VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen

20.3.2014 - (COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD)) - ***I

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou


Procedure : 2013/0214(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0211/2014
Ingediende teksten :
A7-0211/2014
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0462),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0209/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 oktober 2013[1],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A7-0211/2014),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Investeringsbank, de Europese Autoriteit voor effecten en markten alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT[2]*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[3],

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure[4],

Overwegende hetgeen volgt:

(1)      Langetermijnfinanciering is een cruciaal faciliterend instrument om de Europese economie overeenkomstig de Europa 2020-strategie op een pad te brengen van duurzame, slimme en inclusieve groei, hoge werkgelegenheid en concurrentievermogen om de economie van morgen zo op te bouwen dat zij minder gevoelig is voor systeemrisico's en veerkrachtiger is. Europese langetermijninvesteringsfondsen (ELTIF's) verschaffen financiering aan verschillende duurzame infrastructuurprojecten, niet-beursgenoteerde ondernemingen of beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten uitgeven waarvoor niet gemakkelijk een koper te vinden is. Door financiering voor dergelijke projecten te verschaffen, dragen ELTIF's bij in de financiering van de reële economie en tot de verwezenlijking van het beleid van de Unie.

(2)      Aan de vraagkant kunnen ELTIF's een gestage en veilige stroom van inkomsten verschaffen voor pensioenbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen, gemeenten en andere entiteiten die met regelmatige en recurrente verplichtingen geconfronteerd worden en die streven naar een langetermijnrendement binnen goed gereguleerde structuren. Hoewel ELTIF's minder liquiditeit verschaffen dan beleggingen in verhandelbare effecten, kunnen zij een gestage en veilige inkomstenstroom verschaffen voor afzonderlijke beleggers die afhankelijk zijn van de regelmatige kasstroom die een ELTIF kan voortbrengen. Ook kunnen ELTIF's mettertijd goede kansen op kapitaalwinst bieden voor die beleggers welke geen gestage en veilige inkomstenstroom ontvangen. Een ELTIF zou toestemming moeten kunnen krijgen om zijn vermogen naar rato te verminderen in het geval het een van zijn activa heeft afgestoten.

(3)      Financiering voor projecten betreffende vervoersinfrastructuur, duurzame opwekking of distributie van energie, sociale infrastructuur (huizen of ziekenhuizen), de uitrol van nieuwe technologieën en systemen die het gebruik van hulpbronnen en energie verminderen of de verdere groei van kmo's, kan schaars zijn. Zoals de financiële crisis heeft getoond, kan het aanvullen van de bancaire financiering met een grotere verscheidenheid van financieringsbronnen die de kapitaalmarkten beter mobiliseren, helpen bij het aanpakken van financieringstekorten. ELTIF's kunnen in dit opzicht een cruciale rol spelen. Bij bepaalde projecten kan aldus, met name met behulp van innovatieve financiële instrumenten, een aanvulling worden gegeven op de financiering door de overheid, die door de schuldencrisis steeds kariger is geworden.

(4)                 Gelet op het feit dat beleggers geïnteresseerd kunnen zijn om in een ELTIF te beleggen, dat zij de juiste prikkels moeten krijgen om daarin te beleggen, en dat in het bijzonder niet-professionele beleggers mogelijk niet over de middelen of een voldoende gespreide portefeuille beschikken om hun vermogen voor langere tijd vast te zetten, zou een ELTIF terugbetalingsrechten aan de beleggers moeten kunnen bieden. De beheerder van het ELTIF moet dan ook bevoegd zijn om te bepalen of het ELTIF wordt opgezet met of zonder terugbetalingsrechten, overeenkomstig de beleggingsstrategie van het ELTIF. Indien een beleid inzake terugbetalingsrechten is vastgelegd, moeten deze rechten en de belangrijkste kenmerken daarvan duidelijk zijn vastgesteld en zijn opgenomen in het reglement of de statuten van het ELTIF. Bovendien wordt in de effectbeoordeling van de Commissie geconstateerd dat bepaalde langetermijnfondsen op nationaal niveau zijn gestructureerd als beursgenoteerde entiteiten. Daardoor kunnen beleggers hun aandelen of rechten van deelneming in het fonds verhandelen op de secundaire markt. Wanneer de aandelen in het fonds genoteerd staan aan een beurs, kunnen beleggers de aandelen in het fonds direct op de beurs kopen en verkopen, net als alle overige beursgenoteerde effecten. De secundaire markt kan eveneens worden gebruikt als de aandelen of rechten van deelneming van het fonds niet genoteerd zijn. In dat geval kunnen beleggers hun deelneming direct met een andere belegger ruilen. Tussenpersonen zoals banken of distributeurs kunnen op deze secundaire markt een faciliterende rol spelen. Zij kunnen de koop- en verkooporders verzamelen en die orders tussen hun cliënten afstemmen. Om een langetermijnbelegging echt aantrekkelijk te maken voor kleinere beleggers of de retailsector in brede zin, zullen secundaire markten het hoofdplatform moeten worden waarop kan worden ingestapt in en uitgestapt uit het langetermijnfonds. In een verslag, drie jaar na de aanneming van deze verordening, zal worden onderzocht of door deze regel de in termen van ELTIF-verspreiding verwachte resultaten zijn behaald.▌

(4 bis) Om ervoor te zorgen dat ELTIF's een haalbare en aantrekkelijke optie worden voor professionele beleggers zoals instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, is het van belang dat de nodige wijzigingen worden aangebracht in hun wettelijke eigenvermogensvereisten in het kader van Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad[5] en Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad[6], om in het geval van ELTIF's te zorgen voor flexibiliteit ten aanzien van de hoge kapitaalvereisten die gelden voor investeringen in niet-liquide activa. Bovendien moeten aanvullende nationale wettelijke beperkingen in voorkomend geval grondig worden beoordeeld.

(5)      Langetermijnactivaklassen in de zin van deze verordening moeten aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten omvatten die zijn uitgeven door niet-beursgenoteerde ondernemingen en beursgenoteerde kmo's indien hiervoor niet gemakkelijk een koper te vinden is. Deze moeten tevens aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten omvatten die zijn uitgeven door beursgenoteerde ondernemingen met een maximale kapitalisatie van 1 miljard EUR. Deze verordening moet ook gelden voor reële activa die significante voorafgaande kapitaaluitgaven vereisen en die gedurende hun levensduur recurrente en voorzienbare kasstromen genereren.

(6)      Bij het ontbreken van een verordening waarbij regels betreffende ELTIF's worden vastgesteld, is het mogelijk dat op nationaal niveau divergerende maatregelen worden genomen die waarschijnlijk concurrentieverstoringen zullen veroorzaken welke resulteren uit verschillen in investeringsbeschermende maatregelen. Divergerende vereisten betreffende portefeuillesamenstelling, -diversificatie en in aanmerking komende activa, met name het investeren in grondstoffen, creëren belemmeringen voor de grensoverschrijdende verhandeling van fondsen die zich toespitsen op niet-beursgenoteerde ondernemingen en reële activa omdat de beleggers niet gemakkelijk het uiteenlopende beleggingsaanbod kunnen vergelijken. Divergente nationale vereisten leiden eveneens tot verschillende niveaus van beleggersbescherming. Voorts leiden verschillende nationale vereisten betreffende investeringstechnieken, zoals toegelaten leenniveaus, gebruik van afgeleide financiële instrumenten, regels voor shortsellen of effectenfinancieringstransacties tot discrepanties in het niveau van beleggersbescherming. Bovendien belemmeren verschillende vereisten betreffende terugbetaal- en/of aanhoudperiodes de grensoverschrijdende verkoop van fondsen die in niet-beursgenoteerde activa investeren. Die divergenties vergroten de rechtsonzekerheid en kunnen het vertrouwen van de beleggers ondermijnen die overwegen in dergelijke fondsen te beleggen en kunnen de ruimte voor beleggers om effectief tussen diverse langetermijninvesteringsmogelijkheden te kiezen, verminderen. Het is dus zaak dat de lidstaten geen aanvullende eisen kunnen stellen op het terrein dat onder deze verordening valt, en dat artikel 114 van het Verdrag, zoals dit door de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt geïnterpreteerd, als passende rechtsgrond voor deze verordening wordt gebruikt.

(7)      Uniforme regels in heel de Unie zijn noodzakelijk om te waarborgen dat ELTIF's in heel de Unie een coherent en stabiel productprofiel vertonen. Om de vlotte werking van de interne markt en een hoog niveau van beleggersbescherming te waarborgen, is het noodzakelijk uniforme regels vast te stellen betreffende de werking van ELTIF's, met name betreffende de samenstelling van de portefeuille van ELTIF's en de investeringsinstrumenten die zij mogen gebruiken om blootstelling te verkrijgen aan langetermijnactiva zoals aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten die zijn uitgeven door beursgenoteerde kmo's, en door niet-beursgenoteerde ondernemingen, evenals reële activa. Uniforme regels betreffende de portefeuille van een ELTIF zijn eveneens vereist om te waarborgen dat ELTIF's die regelmatige inkomsten beogen te genereren een gediversifieerde portefeuille van investeringsactiva aanhouden waarmee de regelmatige kasstroom in stand kan worden gehouden. Voorts moeten de belastingkaders van de lidstaten worden gecoördineerd om te zorgen voor een gelijk speelveld wat betreft de aantrekkingskracht voor beleggers, en moeten de nationale beleidsmaatregelen geconvergeerd worden om vergelijkbare voorwaarden vast te stellen voor het investeringsklimaat teneinde onevenwichtigheden tussen de lidstaten aan te pakken.

(8)      Het is essentieel te waarborgen dat de omschrijving van de werking van ELTIF's, met name betreffende de samenstelling van de portefeuille van ELTIF's en de investeringsinstrumenten die zij mogen gebruiken, rechtstreeks toepasselijk is op de beheerders van ELTIF's, en derhalve moeten deze nieuwe regels in de vorm van een verordening worden aangenomen. Dit waarborgt tevens uniforme voorwaarden voor het gebruik van de benaming ELTIF door divergerende nationale vereisten te voorkomen. Beheerders van ELTIF's moeten in heel de Unie dezelfde regels volgen om eveneens het vertrouwen van de beleggers in ELTIF's te vergroten en duurzame betrouwbaarheid van de benaming te waarborgen. Tegelijkertijd wordt door het aannemen van uniforme regels de complexiteit van de regelgevingsvereisten die voor ELTIF's gelden verminderd. Middels uniforme regels worden de kosten van beheerders voor de naleving van divergente nationale regels die gelden voor fondsen die in beursgenoteerde kmo's en niet-beursgenoteerde langetermijnactiva en vergelijkbare reële-activaklassen investeren eveneens verminderd. Dit geldt inzonderheid voor beheerder die grensoverschrijdend kapitaal willen aantrekken. Een en ander draagt eveneens bij aan het opheffen van concurrentieverstoringen.

(9)      De nieuwe regels betreffende ELTIF's hangen nauw met Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad[7] samen omdat die richtlijn het rechtskader vormt dat geldt voor het beheer en de verhandeling van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) in de Unie. Per definitie zijn ELTIF's EU-abi's die beheerd worden door beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (abi-beheerders) welke een vergunning hebben overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU.

(10)    Terwijl Richtlijn 2011/61/EU eveneens voorziet in een gefaseerde derdelandenregeling die voor niet-EU-abi-beheerders en niet-EU-abi's geldt, hebben de nieuwe regels betreffende ELTIF's een beperkter toepassingsgebied waarbij de Europese dimensie van het nieuwe langetermijninvesteringsproduct wordt beklemtoond. Bijgevolg dient alleen een EU-abi als gedefinieerd in Richtlijn 2011/61/EU in aanmerking te komen om een vergunninghoudend ELTIF te worden en alleen als het beheerd wordt door een EU-abi-beheerder die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU. Beleggers uit derde landen moeten echter ook worden aangemoedigd om te investeren in ELTIF's gezien het waardevolle kapitaal waarmee zij kunnen bijdragen aan projecten in de Unie.

(11)    De nieuwe regels die gelden voor ELTIF's moeten voortbouwen op het bestaande regelgevingskader dat is ingesteld middels Richtlijn 2011/61/EU en de ter uitvoering ervan aangenomen handelingen. Bijgevolg moeten de productregels betreffende ELTIF's gelden naast de in de bestaande uniale wetgeving neergelegde regels. Met name de in Richtlijn 2011/61/EU neergelegde beheer- en verhandelingsregels moeten voor ELTIF's gelden. Evenzo moeten de in Richtlijn 2011/61/EU neergelegde regels betreffende de grensoverschrijdende verlening van diensten en vrijheid van vestiging bijgevolg voor de grensoverschrijdende activiteiten van ELTIF's gelden. Deze moeten worden aangevuld met de specifieke verhandelingsregels voor de grensoverschrijdende verhandeling van ELTIF's aan zowel niet-professionele als aan professionele beleggers in heel de Unie.

(12)    Er moeten uniforme regels gelden voor alle EU-abi's die zich als ELTIF wensen te verhandelen. EU-abi's die zich niet als ELTIF wensen te verhandelen, moeten niet aan deze regels gebonden zijn, waarbij zij er eveneens mee instemmen de ermee samengaande voordelen niet te genieten. Anderzijds zouden instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en niet-EU-abi's niet in aanmerking komen voor verhandeling als ELTIF.

(13)    Om de naleving door ELTIF's van de geharmoniseerde regels die gelden voor de activiteiten van deze fondsen te verzekeren, is het noodzakelijk te vereisen dat bevoegde autoriteiten erop toezien dat ELTIF's een vergunning hebben. De geharmoniseerde vergunnings- en toezichtsprocedures voor abi-beheerders uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU moeten bijgevolg worden aangevuld met een speciale vergunningsprocedure voor ELTIF's. Er moeten procedures worden ingesteld om te verzekeren dat alleen EU-abi-beheerders die een vergunning hebben overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU en in staat zijn om een ELTIF te beheren ELTIF's mogen beheren. Alle passende stappen worden ondernomen om te verzekeren dat het ELTIF in staat is te voldoen aan de geharmoniseerde regels die voor de activiteiten van deze fondsen gelden.

(14)    Aangezien EU-abi's een verschillende rechtsvorm kunnen aannemen die hen niet noodzakelijk met rechtspersoonlijkheid bekleedt, moeten de bepalingen die vereisen dat ELTIF's actie ondernemen geacht worden op de beheerder van het ELTIF betrekking te hebben in gevallen waarin het ELTIF is opgericht als een EU-abi die zelf geen handelingen kan verrichten omdat zij zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft.

(15)    Om te waarborgen dat ELTIF's zich op langetermijninvesteringen richten en bijdragen aan de financiering van een duurzame groei van de economie van de EU, moeten de regels inzake de portefeuille van ELTIF's vereisen dat duidelijk de categorieën van activa worden vastgesteld die voor investering door ELTIF's in aanmerking moeten komen en de voorwaarden waaronder zij in aanmerking moeten komen. Een ELTIF investeert ten minste 70% van zijn kapitaal in in aanmerking komende investeringsactiva en ten minste 60% van zijn kapitaal in effecten, uitgegeven door een in aanmerking komende portefeuillemaatschappij die in de Unie is gevestigd. Om de integriteit van ELTIF's te verzekeren, is het eveneens wenselijk een ELTIF te verbieden bepaalde financiële transacties aan te gaan die zijn investeringsstrategie en -doelstellingen in gevaar kunnen brengen door het creëren van bijkomende risico's die verschillen van die welke mogen worden verwacht van een fonds dat zich op langetermijninvesteringen richt. Om een duidelijke toespitsing op langetermijninvesteringen te verzekeren, hetgeen nuttig kan zijn voor niet-professionele beleggers die niet vertrouwd zijn met minder conventionele investeringsstrategieën, mag het een ELTIF niet zijn toegestaan om andere redenen dan afdekking van de risico's die inherent zijn aan de eigen beleggingen, in financiële afgeleide instrumenten te beleggen. Gezien het liquide karakter van grondstoffen en financiële afgeleide instrumenten die daar indirect blootstelling aan verlenen, vereisen investeringen in grondstoffen niet dat een belegger zich op lange termijn verbindt waardoor deze dan ook moeten worden uitgesloten. Dit principe geldt niet voor investeringen in infrastructuur of ondernemingen in verband met grondstoffen of waarvan de prestatie indirect verband houdt met de prestatie van grondstoffen, zoals landbouwbedrijven in het geval van agrarische grondstoffen of elektriciteitscentrales in het geval van energiegrondstoffen.

(15 bis Om te zorgen dat het ELTIF effectief bijdraagt aan een duurzame, slimme en inclusieve groei in de Unie, moet elk ELTIF het sociale effect van de in aanmerking komende beleggingen in beschouwing nemen, rekening houdende met de ecologische, sociale en bestuurlijke kenmerken ervan. In het bijzonder moet de beheerder van het ELTIF rekening houden met de bijdrage die de geselecteerde activa van nature leveren aan de doelstellingen van een Europees groeimodel, namelijk de verbetering van de sociale infrastructuur, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energieproductie en -distributie, energie-efficiëntieprocessen, evenals bedrijven die actief zijn in sectoren die ecologische en sociale oplossingen bevorderen, of een groot innovatiepotentieel hebben.

(16)    Langetermijninvestering is een ruim begrip. In aanmerking komende activa vereisen niet noodzakelijk dat de ELTIF-beheerder deze op lange termijn aanhoudt, maar zijn over het algemeen illiquide en vereisen dat men zich gedurende bepaalde tijd vastlegt; voorts hebben zij een economisch profiel met een langetermijnkarakter. In aanmerking komende investeringsactiva zijn niet-verhandelbare effecten en hebben dus geen toegang tot de liquiditeit van secundaire markten. Zij vereisen vaak dat men zich gedurende een bepaalde termijn vastlegt, waardoor hun verhandelbaarheid beperkt is. Aangezien beursgenoteerde kmo's echter te kampen kunnen hebben met liquiditeitsproblemen en problemen bij hun toegang tot de secundaire markt, dienen aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten die zijn uitgeven door beursgenoteerde kmo's te behoren tot de in aanmerking komende investeringsactiva van het ELTIF aangezien zij een stabiele aandeelhoudersstructuur dienen te handhaven. Bijgevolg kunnen in aanmerking komende investeringsactiva verhandelbare effecten zijn en derhalve toegang hebben tot de liquiditeit van secundaire markten. De economische cyclus van de door ELTIF's beoogde investering heeft hoofdzakelijk een langetermijnkarakter wegens de grote kapitaaltoezeggingen en de tijd die nodig is om opbrengsten te geven. Dergelijke activa zijn dan ook niet geschikt voor investeringen met terugbetalingsrechten, met uitzondering van specifieke gevallen en bepaalde omstandigheden.

(17)    Het moet een ELTIF zijn toegestaan in andere dan in aanmerking komende activa te investeren wanneer dit noodzakelijk is om zijn kasstroom efficiënt te beheren, maar dit enkel gedurende een periode die in overeenstemming is met de langetermijninvesteringsstrategie van het ELTIF.

(18)    In aanmerking komende activa moeten worden geacht participaties, zoals aandelenvermogens- of quasiaandelenvermogensinstrumenten, schuldinstrumenten in kwalificerende portefeuillemaatschappijen en eraan verstrekte leningen te omvatten. Zij moeten ook participaties in andere fondsen omvatten die zich toespitsen op activa als investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen welke aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten uitgeven waarvoor niet altijd gemakkelijk een koper te vinden is. Directe bezittingen van reële activa, tenzij deze gesecuritiseerd zijn, moeten onder strikte voorwaarden met betrekking tot hun acquisitiewaarde en kasstroomprofiel, eveneens een klasse van in aanmerking komende activa vormen.

(19)    Quasiaandelenvermogensinstrumenten moeten worden geacht een soort financieringsinstrument te omvatten dat een combinatie is van aandelen en schulden, waarvan het rendement gekoppeld is aan de winst of het verlies van de kwalificerende portefeuillemaatschappij en waarbij de terugbetaling van het instrument in geval van wanbetaling niet volledig gewaarborgd is. Dergelijke instrumenten omvatten een waaier van financieringsinstrumenten, zoals achtergestelde leningen, stille deelnemingen, participatieleningen, rechten van winstdeelneming, converteerbare obligaties en obligaties met warrants.

(20)    Overeenkomstig de bestaande zakelijke praktijken moet het een ELTIF zijn toegestaan bestaande aandelen van een kwalificerende portefeuillemaatschappij bij bestaande aandeelhouders van die maatschappij te kopen. Voorts moeten, om zoveel mogelijk kansen om gelden aan te trekken te waarborgen, investeringen in andere ELTIF's worden toegestaan. Om verwatering van de investeringen in kwalificerende portefeuillemaatschappijen te voorkomen, mag het ELTIF's alleen worden toegestaan in andere ELTIF's te investeren als die ELTIF's zelf niet meer dan 10% van hun kapitaal in andere ELTIF's hebben geïnvesteerd.

(21)    Het gebruik van financiële ondernemingen is noodzakelijk om de ELTIF's doeltreffend te verhandelen aan beleggers en om de bijdragen van verschillende beleggers, daaronder begrepen investeringen met een publiek karakter, in infrastructuurprojecten te poolen en te organiseren. Het moet ELTIF's derhalve worden toegestaan middels financiële ondernemingen in in aanmerking komende investeringsactiva te investeren mits die ondernemingen zich specifiek met de financiering van langetermijnprojecten en de groei van kmo's bezighouden.

(22)    ▌Kwalificerende portefeuillemaatschappijen moeten actief zijn op het gebied van infrastructuurprojecten, investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen en beursgenoteerde kmo's die groei nastreven ▌welke geschikt kunnen zijn voor langetermijninvesteringsdoeleinden.

(23)    Gezien de schaal van infrastructuurprojecten vereisen deze veel kapitaal dat lange tijd geïnvesteerd moet blijven. Dergelijke infrastructuurprojecten moeten publieke gebouwen omvatten zoals scholen, ziekenhuizen of gevangenissen, sociale infrastructuur zoals sociale woningen, vervoersinfrastructuur zoals wegen, massatransitosystemen of luchthavens, energie-infrastructuur zoals energienetten, klimaatveranderingsaanpassings- en beperkingsprojecten, elektriciteitscentrales of pijpleidingen, waterbeheerinfrastructuur zoals watervoorzieningssystemen, riolerings- of irrigatiesystemen, communicatie-infrastructuur zoals netwerken en afvalbeheerinfrastructuur zoals recyclage- of inzamelingssystemen.

(24)    Niet-beursgenoteerde ondernemingen kunnen geconfronteerd worden met moeilijkheden om toegang te verkrijgen tot de kapitaalmarkten en verdere groei en expansie te financieren. Private financiering middels aandelenvermogensbelangen of leningen zijn typische manieren om financiering aan te trekken. Omdat dergelijke instrumenten uit de aard langetermijninvesteringen zijn, vereisen zij geduldig kapitaal dat ELTIF's kunnen verschaffen. Daarnaast worden beursgenoteerde kmo's, vaak geconfronteerd met grote obstakels bij de verwerving van langetermijnfinanciering en kunnen ELTIF's waardevolle alternatieve financieringsbronnen bieden.

(25)    Investeringen in infrastructuur vereisen geduldig kapitaal wegens het ontbreken van liquide secundaire markten. Investeringsfondsen vertegenwoordigen een essentiële bron van financiering voor activa die grote kapitaaluitgaven vereisen. Voor die activa is kapitaalpooling vaak noodzakelijk om het gewenste niveau van financiering te bereiken. Dergelijke investeringen vereisen lange periodes vanwege de over het algemeen lange economische cyclus die met deze activa samenhangt. Het kost over het algemeen meerdere jaren om de investering in grote reële activa af te schrijven. Om de ontwikkeling van dergelijke grote activa te vergemakkelijken, moeten ELTIF's in staat zijn rechtstreeks te investeren in infrastructuur met een waarde van meer dan 10 miljoen EUR en het vermogen gedurende hun levensduur voorzienbare en recurrente kasstromen te genereren. ▌Om die redenen is het noodzakelijk direct bezittingen van infrastructuur in kwalificerende portefeuillemaatschappijen op gelijke wijze te behandelen.

(26)    Indien de beheerder een belang bezit in een portefeuillemaatschappij, is er een risico dat de beheerder zijn belangen op de belangen van de beleggers in het fonds laat voorgaan. Om een dergelijk belangenconflict te vermijden, mag het ELTIF alleen investeren in activa die geen verband houden met de beheerder teneinde een gezonde corporate governance te waarborgen, tenzij er wordt geïnvesteerd in rechten van deelneming of aandelen of activa die worden beheerd door de beheerder van het ELTIF en die op grond van deze verordening in aanmerking komen.

(27)    Om beheerders van ELTIF's enige speelruimte te laten in het investeren van hun gelden, moet het handelen in andere activa dan langetermijninvesteringen worden toegestaan tot maximumdrempel van 30% van hun kapitaal.

(28)    Om het nemen van risico's door ELTIF's te beperken, is het essentieel het tegenpartijrisico te verminderen door de portefeuille van ELTIF's aan duidelijke diversificatievereisten te onderwerpen. Alle over the counter (otc)-derivaten moeten onderworpen zijn aan Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad [...][8].

(29)    Om de uitoefening van significante invloed door een investerend ELTIF op het leidinggevend orgaan van een ander ELTIF of van een uitgevende instelling te voorkomen, is het noodzakelijk buitensporige concentratie door een ELTIF in dezelfde investering te vermijden.

(30)    Om ELTIF-beheerders in staat te stellen tijdens de duur van het fonds bijkomend kapitaal aan te trekken, moet het hen zijn toegestaan contanten te lenen ten bedrage van maximaal 40% van het kapitaal van het fonds. Deze moeten dienen om bijkomend rendement aan de beleggers te verschaffen. Om het risico van valutamismatch te elimineren, mag het ELTIF alleen lenen in de valuta van het activum dat de beheerder naar verwachting zal verwerven.

(31)    Wegens het langetermijnkarakter en het illiquide karakter van de investeringen van een ELTIF, moeten de beheerders voldoende tijd hebben om de investeringslimieten toe te passen. Voor de periode die vereist is om deze limieten te implementeren, welke evenwel niet langer mag zijn dan vijf jaar, moet rekening worden gehouden met de typische en andere kenmerken van de investeringen.

(31 bis) In bijzondere omstandigheden zoals aangegeven in de oprichtingsbepalingen, kan de looptijd van een ELTIF worden verlengd of verkort om meer flexibiliteit te bieden, bijvoorbeeld wanneer een project later of eerder wordt afgerond dan verwacht, om het in overeenstemming te brengen met zijn langetermijninvesteringsstrategie.

(31 ter) Gezien zijn expertise op het gebied van financiering van de infrastructuur van de Unie, moet de Europese Investeringsbank (EIB), evenals vergelijkbare nationale instellingen, actief samenwerken met de beheerders van en investeerders in ELTIF's, in het bijzonder particuliere beleggers die mogelijk een gebrek aan relevante ervaring hebben. Bovendien moeten het initiatief inzake projectobligaties van de EIB en overige, soortgelijke activiteiten, zoals de Connecting Europe Facility, direct zijn gekoppeld aan het ELTIF, waarbij de EIB de risico's draagt en garanties geeft ter vermindering van de risico's die inherent zijn aan dit soort investeringen en ter aanmoediging van beleggers om het ELTIF als relatief zeker beleggingsinstrument te vertrouwen.

(32)    ▌Niets mag eraan in de weg staan dat een ELTIF tracht voor de betrokken aandelen of rechten van deelneming toelating te verkrijgen tot een reglementeerde markt als gedefinieerd in artikel 4, lid 21, van Richtlijn 2004/../EU van het Europees Parlement en de Raad[9] [nieuwe MiFID-richtlijn], op een multilaterale handelsfaciliteit als gedefinieerd in artikel 4, lid 22, van Richtlijn 2004/.../EU [nieuwe MiFID-richtlijn], of op een georganiseerde handelsfaciliteit als gedefinieerd in artikel 4, lid 23 van Richtlijn 2014/.../EU [nieuwe MiFID], waardoor beleggers de kans krijgen hun rechten van deelneming of aandelen vóór het einde van de duur van het ELTIF te verkopen. Het reglement of de statuten van een ELTIF mogen er bijgevolg niet aan in de weg staan dat rechten van deelneming of aandelen worden toegelaten tot of verhandeld op gereglementeerde markten, of dat beleggers hun aandelen of rechten van deelneming vrij overdragen aan derden welke die aandelen of rechten van deelneming wensen te kopen. Op grond van de ervaringen op de nationale markten tot op heden, kan de handel op de secundaire markten echter op sommige markten werken, maar deze optie kan op andere markten leiden tot hoge premies of aanzienlijke kortingen op de rechten van deelneming in aandelen van ELTIF's die worden toegelaten tot of verhandeld op gereguleerde markten, hetgeen in de praktijk beleggers ervan weerhoudt van deze alternatieven gebruik te maken. Deze optie zou derhalve niet kunnen voldoen als vervanging van de optie van meer regelmatige terugbetalingen.

(33)    Opdat beleggers hun rechten van deelneming of aandelen aan het einde van de duur van het fonds effectief kunnen verkopen, moet de beheerder de portefeuille van activa van het ELTIF op tijd beginnen te verkopen om te garanderen dat de waarde naar behoren wordt gerealiseerd. Bij het bepalen van een ordelijk desinvesteringsschema moet de ELTIF-beheerder rekening houden met het verschillende looptijdprofiel van de investeringen en de tijd die noodzakelijk is om een koper te vinden voor de activa waarin het ELTIF heeft geïnvesteerd. Omdat tijdens deze liquidatieperiode niet aan de investeringslimieten kan worden vastgehouden, moeten deze buiten toepassing blijven wanneer de liquidatieperiode begint.

(34)    De activa waarin een ELTIF heeft geïnvesteerd, kunnen tijdens de duur van het fonds een notering verkrijgen op een gereglementeerde markt. Indien dit gebeurt, zou het activum niet langer aan het vereiste van deze verordening voldoen dat het niet beursgenoteerd mag zijn. Om beheerders in de mogelijkheid te stellen een dergelijk activum ordelijk te gelde te maken, kan dit activum gedurende maximaal drie jaar blijven meetellen voor de limiet van 70% in aanmerking komende investeringsactiva.

(35)    Gezien de specifieke kenmerken van ELTIF's alsook de beoogde niet-professionele en professionele beleggers is het belangrijk dat solide transparantievereisten worden ingevoerd waardoor toekomstige beleggers met kennis van zaken kunnen oordelen over en volledig op de hoogte zijn van de betrokken risico's. Naast de transparantievereisten die vervat zijn in Richtlijn 2011/61/EU moeten ELTIF's een prospectus publiceren dat alle informatie moet bevatten die door instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad[10] en Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie[11] openbaar moet worden gemaakt. Voor de verhandeling van een ELTIF aan niet-professionele beleggers moet een essentiële-informatiedocument (KID) overeenkomstig Verordening (EU) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad[12] [PRIPS].Voorts moet in alle verhandelingsdocumenten expliciet de aandacht op het risicoprofiel van het ELTIF worden gevestigd en moet melding worden gemaakt van participaties in instrumenten waar begrotingsmiddelen van de Unie bij betrokken zijn.

(36)    Aangezien ELTIF's zich zowel tot professionele als niet-professionele beleggers in heel de Unie richten, is het noodzakelijk dat aan de in Richtlijn 2011/61/EU neergelegde verhandelingsvereisten bepaalde vereisten worden toegevoegd om een passende mate van beleggersbescherming te verzekeren, met name voor niet-professionele beleggers. Aldus moeten voorzieningen beschikbaar worden gesteld voor inschrijvingen, betalingen aan houders van rechten van deelneming of aandelen, terugkopen of terugbetalingen van rechten van deelneming of aandelen en het beschikbaar stellen van de informatie die het ELTIF en de beheerders ervan dienen te verstrekken. Om er bovendien voor te zorgen dat niet-professionele beleggers niet worden benadeeld ten opzichte van ervaren professionele beleggers moeten bepaalde waarborgen worden ingevoerd wanneer ELTIF's aan niet-professionele beleggers worden verhandeld.

(37)    De bevoegde autoriteit van het ELTIF moet doorlopend nagaan of een ELTIF aan deze verordening kan voldoen. Aangezien bevoegde autoriteiten reeds over uitgebreide bevoegdheden uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU beschikken, is het noodzakelijk dat die bevoegdheden worden uitgebreid zodat zij ten aanzien van de nieuwe gemeenschappelijke regels betreffende ELTIF's worden uitgeoefend.

(38)    De ESMA moet ten aanzien van deze verordening alle uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU verleende bevoegdheden kunnen uitoefenen en moet worden voorzien van alle middelen die hiervoor nodig zijn, in het bijzonder personele middelen.

(39)    De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) (ESMA), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad [...][13] moet een centrale rol spelen in de toepassing van de regels betreffende ELTIF's door consistente toepassing van de uniale regels door de bevoegde autoriteiten te verzekeren. Het is efficiënt en passend om aan de ESMA, als instelling met hooggespecialiseerde deskundigheid betreffende effecten en effectenmarkten, de uitwerking toe te vertrouwen van aan de Commissie voor te leggen ontwerpen van technische reguleringsnormen die geen beleidskeuzen inhouden betreffende de omstandigheden waarin de duur van een ELTIF voldoende lang is om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken, de kenmerken van het schema voor de ordelijke vervreemding van ELTIF-activa, de omschrijvingen, berekeningsmethodologieën en presentatie inzake kosteninformatie, en de kenmerken van de voorzieningen die door ELTIF's moeten worden opgezet in elke lidstaat waar zij voornemens zijn rechten van deelneming of aandelen te verhandelen.

(39 bis) De vaststelling van nationale fiscale stimuleringsmaatregelen met betrekking tot langetermijninvesteringen via ELTIF's kan van groot belang zijn om de momenteel beschikbare middelen te richten op de financiering van langetermijnprojecten in de Unie, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar projecten waar de samenleving en het milieu baat bij hebben. Om die reden kan worden geëvalueerd of ook projectobligaties moeten worden beschouwd als in aanmerking komende activa, met als doel om schaalvoordelen te realiseren en synergie-effecten tussen de investeringsinstrumenten van de Unie te bevorderen. Lidstaten die de gevolgen ondervinden van begrotingsaanpassingen worden aangespoord om staatsgaranties en gunstige belastingregelingen vast te stellen, zoals belastingaftrek voor beleggers die deelnemen aan ELTIF's. De lidstaten moeten alle nodige wettelijke en institutionele maatregelen treffen om te zorgen voor de tenuitvoerlegging van deze verordening.

(39 ter) De lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten hebben een grote verantwoordelijkheid met betrekking tot het doeltreffend bevorderen en verhandelen van ELTIF's aan beleggers en het verstrekken van specifieke informatie aan de burgers en de consumenten over de voordelen van het nieuwe kader.

(39 quater) Het is cruciaal om een aantal semi-professionele beleggers in de Unie, zoals middelgrote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, gemeenten, kerken, liefdadigheidsinstellingen en stichtingen die over voldoende kapitaal en bepaalde expertise beschikken, aan te moedigen om in ELTIF's te investeren.

(40)    De nieuwe uniforme regels betreffende ELTIF's moeten voldoen aan de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad [...][14] en Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad [...][15].

(40 bis) Een ELTIF mag in een in aanmerking komend investeringsactivum waarin de beheerder van het ELTIF een direct of indirect belang heeft of neemt niet op andere wijze investeren dan door het bezitten van rechten van deelneming of aandelen van het ELTIF dat het beheert. Voorts moet worden voorzien in garanties om praktijken te vermijden die de mededinging verstoren of hinderpalen opwerpen voor de toegang.

(41)    Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk te zorgen voor uniforme vereisten betreffende de investeringen en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden voor ELTIF's in heel de Unie, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de noodzaak de veiligheid en betrouwbaarheid van ELTIF's met de efficiënte werking van de markt voor langtermijnfinanciering en de kosten voor de diverse belanghebbenden in evenwicht te brengen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen ervan beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, mag de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(42)    De nieuwe uniforme regels betreffende ELTIF's eerbiedigen de grondrechten en zijn in overeenstemming met de beginselen die met name bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, en inzonderheid de toegang tot diensten van algemeen economisch belang, de consumentenbescherming, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht en de bescherming van persoonsgegevens. De nieuwe uniforme regels betreffende ELTIF's moeten overeenkomstig die rechten en beginselen worden toegepast,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Hoofdstuk IAlgemene bepalingen

Artikel 1Onderwerp en doel

1.          Deze verordening stelt uniforme regels vast in verband met de vergunning, het investeringsbeleid en de voorwaarden voor bedrijfsuitoefening betreffende alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) van de EU die in de Unie als Europees langetermijninvesteringsfonds (ELTIF) worden verhandeld.

1 bis.  De doelstelling van deze verordening is om kapitaal aan te trekken en te richten op de reële economie, overeenkomstig de doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei.

2.          De lidstaten voegen op het door deze verordening bestreken gebied geen vereisten toe.

Artikel 2Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

(1) 'kapitaal': totaal van de kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd kapitaal, berekend op basis van belegbare bedragen na aftrek van alle vergoedingen, lasten en kosten die direct of indirect door de beleggers worden gedragen;

(1 bis) 'niet-professionele belegger': een belegger die geen professionele cliënt is, overeenkomstig sectie I van bijlage II bij Richtlijn .../.../EU [nieuwe MiFID-richtlijn];

(1 ter) 'professionele belegger': een belegger die een professionele cliënt is, overeenkomstig sectie I van bijlage II bij Richtlijn .../.../EU [nieuwe MiFID-richtlijn], of die op verzoek kan worden behandeld als een professionele cliënt overeenkomstig die richtlijn;

(1 quater)      'semiprofessionele cliënt': elke niet-professionele belegger die zich ertoe verbindt een minimum van 100 000 EUR te beleggen en in een ander document dan de overeenkomst die met betrekking tot de verbintenis om te beleggen wordt afgesloten, schriftelijk verklaart dat hij zich bewust is van de risico's die aan de beoogde verbintenis of belegging verbonden zijn;

(2) 'aandelenvermogen': eigendomsbelang in een maatschappij dat wordt vertegenwoordigd door aandelen of andere vormen van deelneming in het kapitaal van de kwalificerende portefeuillemaatschappij die voor beleggers erin worden uitgegeven;

(3) 'quasiaandelenvermogen': elk soort financieringsinstrument waarvan het rendement gekoppeld is aan de winst of het verlies van de kwalificerende portefeuillemaatschappij en waarvan de terugbetaling in geval van wanbetaling niet volledig gewaarborgd is;

(4) 'financiële onderneming': een van de volgende ondernemingen:

(a) een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad[16];

(b) een beleggingsonderneming als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 2), van Verordening (EU) nr. 575/2013;

(c) een verzekeringsonderneming als gedefinieerd in artikel 13, punt 1, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad[17];

(d) een financiële holding als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 20), van Verordening (EU) nr. 575/2013;

(e) een gemengde holding als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 22), van Verordening (EU) nr. 575/2013;

(4 bis)   "professionele ELTIF": een ELTIF die alleen in aanmerking komt voor verhandeling aan professionele en semiprofessionele beleggers;

(4 ter)   "EU-abi": een EU-abi zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder k), van Richtlijn 2011/61/EU;

(4 quater)      "EU-abi-beheerder": een EU-abi-beheerder zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, onder l), van Richtlijn 2011/61/EU;

(5) 'bevoegde autoriteit van het ELTIF': de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de EU-abi als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder p), van Richtlijn 2011/61/EU;

(6) 'lidstaat van herkomst van het ELTIF': de lidstaat waar het ELTIF een vergunning heeft;

           'bevoegde autoriteit van de ELTIF-beheerder': de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de EU-abi als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder q), van Richtlijn 2011/61/EU;

(6 bis) 'retrocessieovereenkomst': een overeenkomst waarbij een partij effecten of rechten die aan deze titel verbonden zijn, aan een tegenpartij overdraagt onder de verbintenis deze terug te kopen tegen een vastgestelde prijs op een vastgesteld of vast te stellen tijdstip in de toekomst;

(6 ter) 'shortsellen: de ongedekte verkoop van activa;

(6 quater)      'niet-professionele ELTIF': een ELTIF waarvan de beleggers ook niet-professionele beleggers omvatten;

(6 quinquies) 'uitlenen van effecten' en 'lenen van effecten': een transactie waarbij een instelling of haar tegenpartij effecten overdraagt onder de verbintenis dat de leningnemer op een tijdstip in de toekomst of wanneer de overdrager daarom verzoekt, gelijkwaardige effecten teruglevert, waarbij die transactie voor de overdrager neerkomt op het uitlenen van effecten en voor de verkrijger op het lenen van effecten;

(6 sexies)       'infrastructuur': de primaire fysieke en immateriële organisatorische structuren en faciliteiten die nodig zijn voor de exploitatie van een maatschappij of onderneming.

Artikel 3

Vergunning en gebruik van benaming

1.          Alleen EU-abi's komen in aanmerking voor de aanvraag en de toekenning van een vergunning als ELTIF.

2.          Een ELTIF mag in de gehele Unie of in een van de EU-lidstaten alleen worden verhandeld op voorwaarde dat het overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft.

De vergunning als ELTIF is voor alle lidstaten geldig.

3.          Een instelling voor collectieve belegging gebruikt de benaming ELTIF of Europees langetermijninvesteringsfonds met betrekking tot haarzelf of de rechten van deelneming of aandelen die zij uitgeeft alleen indien zij overeenkomstig deze verordening een vergunning heeft.

4.          De bevoegde autoriteiten van het ELTIF informeren de ESMA op kwartaalbasis op vertrouwelijke basis over de ingevolge deze verordening verleende of ingetrokken vergunningen en verstrekken alle informatie over de ELTIF-activiteiten die nodig is om deze verordening na te leven.

De ESMA houdt een centraal publiek register bij dat elk ELTIF dat op grond van deze verordening een vergunning heeft, de beheerder ervan, de informatie zoals bepaald op grond van artikel 4 en de bevoegde autoriteit van het ELTIF bevat. Het register wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld.

Artikel 4Aanvraag van een vergunning als ELTIF

1.          Een EU-abi vraagt een vergunning als ELTIF aan bij zijn bevoegde autoriteit.

De aanvraag voor vergunning als een ELTIF omvat het volgende:

(a) het reglement of de statuten van het fonds;

(b) informatie over de identiteit van de voorgestelde ELTIF-beheerder, zijn huidige en eerdere beheersachtergronden en -ervaringen met betrekking tot langetermijninvesteringen;

(c) informatie over de identiteit van de bewaarder;

(d) een beschrijving van de voor beleggers beschikbaar te stellen informatie;

(d bis) voor niet-professionele ELTIF's, een beschrijving van de ingestelde procedures en regelingen om in te gaan op klachten van niet-professionele beleggers;

(e) alle andere informatie of elk ander document waarom door de bevoegde autoriteit van het ELTIF verzocht wordt om na te gaan of de vereisten van deze verordening worden nageleefd.

2.          Een EU-abi-beheerder die een vergunning heeft op grond van Richtlijn 2011/61/EU is bevoegd voor het beheer van een ELTIF, en dient een vereenvoudigde aanvraag in bij de bevoegde autoriteit van het ELTIF voor toestemming voor het beheer van een ELTIF dat overeenkomstig lid 1 een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend. In een dergelijk verzoek om toestemming wordt verwezen naar de aanvraag (en naar de ingediende documentatie) en toestemming op grond van Richtlijn 2011/61/EU.

3.          Het ELTIF en de EU-abi-beheerder worden binnen [twee maanden] vanaf de datum van indiening van een volledige aanvraag ervan in kennis gesteld of de vergunning als ELTIF en de goedkeuring om het ELTIF te beheren is verleend.

4.          Alle daaropvolgende wijzigingen van de documentatie waarvan sprake in lid 1 ▌worden onmiddellijk aan de bevoegde autoriteit van het ELTIF ter kennis gebracht.

Artikel 5

Voorwaarden voor de verlening van een vergunning

1.          Een vergunning aanvragend ELTIF verkrijgt alleen een vergunning indien de bevoegde autoriteit:      

(f) (a)ervan overtuigd is dat het vergunning aanvragend ELTIF in staat is aan alle vereisten van deze verordening te voldoen en goedkeuring heeft gehecht aan het fondsreglement of de statuten en de keuze van de bewaarder;

(g) (b)haar goedkeuring heeft gehecht aan de aanvraag om het ELTIF te beheren van een EU-abi-beheerder die over een vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU ▌;

(b bis)          tot tevredenheid heeft vastgesteld dat de voorgestelde ELTIF-beheerder of een persoon die binnen de voorgestelde ELTIF-beheerder de beheersfunctie verricht, niet eerder straffen opgelegd heeft gekregen in verband met schendingen van de nationale of EU-wetgeving inzake fondsbeheer.

1 bis.     De bevoegde autoriteit verstrekt het aanvragende ELTIF binnen [twee] maanden een antwoord.

2.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF mag de aanvraag van de EU-abi-beheerder om het ELTIF te beheren alleen weigeren indien:

(h) (a)de EU-abi-beheerder deze verordening niet naleeft;

(i) (b)de EU-abi-beheerder Richtlijn 2011/61/EU niet naleeft, zoals vastgesteld in samenwerking met de bevoegde autoriteit van de ELTIF-beheerder overeenkomstig deze verordening en de bij Richtlijn 2011/61/EU vastgestelde afspraken op het gebied van samenwerking tussen toezichthouders;

(j) (c)de EU-abi-beheerder niet over een vergunning van haar bevoegde autoriteit beschikt om abi's te beheren die fondsen omvatten van het soort waarin deze verordening voorziet, zoals vastgesteld in samenwerking met de bevoegde autoriteit van de ELTIF-beheerder in overeenstemming met deze verordening;

(k) (d)de EU-abi-beheerder de documentatie waarvan sprake in artikel 4, lid 2, niet heeft verstrekt en geen verduidelijking of informatie heeft verstrekt waar uit hoofde van dat lid om is verzocht.

Alvorens een aanvraag te weigeren, raadpleegt de bevoegde autoriteit van het ELTIF de bevoegde autoriteit van de EU-abi-beheerder.

3.          De bevoegde autoriteit verleent geen vergunning als ELTIF als ten aanzien van het vergunning aanvragende ELTIF een wettelijk beletsel bestaat om in zijn lidstaat van herkomst zijn rechten van deelneming of aandelen te verhandelen. De bevoegde autoriteit deelt het vergunningaanvragende ELTIF mee wat de reden is van de weigering om een vergunning te verlenen. De weigering is van toepassing in alle lidstaten.

4.          Een vergunning als ELTIF is niet onderworpen aan de vereiste dat het ELTIF wordt beheerd door een EU-abi-beheerder die in de lidstaat van herkomst van het ELTIF over een vergunning beschikt of dat de EU-abi-beheerder in de lidstaat van herkomst van het ELTIF activiteiten uitoefent of delegeert.

Artikel 6

Geldende regels en aansprakelijkheid

1.          Een ELTIF leeft te allen tijde de bepalingen van deze verordening na.

2.          Een ELTIF en een ELTIF-beheerder leven te allen tijde de vereisten van Richtlijn 2011/61/EU na.

3.          De ELTIF-beheerder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de naleving van deze verordening. De ELTIF-beheerder is aansprakelijk voor elk verlies of elke schade die uit niet-naleving van deze verordening voortvloeit.

Hoofdstuk IIVerplichtingen betreffende het investeringsbeleid van ELTIF's

Afdeling 1ALGEMENE REGELS EN IN AANMERKING KOMENDE ACTIVA

Artikel 7

Investeringscompartimenten

Indien een ELTIF meer dan één investeringscompartiment omvat, wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk elk ELTIF-compartiment als een afzonderlijk ELTIF beschouwd.

Artikel 8

In aanmerking komende investeringen

1.          Overeenkomstig de doelstellingen van een slimme, duurzame en inclusieve groei, investeert een ELTIF alleen in de volgende categorieën van activa en alleen onder de in deze verordening bepaalde voorwaarden:

             (a)in aanmerking komende investeringsactiva;

             (b)activa waarvan sprake in artikel 50, lid 1, van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad[18].

2.          Een ELTIF onderneemt geen van de volgende activiteiten:

(a)    shortsellen van activa;

(b)    directe of indirecte blootstelling verkrijgen aan grondstoffen, daaronder begrepen middels derivaten, certificaten die grondstoffen vertegenwoordigen, op grondstoffen gebaseerde indexen of elk ander middel of instrument waarmee het ELTIF blootstelling aan grondstoffen zou verkrijgen;

(d)    gebruiken van financiële afgeleide instrumenten, behalve indien ▌dit dient voor het afdekken van de ▌risico's die inherent zijn aan andere investeringen van het ELTIF.

2 bis.  Om een consistente toepassing van dit artikel te garanderen stelt ESMA, na een openbare raadpleging te hebben gehouden, ontwerpen van technische reguleringsnormen op waarin criteria worden bepaald om vast te stellen onder welke omstandigheden afgeleide contracten uitsluitend dienen voor het afdekken van de risico's die inherent zijn aan de beleggingen waarnaar wordt verwezen in lid 2, onder d).

           De ESMA legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk [PB datum invoegen: drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] voor aan de Commissie.

           Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 9

In aanmerking komende investeringsactiva

Een activum waarvan sprake in artikel 8, lid 1, onder a) komt voor investering door een ELTIF alleen in aanmerking indien het onder een van de volgende categorieën valt:

(a)       aandelen- of quasiaandelenvermogensinstrumenten die:

i)       door een kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn uitgegeven en door het ELTIF rechtstreeks bij de kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn verworven;

ii)      door een kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn uitgegeven in ruil voor een aandelenvermogensinstrument dat door het ELTIF eerder rechtstreeks bij de kwalificerende portefeuillemaatschappij is verworven;

iii)     door een onderneming waarvan de kwalificerende portefeuillemaatschappij een meerderheids-dochteronderneming is, zijn uitgegeven in ruil voor een aandelenvermogensinstrument dat door het ELTIF overeenkomstig de punten i) of ii) bij de kwalificerende portefeuillemaatschappij is verworven;

(b) door een kwalificerende portefeuillemaatschappij uitgegeven schuldinstrumenten met een looptijd die in overeenstemming is met de looptijd van het ELTIF;

(c) door het ELTIF aan een kwalificerende portefeuillemaatschappij verstrekte leningen met een looptijd die in overeenstemming is met de looptijd van het ELTIF;

(d) rechten van deelneming of aandelen van een of meerdere andere ELTIF's, Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA's) en Europese sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF's) mits die ELTIF's, EuVECA's en EuSEF's zelf niet meer dan 10% van hun kapitaal in ELTIF's hebben belegd;

(e) directe bezittingen of indirecte bezittingen via kwalificerende portefeuillemaatschappijen van afzonderlijke infrastructuur die voorafgaande kapitaaluitgaven van ten minste 10 miljoen EUR of het equivalent ervan in de betrokken valuta vereisen op het tijdstip waarop de uitgaven worden gedaan, en die een regelmatig en voorspelbaar rendement bieden.

Overeenkomstig de doelstellingen van een slimme, duurzame en inclusieve groei of het regionaal beleid van de Unie krijgen projecten die worden gefinancierd door een publiek-privaat partnerschap prioriteit van de bevoegde autoriteiten bij het beoordelen van een aanvraag.

Artikel 10

Kwalificerende portefeuillemaatschappij

1.          Een kwalificerende portefeuillemaatschappij waarvan sprake in artikel 9, lid 1, is een portefeuillemaatschappij, met uitzondering van een instelling voor collectieve belegging, die alle volgende vereisten vervult:

(a) zij is geen financiële onderneming anders dan de Europese multilaterale ontwikkelingsbanken zoals genoemd in artikel 117, lid 2, onder f), i), j) en k) van Verordening (EU) nr. 575/2013 [CRR];

(b) zij is niet toegelaten tot de handel:

i)       op een gereglementeerde markt als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 21), van Richtlijn 2014/.../EU [nieuwe MiFID-richtlijn];

ii)      op een multilaterale handelsfaciliteit als omschreven in artikel 4, lid 1, punt 22), van Richtlijn 2014/.../EU [nieuwe MiFID-richtlijn];

(b bis) zij is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit en heeft een marktkapitalisatie van maximaal 1 miljard EUR;

(b ter) zij is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit en wordt beschouwd als kmo in overeenstemming met artikel 2, lid 1, van de Bijlage bij Aanbeveling van de Commissie 223/361/EG[19];

(c) zij is opgericht in een lidstaat of in een derde land mits het derde land:

i)       geen door de Financiële-actiegroep (FATF) aangewezen niet-coöperatief rechtsgebied met een hoog risico is; of

ii)      met de lidstaat van herkomst van de ELTIF-beheerder en met elke andere lidstaat waar de rechten van deelneming of de aandelen van het ELTIF zullen worden verhandeld een overeenkomst heeft gesloten die erin voorziet dat het derde land geen land is:

         - waar geen of slechts nominale belastingen worden geheven;

         - waar geen daadwerkelijke informatie-uitwisseling plaatsvindt met buitenlandse belastingautoriteiten;

         - waar een gebrek aan transparantie bestaat in de wetgevende, justitiële of bestuursrechtelijke regelgeving;

         - waar geen verplichting tot een substantiële lokale aanwezigheid geldt;

         - dat zich gedraagt als een offshore financieel centrum.

2.          In afwijking van lid 1, onder a), [...] mag een kwalificerende portefeuillemaatschappij een financiële onderneming of een instelling voor collectieve belegging zijn die, in overeenstemming met de doelstellingen van een slimme, duurzame en inclusieve groei, uitsluitend kwalificerende portefeuillemaatschappijen financiert waarvan sprake in lid 1 van dit artikel of in reële activa belegt waarvan sprake in artikel 9.

Artikel 11

Belangenconflicten

Een ELTIF mag in een in aanmerking komend investeringsactivum waarin de beheerder een direct of indirect belang heeft of neemt niet op andere wijze investeren dan door het bezitten van rechten van deelneming of aandelen van de ELTIF's, EUSEF's of EuVECA's of de instellingen voor collectieve belegging in de zin van artikel 10, lid 2, die het beheert.

Afdeling 2

Bepalingen betreffende het investeringsbeleid

Artikel 12

Samenstelling en diversificatie van de portefeuille

1.          Een ELTIF investeert ten minste 70% van zijn kapitaal in in aanmerking komende investeringsactiva en ten minste 60% van zijn kapitaal in activa zoals opgesomd in artikel 9, onder a), b), en c), in in aanmerking komende portefeuillemaatschappijen die zijn gevestigd op het grondgebied van een lidstaat.

1 bis.     Indien het reglement of de statuten van het ELTIF voorziet of voorzien in regelmatige terugbetalingsrechten, houdt het ELTIF gedurende de vooraf bepaalde terugbetalingsperioden een liquiditeitsreserve aan, rekening houdende met de vereisten en voorwaarden voor uitoefening van de terugbetalingsrechten, gelijk aan het beheer van de liquiditeit voor de uitoefening van de terugbetalingsrechten.

1 ter.     ESMA ontwikkelt technische reguleringsnormen waarin de structuur van de liquiditeitsreserves verder wordt uitgewerkt.

           ESMA legt die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op …* voor aan de Commissie.

           Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

2.          Een ELTIF investeert niet meer dan:

             (a)    10% van zijn kapitaal in activa die door één kwalificerende portefeuillemaatschappij zijn uitgegeven;

             (b)    10% van zijn kapitaal direct of indirect in een afzonderlijke infrastructuur overeenkomstig artikel 9, onder e);

             (c)    10% van zijn kapitaal in rechten van deelneming of aandelen van één ELTIF, EuVECA, EuSEF of abi's;

(d) 5% van zijn kapitaal in activa waarvan sprake in artikel 8, lid 1, onder b), indien die activa door één instelling zijn uitgegeven.

3.          De totale waarde van de rechten van deelneming of aandelen van ELTIF's, EuvECA's en EuSEF's in een ELTIF-portefeuille mag niet groter zijn dan 20% van de waarde van zijn kapitaal.

4.          De totale risicoblootstelling aan een tegenpartij van het ELTIF die voortkomt uit over the counter (otc)-derivatentransacties, retrocessieovereenkomsten of omgekeerde retrocessieovereenkomsten mag niet groter zijn dan 5% van zijn kapitaal.

5.          In afwijking van lid 2, onder a), en lid 2, onder b), mag het ELTIF de daarin genoemde limiet van 10% tot 20% verhogen, mits de totale waarde van de activa die door het ELTIF worden aangehouden in kwalificerende portefeuillemaatschappijen en in afzonderlijke reële activa waarin het meer dan 10% van zijn kapitaal investeert niet groter is dan 40% van de waarde van zijn kapitaal.

6.          Voor de berekening van de limieten waarvan sprake in de leden 1 tot en met 5 worden ondernemingen die voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen tot één groep worden gerekend, als geregeld bij de Zevende Richtlijn 83/349/EEG[20] van de Raad of overeenkomstig erkende internationale financiële verslagleggingsregels, als één kwalificerende portefeuilleonderneming of één instelling beschouwd.

Artikel 12 bis

In omstandigheden waarin het ELTIF inbreuk pleegt op de in artikel 12 uiteengezette diversificatievereisten en deze overtreding buiten de invloedssfeer van de beheerder van het ELTIF ligt, wordt er door de bevoegde autoriteiten een termijn van zes maanden geboden om die maatregelen te treffen die nodig zijn om de positie te rectificeren.

Artikel 13

Concentratie

1.          Een ELTIF mag niet meer dan 25% van de rechten van deelneming of aandelen van één enkele ELTIF, EuVECA of EuSEF verwerven.

2.          De in artikel 56, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG neergelegde concentratielimieten gelden voor investeringen in de activa waarvan sprake in artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.

Artikel 14Lenen van contanten

Een ELTIF mag contanten lenen mits daarbij alle volgende voorwaarden worden vervuld:

(a)       de contanten vertegenwoordigen niet meer dan 40% van het kapitaal van het ELTIF;

(b)      de contanten dienen voor het verwerven van een participatie in in aanmerking komende investeringsactiva;

(c)       de contanten worden geleend in dezelfde valuta als die van de met de geleende contanten te verwerven activa;

(e bis) de contanten bezwaren activa die niet meer dan 30% van het kapitaal van het ELTIF vertegenwoordigen;

(e ter) de duur van de lening komt overeen met de duur van het ELTIF.

De ELTIF-beheerder informeert beleggers op voorhand over toekomstige financieringsbehoeften die zich voordoen binnen de investeringsstrategie.

Artikel 15

Toepassing van de regels inzake samenstelling en diversificatie van de portefeuille

1.          De in artikel 12, lid 1, neergelegde investeringslimieten:

             (a)    gelden uiterlijk, maar niet later dan vijf jaar of, indien dit langer is, de helft van de duur van het ELTIF zoals bepaald overeenkomstig artikel 16, lid 2, nadat het ELTIF een vergunning heeft verkregen, op de datum die in het reglement of de statuten van het ELTIF is bepaald, waarbij voor het bepalen van die datum rekening wordt gehouden met de typische en andere kenmerken van de activa waarin door het ELTIF wordt belegd. In uitzonderlijke omstandigheden mag de bevoegde autoriteit van het ELTIF, onder indiening van een naar behoren gerechtvaardigd investeringsplan, een verlenging van deze termijn met niet meer dan één jaar goedkeuren;

             (b)    blijven buiten toepassing zodra het ELTIF activa begint te verkopen overeenkomstig zijn terugbetalingsbeleid als vastgesteld in artikel 16;

             (c)    worden tijdelijk opgeschort indien het ELTIF bijkomend kapitaal aantrekt, mits die opschorting niet langer duurt dan 12 maanden, met name in het geval van een investering in infrastructuur.

2.          Indien een langetermijnactivum waarin het ELTIF heeft belegd, wordt uitgegeven door een kwalificerende portefeuillemaatschappij die niet langer aan artikel 10, lid 1, onder b), voldoet, mag het langetermijnactivum gedurende maximaal drie jaar vanaf de datum waarop de portefeuillemaatschappij niet langer aan de vereisten in artikel 10 voldoet verder worden meegerekend voor de 70% waarvan sprake in artikel 12, lid 1.

Hoofdstuk IIITerugbetaling, verhandeling en uitgifte van aandelen of rechten van deelneming van het ELTIF en uitkering van inkomsten

Artikel 16

Terugbetalingsbeleid

1.          De ELTIF-beheerder kan een professionele ELTIF oprichten zonder deelname van niet-professionele beleggers of hij kan ertoe besluiten een ELTIF op te richten waaraan niet-professionele, professionele en semiprofessionele beleggers kunnen deelnemen.

1 bis. In het ELTIF-reglement of de ELTIF-statuten kan een specifieke datum als het einde van de duur van het ELTIF worden vermeld, evenals het recht van tijdelijke verlenging van de levenscyclus ervan en de voorwaarden om het recht uit te oefenen. Indien er geen specifieke datum wordt aangegeven, is de duur van het ELTIF niet beperkt.

1 ter.   Als de ELTIF-beheerder besluit niet-professionele beleggers deel te laten nemen aan het ELTIF, hebben alle beleggers vóór het einde van de duur van het ELTIF de mogelijkheid om terugbetaling van hun rechten van deelneming of aandelen te vragen. Terugbetaling van rechten van deelneming of aandelen door institutionele of niet-professionele beleggers kan echter pas plaatsvinden in de tweede helft van de duur van het ELTIF en voor een totaal maximum van 20 % van het totale bedrag van het fonds. Indien er geen terugbetalingsrechten zijn opgenomen in het reglement of de statuten van het ELTIF, is terugbetaling aan de beleggers mogelijk vanaf de dag volgend op de voor het einde van de duur van het ELTIF vastgestelde datum.

           ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen waarin de voorwaarden en vereisten van de terugbetalingsbeleidsstructuren van ELTIF's verder worden uitgewerkt, teneinde binnen de gehele Unie duidelijkheid en consistentie te creëren.

2.          De duur van het ELTIF is in overeenstemming met het langetermijnkarakter van het ELTIF en is voldoende lang om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken, gemeten naar het illiquiditeitsprofiel en de economische levenscyclus van het activum en de aangegeven investeringsdoelstelling van het ELTIF.

3.          Beleggers mogen om de afbouw van het ELTIF verzoeken als binnen één jaar nadat deze zijn ingediend, niet aan hun terugbetalingsverzoeken zoals ingediend in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid van het ELTIF, is voldaan.

3 bis.  In het ELTIF-reglement of de ELTIF-statuten en de informatie die aan beleggers wordt verstrekt, worden de procedures vastgesteld voor de herbelegging van de opbrengsten uit beleggingen in in aanmerking komende portefeuillemaatschappijen, hetzij in overige in aanmerking komende portefeuillemaatschappijen, hetzij in hoogwaardige liquide activa, in het geval deze beleggingen vóór het eind van de duur van het ELTIF aflopen.

4.          Beleggers hebben altijd de keuze om in contanten te worden terugbetaald.

5.          Terugbetaling in natura uit de activa van het ELTIF is alleen mogelijk indien alle volgende voorwaarden zijn vervuld:

             (a)    het reglement of de statuten van het ELTIF voorzien in die mogelijkheid, onder de voorwaarde dat alle beleggers eerlijk worden behandeld;

             (b)    de belegger vraagt schriftelijk te worden terugbetaald middels een deel van de activa van het fonds;

             (c)    geen specifieke regels beperken de overdracht van die activa.

6.          De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen die de omstandigheden bepalen waarin de duur van een ELTIF voldoende lang is om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken.

De ESMA dient deze ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk 2015 bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 17

Secundaire markt

1.          Het reglement of de statuten van het ELTIF staan er niet aan in de weg dat rechten van deelneming of aandelen van een ELTIF worden toegelaten tot de handel op een reglementeerde markt als gedefinieerd in artikel 4, lid 14, van Richtlijn 2004/39/EG of op een multilaterale handelsfaciliteit als gedefinieerd in artikel 4, lid 15, van Richtlijn 2004/39/EG ▌.

2.          Het reglement of de statuten van het ELTIF staan er niet aan in de weg dat beleggers hun aandelen of rechten van deelneming vrij aan derden overdragen.

2 bis.  Het ELTIF publiceert periodiek een uitleg over alle belangrijke verschillen tussen de marktwaarde van beursgenoteerde aandelen of rechten van deelneming en zijn eigen schatting van de intrinsieke waarde.

Artikel 18

Uitgifte van nieuwe aandelen of rechten van deelneming

1.          Een ELTIF mag nieuwe uitgiften van aandelen of rechten van deelneming aanbieden overeenkomstig zijn fondsreglement of statuten.

2.          Een ELTIF geeft geen nieuwe aandelen of rechten van deelneming tegen een prijs onder zijn intrinsieke waarde uit zonder die aandelen of rechten van deelneming eerst tegen die prijs aan bestaande beleggers te hebben aangeboden.

Artikel 19

Vervreemding van ELTIF-activa

1.          Elk ELTIF keurt een gespecificeerd schema voor de ordelijke vervreemding van zijn activa goed om de beleggers na het einde van de duur van het ELTIF terug te betalen.

2.          Het schema waarvan sprake in lid 1 wordt op zijn minst jaarlijks beoordeeld en omvat:

(a) een beoordeling van de markt voor potentiële kopers;

(b) een beoordeling en vergelijking van potentiële verkoopprijzen;

(c) een waardering betreffende de te vervreemden activa;

(d) een precies tijdschema voor het vervreemdingsplan.

3.          De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot bepaling van de criteria die moeten worden gebruikt voor de beoordelingen in punt a) en de waardering in punt c) van lid 2.

De ESMA dient deze ontwerpen van technische ontwerpnormen uiterlijk […] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 20

Uitkering van opbrengsten

1.          Een ELTIF mag regelmatig aan de beleggers de opbrengsten uit de portefeuilleactiva uitkeren. Die opbrengsten bestaan uit:

(a)    alle opbrengsten die de activa regelmatig opleveren;

(b)    de kapitaalwinst die na de vervreemding van een activum is gerealiseerd▐.

2.          Het beleid inzake de uitkering van inkomsten wordt zo opgezet dat de volatiliteit van het rendement voor de belegger tot een minimum wordt beperkt. De inkomsten worden niet uitgekeerd in de mate die vereist is voor toekomstige toezeggingen van het ELTIF.

2 bis.  Een ELTIF krijgt toestemming om zijn kapitaal naar rato te verminderen in het geval het een van de activa in zijn portefeuille heeft afgestoten.

3.          Het ELTIF geeft in zijn fondsreglement of statuten aan welk uitkeringsbeleid het tijdens de duur van het fonds zal voeren.

Hoofdstuk IV

Transparantievereisten

Artikel 21

Transparantie

1.          De rechten van deelneming of aandelen van een vergunninghoudend ELTIF worden in de Unie niet verhandeld zonder voorafgaande publicatie van een prospectus.

Rechten van deelneming of aandelen van een vergunninghoudend ELTIF worden aan niet-professionele beleggers in de Unie niet verhandeld zonder voorafgaande publicatie van een essentiële-informatiedocument (KID) overeenkomstig Verordening (EU) nr. .../... [PRIPS].

2.          Het prospectus bevat de informatie die voor beleggers noodzakelijk is om met kennis van zaken de aan hen aangeboden belegging en met name de daaraan verbonden risico’s te kunnen beoordelen.

3.          Het prospectus bevat ten minste het volgende:

             (a)    een mededeling waarin wordt uiteengezet hoe het ELTIF gezien zijn doelstellingen en strategie voor het realiseren van die doelstellingen als een langetermijnfonds kwalificeert;

             (b)    informatie die door instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad[21] en Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie[22] openbaar moet worden gemaakt;

             (c)    informatie die ingevolge artikel 23 van Richtlijn 2011/61/EU aan beleggers openbaar moet worden gemaakt, als daarvoor niet reeds punt b) van dit lid geldt;

             (d)    duidelijke vermelding van de categorieën van activa waarin het ELTIF mag investeren;

(d bis)een kasstroomoverzicht.

4.          In het prospectus, het KID en alle andere verhandelingsdocumenten worden beleggers duidelijk op de hoogte gesteld van de illiquide aard van het ELTIF.

Met name wordt in het prospectus, het KID en elk ander verhandelingsdocument:

(a)de belegger duidelijk geïnformeerd over het langetermijnkarakter van de investeringen van het ELTIF;

(b)       waar van toepassing overeenkomstig artikel 16, lid 1, de belegger duidelijk geïnformeerd over het einde van de duur van het ELTIF en over de eventuele rechten van tijdelijke verlenging of van tussenkomst van de duur van het ELTIF en de specifieke voorziene voorwaarden;

(c)       duidelijk aangegeven of het ELTIF aan niet-professionele beleggers zal worden verhandeld;

(d)       duidelijk de rechten van beleggers aangegeven ▌om hun belegging te laten terugbetalen overeenkomstig artikel 16, lid 1 en het reglement of de statuten van het ELTIF;

(e)       duidelijk de frequentie en het tijdstip van alle eventuele inkomstenuitkeringen aan de beleggers tijdens de duur van het fonds vermeld;

(f)        de belegger duidelijk aangeraden voor slechts een klein deel van zijn totale beleggingsportefeuille in een ELTIF te beleggen.

(f bis) de belegger geïnformeerd over de strategie voor het kwalificeren van niet-beursgenoteerde ondernemingen om deze toe te staan te handelen op gereguleerde markten;

(f ter)            de belegger geïnformeerd over de strategie met betrekking tot het gebruik van derivaten, rekening houdende met de specifieke eigenschappen en aspecten van het desbetreffende project;

(f quater) melding gemaakt van enige participatie in instrumenten waarbij middelen van de begroting van de Unie zijn betrokken;

(f quinquies)           de belegger regelmatig, en ten minste eenmaal per jaar, geïnformeerd over de voortgang van elk beleggingsproject, de waarde van de afzonderlijke in aanmerking komende portefeuillebeleggingen en de waarde van overige activa waarin overtollige contanten worden geplaatst, alsmede over de aard, het doel en de waarde van de gebruikte afgeleide instrumenten.

4 bis.  Het prospectus voor professionele ELTIF's bevat de informatie die vereist is op grond van artikel 23 van Richtlijn 2011/61/EU. Het bevat eveneens elke afwijking van de bepalingen van artikel 12 over de samenstelling van de portefeuille.

Artikel 22

Informatie over de kosten

1.          In het prospectus worden de beleggers duidelijk geïnformeerd over het niveau van de verschillende kosten die direct of indirect door de belegger worden gedragen. De verschillende kosten worden volgens de volgende rubrieken ingedeeld:

(a) kosten van de oprichting van het ELTIF;

(b) de kosten in verband met de verwerving van activa;

(c) beheerskosten;

(d) uitkeringskosten;

(e) andere kosten, daaronder begrepen administratieve, regelgevings-, deposito-, bewaar-, professionele dienstverlenings- en auditkosten.

2.          In het prospectus wordt de totale verhouding kosten/kapitaal van het ELTIF openbaar gemaakt.

3.          In het essentiële-informatiedocument worden in verband met de weergave van de totale kosten geldelijk en procentueel alle kosten vermeld die in het prospectus zijn samengevat.

4.          De ESMA stelt ontwerpen van technische reguleringsnormen op ter bepaling van:

(a) de gemeenschappelijke omschrijvingen, berekeningsmethodologieën en presentatieformaten inzake de kosten waarvan sprake in lid 1 en de totale verhouding waarvan sprake in lid 2;

(b) de gemeenschappelijke omschrijving, berekeningsmethodologie en het gebruikelijke presentatieformaat inzake de weergave van de totale kosten in lid 3.

Bij het ontwikkelen van deze ontwerpen van technische reguleringsnormen houdt de ESMA rekening met de ontwerpen van reguleringsnormen waarvan sprake in punt (…) van Verordening (EU) nr. .../... [PRIPS].

De ESMA dient deze ontwerpen van technische ontwerpnormen uiterlijk […] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Hoofdstuk VVerhandeling van rechten van deelneming of aandelen van ELTIF's

Artikel 23

Voor beleggers beschikbare voorzieningen

1.          Indien het reglement of de statuten van een niet-professionele ELTIF voorziet of voorzien in terugbetalingsrechten, zet de ELTIF-beheerder in elke lidstaat waar hij voornemens is rechten van deelneming of aandelen van dat ELTIF te verhandelen voorzieningen op voor inschrijvingen, betalingen aan houders van rechten van deelneming of aandelen, terugkopen of terugbetalingen van rechten van deelneming of aandelen en voor het beschikbaar stellen van de informatie die het ELTIF en de beheerders ervan dienen te verstrekken.

2.          De ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische reguleringsnormen tot bepaling van de soorten voorzieningen en kenmerken van de voorzieningen, de technische infrastructuur ervan en van de inhoud van de taken ervan met betrekking tot ELTIF-beleggers waarvan sprake in lid 1.

De ESMA dient deze ontwerpen van technische ontwerpnormen uiterlijk […] bij de Commissie in.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

2 bis.  Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op professionele ELTIF's.

Artikel 24

Bijkomende vereisten voor verhandeling aan niet-professionele beleggers

De ELTIF-beheerder kan de rechten van deelneming of aandelen van het ELTIF aan niet-professionele beleggers verhandelen mits alle volgende bijkomende vereisten worden vervuld:

(a)         het reglement of de statuten van het ELTIF bepalen dat alle beleggers een gelijke behandeling genieten en dat geen voorkeursbehandeling of specifieke economische voordelen aan afzonderlijke beleggers of groepen van beleggers worden verleend;

(b)         het ELTIF mag als een personenvennootschap geregistreerd zijn, indien dit naast de oorspronkelijke kapitaaltoezegging geen aanvullende toezeggingen van de belegger vereist;

(c)         niet-professionele beleggers mogen tijdens de inschrijvingsperiode ▌op rechten van deelneming of aandelen van het ELTIF hun inschrijving annuleren en krijgen de gelden zonder verlies terugbetaald;

(c bis)   de ELTIF-beheerder heeft de passende procedures en regelingen ingevoerd voor de behandeling van klachten van niet-professionele beleggers, die niet-professionele beleggers in staat klachten in te dienen in de officiële taal of in een van de officiële talen van hun lidstaat;

(c ter)    de rechtsvorm van het ELTIF is zodanig dat niet-professionele beleggers niet meer kunnen verliezen dan het bedrag dat zij in het fonds hebben belegd;

(c quater)       het ELTIF belegt alleen in rechten van deelneming of aandelen van EuVECA's en EuSEF's indien deze fondsen een bewaarder hebben;

De ESMA ontwikkeld normen waarin de bepalingen voor niet-professionele beleggers die in het reglement of de statuten moeten worden opgenomen, nader worden omschreven.

Artikel 25

Verhandeling van rechten van deelneming of aandelen van ELTIF's

1.          De ELTIF-beheerder kan in zijn lidstaat van herkomst de rechten van deelneming of aandelen van dat vergunninghoudend ELTIF aan professionele, semiprofessionele en niet-professionele beleggers verhandelen na kennisgeving overeenkomstig artikel 31 van Richtlijn 2011/61/EU.

2.          De ELTIF-beheerder kan in andere lidstaten dan zijn lidstaat van herkomst de rechten van deelneming of aandelen van dat vergunninghoudend ELTIF aan professionele, semiprofessionele en niet-professionele beleggers verhandelen na kennisgeving overeenkomstig artikel 32 van Richtlijn 2011/61/EU.

3.          De ELTIF-beheerder maakt met betrekking tot elk ELTIF aan zijn bevoegde autoriteit duidelijk of hij al dan niet voornemens is het aan niet-professionele beleggers te verhandelen.

4.          Naast de ingevolge artikel 32 van Richtlijn 2011/61/EU vereiste documentatie en informatie verstrekt de beheerder van het ELTIF aan zijn bevoegde autoriteit al het volgende:

(c) (a)het prospectus van het ELTIF;

(d) (b)het essentiële-informatiedocument van het ELTIF in geval van verhandeling aan niet-professionele beleggers;

(e) (c)informatie over de voorzieningen waarvan sprake in artikel 22.

5.          De bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten ingevolge artikel 32 van Richtlijn 2011/61/EU worden geacht eveneens op de verhandeling van ELTIF's aan niet-professionele beleggers en de bijkomende vereisten van deze verordening betrekking te hebben.

6.          ▌De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de ELTIF-beheerder verbiedt de verhandeling van een vergunninghoudend ELTIF als de ELTIF-beheerder niet aan deze verordening voldoet.

7.          Naast haar bevoegdheden overeenkomstig artikel 32, lid 3, eerste alinea, [...] van Richtlijn 2011/61/EU weigert de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de ELTIF-beheerder eveneens een volledig kennisgevingsdossier aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het ELTIF zal worden verhandeld over te zenden, als de ELTIF-beheerder niet aan deze verordening voldoet.

Hoofdstuk VIToezicht

Artikel 26

Toezicht door de bevoegde autoriteiten

1.          De bevoegde autoriteiten zien doorlopend toe op de naleving van deze verordening.

2.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels die in de hoofdstukken II, III en IV zijn neergelegd.

3.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen die zijn neergelegd in het fondsreglement of in de statuten, alsook de verplichtingen die vervat zijn in het prospectus, welke in overeenstemming dienen te zijn met deze verordening.

4.          De bevoegde autoriteit van de ELTIF- beheerder is belast met het toezicht op de toereikendheid van de regelingen en de organisatie van de beheerder, zodat de beheerder van het ELTIF in staat is te voldoen aan de verplichtingen en regels met betrekking tot de oprichting en werking van alle ELTIF's die hij beheert.

De bevoegde autoriteit van de beheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door de ELTIF-beheerder van deze verordening.

5.          De bevoegde autoriteiten houden op de op hun grondgebied gevestigde of verhandelde instellingen voor collectieve beleggingen toezicht om na te gaan of zij de ELTIF-benaming alleen gebruiken of alleen suggereren dat zij een ELTIF zijn als zij over een vergunning beschikken en aan deze verordening voldoen.

Artikel 27

Bevoegdheden van bevoegde autoriteiten

1.          De bevoegde autoriteiten beschikken over alle toezichthoudende en onderzoeksbevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun taken ingevolge deze verordening.

1 bis.  De bevoegde autoriteit van het ELTIF neemt, met inachtneming van het beginsel van evenredigheid, passende maatregelen, in het bijzonder indien de ELTIF-beheerder:

(a)    nalaat te voldoen aan de vereisten die gelden voor samenstelling en diversificatie van de portefeuille, hetgeen in strijd is met de artikelen 12 en 15;

(b)    de rechten van deelneming van het ELTIF verhandelt aan niet-professionele beleggers, het geen in strijd is met de artikelen 24 en 25;

(c)    de aanduiding "ELTIF" gebruikt zonder de hiervoor benodigde vergunning overeenkomstig artikel 3;

(d)    de aanduiding "ELTIF" gebruikt voor de verhandeling van fondsen die niet zijn gevestigd in overeenstemming met artikel 3, lid 1;

(e)    nalaat te voldoen aan de geldende voorschriften en verplichtingen, hetgeen in strijd is met artikel 6.

1 ter.  In de gevallen als bedoeld onder lid 1 bis neemt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van het ELTIF voor zover nodig de volgende maatregelen:

(a)    stappen om te zorgen dat de ELTIF-beheerder voldoet aan de artikelen 3, 6, 12, 15, 24 en 25;

(b)    verbod op het gebruik van de aanduiding "ELTIF" en schrapping van de aan de betrokken ELTIF-beheerder verleende toestemming uit de vergunning.

2.          De overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU aan de bevoegde autoriteiten verleende bevoegdheden worden eveneens ten aanzien van deze verordening uitgeoefend.

Artikel 28

Bevoegdheden van de ESMA

1.          De ESMA beschikt over de noodzakelijke bevoegdheden en middelen om de taken uit te voeren die haar bij deze verordening worden opgedragen.

2.          De overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU aan de ESMA verleende bevoegdheden worden eveneens ten aanzien van deze verordening en met inachtneming van Verordening (EG) nr. 45/2001 uitgeoefend.

3.          Voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt deze verordening betrokken in elke andere wettelijk bindende uniale handeling die taken verleent aan de Autoriteit waarvan sprake in artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 29

Samenwerking tussen autoriteiten

1.          De bevoegde autoriteit van het ELTIF en de bevoegde autoriteit van de beheerder werken, indien verschillend, met elkaar samen en wisselen informatie uit voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van deze verordening.

2.          De bevoegde autoriteiten en de ESMA werken voor het uitvoeren van hun respectieve taken krachtens deze verordening met elkaar samen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1095/2010.

3.          De bevoegde autoriteiten en de ESMA wisselen alle informatie en documentatie uit die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun respectieve taken krachtens deze verordening in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1095/2010, met name om inbreuken op deze verordening vast te stellen en te verhelpen.

Hoofdstuk VIISlotbepalingen

Artikel 30

Toetsing

De Commissie start een toetsing van de toepassing van deze verordening tegelijkertijd met, of direct volgend op, de evaluatie voorzien in artikel 69 van Richtlijn 2011/61/EU. Daarbij analyseert de Commissie met name:

(a)    de impact van ▌artikel 16, lid 1 ▌;

(b)    de impact op de activadiversificatie van de toepassing van het minimumplafond van 70% in aanmerking komende investeringsactiva dat is neergelegd in artikel 12, lid 1, met name ▌of uitgebreidere maatregelen betreffende liquiditeit noodzakelijk zouden zijn ▌;

(c)    de mate waarin ELTIF's in de Unie worden verhandeld, daaronder begrepen of onder artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2011/61/EU vallende abi's er belang bij kunnen hebben ELTIF's te verhandelen;

(c bis)de mate waarin de lijst van in aanmerking komende activa en investeringen en de diversificatieregels, de portefeuillesamenstelling en de limieten ten aanzien van het lenen van geld moeten worden geactualiseerd.

De resultaten van die evaluatie worden aan het Europees Parlement en de Raad meegedeeld en worden indien nodig vergezeld van passende voorstellen voor wijzigingen.

Artikel 31

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement                      Voor de Raad

De voorzitter                                                 De voorzitter

 • [1]  Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.
 • [2] *          Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.
 • [3]              Advies van 16 oktober 2013 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt).
 • [4]           Standpunt van het Europees Parlement van ...
 • [5]        Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10).
 • [6]    Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (herschikking) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).
 • [7]      Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).
 • [8]      Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).
 • [9]      Verordening 2014/.../EU van het Europees Parlement en de Raad van ... betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2011/61/EU en Richtlijn 2002/92/EG [nieuwe MiFID-richtlijn]. (PB L ...).
 • [10]  Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64).
 • [11]  Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (PB L 149 van 30.4.2004, blz. 1).
 • [12]   Verordening (EU) nr. .../... van het Europees Parlement en de Raad betreffende ... [PRIPS] (PB ...).
 • [13]     Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
 • [14]     Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31).
 • [15]     Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1).
 • [16]     Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1).
 • [17]     Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).
 • [18]     Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).
 • [19]    Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).
 • [20]     PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1.
 • [21]     PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.
 • [22]     PB L 149 van 30.4.2004, blz. 1.

ADVIES van de Begrotingscommissie (28.11.2013)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad Europese langetermijninvesteringsfondsen
(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Rapporteur voor advies: Eider Gardiazábal Rubial

BEKNOPTE MOTIVERING

De instellingen van de EU zijn overeengekomen de ontwikkeling aan te moedigen van geschikte meerjarige financieringsmechanismen ter stimulering van openbare en particuliere investeerders, ter verwezenlijking van langetermijndoelstellingen van het EU-beleid die verband houden met de reële economie. Het Parlement wijst er tegelijkertijd op dat cofinanciering en zogeheten innovatieve financiële instrumenten alleen ten volle effect kunnen hebben indien het gehele juridisch en regelgevend kader hun ontwikkeling mogelijk maakt.

Het Parlement heeft de vrees uitgesproken dat projecten die opbrengsten op korte tot middellange termijn bieden in de praktijk de voorkeur zullen blijven krijgen en dat investeringen in projecten die van fundamenteel belang zijn voor het verwezenlijken van de strategische EU-doelstellingen inzake intelligente, duurzame en inclusieve groei niet zullen worden gedaan vanwege de versnippering van de markt en het ontbreken van overheidsmiddelen.

Het Parlement heeft de Commissie dan ook verzocht zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen om de besparingen, die momenteel onvoldoende worden benut, te mobiliseren voor middellange- en langetermijnprojecten die een duurzame groei in de Unie kunnen bewerkstelligen[1].

Dit nieuwe wetgevingsvoorstel voor de invoering van een regelgevend kader voor de hele EU voor langetermijninvesteringsfondsen is daarom zeer welkom; de rapporteur is echter van mening dat voor een goede tenuitvoerlegging passende middelen en coördinatie onontbeerlijk zijn.

In het bijzonder is het wenselijk het toezicht te versterken, om te waarborgen dat langetermijninvesteringsfondsen ertoe bijdragen dat financiering wordt ingezet ten behoeve van de reële economie, voor projecten met een Europese toegevoegde waarde. Daarom wordt een aantal wijzigingen voorgesteld.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Langetermijnfinanciering is een cruciaal faciliterend instrument om de Europese economie op een pad te brengen van duurzame, slimme en inclusieve groei en om de economie van morgen zo op te bouwen dat zij minder gevoelig is voor systeemrisico’s en veerkrachtiger is. Europese langetermijninvesteringsfondsen (ELTIF's) verschaffen financiering aan verschillende duurzame infrastructuurprojecten of niet-beursgenoteerde ondernemingen die aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten uitgeven waarvoor niet gemakkelijk een koper te vinden is. Door financiering voor dergelijke projecten te verschaffen, dragen ELTIF's bij in de financiering van de economieën van de Unie.

(1) Langetermijnfinanciering is een cruciaal faciliterend instrument om de Europese economie overeenkomstig de Europa 2020-strategie op een pad te brengen van duurzame, slimme en inclusieve groei en om de economie van morgen zo op te bouwen dat zij minder gevoelig is voor systeemrisico's en veerkrachtiger is. Europese langetermijninvesteringsfondsen (ELTIF's) verschaffen financiering aan verschillende duurzame infrastructuurprojecten of niet-beursgenoteerde ondernemingen die aandelenvermogensinstrumenten of schuldinstrumenten uitgeven waarvoor niet gemakkelijk een koper te vinden is. Door financiering voor dergelijke projecten te verschaffen, dragen ELTIF's bij in de financiering van de reële economie en tot de verwezenlijking van het beleid van de Unie.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Financiering voor projecten betreffende vervoersinfrastructuur, duurzame opwekking of distributie van energie, sociale infrastructuur (huizen of ziekenhuizen), uitrol van nieuwe technologieën en systemen die het gebruik van hulpbronnen en energie verminderen of de verdere groei van kmo's, kan schaars zijn. Zoals de financiële crisis heeft getoond, kan het aanvullen van de bancaire financiering met een grotere verscheidenheid van financieringsbronnen die de kapitaalmarkten beter mobiliseren, helpen bij het aanpakken van financieringstekorten. ELTIF's kunnen in dit opzicht een cruciale rol spelen.

(3) Financiering voor projecten betreffende vervoersinfrastructuur, duurzame opwekking of distributie van energie, sociale infrastructuur (huizen of ziekenhuizen), uitrol van nieuwe technologieën en systemen die het gebruik van hulpbronnen en energie verminderen of de verdere groei van kmo's, kan schaars zijn. Zoals de financiële crisis heeft getoond, kan het aanvullen van de bancaire financiering met een grotere verscheidenheid van financieringsbronnen die de kapitaalmarkten beter mobiliseren, helpen bij het aanpakken van financieringstekorten. ELTIF's kunnen in dit opzicht een cruciale rol spelen. Bij bepaalde projecten kan aldus, met name met behulp van innovatieve financiële instrumenten, een aanvulling worden gegeven op de financiering door de overheid, die door de schuldencrisis steeds kariger is geworden.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Bij het ontbreken van een verordening waarbij regels betreffende ELTIF's worden vastgesteld, is het mogelijk dat op nationaal niveau divergerende maatregelen worden genomen die waarschijnlijk concurrentieverstoringen zullen veroorzaken welke resulteren uit verschillen in investeringsbeschermende maatregelen. Divergerende vereisten betreffende portefeuillesamenstelling, -diversificatie en in aanmerking komende activa, met name het investeren in grondstoffen, creëren belemmeringen voor de grensoverschrijdende verhandeling van fondsen die zich toespitsen op niet-beursgenoteerde ondernemingen en reële activa omdat de beleggers niet gemakkelijk het uiteenlopende beleggingsaanbod kunnen vergelijken. Divergente nationale vereisten leiden eveneens tot verschillende niveaus van beleggersbescherming. Voorts leiden verschillende nationale vereisten betreffende investeringstechnieken, zoals toegelaten leenniveaus, gebruik van afgeleide financiële instrumenten, regels voor shortsellen of effectenfinancieringstransacties tot discrepanties in het niveau van beleggersbescherming. Bovendien belemmeren verschillende vereisten betreffende terugbetaal- en/of aanhoudperiodes de grensoverschrijdende verkoop van fondsen die in niet-beursgenoteerde activa investeren. Die divergenties kunnen het vertrouwen van de beleggers ondermijnen die overwegen in dergelijke fondsen te beleggen en kunnen de ruimte voor beleggers om effectief tussen diverse langetermijninvesteringsmogelijkheden te kiezen, verminderen. Artikel 114 van het Verdrag, zoals dit door de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt geïnterpreteerd, is derhalve de passende rechtsgrondslag voor deze verordening.

(6) Bij het ontbreken van een verordening waarbij regels betreffende ELTIF's worden vastgesteld, is het mogelijk dat op nationaal niveau divergerende maatregelen worden genomen die waarschijnlijk concurrentieverstoringen zullen veroorzaken welke resulteren uit verschillen in investeringsbeschermende maatregelen. Divergerende vereisten betreffende portefeuillesamenstelling, -diversificatie en in aanmerking komende activa, met name het investeren in grondstoffen, creëren belemmeringen voor de grensoverschrijdende verhandeling van fondsen die zich toespitsen op niet-beursgenoteerde ondernemingen en reële activa omdat de beleggers niet gemakkelijk het uiteenlopende beleggingsaanbod kunnen vergelijken. Divergente nationale vereisten leiden eveneens tot verschillende niveaus van beleggersbescherming. Voorts leiden verschillende nationale vereisten betreffende investeringstechnieken, zoals toegelaten leenniveaus, gebruik van afgeleide financiële instrumenten, regels voor shortsellen of effectenfinancieringstransacties tot discrepanties in het niveau van beleggersbescherming. Bovendien belemmeren verschillende vereisten betreffende terugbetaal- en/of aanhoudperiodes de grensoverschrijdende verkoop van fondsen die in niet-beursgenoteerde activa investeren. Die divergenties vergroten de rechtsonzekerheid en kunnen het vertrouwen van de beleggers ondermijnen die overwegen in dergelijke fondsen te beleggen en kunnen de ruimte voor beleggers om effectief tussen diverse langetermijninvesteringsmogelijkheden te kiezen, verminderen. Het is dus zaak dat de lidstaten geen aanvullende eisen kunnen stellen op het terrein dat onder deze verordening valt, en dat artikel 114 van het Verdrag, zoals dit door de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt geïnterpreteerd, derhalve als passende rechtsgrondslag voor deze verordening wordt gebruikt.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Langetermijninvestering is een ruim begrip. In aanmerking komende activa vereisen niet noodzakelijk dat de ELTIF-beheerder deze op lange termijn aanhoudt, maar zijn over het algemeen illiquide en vereisen dat men zich gedurende bepaalde tijd vastlegt; voorts hebben zij een economische profiel met een langetermijnkarakter. In aanmerking komende investeringsactiva zijn niet-verhandelbare effecten en hebben dus geen toegang tot de liquiditeit van secundaire markten. Zij vereisen vaak dat men zich gedurende een bepaalde termijn vastlegt, waardoor hun verhandelbaarheid beperkt is. De economische cyclus van de door ELTIF's beoogde investering heeft hoofdzakelijk een langetermijnkarakter wegens de grote kapitaaltoezeggingen en de tijd die nodig is om opbrengsten te geven. Dergelijke activa zijn dan ook niet geschikt voor investeringen met terugbetalingsrechten.

(16) Langetermijninvestering is een ruim begrip. In aanmerking komende activa vereisen niet noodzakelijk dat de ELTIF-beheerder deze op lange termijn aanhoudt, maar zijn over het algemeen illiquide en vereisen dat men zich gedurende bepaalde tijd vastlegt; voorts hebben zij een economische profiel met een langetermijnkarakter. In aanmerking komende investeringsactiva zijn niet-verhandelbare effecten en hebben dus geen toegang tot de liquiditeit van secundaire markten. Zij vereisen vaak dat men zich gedurende een bepaalde termijn vastlegt, waardoor hun verhandelbaarheid beperkt is. De economische cyclus van de door ELTIF's beoogde investering heeft hoofdzakelijk een langetermijnkarakter wegens de grote kapitaaltoezeggingen en de tijd die nodig is om opbrengsten te geven. Dergelijke activa zijn dan ook niet geschikt voor investeringen met terugbetalingsrechten. Als blijkt dat de duur van een ELTIF niet langer past bij de levenscyclus van de activa of de winstgevendheid van de betrokken projecten, moet de beheerder kunnen besluiten tot verlenging of verkorting van de levenscyclus van het ELTIF.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Niettegenstaande het feit dat ELTIF's geen rechten op terugbetaling vóór het einde van de duur van het ELTIF verlenen, mag niets eraan in de weg staan dat een ELTIF tracht voor de betrokken aandelen of rechten van deelneming toelating te verkrijgen tot een reglementeerde markt als gedefinieerd in artikel 4, lid 14, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten10, op een multilaterale handelsfaciliteit als gedefinieerd in artikel 4, lid 15, van Richtlijn 2004/39/EG of op een georganiseerde handelsfaciliteit als gedefinieerd in punt (…) van Verordening (…), waardoor beleggers de kans krijgen hun rechten van deelneming of aandelen vóór het einde van de duur van het ELTIF te verkopen. Het reglement of de statuten van een ELTIF mogen er bijgevolg niet aan in de weg staan dat rechten van deelneming of aandelen worden toegelaten tot of verhandeld op gereglementeerde markten, of dat beleggers hun aandelen of rechten van deelneming vrij overdragen aan derden welke die aandelen of rechten van deelneming wensen te kopen.

(32) Niettegenstaande het feit dat ELTIF's geen rechten op terugbetaling vóór het einde van de duur van het ELTIF verlenen, mag niets eraan in de weg staan dat een ELTIF tracht voor de betrokken aandelen of rechten van deelneming toelating te verkrijgen tot een reglementeerde markt als gedefinieerd in artikel 4, lid 14, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten10, op een multilaterale handelsfaciliteit als gedefinieerd in artikel 4, lid 15, van Richtlijn 2004/39/EG of op een georganiseerde handelsfaciliteit als gedefinieerd in punt (…) van Verordening (…), waardoor beleggers de kans krijgen hun rechten van deelneming of aandelen vóór het einde van de duur van het ELTIF te verkopen. Het reglement of de statuten van een ELTIF mogen er bijgevolg niet aan in de weg staan dat rechten van deelneming of aandelen worden toegelaten tot of verhandeld op gereglementeerde markten, of dat beleggers hun aandelen of rechten van deelneming vrij overdragen aan derden welke die aandelen of rechten van deelneming wensen te kopen. Wel is het zaak de activiteiten waarmee ELTIF's zich op de markt kunnen bezighouden in te perken en met name deelneming in derivaten te verbieden.

__________________

__________________

10 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

10 PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) Gezien de specifieke kenmerken van ELTIF's alsook de beoogde niet-professionele en professionele beleggers is het belangrijk dat solide transparantievereisten worden ingevoerd waardoor toekomstige beleggers met kennis van zaken kunnen oordelen over en volledig op de hoogte zijn van de betrokken risico's. Naast de transparantievereisten die vervat zijn in Richtlijn 2011/61/EU moeten ELTIF's een prospectus publiceren dat alle informatie moet bevatten die door instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Raad en de Commissie openbaar moet worden gemaakt. Voor de verhandeling van een ELTIF aan niet-professionele beleggers moet een essentiële-informatiedocument (KID) overeenkomstig Verordening nr. […] van […] van het Europees Parlement en de Raad worden gepubliceerd. Voorts moet in alle verhandelingsdocumenten expliciet de aandacht op het risicoprofiel van het ELTIF worden gevestigd.

(35) Gezien de specifieke kenmerken van ELTIF's alsook de beoogde niet-professionele en professionele beleggers is het belangrijk dat solide transparantievereisten worden ingevoerd waardoor toekomstige beleggers met kennis van zaken kunnen oordelen over en volledig op de hoogte zijn van de betrokken risico's. Naast de transparantievereisten die vervat zijn in Richtlijn 2011/61/EU moeten ELTIF's een prospectus publiceren dat alle informatie moet bevatten die door instellingen voor collectieve belegging van het closed-end-type overeenkomstig Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Raad en de Commissie openbaar moet worden gemaakt. Voor de verhandeling van een ELTIF aan niet-professionele beleggers moet een essentiële-informatiedocument (KID) overeenkomstig Verordening nr. […] van […] van het Europees Parlement en de Raad worden gepubliceerd. Voorts moet in alle verhandelingsdocumenten expliciet de aandacht op het risicoprofiel van het ELTIF worden gevestigd en moet melding worden gemaakt van participaties in instrumenten waar begrotingsmiddelen van de EU bij betrokken zijn.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) De ESMA moet ten aanzien van deze verordening alle uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU verleende bevoegdheden kunnen uitoefenen.

(38) De ESMA moet ten aanzien van deze verordening alle uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU verleende bevoegdheden kunnen uitoefenen en moet worden voorzien van alle middelen die hiervoor nodig zijn, in het bijzonder personele middelen.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) De nieuwe uniforme regels betreffende ELTIF's eerbiedigen de grondrechten en zijn in overeenstemming met de beginselen die met name bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, en inzonderheid de consumentenbescherming, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht en de bescherming van persoonsgegevens. De nieuwe uniforme regels betreffende ELTIF's moeten overeenkomstig die rechten en beginselen worden toegepast,

(42) De nieuwe uniforme regels betreffende ELTIF's eerbiedigen de grondrechten en zijn in overeenstemming met de beginselen die met name bij het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, en inzonderheid de toegang tot diensten van algemeen economisch belang, de consumentenbescherming, de vrijheid van ondernemerschap, het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht en de bescherming van persoonsgegevens. De nieuwe uniforme regels betreffende ELTIF's moeten overeenkomstig die rechten en beginselen worden toegepast,

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) De EU-abi-beheerder de documentatie waarvan sprake in artikel 4, lid 2, niet heeft verstrekt.

(d) De EU-abi-beheerder de documentatie waarvan sprake in artikel 4, lid 2, niet heeft verstrekt en geen verduidelijking of informatie heeft verstrekt waar uit hoofde van dat lid om is verzocht.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) zij is opgericht in een lidstaat of in een derde land mits het derde land:

(c) zij is opgericht in een lidstaat of in een derde land mits de lidstaat of het derde land:

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – letter c – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(ii bis) geen land is dat: geen of nominale belastingen heft, gekenmerkt wordt door een gebrek aan daadwerkelijke informatie-uitwisseling met buitenlandse belastingautoriteiten of een gebrek aan transparantie van de wettelijke, justitiële of bestuursrechtelijke bepalingen, geen verplichting inzake een substantiële lokale aanwezigheid kent of zichzelf aanprijst als offshore financieel centrum.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De duur van het ELTIF is voldoende lang om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken, gemeten naar het illiquiditeitsprofiel en de economische levenscyclus van het activum en de aangegeven investeringsdoelstelling van het ELTIF.

2. De duur van het ELTIF is voldoende lang om de levenscyclus van elk van de afzonderlijke activa van het ELTIF te bestrijken, gemeten naar het illiquiditeitsprofiel en de economische levenscyclus van het activum en de aangegeven investeringsdoelstelling van het ELTIF. Als blijkt dat de duur van een ELTIF niet langer past bij de levenscyclus van de activa of de winstgevendheid van de betrokken projecten, kan de beheerder bij wijze van uitzondering besluiten tot verlenging of verkorting van de levenscyclus van het ELTIF. Hij stelt de beleggers dan binnen redelijke termijn in kennis van de nieuwe datum voor het einde van de duur van het ELTIF.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Beleggers hebben altijd de keuze om in contanten te worden terugbetaald.

4. Beleggers hebben altijd de keuze om in contanten te worden terugbetaald, onder voorbehoud van de eventueel in de verschillende lidstaten geldende beperkingen op betalingen in contanten.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) melding gemaakt van enige participatie in instrumenten waarbij middelen van de EU-begroting zijn betrokken.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De ESMA beschikt over de noodzakelijke bevoegdheden om de taken uit te voeren die haar bij deze verordening worden opgedragen.

1. De ESMA beschikt over de noodzakelijke bevoegdheden en middelen om de taken uit te voeren die haar bij deze verordening worden opgedragen.

PROCEDURE

Titel

Europese langetermijninvesteringsfondsen

Document- en procedurenummers

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

4.7.2013

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

4.7.2013

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Eider Gardiazábal Rubial

11.7.2013

Datum goedkeuring

27.11.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Juozas Imbrasas

 • [1]  P7_TA-PROV(2012)0404, resolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2012 over innovatieve financiële instrumenten in de context van het volgende meerjarige financiële kader (2012/2027(INI))

PROCEDURE

Titel

Europese langetermijninvesteringsfondsen

Document- en procedurenummers

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Datum indiening bij EP

26.6.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

4.7.2013

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Geen advies

       Datum besluit

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Behandeling in de commissie

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Datum goedkeuring

10.3.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

2

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Datum indiening

20.3.2014