [...] Europskog parlamenta i Vijeća. Nadalje bi se svakim marketinškim dokumentom izričito trebala skretati pozornost na profil rizičnosti europskog fonda za dugoročna ulaganja.

(35) S obzirom na posebne značajke europskih fondova za dugoročna ulaganja te ciljane male i profesionalne ulagače važno je utvrditi čvrste zahtjeve za transparentnost kojima se potencijalnim ulagačima omogućuje donošenje informirane odluke i potpuna obaviještenost o povezanim rizicima. Uz zahtjev za transparentnost iz Direktive 2011/61/EU europski fondovi za dugoročna ulaganja trebali bi objavljivati prospekt čiji bi sadržaj nužno trebao obuhvaćati sve informacije čiju objavu traže društva za zajednička ulaganja zatvorenog tipa u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004. Za marketinške poruke europskog fonda za dugoročna ulaganja malim ulagačima trebalo bi biti obvezno objavljivati glavni opisni dokument u skladu s Uredbom br. [...] od [...] Europskog parlamenta i Vijeća. Nadalje bi se svakim marketinškim dokumentom izričito trebala skretati pozornost na profil rizičnosti europskog fonda za dugoročna ulaganja i trebalo bi se spomenuti svako sudjelovanje u instrumentima u vezi s proračunskim fondovima EU-a.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) ESMA bi trebala moći izvršavati sve ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s Direktivom 2011/61/EU i u pogledu ove Uredbe.

(38) ESMA bi trebala moći izvršavati sve ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s Direktivom 2011/61/EU i u pogledu ove Uredbe te u tu svrhu raspolagati svim potrebnim resursima, posebno ljudskim resursima.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42) Novim jedinstvenim pravilima o europskim fondovima za dugoročna ulaganja poštuju se temeljna prava i načela posebno priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a osobito zaštita potrošača, sloboda poduzetništva, pravo na pravni lijek i na pravično suđenje te zaštita osobnih podataka. Nova jedinstvena pravila o europskim fondovima za dugoročna ulaganja trebala bi se primijeniti u skladu s tim pravima i načelima,

(42) Novim jedinstvenim pravilima o europskim fondovima za dugoročna ulaganja poštuju se temeljna prava i načela posebno priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a osobito dostupnost usluga od općega gospodarskog interesa, zaštita potrošača, sloboda poduzetništva, pravo na pravni lijek i na pravično suđenje te zaštita osobnih podataka. Nova jedinstvena pravila o europskim fondovima za dugoročna ulaganja trebala bi se primijeniti u skladu s tim pravima i načelima,

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) UAIF EU-a nije dostavio dokumentaciju iz članka 4. stavka 2.

(d) UAIF EU-a nije dostavio dokumentaciju iz članka 4. stavka 2. ni bilo kakvo pojašnjenje ili informaciju koja se zahtijeva u skladu s tim.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) poslovni nastan bit će u državi članici ili u trećoj zemlji pod uvjetom da treća zemlja:

(c) poslovni nastan bit će u državi članici ili u trećoj zemlji pod uvjetom da ta država članica ili treća zemlja:

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka c – podtočka iia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia) nije zemlja u kojoj nema poreza ili postoje nominalni porezi, u kojoj nedostaje učinkovita razmjena informacija sa stranim poreznim tijelima, nedostaje transparentnosti zakonodavnih, pravosudnih i administrativnih odredbi ili u kojoj nema obveza u vezi s materijalnom lokalnom prisutnosti ili koja se oglašava kao off-shore financijski centar.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Vijek trajanja ELTIF-a dovoljno je dug da obuhvati vijek trajanja svake pojedinačne imovinske stavke ELTIF-a mjerene u skladu s profilom nelikvidnosti i ekonomskim vijekom trajanja imovine te navedenim ciljem ulaganja ELTIF-a.

2. Vijek trajanja ELTIF-a dovoljno je dug da obuhvati vijek trajanja svake pojedinačne imovinske stavke ELTIF-a mjerene u skladu s profilom nelikvidnosti i ekonomskim vijekom trajanja imovine te navedenim ciljem ulaganja ELTIF-a. S tim u vezi, ako se pokaže da trajanje ELTIF-a više nije prilagođeno vijeku trajanja imovine ili profitabilnosti projekata na koje se odnosi, upravitelj ELTIF-a iznimno smije povećati ili smanjiti njegov vijek trajanja. On će u razumnom roku obavijestiti ulagatelje o novom datumu isteka ELTIF-a.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Ulagatelji uvijek imaju mogućnost da ih se isplati u gotovini.

4. Ulagatelji uvijek imaju mogućnost da ih se isplati u gotovini, što je podložno ograničenjima koja se primjenjuju na gotovinske isplate u pojedinim državama članicama.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 21. – stavak 4. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) spominje se svako sudjelovanje u instrumentima u vezi s proračunskim fondovima EU-a.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. ESMA ima ovlasti potrebne za izvršavanje zadaća koje su joj pripisane ovom Uredbom.

1. ESMA ima ovlasti i resurse potrebne za izvršavanje zadaća koje su joj pripisane ovom Uredbom.

POSTUPAK

Naslov

Europski fondovi za dugoročna ulaganja

Referentni dokumenti

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

4.7.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

4.7.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eider Gardiazábal Rubial

11.7.2013

Datum usvajanja

27.11.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Juozas Imbrasas

(1)

 P7_TA-PROV(2012)0404 European Parliament resolution of 26 October 2012 on innovative financial instruments in the context of the next Multiannual Financial Framework (2012/2027(INI))


POSTUPAK

Naslov

Europski dugoročni investicijski fondovi

Referentni dokumenti

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Datum podnošenja EP-u

26.6.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

4.7.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Datum usvajanja

10.3.2014

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

2

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Datum podnošenja

20.3.2014

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti