Betänkande - A7-0211/2014Betänkande
A7-0211/2014

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

20.3.2014 - (COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou


Förfarande : 2013/0214(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0211/2014

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0462),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0209/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 16 oktober 2013[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från budgetutskottet (A7-0211/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och medlemsstaternas parlament parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG[2]*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om europeiska långsiktiga investeringsfonder

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[3],

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet[4], och

av följande skäl:

(1)      Långsiktig finansiering är ett viktigt verktyg som gör det möjligt att föra in den europeiska ekonomin på vägen mot smart och hållbar tillväxt för alla, i enlighet med Europa 2020-strategin, hög sysselsättning och konkurrenskraft, för att bygga morgondagens ekonomi så att den blir mindre sårbar för systemrisker och mer motståndskraftig. Europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF-fonder) erbjuder finansiering till olika långsiktiga infrastrukturprojekt eller varaktiga icke-börsnoterade eller börsnoterade små och medelstora företag som emitterar egetkapitalinstrument eller skuldinstrument för vilka det inte finns några lätt identifierbara köpare. Genom att finansiera sådana projekt bidrar fonderna till finansieringen av unionens reala ekonomi och genomförandet av dess politik.

(2)      På efterfrågesidan kan ELTIF-fonderna ge en stabil och säker intäktsström för pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser, kommuner och andra enheter som har regelbundna och återkommande utgifter och som eftersträvar långsiktig avkastning inom ramen för en välreglerad struktur. Fonderna ger visserligen mindre likviditet än investeringar i överlåtbara värdepapper, men de kan ge en stabil och säker intäktsström för enskilda investerare som är beroende av ett regelbundet kassaflöde i stil med det som fonderna kan tillhandahålla. Fonderna erbjuder också goda möjligheter till realisationsvinster över tiden för sådana investerare som inte erhåller en stadig och säker intäktsström. Det bör vara möjligt att tillåta att en ELTIF-fond minskar sitt kapital proportionellt om den har avyttrat en av sina tillgångar.

(3)      Det kan ofta vara svårt att finna finansiering för projekt som handlar om transportinfrastruktur, hållbar energiproduktion eller hållbar energidistribution, samhällsinfrastruktur (bostäder eller sjukhus), utveckling av ny teknik och nya system som bidrar till minskad användning av resurser och energi, eller som främjar de små och medelstora företagens vidare tillväxt. Finanskrisen har visat att man kan komma åt luckor i finansieringen genom att komplettera bankfinansiering med ett större utbud av finansieringskällor som bättre mobiliserar kapitalmarknaderna. Fonderna kan spela en avgörande roll i detta avseende. För vissa projekt skulle de kunna utnyttja resurser såsom innovativa finansiella instrument för att komplettera den offentliga finansiering som har undergrävts av statsskuldkrisen.

(4)      Med tanke på att investerare kan vara intresserade av att investera i en ELTIF-fond, på att investerare bör ges rätt incitament att investera i dem och på att i synnerhet icke-professionella investerare kanske inte har de resurser som krävs eller en tillräckligt diversifierad portfölj för att binda sitt kapital under en lång period, bör en ELTIF-fond ha möjlighet att erbjuda sina investerare rätt till inlösen. Därför bör en ELTIF-förvaltare ges handlingsutrymme att besluta om att inrätta ELTIF-fonder med eller utan rätt till inlösen i enlighet med ELTIF-fondens investeringsstrategi. När det finns ett system för rätt till inlösen bör dessa rätter och deras egenskaper vara klart och tydligt fastställda och offentliggjorda i ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning. Dessutom visade kommissionens konsekvensanalys att det på nationell nivå finns fall med långsiktiga fonder som strukturerats såsom börsnoterade enheter. Investerare kan på så sätt handla med sina aktier eller andelar i fonden på en andrahandsmarknad. Om andelarna i fonden är börsnoterade kan investerare köpa och sälja fondandelar direkt på börsen, precis som vilket annat noterat värdepapper som helst. Investerare kan också handla på andrahandsmarknaden med aktier eller andelar i fonden som inte är börsnoterade. De kan då överlåta sitt innehav direkt till en annan investerare. Intermediärer som banker och distributörer kan ha en understödjande roll på en sådan andrahandsmarknad. De kan samla in köp- och säljorder och matcha dem mellan sina kunder. Om långsiktiga investeringar verkligen ska vara attraktiva för mindre investerare eller icke-professionella investerare generellt kommer andrahandsmarknader att vara den huvudsakliga plats där man köpa in sig i eller gå ur den långsiktiga fonden. I en rapport tre år efter det att denna förordning har antagits ska det undersökas huruvida denna bestämmelse har uppnått förväntade resultat för ELTIF-distributionen ▌.

(4a)    För att ELTIF-fonder ska bli ett möjligt och attraktivt val för professionella investerare såsom tjänstepensionsinstitut, pensionsfonder och försäkringsbolag, är det viktigt att nödvändiga ändringar görs av kraven på deras lagstiftade kapital, inom ramen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EU för att erbjuda flexibilitet för ELTIF-fonder när det gäller de höga kapitalkraven för investeringar i illikvida tillgångar. Dessutom bör vid behov alla ytterligare nationella regleringsbegränsningar gås igenom noggrant.

(5)      Långsiktiga tillgångsklasser i den mening som avses i denna förordning bör omfatta egetkapital- eller skuldinstrument som emitterats av onoterade och börsnoterade små och medelstora företag när det inte finns några lätt identifierbara köpare av dessa instrument. De bör också omfatta egetkapital- eller skuldinstrument som emitterats av börsnoterade företag med ett börsvärde på högst 1 miljard euro. Denna förordning bör också omfatta reala tillgångar som kräver betydande inledande kapitalutgifter och som producerar återkommande och förutsägbara kassaflöden under sin varaktighet.

(6)      I avsaknad av en förordning med bestämmelser om ELTIF-fonderna skulle sinsemellan avvikande åtgärder kunna vidtas på nationell nivå, vilket sannolikt skulle orsaka snedvridningar av konkurrensen till följd av skillnader i investeringsskyddsåtgärder. Skillnader i kraven på portföljsammansättning, diversifiering och investerbara tillgångar, i synnerhet investeringar i råvaror, skapar hinder för gränsöverskridande marknadsföring av fonder som inriktar sig på onoterade företag och fasta tillgångar, eftersom investerarna har svårt att jämföra de olika investeringserbjudandena. Skillnader mellan nationella krav leder också till olika nivåer av investerarskydd. Dessutom kan olika nationella krav avseende investeringsteknik, t.ex. de tillåtna lånenivåerna, användning av derivatinstrument, regler för blankning eller transaktioner för värdepappersfinansiering leda till skillnader i skyddsnivå för investerare. Slutligen kan skillnader i fråga om kraven avseende inlösen och/eller innehavsperioder hindra gränsöverskridande försäljning av fonder som investerar i onoterade tillgångar. Dessa skillnader kan genom att rättsosäkerheten ökar undergräva förtroendet hos investerare som överväger att investera i sådana fonder, och minska utrymmet för investerare att i praktiken välja mellan olika långsiktiga investeringsmöjligheter. Medlemsstaterna bör därför inte kunna lägga till ytterligare krav på det område som regleras av denna förordning och den lämpliga rättsliga grunden för denna förordning bör vara artikel 114 i fördraget, i dess tolkning enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis.

(7)      Det behövs enhetliga regler i hela unionen för att garantera att fonderna får en enhetlig och stabil produktprofil i hela unionen. För att säkerställa en väl fungerande inre marknad och en hög skyddsnivå för investerare är det nödvändigt att fastställa enhetliga bestämmelser för ELTIF-fondernas drift, särskilt i fråga om portföljsammansättning och vilka investeringsinstrument som får användas för att åstadkomma exponering mot långsiktiga tillgångar såsom egetkapital- och skuldinstrument som emitterats av börsnoterade små och medelstora företag och av onoterade företag, samt fasta tillgångar. Det behövs också enhetliga regler för en ELTIF-fonds portfölj för att säkerställa att ELTIF-fonder som syftar till att generera regelbunden inkomst upprätthåller en diversifierad portfölj av tillgångar som är lämpad att garantera ett jämnt kassaflöde. Dessutom krävs det samordning mellan medlemsstaternas skattesystem för att säkerställa lika spelregler när det gäller attraktionskraft för investerare, och konvergens av nationell politik behövs för att skapa lika villkor för investeringsklimatet så att obalanserna mellan medlemsstaterna rättas till.

(8)      Det är viktigt att säkerställa att definitionen av ELTIF-fondernas drift, särskilt vad gäller portföljsammansättning och tillåtna investeringsinstrument, blir direkt tillämplig på ELTIF-förvaltare, och därför bör dessa nya regler antas i form av en förordning. Detta skulle också garantera enhetliga villkor för användning av beteckningen ELTIF, genom att förebygga skillnader mellan nationella krav. ELTIF-förvaltarna bör följa samma regler i hela unionen, också för att öka investerarnas förtroende för ELTIF-fonder och säkerställa beteckningens trovärdighet på lång sikt. Samtidigt kan man, genom enhetliga regler, göra de rättsliga krav som är tillämpliga på ELTIF-fonderna mindre komplexa. Genom enhetliga regler sänks dessutom förvaltarnas kostnader för att följa olika nationella bestämmelser om fonder som investerar i börsnoterade små och medelstora företag och onoterade långsiktiga tillgångar och jämförbara reala tillgångsklasser. Detta gäller särskilt för förvaltare som vill anskaffa kapital över gränserna. Det bidrar också till att eliminera snedvridning av konkurrensen.

(9)      De nya ELTIF-reglerna är nära knutna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU[5], eftersom det direktivet utgör den rättsliga grunden för förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) i unionen. Per definition är ELTIF-fonder EU-baserade AIF-fonder som förvaltas av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som är auktoriserade i enlighet med direktiv 2011/61/EU.

(10)    I direktiv 2011/61/EU föreskrivs också bestämmelser i tredjeland i olika steg för icke EU-baserade AIF-förvaltare och icke EU-baserade AIF-fonder, men ELTIF-reglerna har en mer begränsad omfattning för att betona dessa nya långsiktiga investeringsprodukters europeiska dimension. Följaktligen bör endast en EU-baserad AIF-fond enligt definitionen i direktiv 2011/61/EU komma ifråga för att bli godkänd som ELTIF-fond, och endast om de förvaltas av EU-baserade AIF-förvaltare som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2011/61/EU. Investerare från tredjeländer bör dock också uppmuntras att investera i ELTIF-fonder med tanke på det värdefulla kapital de kan bidra med för projekt i unionen.

(11)    De nya regler som gäller ELTIF-fonderna bör baseras på befintliga rättsliga ramar som upprättats genom direktiv 2011/61/EU och de rättsakter som antagits för dess tillämpning. Därför bör produktbestämmelserna för ELTIF-fonder tillämpas utöver de regler som fastställs i den befintliga EU-lagstiftningen. I synnerhet bör de förvaltnings- och marknadsföringsbestämmelser som föreskrivs i direktiv 2011/61/EU tillämpas på ELTIF-fonderna. Likaså bör bestämmelserna om gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster och fri etableringsrätt enligt direktiv 2011/61/EU också tillämpas på ELTIF-fondernas gränsöverskridande verksamhet. Dessa bör därför kompletteras med särskilda regler för gränsöverskridande marknadsföring av fonderna till både professionella och icke-professionella investerare inom hela unionen.

(12)    Enhetliga regler bör gälla för alla EU-baserade AIF-fonder som vill marknadsföra sig som ELTIF-fonder. EU-baserade AIF-fonder som inte vill marknadsföra sig som ELTIF-fonder bör inte vara bundna av dessa regler, men därmed också avstå från att utnyttja de fördelar som denna beteckning medför. Å andra sidan skulle företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS-fonder/fondföretag) och icke EU-baserade AIF-fonder inte ha rätt att marknadsföra sig som ELTIF-fonder.

(13)    För att garantera att ELTIF-fonder efterlever de harmoniserade regler som styr deras verksamhet är det nödvändigt att kräva att de godkänns av behöriga myndigheter. De harmoniserade tillstånds- och kontrollförfarandena för AIF-förvaltare enligt direktiv 2011/61/EU bör därför kompletteras med ett särskilt godkännandeförfarande för ELTIF-fonder. Förfaranden bör fastställas för att garantera att endast EU-baserade AIF-förvaltare som auktoriserats i enlighet med direktiv 2011/61/EU och som klarar av att förvalta ELTIF-fonder tillåts göra så. Alla lämpliga åtgärder bör vidtas för att se till att ELTIF-fonderna kan efterleva de harmoniserade regler som styr verksamheten inom dessa fonder.

(14)    Eftersom EU-baserade AIF-fonder kan ha olika rättsliga former som inte nödvändigtvis ger dem status som juridisk person, bör de bestämmelser som ålägger ELTIF-fonder att vidta åtgärder avse ELTIF-förvaltaren i de fall där en ELTIF-fond är etablerad som en EU-baserad AIF-fond som inte kan agera självständigt, eftersom den inte är en egen juridisk person.

(15)    För att säkerställa att ELTIF-fonder inriktar sig på långsiktiga investeringar och bidrar till att finansiera en hållbar ekonomisk tillväxt i EU, bör det i bestämmelserna om ELTIF-portföljerna krävas en tydlig identifiering av de kategorier av tillgångar som kan komma i fråga för ELTIF-fondernas investeringar, och av villkoren för detta. En ELTIF-fond bör investera minst 70 % av sitt kapital i investerbara tillgångar och minst 60 % av sitt kapital i värdepapper som har emitterats av ett godkänt portföljföretag med säte i unionen. För att garantera ELTIF-fondernas integritet är det är också önskvärt att förbjuda en ELTIF-fond att ägna sig åt vissa finansiella transaktioner som kan påverka dess investeringsstrategi och mål till följd av ytterligare risker utöver dem som kan förväntas för en fond med inriktning på långsiktiga investeringar. För att säkerställa en tydlig inriktning på långsiktiga investeringar, som kan vara till nytta för icke-professionella investerare som inte är bekanta med mindre konventionella investeringsstrategier, bör en ELTIF-fond inte tillåtas investera i finansiella derivatinstrument i annat syfte än för att gardera sig mot de inneboende riskerna i de egna investeringarna. Med tanke på att råvaror, och de finansiella derivat som ger indirekt exponering mot dessa, är av likvid art, kräver investeringar i råvaror inte några långsiktiga investeraråtaganden, och bör därför uteslutas. Detta resonemang är inte tillämpligt på investeringar i infrastruktur eller råvarurelaterade företag, eller företag vars resultat indirekt är knutna till råvarors avkastning, t.ex. gårdar när det gäller jordbruksvaror, eller kraftverk i fråga om energiprodukter.

(15a)   För att ELTIF-fonderna verkligen ska bidra till en hållbar och smart tillväxt för alla i unionen bör varje ELTIF-fond genomföra en process för att beakta den sociala inverkan av de investerbara tillgångarna, med hänsyn till de miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekterna. I synnerhet bör ELTIF-förvaltaren beakta hur den utvalda tillgången på ett naturligt sätt bidrar till att nå målen med den europeiska modellen för tillväxt, nämligen att främja social infrastruktur, hållbar transport, produktion och distribution av förnybar energi, energieffektivitetsprocesser samt företag som drivs inom sektorer som främjar miljömässiga och sociala lösningar eller som har en stor innovationspotential.

(16)    Definitionen av vad som utgör en långsiktig investering är bred. Utan att nödvändigtvis kräva långsiktiga innehavsperioder för ELTIF-förvaltare är investerbara tillgångar i allmänhet illikvida, kräver åtaganden för en längre tidsperiod och har en långfristig ekonomisk profil. Investerbara tillgångar är ej överförbara värdepapper, och har därför inte tillgång till likviditeten på andrahandsmarknader. De kräver ofta åtaganden med fast tidsfrist, vilket begränsar deras marknadsföringsmöjligheter. Eftersom börsnoterade små och medelstora företag kan drabbas av problem med likviditet och tillträde till andrahandsmarknader, bör dock egetkapital- och skuldinstrument som emitterats av små och medelstora företag inkluderas i ELTIF-fondens investerbara tillgångar eftersom de behöver upprätthålla en stabil aktieägarstruktur. Investerbara tillgångar kan följaktligen vara överförbara värdepapper och därför ha tillgång till likviditeten på andrahandsmarknader. Den ekonomiska investeringscykel som ELTIF-fonder eftersträvar är huvudsakligen av långfristig karaktär, på grund av de stora kapitalåtagandena och den tid som krävs för att producera avkastning. Därför lämpar sig sådana tillgångar inte för investeringar med rätt till inlösen, förutom i särskilda fall och på vissa villkor.

(17)    En ELTIF-fond bör tillåtas att investera i andra tillgångar än investerbara tillgångar, vilket kan vara nödvändigt för att på ett effektivt sätt kunna hantera kassaflödet, men endast i den mån detta är förenligt med ELTIF-fondens långsiktiga investeringsstrategi.

(18)    Godkända investeringstillgångar bör anses inbegripa ägarintressen, såsom eget kapital eller därmed likställt kapital, skuldinstrument i godkända portföljföretag och lån som tillhandahålls dem. De bör också inbegripa innehav i andra fonder som är inriktade på tillgångar såsom investeringar i onoterade företag som emitterar egetkapital- eller skuldinstrument för vilka det inte finns några lätt identifierbara köpare. Även direkta innehav av reala tillgångar bör, om de inte är värdepapperiserade, utgöra en klass av investerbara tillgångar enligt strikta villkor i fråga om anskaffningsvärde och kassaflödesprofil.

(19)    Hybridkapitalinstrument bör anses omfatta en typ av finansieringsinstrument, som är en kombination av eget kapital och lån, där instrumentets avkastning är kopplad till det godkända portföljföretagets vinst eller förlust och där återbetalningen av instrumentet i händelse av obestånd inte är helt garanterad. Till dessa instrument hör en rad finansieringsinstrument som exempelvis efterställda lån, passivt delägande, vinstandelslån, vinstandelsbevis, konvertibler och obligationer med optionsrätt.

(20)    I syfte att återspegla gällande praxis inom branschen bör en ELTIF-fond tillåtas köpa befintliga aktier i ett godkänt portföljföretag från befintliga aktieägare i företaget. I syfte att optimera möjligheterna till kapitalanskaffning bör dessutom investeringar i andra ELTIF-fonder tillåtas. För att förhindra att investeringarna i godkända portföljföretag späds ut bör ELTIF-fonder endast tillåtas att investera i ELTIF-fonder, under förutsättning att dessa ELTIF-fonder inte själva har investerat mer än 10 % av sitt sammanlagda kapital i andra ELTIF-fonder.

(21)    Det är nödvändigt att använda finansiella företag för att på ett effektivt sätt marknadsföra ELTIF-fonder till investerare och för att samla och organisera bidragen från olika investerare, inklusive investeringar av offentlig natur, till infrastrukturprojekt. ELTIF-fonder bör därför tillåtas att investera i investerbara tillgångar med hjälp av finansiella företag, så länge som dessa företag endast sysslar med finansiering av långsiktiga projekt och små och medelstora företags tillväxt.

(22)    Godkända portföljföretag bör omfatta infrastrukturprojekt, investeringar i onoterade företag och börsnoterade små och medelstora företag som söker tillväxtkapital som kan vara lämpliga för långsiktiga investeringsändamål.

(23)    På grund av sin omfattning kräver infrastrukturprojekts stora mängder kapital som måste investeras under en längre tid. Sådana infrastrukturprojekt bör vara offentliga byggnader som t.ex. skolor, sjukhus eller fängelser, samhällsinfrastruktur som sociala bostäder, transportinfrastruktur (t.ex. vägar, kollektivtrafiksystem eller flygplatser), energiinfrastruktur (t.ex. energinät), projekt för klimatanpassning och begränsning av följderna av klimatförändringen, kraftverk eller rörledningar, vattenförvaltningsinfrastruktur såsom vattenförsörjningssystem, avlopps- eller bevattningssystem, kommunikationsinfrastruktur (t.ex. nätverk) samt infrastruktur för avfallshantering som återvinnings- eller insamlingssystem.

(24)    Onoterade företag kan ha svårigheter med att få tillgång till kapitalmarknaderna och med sin finansiering av tillväxt och expansion. Privat finansiering genom kapitalandelar eller lån är vanliga sätt att skaffa finansiering. Eftersom sådana instrument till sin natur är långsiktiga investeringar, behöver de ”tålmodigt” kapital, som kan tillhandahållas av ELTIF-fonder. Börsnoterade små och medelstora företag har dessutom ofta stora svårigheter att anskaffa långsiktig finansiering och ELTIF-fonder kan vara en värdefull alternativ finansieringskälla.

(25)    Investeringar i infrastruktur kräver ”tålmodigt” kapital på grund av att det saknas likvida andrahandsmarknader. Investeringsfonder utgör en viktig finansieringskälla för tillgångar som kräver stora investeringar. För sådana tillgångar krävs det ofta kapitalsammanslagning för att uppnå den önskade finansieringsnivån. Sådana investeringar kräver lång tid på grund av sina generellt långa ekonomiska cykler. Det tar vanligtvis flera år innan investeringar i stora reala tillgångar är amorterade. För att underlätta utvecklingen av sådana stora tillgångar bör ELTIF-fonder kunna investera direkt i infrastruktur med ett värde av mer än 10 miljoner euro som ger förutsägbara och återkommande kassaflöden under sin varaktighet. Därför är det nödvändigt att behandla direkta innehav i infrastruktur i godkända portföljföretag på samma sätt.

(26)    Om förvaltare innehar en andel i ett portföljföretag finns det en risk att de sätter sina egna intressen före de investerares intressen som har insatser i fonden. För att undvika en sådan intressekonflikt bör ELTIF-fonden endast investera i tillgångar som saknar all koppling till förvaltaren för att säkerställa god bolagsstyrning, såvida de inte investerar i andelar eller tillgångar som förvaltas av ELTIF-förvaltaren och som är investerbara enligt denna förordning.

(27)    För att ge ELTIF-förvaltare en viss grad av flexibilitet vid investering av sina fonder bör handel med andra tillgångar än långsiktiga investeringar tillåtas upp till ett högsta tröskelvärde på 30 % av deras kapital.

(28)    För att begränsa risktagande från ELTIF-fonder är det viktigt att minska motpartsriskerna genom att låta ELTIF-portföljen omfattas av klara diversifieringskrav. Alla OTC-derivat bör omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 […][6].

(29)    För att förhindra att ELTIF-fonder utövar betydande inflytande över förvaltningen av en annan ELTIF-fond eller en emittent är det nödvändigt att undvika överdriven koncentration från en ELTIF-fond i en och samma investering.

(30)    För att göra det möjligt för ELTIF-förvaltare att anskaffa ytterligare kapital under fondens livstid bör de få låna medel på upp till 40 % av fondens kapital. Detta bör användas för att alstra ytterligare avkastning för investerarna. I syfte att undanröja risken för valutaobalanser bör ELTIF-fonder bara låna upp i den valuta i vilken förvaltaren räknar med att förvärva tillgången.

(31)    På grund av att investeringar i ELTIF-fonder är av långsiktig och illikvid natur bör förvaltarna ha tillräcklig tid för att tillämpa investeringsbegränsningarna. Den tid som behövs för att införa dessa begränsningar bör ta hänsyn till investeringarnas särdrag och egenskaper, men bör inte vara längre än fem år.

(31a)  Under exceptionella omständigheter som specificeras i bolagsordningen bör dock ELTIF-fondernas livscykel kunna förlängas eller förkortas för att möjliggöra mer flexibilitet då till exempel ett projekt fullbordas senare eller tidigare än beräknat, så att den blir förenlig med dess långsiktiga investeringsstrategi.

(31b)  Europeiska investeringsbanken (EIB) bör, med tanke på dess expertkunskap inom finansiering av unionens infrastruktur, tillsammans med andra liknande nationella institutioner, aktivt samarbeta med ELTIF-förvaltarna och deras investerare, framför allt icke-professionella investerare, som kanske inte har relevant erfarenhet. EIB:s initiativ om projektobligationer och liknande initiativ, t.ex. Fonden för ett sammanlänkat Europa, bör dessutom vara direkt knutna till ELTIF-fonderna, och EIB bör ansvara för risktagande och tillhandahålla garantier för att minska de risker som denna typ av investeringar medför och uppmuntra investerarna att betrakta ELTIF-fonder som säkra investeringsverktyg.

(32)    ▌ Inget bör hindra en ELTIF-fond från att försöka få dessa aktier eller andelar noterade på en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU [nya MiFID][7], på en multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.22 i direktiv 2014/…/EU [nya MiFID], eller på en OTF-plattform enligt definitionen i artikel 4.23 i direktiv 2014/…/EU [nya MiFID], för att ge investerare möjlighet att sälja sina andelar eller aktier före utgången av fondens livslängd. Fondbestämmelser eller bolagsordningar för ELTIF-fonder bör därför inte hindra andelar eller aktier från att tas upp eller handlas på reglerade marknader, och bör inte heller förhindra att investerare fritt överför sina aktier eller andelar till tredje parter som vill köpa aktierna eller andelarna. Handel på andrahandsmarknader kan emellertid, enligt vad de erfarenheter som gjorts på nationella marknader hittills visar, fungera på vissa marknader, medan den på andra kan medföra höga premier eller betydande rabatter på de andelar eller aktier i ELTIF-fonder som är noterade eller handlas på reglerade marknader, vilket i praktiken skulle hindra investerare från att välja detta alternativ. Därför är denna möjlighet inte tillräcklig för att ersätta alternativet med en mer regelbunden inlösen.

(33)    För att investerare faktiskt ska kunna lösa in sina andelar eller aktier när fonden upphör att existera bör förvaltaren börja sälja ELTIF-fondens portfölj i god tid för att garantera att värdet realiseras korrekt. Vid fastställandet av en ordnad avvecklingsplan för värdepappersinnehav bör ELTIF-förvaltarna beakta investeringarna olika löptidsprofiler och den tid som krävs för att hitta en köpare för de tillgångar i vilka ELTIF-fonden har investerat. Eftersom det skulle vara praktiskt omöjligt att upprätthålla begränsningar av investeringar under denna avvecklingsperiod bör de upphöra att gälla när avvecklingsperioden inleds.

(34)    De tillgångar i vilka ELTIF-fonder investerar kan noteras på en reglerad marknad under fondens livslängd. I sådana fall skulle tillgången inte längre uppfylla kravet på att vara onoterat i denna förordning. För att göra det möjligt för fondförvaltare att på ett ordnat sätt dra sig tillbaka från en sådan tillgång skulle sådana tillgångar i upp till tre år kunna fortsätta att räknas med i de 70 % som gäller för investerbara tillgångar.

(35)    Med tanke på ELTIF-fonders specifika särdrag och de professionella och icke-professionella investerare som utgör fondernas målgrupp är det viktigt att införa robusta transparenskrav som ger presumtiva investerare att fatta väl underbyggda beslut och vara fullt medvetna om riskerna. Utöver transparenskraven i direktiv 2011/61/EU bör ELTIF-fonder offentliggöra ett prospekt vars innehåll under alla omständigheter bör innehålla alla upplysningar som ska lämnas av företag för kollektiva investeringar av sluten typ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG[8] och kommissionens förordning (EG) nr 809/2004[9]. För marknadsföring av en ELTIF-fond till icke-professionella investerare bör det vara obligatoriskt att offentliggöra ett faktablad (basfakta för investerare) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/…[10] [PRIPS]. Dessutom bör reklammaterial uttryckligen framhäva ELTIF-fondens riskprofil och ange alla innehav av instrument som involverar EU:s budgetmedel.

(36)    Eftersom ELTIF-fonder är inriktade både på professionella och icke-professionella investerare i unionen måste vissa krav läggas till de marknadsföringskrav som anges i direktiv 2011/61/EU för att säkerställa en lämplig nivå av investerarskydd, särskilt för icke-professionella investerare. Således bör faciliteter tillhandahållas för att teckna, gör utbetalningar till aktie- eller andelsägare, återköpa eller inlösa andelar eller aktier och tillgängliggöra den information som ELTIF-fonder och deras förvaltare är skyldiga att tillhandahålla. För att se till att icke-professionella investerare inte missgynnas i förhållande till erfarna professionella investerare bör vissa garantier införas om ELTIF-fonder marknadsförs till icke-professionella investerare.

(37)    ELTIF-fondernas behöriga myndighet bör kontrollera om ELTIF-fonderna är i stånd att fortlöpande efterleva denna förordning. Eftersom de behöriga myndigheterna redan har omfattande befogenheter enligt direktiv 2011/61/EU måste dessa befogenheter utvidgas så att de kan utövas genom hänvisning till de nya gemensamma reglerna för ELTIF-fonder.

(38)    Esma bör med avseende på denna förordning kunna utöva alla de befogenheter som den ålagts enligt direktiv 2011/61/EU och bör ges alla resurser som behövs i detta avseende, särskilt personalresurser.

(39)    Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010[11] bör spela en central roll vid tillämpningen av de regler som gäller för ELTIF-fonder genom att se till att nationella behöriga myndigheter tillämpar unionens regler på ett enhetligt sätt. Som ett organ med mycket specialiserade expertkunskaper om värdepapper och värdepappersmarknader är det lämpligt och ändamålsenligt att Esma anförtros utarbetandet av förslag till tekniska standarder för tillsyn som inte inbegriper strategiska ställningstaganden, för överlämnande till kommissionen, när det gäller de omständigheter under vilka ELTIF-fonders livstid är tillräckligt lång för att täcka livscykeln för var och en av ELTIF-fondens enskilda tillgångar, tidsplanen för ordnat avyttrande av fondens tillgångar, definitioner, beräkningsmetoder och presentation av kostnadsupplysningar samt vad som kännetecknar de faciliteter som ELTIF-fonder ska skapa i varje medlemsstat där de vill marknadsföra andelar eller aktier.

(39a)  Att erbjuda skatteincitament på nationell nivå för långsiktiga investeringar via ELTIF-fonder kan spela en viktig roll för att styra idag tillgängliga resurser till finansieringen av långsiktiga projekt i unionen, med särskilt fokus på projekt som innebär fördelar för samhället och miljön. Därför bör det prövas huruvida projektobligationer också bör anses vara en investerbar tillgång, i syfte att säkerställa stordriftsfördelar och uppmuntra synergieffekter mellan unionens investeringsverktyg. Medlemsstater som känner av följderna av den finanspolitiska anpassningen uppmuntras att erbjuda statsgarantier och gynnsam beskattning såsom skatteavdrag för investerare som har innehav i ELTIF-fonder. Medlemsstaterna bör vidta alla de lagstiftningsåtgärder och institutionella åtgärder som krävs för att se till att denna förordning genomförs.

(39b)  Medlemsstaterna, liksom regionala och lokala myndigheter, har ett betydande ansvar för att effektivt främja och marknadsföra ELTIF-fonder till investerare och för att ge specifik information till medborgare och konsumenter om fördelarna med detta nya regelverk.

(39c)   Det är mycket viktigt att uppmuntra ett antal semi-professionella investerare i unionen, såsom medelstora pensionsfonder, försäkringsbolag, kommuner, kyrkor, välgörenhetsorganisationer och stiftelser, som har tillräckligt med kapital och viss sakkunskap, att investera i ELTIF-fonder.

(40)    De nya gemensamma bestämmelserna för ELTIF-fonder bör överensstämma med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG [...][12] och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 [...][13].

(40a)  En ELTIF-fond bör inte investera i en investerbar investeringstillgång i vilken förvaltaren har eller förvärvar ett direkt eller indirekt intresse, annat än genom att inneha andelar eller aktier i den ELTIF-fond som denne förvaltar. Garantier bör också finnas för att undvika praxis som snedvrider konkurrensen och skapar inträdeshinder.

(41)    Eftersom denna förordnings syften (nämligen att sörja för enhetliga krav avseende ELTIF-fonders investeringar och driftsvillkor i hela unionen, samtidigt som man tar full hänsyn till behovet av att väga ELTIF-fonders säkerhet och tillförlitlighet mot behovet av en effektivt fungerande marknad för långsiktig finansiering samt kostnaderna för de olika intressenterna) inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av deras omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(42)    De nya enhetliga reglerna om ELTIF-fonder respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och i synnerhet tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, konsumentskydd, näringsfrihet, rätten till rättsmedel och till en rättvis rättegång och skydd av personuppgifter. Det nya enhetliga reglerna för ELTIF-fonder bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel IAllmänna bestämmelser

Artikel 1Syfte

och mål

1.          Genom denna förordning fastställs enhetliga regler om godkännande, investeringsstrategi och driftsvillkor för EU:s alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) som marknadsförs i unionen som Europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF-fonder).

1a.      Syftet med denna förordning är uppbringa och kanalisera kapital till realekonomin, i linje med målen om en smart och hållbar tillväxt för alla.

2.          Medlemsstaterna får inte lägga till några ytterligare krav inom det område som omfattas av denna förordning.

Artikel 2Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

(1) kapital: sammanlagt kapital och utfäst ej infordrat kapital, beräknat på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag av alla avgifter och andra kostnader som investerarna står för direkt eller indirekt.

(1a)     icke-professionell investerare: en investerare som inte är en professionell kund i enlighet med avsnitt 1 i bilaga II till direktiv …/…/EU [nya MiFID].

(1b)     professionell investerare: en investerare som är en professionell kund i enlighet med avsnitt I i bilaga II till direktiv .../.../EU [nya MiFID] eller en investerare som begär att få bli behandlad som professionell investerare enligt det direktivet.

(1c)     semi-professionell investerare: en icke-professionell investerare som åtar sig att investera minst 100 000 euro och som avger en skriftlig förklaring separat från det avtal vilket ska ingås med avseende på investeringsåtagandet och som visar att denne är medveten om de risker som är förenade med det planerade åtagandet eller den planerade investeringen.

(2) eget kapital: ägarandel i ett företag i form av aktier eller andra former av andelar i det godkända portföljföretagets kapital som emitterats till investerarna.

(3) hybridkapital: varje typ av finansieringsinstrument där avkastningen på instrumentet är kopplat till resultatet i det godkända portföljföretaget och där återbetalningen av instrumentet vid betalningsinställelse inte är helt garanterad.

(4) finansiellt företag avser något av följande:

(a)  Ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013[14],

(b)  Ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

(c)  Ett försäkringsföretag enligt definitionen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG[15].

(d)  Ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i förordning (EU) nr 575/2013.

(e)  Ett holdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionen i artikel 4.1.22 i förordning (EU) nr 575/2013.

(4a)       professionell ELTIF-fond: en europeisk långsiktig investeringsfond som enbart får marknadsföras till professionella och semi-professionella investerare.

(4b)       EU-baserad AIF-fond: en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 k i direktiv 2011/61/EU.

(4c)       EU-baserad AIF-förvaltare: en förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 l i direktiv 2011/61/EU.

(5) ELITF-fondens behöriga myndighet: den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för EU:s alternativa investeringsfonder enligt definitionen i artikel 4.1 p i direktiv 2011/61/EU.

(6) ELTIF-fondens hemmedlemsstat: den medlemsstat där ELTIF-fonden är godkänd.

           ELTIF-förvaltarens behöriga myndighet: den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för den EU-baserade AIF-förvaltaren enligt definitionen i artikel 4.1 q i direktiv 2011/61/EU.

(6a)     repa: ett återköpsavtal där en av parterna överför värdepapper eller någon annan äganderätt i samband med ett värdepapper till en motpart, med förbehållet att köpa tillbaka dem till ett angivet pris på ett framtida datum eller ett datum som ska bestämmas.

(6b)     blankning: försäljning av tillgångar utan täckning.

(6c)     icke-professionell ELTIF-fond: en ELTIF-fond där en del av investerarna är icke-professionella.

(6d)     värdepappersutlåning och värdepapperslån: en transaktion där ett institut eller dess motpart överför värdepapper på villkor att låntagaren återlämnar likvärdiga värdepapper vid någon framtida tidpunkt eller vid anfordran från den som gör överföringen; den transaktionen innebär värdepappersutlåning för den som överför värdepapperen och värdepapperslån för den som mottar värdepapperen.

(6e)     infrastruktur: sådana grundläggande fysiska och immateriella organisationsstrukturer och faciliteter som krävs för att driva en organisation eller ett företag.

Artikel 3Godkännande och användning av beteckning

1.          Bara EU-baserade AIF-fonder ska vara berättigade att ansöka om och beviljas tillstånd som ELTIF-fond.

2.          En ELTIF-fond får marknadsföras i hela unionen eller i vilken som helst av medlemsstaterna, förutsatt att den har godkänts i enlighet med denna förordning.

Godkännandet av en ELTIF-fond ska gälla i alla medlemsstater.

3.          Ett företag för kollektiva investeringar får bara använda beteckningen ”ELTIF” eller ”europeisk långsiktig investeringsfond” i förhållande till sig självt eller de andelar eller aktier det emitterar när det har godkänts i enlighet med denna förordning.

4.          De behöriga myndigheterna för ELTIF-fonden ska en gång per kvartal informera Esma konfidentiellt om godkännanden som beviljats eller återkallats i enlighet med denna förordning och tillhandahålla alla närmare upplysningar om ELTIF-fondens verksamhet som behövs för att säkerställa efterlevnad med bestämmelserna i denna förordning.

Esma ska föra ett centralt offentligt register med uppgift om varje ELTIF-fond som godkänts enligt denna förordning, dess förvaltare, den information som tillhandahålls i artikel 4 och ELTIF-fondens behöriga myndighet. Registret ska finnas tillgängligt i elektronisk form.

Artikel 4Ansökan om godkännande som ELTIF-fond

1.          En EU-baserad AIF-fond ska ansöka om godkännande som ELTIF-fond från sin behöriga myndighet.

Ansökan om godkännande som en ELTIF-fond ska innehålla följande:

(a)  Fondbestämmelser eller bolagsordning.

(b)  Uppgifter om den föreslagna ELTIF-förvaltarens identitet, dess aktuella och tidigare fondförvaltningsresultat och erfarenheter som är relevanta för långsiktiga investeringar.

(c)  Uppgifter om förvaringsinstitutets identitet.

(d)  En beskrivning av de uppgifter som ska lämnas till investerarna.

(da)  För icke-professionella ELTIF-fonder, en beskrivning av befintliga förfaranden och arrangemang för att hantera klagomål från icke-professionella investerare.

(e)  Andra upplysningar eller handlingar som begärts av ELTIF-fondens behöriga myndighet för att kontrollera överensstämmelsen med kraven i denna förordning.

2.          En EU-baserad AIF-förvaltare som auktoriserats enligt direktiv 2011/61/EU har rätt att förvalta en ELTIF-fond och ska lämna en förenklad ansökan till ELTIF-fondens behöriga myndighet om godkännande att förvalta en ELTIF-fond som har lämnat in en ansökan om godkännande i enlighet med punkt 1. En sådan ansökan om godkännande ska hänvisa till ansökan (inklusive inlämnad dokumentation) och auktorisation enligt direktiv 2011/61/EU.

3.          ELTIF-fonden och den EU-baserade AIF-förvaltaren ska inom [två månader] från det att en fullständig ansökan har lämnats in underrättas om huruvida godkännandet av ELTIF-fonden och tillstånd att förvalta ELTIF-fonden har beviljats.

4.          Alla senare ändringar av de handlingar som avses i punkt 1 ▌ ska omedelbart delges ELTIF-fondens behöriga myndighet.

Artikel 5Villkor för beviljande av godkännande

1.          En ELTIF-fond som ansöker om godkännande ska godkännas enbart om dess behöriga myndighet    

(a) är övertygad om att ELTIF-fonden som ansöker om godkännande kan uppfylla alla krav i den här förordningen och har godkänt fondbestämmelserna eller bolagsordningen och valet av förvaringsinstitut.

(f)  har godkänt en EU-baserad AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet med direktiv 2011/61/EU att förvalta ELTIF-fonden ▌.

(ba)  har fastslagit att den förslagna ELTIF-förvaltaren eller en person som utövar en ledande funktion inom den föreslagna ELTIF-förvaltaren inte tidigare har varit föremål för sanktioner för överträdelser av nationell eller europeisk lagstiftning om fondförvaltning.

1a.        Den behöriga myndigheten ska ge den ansökande ELTIF-fonden ett svar inom [två] månader.

2.          ELTIF-fondens behöriga myndighet får bara avslå ansökan från den EU-baserade AIF-förvaltaren att förvalta ELTIF-fonden om

(a) den EU-baserade AIF-förvaltaren inte följer bestämmelserna i denna förordning,

(g)  den EU-baserade AIF-förvaltaren inte följer bestämmelserna i direktiv 2011/61/EU, vilket fastställs i samarbete med den behöriga myndigheten för ELTIF-förvaltaren i enlighet med denna förordning och de samarbetsarrangemang mellan tillsynsmyndigheter som fastställs i direktiv 2011/61/EU,

(h)  den EU-baserade AIF-förvaltare inte är godkänd av sin behöriga myndighet att förvalta de AIF-fonder som innehåller fonder av den typ som avses i denna förordning, vilket fastställs i samarbete med den behöriga myndigheten för ELTIF-förvaltaren i enlighet med denna förordning,

(i)  den EU-baserade AIF-förvaltaren inte har lämnat den dokumentation som avses i artikel 4.2 eller andra klargöranden eller information som krävs i denna.

Innan ELTIF-fondens behöriga myndighet avslår en ansökan ska den samråda med den behöriga myndigheten för förvaltaren för EU:s alternativa investeringsfonder.

3.          Den behöriga myndigheten får inte godkänna en ELTIF-fond om den ansökande fonden är rättsligt förhindrad från att marknadsföra sina fondandelar eller aktier i sin hemmedlemsstat. Den behöriga myndigheten ska meddela den ansökande ELTIF-fonden skälen till att godkännandet avslås. Avslaget ska gälla i alla medlemsstater.

4.          Godkännandet av en ELTIF-fond får inte omfattas av ett krav på att fonden förvaltas av en förvaltare för EU:s alternativa investeringsfonder som har godkänts i en ELTIF-fonds hemmedlemsstat eller att förvaltaren för EU:s alternativa investeringsfonder utför eller delegerar verksamhet i en ELTIF-fonds hemmedlemsstat.

Artikel 6Gällande bestämmelser och ansvar

1.          En ELTIF-fond ska vid varje tidpunkt uppfylla bestämmelserna i denna förordning.

2.          En ELTIF-fond och en ELTIF-förvaltare ska vid varje tidpunkt uppfylla kraven i direktiv 2011/61/EU.

3.          ELTIF-förvaltaren ska vara ansvarig för att bestämmelserna i denna förordning efterlevs. ELTIF-förvaltaren ska vara ansvarig för eventuella förluster eller skada till följd av att förordningen inte efterlevs.

Kapitel IISkyldigheter i samband med ELTIF-fonders investeringsstrategier

Avsnitt 1Allmänna bestämmelser och investeringsbara tillgångar

Artikel 7Delfonder

Om en ELTIF-fond består av flera delfonder ska varje ELTIF-delfond anses utgöra en separat ELTIF-fond vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel.

Artikel 8Investeringsbara tillgångar

1.          I enlighet med målen om en smart och hållbar tillväxt för alla ska en ELTIF-fond bara investera i följande kategorier av tillgångar och bara på de villkor som anges i denna förordning

(a)     Investeringsbara tillgångar.

(b)    Tillgångar som avses i artikel 50.1 i Europaparlamentets och rådets       direktiv 2009/65/EG[16].

2.          En ELTIF-fond får inte utföra någon av följande verksamheter:

(a)    Blankning av tillgångar.

(b)    Direkt eller indirekt exponering mot råvaror, också via derivat, certifikat som återspeglar dem, index som baseras på dem eller andra sätt eller instrument som skulle innebära en exponering mot dem.

(d)    Använda finansiella derivat, utom ▌när det enbart tjänar syftet att risksäkra ▌risker i ELTIF-fondens andra investeringar.

2a.      För att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Esma, efter att ha genomfört ett offentligt samråd, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar kriterierna för att fastställa när derivatkontrakt endast tjänar syftet att säkra risker i investeringar enligt punkt 2 d.

           Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den [EUT: inför dagen tre månader efter ikraftträdandet av denna förordning].

           Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 9 Investeringsbara tillgångar

En tillgång som avses i artikel 8.1 (a) ska endast kunna komma ifråga för investering från en ELTIF-fond om den tillhör någon av följande kategorier:

(a)       Egetkapital- eller hybridkapitalinstrument som har

(i)     utfärdats av ett godkänt portföljföretag och som ELTIF-fonden direkt förvärvat från det godkända portföljföretaget,

(ii)     utfärdats av ett godkänt portföljföretag i utbyte mot ett egetkapitalinstrument som ELTIF-fonden tidigare har förvärvat direkt från det godkända portföljföretaget,

(iii)    utfärdats av ett företag i vilket det godkända portföljföretaget är ett majoritetsägt dotterbolag, i utbyte mot ett egetkapitalinstrument som ELTIF-fonden förvärvat i enlighet med led i eller ii från det godkända portföljföretaget,

(b)  skuldinstrument som utfärdats av ett godkänt portföljföretag med en återstående löptid som är anpassad till ELTIF-fondens livslängd,

(c)  lån som ELTIF-fonden beviljat ett godkänt portföljföretag med en förfallotidpunkt som är anpassad till ELTIF-fondens livslängd,

(d)  andelar eller aktier i en eller flera andra ELTIF-fonder, europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF) förutsatt att dessa ELTIF-fonder, EuVECA-fonder och EuSEF-fonder inte själva har investerat mer än 10 % av sitt kapital i ELTIF-fonder,

(e)  direkta innehav eller indirekta innehav via ett godkänt portföljföretag av enskild infrastruktur som kräver initiala investeringar på minst 10 miljoner euro eller motsvarande i den valuta och vid den tidpunkt då utgifterna uppstod och som ger regelbunden och förutsägbar avkastning.

I enlighet med målen om en smart och hållbar tillväxt för alla eller med unionens regionalpolitik ska projekt som finansieras av ett offentlig-privat partnerskap ges prioritet av de behöriga myndigheterna vid behandling av en ansökan.

Artikel 10Godkänt portföljföretag

1.          Ett godkänt portföljföretag som avses i artikel 9.1 ska vara ett annat portföljföretag än ett företag för kollektiva investeringar och uppfylla samtliga följande krav:

(a)  Det är inte ett finansiellt företag, annat än de europeiska multilaterala utvecklingsbanker som avses i leden f, i, j och k i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013 [CRR].

(b)  Det är inte upptaget till handel

(i)     på en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.1.21 i direktiv 2014/39/EU [nya MiFID],

(ii)     på en multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.1.22 i direktiv 2014…/EU [nya MiFID],

(ba)    Det är upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform och har ett börsvärde på högst 1 miljard EUR.

(bb) Det är upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform och anses höra till kategorin små och medelstora företag i enlighet med artikel 2.1 i bilagan till kommissionens rekommendation 223/361/EG[17].

(c)  Det har sitt säte i en medlemsstat, eller i tredjeland under förutsättning att det tredjelandet

(i)     inte identifierats av arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) som en högrisk och icke samarbetsvillig jurisdiktion, eller

(ii)     har undertecknat en överenskommelse med hemmedlemsstaten för ELTIF- förvaltaren och med varje annan medlemsstat där andelarna eller aktierna i ELTIF-fonden är avsedda att marknadsföras, förutsatt att tredjelandet inte är ett land

          som inte tar ut någon skatt eller endast har symboliska skatter,

          där det saknas ett effektivt utbyte av information med utländska skattemyndigheter,

          där det råder brist på transparens i lagstadgade, rättsliga eller administrativa bestämmelser,

         där det inte finns några krav på en väsentlig lokal närvaro,

         – som fungerar som ett finansiellt offshore-centrum.

2.          Genom undantag från punkt 1 a […] kan ett godkänt portföljföretag vara ett finansiellt företag som eller ett företag för kollektiva investeringar som, i enlighet med målen om en smart och hållbar tillväxt för alla, uteslutande finansierar godkända portföljföretag som avses i punkt 1 i denna artikel eller i reala tillgångar som avses i artikel 9.

Artikel 11

Intressekonflikter

En ELTIF-fond får inte investera i en investerbar tillgång i vilken förvaltaren har eller förvärvar ett direkt eller indirekt intresse, annat än genom att inneha andelar i ELTIF-fonder, EuSEF-fonder, EuVECA-fonder eller företag för kollektiva investeringar i enlighet med artikel 10.2 som denne förvaltar.

Avsnitt II Bestämmelser om investeringsstrategier

Artikel 12Portföljsammansättning och diversifiering

1.          En ELTIF-fond ska investera minst 70 % av sitt kapital i investeringsbara tillgångar och minst 60 % av sitt kapital i sådana tillgångar som förtecknas i artiklarna 9 a–c och som har emitterats av ett godkänt portföljföretag som är etablerat inom en medlemsstats territorium.

1a.        Om en regelbunden rätt till inlösen föreskrivs i ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning ska ELTIF-fonden behålla en likviditetsreserv under de på förhand definierade inlösenperioderna, med hänsyn till de villkor och krav som gäller för rätten till inlösen, som står i proportion till likviditetsförvaltningen för utövande av denna rätt.

1b.        Esma ska utarbeta tekniska standarder för tillsyn för att närmare specificera likviditetsreservernas struktur.

             Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den …*.

             Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.          En ELTIF-fond får högst investera

(a) 10 % av sitt kapital i tillgångar som emitterats av ett enskilt godkänt portföljföretag,

(d)  10 % av sitt kapital direkt eller indirekt i en enskild infrastruktur i enlighet med artikel 9 e,

(e)  10 % av sitt kapital i andelar eller aktier i en enskild ELTIF-fond, EuVECA-fond, EuSEF-fond eller AIF-fond,

(f)  5 % av sitt kapital i tillgångar som avses i artikel 8.1 b om dessa tillgångar har utfärdats av ett enskilt organ.

3.          Det sammanlagda värdet av andelar eller aktier i ELTIF-fonder, EuVECA-fonder, EuSEF-fonder i en ELTIF-fondportfölj får inte överstiga 20 % av värdet av dess kapital.

4.          Den totala riskexponeringen för en motpart till en ELTIF-fond som härrör från OTC-derivattransaktioner eller repor eller omvända repor får inte överstiga 5 % av dess kapital.

5.          Genom undantag från punkt 2 a och 2 b får ELTIF-fonden höja den nämnda gränsen på 10 % till 20 %, förutsatt att innehavet av det sammanlagda värdet på ELTIF-fondens tillgångar i godkända portföljföretag och i enskilda reala tillgångar i vilka det investerat mer än 10 % av sitt kapital inte överstiger 40 % av värdet av dess kapital.

6.          Bolag som ingår i samma koncern med konsoliderad redovisning i enlighet med rådets sjunde direktiv 83/349/EEG[18] eller i enlighet med erkända internationella redovisningsregler ska räknas som ett enskilt godkänt portföljföretag eller enskilt organ vid beräkningen av de gränser som avses i punkterna 1–5.

Artikel 12a

I sådana fall där ELTIF-fonden överträder de diversifieringskrav som föreskrivs i artikel 12 och överträdelsen har legat utom ELTIF-förvaltarens kontroll, ska de behöriga myndigheterna bevilja förvaltaren en period på 6 månader för att åtgärda situationen.

Artikel 13Koncentration

1.          En ELTIF-fond får inte förvärva mer än 25 % av andelarna eller aktierna i en enskild ELTIF-fond, EuVECA-fond eller EuSEF-fond.

2.          De koncentrationsgränser som anges i artikel 56.2 i direktiv 2009/65/EG ska tillämpas på investeringar i de tillgångar som avses i artikel 8.1 b i denna förordning..

Artikel 14Penninglån

En ELTIF-fond får låna pengar, under förutsättning att sådan upplåning uppfyller samtliga följande villkor:

(a) Den består inte av mer än 40 % av kapitalet i ELTIF-fonden.

(f)  Den tjänar syftet att förvärva en andel i investeringsbara tillgångar.

(g)  Den lånas upp i samma valuta som de tillgångar som ska förvärvas med penninglånet.

(ea)     Den belastar inte tillgångar som motsvarar mer än 30 % av ELTIF-fondens kapital.

(eb)     Dess varaktighet är anpassad till ELTIF-fondens livslängd.

ELTIF-förvaltaren ska i förväg informera investerare om framtida lånebehov som kan uppstå inom ramen för investeringsstrategin.

Artikel 15Tillämpning av bestämmelserna om portföljsammansättning och diversifiering

1.          De investeringsgränser som anges i artikel 12.1 ska

(a)  tillämpas senast den dag som anges i ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning, där hänsyn tas till de särdrag och egenskaper hos de tillgångar som ELTIF-fonden ska investera i, och detta datum inte inträffar senare än fem år eller efter ELTIF-fondens halva livscykel i enlighet med artikel 16.2, beroende på vilket som infaller först, efter ELTIF-fondens godkännande; i undantagsfall får ELTIF-fondens behöriga myndighet efter inlämnande av en vederbörligen motiverade investeringsplan godkänna en förlängning av denna tidsfrist med ytterligare högst ett år,

(b)  upphör att gälla när ELTIF-fonden börjar sälja tillgångar i enlighet med sin policy för inlösen som anges i artikel 16,

(c)  tillfälligt upphävs om ELTIF-fonden anskaffar ytterligare kapital, så länge som ett sådant tillfälligt upphävande inte varar längre än 12 månader, särskilt när det gäller en infrastrukturinvestering.

2.          Om en långfristig tillgång som ELTIF-fonden har investerat i utfärdas av ett godkänt portföljföretag som inte längre uppfyller kraven i artikel 10.1 b, kan den långsiktiga tillgången fortsätta att tas med vid beräkningen av de 70 % som avses i artikel 12.1 under en period på högst tre år från och med den dag då portföljföretaget inte längre uppfyller kraven i artikel 10.

Kapitel IIIInlösen av, handel med och utfärdande av aktier eller andelar i ELTIF-fonder samt utdelning av inkomster

Artikel 16Policy för inlösen

1.          En ELTIF-förvaltare kan inrätta en professionell ELTIF-fond utan möjlighet för icke-professionella investerare att delta eller besluta att inrätta en ELTIF-fond där icke-professionella, professionella och semi-professionella investerare kan delta.

1a.        I bestämmelserna eller bolagsordningen för ELTIF-fonden får ett bestämt datum anges för den tidpunkt då ELTIF-fonden upphör att existera liksom för rätten till en tillfällig förlängning av dess livslängd och villkoren för utövande av denna rätt. Om inte ett bestämt datum anges ska ELTIF-fondens livslängd inte vara begränsad.

1b.        Om en ELTIF-förvaltare beslutar att låta icke-professionella investerare investera i ELTIF-fonden ska alla investerare kunna begära inlösen av sina andelar eller aktier före den tidpunkt då ELTIF-fonden upphör att existera. Inlösen av andelar och aktier från institutionella eller icke-professionella investerare kan dock endast ske efter ELTIF-fondens halva livslängd och för totalt högst 20 % av fondens totalbelopp. Om ingen rätt till inlösen finns enligt ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning kan inlösen för investerare påbörjas dagen efter det datum då ELTIF-fonden upphör att existera.

             Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn i syfte att närmare specificera villkoren och kraven för ELTIF-fondernas inlösenstrukturer, så att de blir tydliga och enhetliga inom hela unionen.

2.          ELTIF-fondens livslängd ska vara förenlig med ELTIF-fondens långsiktiga natur och vara tillräcklig för att täcka livscykeln för var och en av ELTIF-fondens enskilda tillgångar, mätt i förhållande till tillgångens likviditetsprofil och ekonomiska livscykel, liksom med ELTIF-fondens uppsatta investeringsmål.

3.          Investerare kan begära att få en ELTIF-fond avvecklad om deras begäran om inlösen, som gjorts i enlighet med ELTIF-fondens policy för inlösen, inte har uppfyllts inom ett år efter det datum då begäran gjordes.

3a.      I ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning och information till investerarna ska förfarandena för återinvestering av intäkterna från en investering i godkända portföljföretag fastställas, antingen i ytterligare godkända portföljföretag eller i likvida tillgångar av hög kvalitet, där sådana investeringars löptid tar slut innan ELTIF-fonden upphör att existera.

4.          Investerare ska alltid ges möjlighet att få återbetalning i pengar.

5.          Återbetalning in natura av tillgångar från en ELTIF-fond ska bara vara möjlig om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:

(a)       Om ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning ger möjlighet till det, förutsatt att alla investerare behandlas rättvist.

(b)       Investeraren skriftligen begär återbetalning i form av en andel av fondens tillgångar.

(c)       Det inte finns några särskilda bestämmelser som begränsar överföringen av dessa tillgångar.

6.          Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som anger under vilka förhållanden en ELTIF-fonds livslängd är tillräckligt lång för att täcka livscykeln för var och en av de enskilda tillgångarna i ELTIF-fonden.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast 2015.

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 17Andrahandsmarknad

1.          ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning ska inte hindra att andelar eller aktier i en ELTIF-fond tas upp till handel på en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.14 i direktiv 2004/39/EG eller på en multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.15 i direktiv 2004/39/EG ▌.

2.          ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning får inte hindra investerare från att fritt överföra sina aktier eller andelar till tredje part.

2a.      ELTIF-fonden ska regelbundet offentliggöra en förklaring avseende alla eventuella betydande skillnader mellan marknadsvärdet på noterade aktier eller andelar och dess egen bedömning av värdet på nettotillgångarna.

Artikel 18Nyemissioner av aktier eller andelar

1.          En ELTIF-fond kan erbjuda nyemissioner av aktier eller andelar i enlighet med sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning.

2.          En ELTIF-fond får inte emittera nya aktier eller andelar till ett pris som understiger värdet på dess nettotillgångar utan att först ha erbjudit dessa aktier eller andelar till detta pris till befintliga investerare.

Artikel 19Avyttring av ELTIF-tillgångar

1.          Varje ELTIF-fond ska anta en tidsplan för en ordnad avyttring av sina tillgångar i syfte att lösa in investerares innehav efter det att en ELTIF-fond upphör.

2.          Den tidsplan som avses i punkt 1 ska ses över minst en gång per år och omfatta följande:

(a)       En bedömning av marknaden för presumtiva köpare.

(b)       En bedömning och jämförelse av potentiella försäljningspriser.

(c)       En värdering av de tillgångar som ska avyttras.

(d)       En exakt tidsram för tidsplanen för avyttring.

3.          Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som specificerar de kriterier som ska användas för bedömningarna i punkt 2 a och värderingen i punkt 2 c.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den […].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 20

Utdelning av intäkter

1.          En ELTIF-fond får regelbundet till investerare dela ut de intäkter som genereras från de tillgångar som ingår i portföljen. Dessa intäkter ska bestå av

(a) intäkter som tillgångarna regelbundet genererar,

(d)  den värdestegring som realiseras efter avyttringen av en tillgång ▌.

2.          Utdelningspolicyn ska vara utformad för att minimera avkastningsvolatiliteten för investerarna. Inkomsterna kan utdelas i den omfattning de inte behövs för att uppfylla ELTIF-fondens framtida åtaganden.

2a.      En ELTIF-fond ska ha möjlighet att sätta ned sitt kapital proportionellt om den har avyttrat en av sina portföljtillgångar.

3.          ELTIF-fonden ska i sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning ange den utdelningspolicy den kommer att tillämpa under fondens existens.

Kapitel IVTransparenskrav

Artikel 21Transparens

1.          Andelar eller aktier i en godkänd ELTIF-fond får inte marknadsföras i unionen utan föregående offentliggörande av ett prospekt.

Andelar eller aktier i en godkänd ELTIF-fond får inte marknadsföras till icke-professionella investerare i unionen utan föregående offentliggörande av ett dokument med basfakta för investerare i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr [...] av den [PRIPS].

2.          Prospektet ska innehålla den information som krävs för att investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av den föreslagna investeringen och särskilt den därmed förenade risken.

3.          Prospektet ska åtminstone innehålla följande:

(a)    En redogörelse om hur ELTIF-fondens investeringsmål och strategi för att uppnå dessa mål gör fonden till en fond av långsiktig karaktär.

(b)    Information som ska lämnas av företag för kollektiva investeringar av sluten typ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och kommissionens förordning (EG) nr 809/2004[19].

(c)    Information som ska redovisas till investerare i enlighet med artikel 23 i direktiv 2011/61/EU, om det inte redan omfattas av led b i denna punkt.

(d)    En tydlig hänvisning till de kategorier av tillgångar som ELTIF-fonden får investera i.

(da)  Redogörelse av kassaflöden.

4.          Prospektet, ett dokument med basfakta för investerare och annat marknadsföringsmaterial ska på ett tydligt sätt underrätta investerarna om ELTIF-fondens illikvida natur.

Prospektet, dokumentet med basfakta för investerare och annat marknadsföringsmaterial ska tydligt

(a)    informera investerarna om att ELTIF-fondens investeringar är av långsiktig karaktär,

(b)    när det krävs enligt artikel 16.1, informera investerarna om när ELTIF-fonden upphör att existera och om eventuella möjligheter att tillfälligt förlänga eller påverka ELTIF-fondens livslängd och de specifika villkor som har fastställts,

(c)    ange om ELTIF-fonden är avsedd att marknadsföras till icke-professionella investerare,

(d)    ange investerarnas rättigheter att lösa in sina investeringar i enlighet med artikel 16.1 och ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning,

(e)    ange hur ofta och när eventuella betalningar från inkomsterna görs till investerare under fondens livstid,

(f)     ge råd till investerare om att bara en liten andel av deras samlade investeringsportfölj bör investeras i en ELTIF-fond,

(fa)   informera investerare om strategin för godkända onoterade företag som ska upptas till handel på reglerade marknader,

(fb)   informera investerarna om strategin för användningen av derivat med hänsyn till det aktuella projektets särskilda egenskaper och aspekter,

(fc)   ange alla innehav i instrument som involverar unionens budgetmedel.

(fd)   regelbundet, minst en gång per år, informera investerarna om utvecklingen inom varje investeringsprojekt, värderingen av de enskilda investeringarna i godkända portföljföretag och av andra tillgångar som fonden har investerat pengar i, samt karaktären på, syftet med och värdet av eventuella derivat som används.

4a       Prospektet för professionella ELTIF-fonder ska innehålla den information som krävs enligt artikel 23 i direktiv 2011/61/EU. Dessutom ska den innehålla information om alla avvikelser från bestämmelserna i artikel 12 om portföljsammansättning.

Artikel 22Uppgifter om kostnader

1.          Prospektet ska tydligt informera investerare om storleken på de olika kostnader som direkt eller indirekt åläggs investeraren. De olika kostnaderna ska grupperas enligt följande rubriker:

(a)    Startkostnader för ELTIF-fonden.

(b)    Kostnader för förvärv av tillgångar.

(c)    Förvaltningskostnader.

(d)    Distributionskostnader.

(e)    Övriga kostnader, inklusive administrativa kostnader, tillsynskostnader, depåavgifter, kostnader för professionella tjänster och revisionskostnader.

2.          Prospektet ska ange kostnadernas samlade andel i förhållande till ELTIF-fondens kapital.

3.          I dokumentet med basfakta för investerare ska alla kostnader som beskrivs i prospektet anges i pengar och procent.

4.          Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera följande:

(a)    De gemensamma definitioner, beräkningsmetoder och gruppering av kostnader som avses i punkt 1 och den samlade andel som avses i punkt 2.

(b)    Den gemensamma definition, beräkningsmetod och gruppering av de samlade kostnaderna som avses i punkt 3.

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma ta hänsyn till förslagen till tillsynsstandarder som avses i punkt (...) i förordning (...) [PRIPS].

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den […].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Kapitel VMarknadsföring av andelar eller aktier i ELTIF-fonder

Artikel 23Tillgängliga faciliteter för investerare

1.          Om investerarna har rätt till inlösen enligt fondbestämmelserna eller bolagsordningen för icke-professionell ELTIF-fond ska ELTIF-förvaltaren i varje medlemsstat där denne avser att marknadsföra andelar eller aktier i den ELTIF-fonden, införa faciliteter för att teckna, göra utbetalningar till innehavare av andelar eller aktier, verkställa återköp eller inlösen av andelar eller aktier samt lämna ut den information som ELTIF-fonden och dess förvaltare är skyldiga att tillhandahålla.

2.          Esma ska utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att specificera olika typer av faciliteter och deras egenskaper, deras tekniska infrastruktur och innehållet i deras uppgifter i förhållande till de investerare i ELTIF-fonden som avses i punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen senast den […].

Kommissionens ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

2a.      Bestämmelsen i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på professionella ELTIF-fonder.

Artikel 24Ytterligare krav vad gäller marknadsföring till icke-professionella investerare

ELTIF-förvaltaren får marknadsföra andelar eller aktier i ELTIF-fonden till icke-professionella investerare, förutsatt att alla av följande tilläggskrav är uppfyllda:

(a)         I ELTIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning anges att alla investerare behandlas lika och ingen förmånsbehandling eller särskilda ekonomiska förmåner beviljas enskilda investerare eller grupper av investerare.

(b)         ELTIF-fonden kan vara uppbyggd som ett partnerskap, om detta inte kräver ytterligare insatser från investeraren utöver den ursprungliga kapitalinsatsen.

(c)         Icke-professionella investerare får under teckningsperioden ▌av andelar eller aktier i ELTIF-fonden, annullera sin teckning och få pengarna tillbaka utan påföljd.

(ca)       ELTIF-förvaltaren har utarbetat lämpliga förfaranden och arrangemang för hantering av klagomål från icke-professionella investerare, vilka gör det möjligt för icke-professionella investerare att inlämna klagomål på ett av sin medlemsstats officiella språk.

(cb)       ELTIF-fondens juridiska form är sådan att icke-professionella investerare inte kan förlora mer än det belopp som de har investerat i fonden.

(cc)       ELTIF-fonden investerar enbart i andelar eller aktier i EUVECA-fonder eller EuSEF-fonder om dessa fonder har ett förvaringsinstitut.

Esma ska utarbeta standarder som ytterligare specificerar de bestämmelser för icke-professionella investerare som ska tas med i fondbestämmelserna eller bolagsordningen.

Artikel 25Marknadsföring av andelar eller aktier i ELTIF-fonder

1.          ELTIF-förvaltare ska efter anmälan i enlighet med artikel 31 i direktiv 2011/61/EU kunna marknadsföra andelar eller aktier i den godkända ELTIF-fonden till professionella, semi-professionella och icke-professionella investerare inom sin hemmedlemsstat.

2.          ELTIF-förvaltare får efter anmälan i enlighet med artikel 32 i direktiv 2011/61/EU kunna marknadsföra andelar eller aktier i den godkända ELTIF-fonden till professionella, semi-professionella och icke-professionella investerare i andra medlemsstater än i sin hemmedlemsstat.

3.          ELTIF-förvaltare ska för varje ELTIF-fond till de behöriga myndigheterna ange huruvida de har för avsikt att marknadsföra den till icke-professionella investerare.

4.          Förutom den dokumentation och information som krävs enligt artikel 32 i direktiv 2011/61/EU ska ELTIF-förvaltare till sin behöriga myndighet lämna alla följande uppgifter:

(a)    Prospektet för ELTIF-fonden.

(b)    Dokument med basfakta för investerare för ELTIF-fonden vid marknadsföring till icke-professionella investerare.

(c)    Information om de marknadsföringsmöjligheter som avses i artikel 22.

5.          De behöriga myndigheternas behörighet och befogenheter enligt artikel 32 i direktiv 2011/61/EU ska tolkas så att de också avser marknadsföring av ELTIF‑fonder till icke-professionella investerare och täcker de ytterligare krav som fastställs i denna förordning.

6.          ▌ Den behöriga myndigheten i ELTIF-förvaltares hemmedlemsstat ska förbjuda marknadsföring av godkända ELTIF-fonder om ELTIF-förvaltaren inte följer denna förordning.

7.          Utöver sina befogenheter i enlighet med artikel 32.3 första stycket […] i direktiv 2011/61/EU ska den behöriga myndigheten i ELTIF-förvaltarens hemmedlemsstat också vägra överföring av en fullständig anmälan till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ELTIF-fonden är avsedd att marknadsföras, om ELTIF-förvaltaren inte följer denna förordning.

Kapitel VITillsyn

Artikel 26De behöriga myndigheternas tillsyn

1.          De behöriga myndigheterna ska fortlöpande utöva tillsyn av efterlevnaden av denna förordning.

2.          ELTIF-fondens behöriga myndighet ska ansvara för övervakning av efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i kapitlen II, III och IV.

3.          ELTIF-fondens behöriga myndighet ska ansvara för övervakningen av efterlevnaden av de skyldigheter som anges i fondbestämmelserna eller i bolagsordningen samt de skyldigheter som anges i prospektet, och som ska vara förenliga med denna förordning.

4.          Den behöriga myndigheten för ELTIF-förvaltaren ska vara ansvarig för att övervaka att förvaltarens arrangemang och organisation är tillfredställande så att förvaltaren av ELTIF-fonden kan fullgöra de skyldigheter och bestämmelser som avser bildandet och funktionen av alla ELTIF-fonder som den förvaltar.

Förvaltarens behöriga myndighet ska ansvara för tillsynen över ELTIF-fondens efterlevnad av denna förordning.

5.          De behöriga myndigheterna ska övervaka företag för kollektiva investeringar som är etablerade i eller marknadsförs på deras territorier i syfte att kontrollera att de inte använder beteckningen ELTIF-fond eller låter påskina att de är en ELTIF-fond, såvida de inte godkänts och uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 27De behöriga myndigheternas befogenheter

1.          De berörda myndigheterna ska ges alla de tillsyns- och utredningsbefogenheter som de behöver för att utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

1a.      ELTIF-fondens behöriga myndighet ska, samtidigt proportionalitetsprincipen respekteras, vidta lämpliga åtgärder, i synnerhet om en ELTIF-förvaltare

(a)    underlåter att uppfylla de krav som gäller för portföljsammansättning och diversifiering och därmed bryter mot artiklarna 12 och 15,

(b)    i strid med artiklarna 24 och 25 marknadsför andelar eller aktier i en ELTIF-fond till icke-professionella investerare,

(c)    använder beteckningen ELTIF utan att vara godkänd i enlighet med artikel 3,

(d)    använder beteckningen ELTIF vid marknadsföring av fonder som inte har inrättats i enlighet med artikel 3.1,

(e)    bryter mot de gällande bestämmelser och det ansvar som avses i artikel 6.

1b.      I de fall som avses i punkt 1a ska den behöriga myndigheten i ELTIF-fondens hemmedlemsstat vid behov

(a)    vidta åtgärder för att se till att ELTIF-förvaltaren efterlever artiklarna 3, 6, 12, 15, 24, 25,

(b)    förbjuda användning av beteckningen ELTIF och återkalla den berörda ELTIF-förvaltarens tillstånd från godkännandet.

2.          De befogenheter som tilldelats behöriga myndigheter i enlighet med direktiv 2011/61/EU ska utövas även när det gäller den här förordningen.

Artikel 28Esmas befogenheter och behörighet

1.          Esma ska ha de befogenheter och resurser som krävs för att utföra de uppgifter som myndigheten tilldelats genom denna förordning.

2.          Esmas befogenheter i enlighet med direktiv 2011/61/EU ska utövas även när det gäller den här förordningen och i överensstämmelse med förordning (EG) nr 45/2001.

3.          För de syften som avses i förordning (EU) nr 1095/2010 ska denna förordning införas under alla ytterligare rättsligt bindande unionsrättsakter som tilldelar myndigheten uppgifter i enlighet med artikel 1.2 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 29Samarbete mellan myndigheter

1.          ELTIF-fondens behöriga myndighet och förvaltarens behöriga myndighet ska, om dessa inte är identiska, samarbeta med varandra och utbyta information för att kunna utföra sina uppgifter enligt denna förordning.

2.          De behöriga myndigheterna och Esma ska samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

3.          De behöriga myndigheterna och Esma ska utbyta all information och dokumentation som krävs för ett de ska kunna fullgöra de respektive uppgifter som de tilldelas i denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010, särskilt för att konstatera och avhjälpa överträdelser av den här förordningen.

Kapitel VIISlutbestämmelser

Artikel 30Översyn

Kommissionen ska inleda en översyn av tillämpningen av denna förordning samtidigt som eller omedelbart efter den översyn som avses i artikel 69 i direktiv 2011/61/EU. Översynen ska särskilt analysera följande:

(a)    Effekterna ▌ av artikel 16.1 ▌.

(b)    Hur tillämpningen av det lägsta gränsvärdet på 70 % av de investerbara tillgångarna som anges i artikel 12.1 påverkar diversifieringen av tillgångar, i synnerhet för att bedöma om ökade likviditetsåtgärder skulle behövas ▌.

(c)    I vilken utsträckning ELTIF-fonder marknadsförs i unionen, inklusive huruvida AIF-förvaltare som omfattas av artikel 3.2 i direktiv 2011/61/EU kan ha ett intresse av att marknadsföra ELTIF-fonder.

(ca)  I vilken utsträckning förteckningen över investerbara tillgångar och investeringar bör uppdateras, liksom diversifieringsregler, portföljsammansättning och begränsningar när det gäller penninglån.

Resultaten av den översynen ska överlämnas till Europaparlamentet och till rådet, och tillsammans med lämpliga ändringsförslag, om så krävs.

Artikel 31Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i ...,

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

 • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
 • [2] *             Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.
 • [3]               Yttrande av den 16 oktober 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).
 • [4]               Europaparlamentets ståndpunkt av den ...
 • [5]      Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
 • [6]      Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [7]      Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU av den … om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2011/61/EU och direktiv 2002/92/EG [nya MiFID]. (EUT L ...).
 • [8]      Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).
 • [9]      Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering (EUT L 149, 30.4.2004, s. 1).
 • [10]        Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om ... [PRIPS] (EUT ...).
 • [11]     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
 • [12]     Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).
 • [13]     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EUT L 8, 12.1.2001, s. 1).
 • [14]     Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1).
 • [15]     Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1):
 • [16]     Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
 • [17]    Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).
 • [18]     EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.
 • [19]     EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

YTTRANDE från budgetutskottet (28.11.2013)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder
(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0124(COD))

Föredragande: Eider Gardiazábal Rubial

KORTFATTAD MOTIVERING

EU-institutionerna enades om att främja utvecklingen av lämpliga fleråriga finansieringsinstrument som ska fungera som katalysatorer för offentliga och privata investerare, i syfte att fullfölja EU:s långsiktiga politiska mål inom ramen för den reala ekonomin. Parlamentet menade samtidigt att medfinansiering och så kallade innovativa finansieringsinstrument endast kommer att ge fullt resultat om den övergripande rättsliga och regelmässiga situationen gynnar deras utveckling.

Parlamentet uttryckte sina farhågor över att projekt som ger avkastning på kort eller medellång sikt i praktiken även fortsättningsvis kommer att främjas och att investeringar i projekt som är nödvändiga för att uppnå målen i EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt för alla inte kommer att kunna genomföras på grund fragmenteringen av marknaden och bristen på offentliga medel.

Parlamentet uppmanade kommissionen att snarast möjligt lägga fram förslag i syfte att underlätta mobiliseringen av sparandet, som för närvarande är underutnyttjat, till stöd för långsiktiga projekt som skapar hållbar tillväxt i unionen[1].

Detta nya lagstiftningsförslag om inrättande av en EU-omfattande rättslig ram för långsiktiga investeringsfonder är därför mycket välkommet. Föredraganden anser dock att lämpliga medel och lämplig samordning kommer att krävas för ett korrekt genomförande.

Det är särskilt angeläget att stärka övervakningen för att säkerställa att de långsiktiga investeringsfonderna bidrar till att tillhandahålla finansiering till den reala ekonomin för projekt med ett europeiskt mervärde. Ett antal ändringsförslag läggs fram i detta avseende.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Långsiktig finansiering är ett viktigt verktyg som gör det möjligt att föra in den europeiska ekonomin på vägen mot smart och hållbar tillväxt för alla och att utarbeta morgondagens ekonomi så att den blir är mindre sårbar för systemrisker och mer motståndskraftig. Europeiska långsiktiga investeringsfonder erbjuder finansiering till olika långsiktiga infrastrukturprojekt eller varaktiga icke-börsnoterade företag som emitterar egetkapitalinstrument eller skuldebrev för vilka det inte finns några lätt identifierbara köpare. Genom att finansiera sådana projekt bidrar fonderna till finansieringen av unionens ekonomier.

(1) Långsiktig finansiering är ett viktigt verktyg som gör det möjligt att föra in den europeiska ekonomin på vägen mot smart och hållbar tillväxt för alla, i enlighet med Europa 2020-strategin, och att utarbeta morgondagens ekonomi så att den blir är mindre sårbar för systemrisker och mer motståndskraftig. Europeiska långsiktiga investeringsfonder erbjuder finansiering till olika långsiktiga infrastrukturprojekt eller varaktiga icke-börsnoterade företag som emitterar egetkapitalinstrument eller skuldebrev för vilka det inte finns några lätt identifierbara köpare. Genom att finansiera sådana projekt bidrar fonderna till finansieringen av unionens reala ekonomi och genomförandet av EU-politiken.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det kan ofta vara svårt att finna finansiering för projekt som handlar om transportinfrastruktur, hållbar energiproduktion eller hållbar energidistribution, samhällsinfrastruktur (bostäder eller sjukhus), utveckling av ny teknik och nya system som bidrar till minskad användning av resurser och energi, eller som främjar de små och medelstora företagens vidare tillväxt. Finanskrisen har visat att man komma åt luckor i finansieringen genom att komplettera bankfinansiering med ett större utbud av finansieringskällor som bättre mobiliserar kapitalmarknaderna. Fonderna kan spela en avgörande roll i detta avseende.

(3) Det kan ofta vara svårt att finna finansiering för projekt som handlar om transportinfrastruktur, hållbar energiproduktion eller hållbar energidistribution, samhällsinfrastruktur (bostäder eller sjukhus), utveckling av ny teknik och nya system som bidrar till minskad användning av resurser och energi, eller som främjar de små och medelstora företagens vidare tillväxt. Finanskrisen har visat att man komma åt luckor i finansieringen genom att komplettera bankfinansiering med ett större utbud av finansieringskällor som bättre mobiliserar kapitalmarknaderna. Fonderna kan spela en avgörande roll i detta avseende. För vissa projekt kunde de utnyttja resurser såsom innovativa finansiella instrument för att komplettera den offentliga finansieringen som har minskats på grund av statsskuldkrisen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I avsaknad av en förordning med bestämmelser om fonderna skulle sinsemellan avvikande åtgärder kunna vidtas på nationell nivå, vilket sannolikt skulle orsaka snedvridningar av konkurrensen till följd av skillnader i investeringsskyddsåtgärder. Skillnader i kraven på portföljsammansättning, diversifiering och godtagbara tillgångar, i synnerhet investeringar i råvaror, skapar hinder för gränsöverskridande marknadsföring av fonder som inriktar sig på onoterade företag och fasta tillgångar, eftersom investerarna har svårt att jämföra de olika investeringserbjudandena. Skillnader mellan nationella krav leder också till olika nivåer av investerarskydd. Dessutom kan olika nationella krav avseende investeringsteknik, t.ex. de tillåtna gränsvärdena för upplåning, användning av derivat, regler för blankning eller transaktioner för värdepappersfinansiering leda till skillnader i skyddsnivå för investerare. Slutligen kan skillnader i fråga om kraven avseende inlösen och/eller innehavsperioder hindra gränsöverskridande försäljning av fonder som investerar i onoterade tillgångar. Dessa skillnader kan undergräva förtroendet hos investerare som överväger att investera i sådana fonder, och minska utrymmet för investerare att i praktiken välja mellan olika långsiktiga investeringsmöjligheter. Följaktligen bör den lämpliga rättsliga grunden för denna förordning vara artikel 114 i fördraget, i dess tolkning enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis.

(6) I avsaknad av en förordning med bestämmelser om fonderna skulle sinsemellan avvikande åtgärder kunna vidtas på nationell nivå, vilket sannolikt skulle orsaka snedvridningar av konkurrensen till följd av skillnader i investeringsskyddsåtgärder. Skillnader i kraven på portföljsammansättning, diversifiering och godtagbara tillgångar, i synnerhet investeringar i råvaror, skapar hinder för gränsöverskridande marknadsföring av fonder som inriktar sig på onoterade företag och fasta tillgångar, eftersom investerarna har svårt att jämföra de olika investeringserbjudandena. Skillnader mellan nationella krav leder också till olika nivåer av investerarskydd. Dessutom kan olika nationella krav avseende investeringsteknik, t.ex. de tillåtna gränsvärdena för upplåning, användning av derivat, regler för blankning eller transaktioner för värdepappersfinansiering leda till skillnader i skyddsnivå för investerare. Slutligen kan skillnader i fråga om kraven avseende inlösen och/eller innehavsperioder hindra gränsöverskridande försäljning av fonder som investerar i onoterade tillgångar. Dessa skillnader kan genom att rättsosäkerheten ökar undergräva förtroendet hos investerare som överväger att investera i sådana fonder, och minska utrymmet för investerare att i praktiken välja mellan olika långsiktiga investeringsmöjligheter. Medlemsstaterna bör därför inte kunna lägga till ytterligare krav på det område som regleras av denna förordning och den lämpliga rättsliga grunden för denna förordning bör vara artikel 114 i fördraget, i dess tolkning enligt Europeiska unionens domstols rättspraxis.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Definitionen av vad som utgör en långsiktig investering är bred. Utan att nödvändigtvis kräva långsiktiga innehavsperioder för förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder är investerbara tillgångar i allmänhet illikvida, kräver åtaganden för en längre tidsperiod och har en långfristig ekonomisk profil. Investerbara tillgångar är ej överförbara värdepapper, och har därför inte tillgång till likviditeten på andrahandsmarknader. De kräver ofta åtaganden med fast tidsfrist, vilket begränsar deras marknadsföringsmöjligheter. Den ekonomiska investeringscykel som europeiska långsiktiga investeringsfonder eftersträvar är huvudsakligen av långfristig karaktär, på grund av de stora kapitalåtagandena och den tid som krävs för att producera avkastning. Därför lämpar sig sådana tillgångar inte för investeringar med rätt till inlösen.

(16) Definitionen av vad som utgör en långsiktig investering är bred. Utan att nödvändigtvis kräva långsiktiga innehavsperioder för förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder är investerbara tillgångar i allmänhet illikvida, kräver åtaganden för en längre tidsperiod och har en långfristig ekonomisk profil. Investerbara tillgångar är ej överförbara värdepapper, och har därför inte tillgång till likviditeten på andrahandsmarknader. De kräver ofta åtaganden med fast tidsfrist, vilket begränsar deras marknadsföringsmöjligheter. Den ekonomiska investeringscykel som europeiska långsiktiga investeringsfonder eftersträvar är huvudsakligen av långfristig karaktär, på grund av de stora kapitalåtagandena och den tid som krävs för att producera avkastning. Därför lämpar sig sådana tillgångar inte för investeringar med rätt till inlösen. Om det visar sig att den europeiska långsiktiga investeringsfondens livslängd inte längre är anpassad till tillgångarnas livscykel eller lönsamheten för de projekt som berörs av denna fond, bör dess förvaltare ha möjlighet att öka eller minska den berörda fondens livscykel.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Trots att europeiska långsiktiga investeringsfonder inte erbjuder någon rätt till inlösen före utgången av fondens livslängd finns det inget som hindrar en europeisk långsiktig investeringsfond från att försöka få in dessa aktier eller andelar på en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument10, på en multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.15 i direktiv 2004/39/EG, eller på en OTF-plattform enligt definitionen i punkt (...) i förordning (...), för att ge investerare möjlighet att sälja sina andelar eller aktier före utgången av fondens livslängd. Fondbestämmelser eller bolagsordningar för europeiska långsiktiga investeringsfonder bör därför inte hindra andelar eller aktier från att tas upp i eller hanteras på reglerade marknader, och bör inte heller förhindra att investerare fritt överför sina aktier eller andelar till tredje parter som vill köpa aktierna eller andelarna.

(32) Trots att europeiska långsiktiga investeringsfonder inte erbjuder någon rätt till inlösen före utgången av fondens livslängd finns det inget som hindrar en europeisk långsiktig investeringsfond från att försöka få in dessa aktier eller andelar på en reglerad marknad enligt definitionen i artikel 4.14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument10, på en multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.15 i direktiv 2004/39/EG, eller på en OTF-plattform enligt definitionen i punkt (...) i förordning (...), för att ge investerare möjlighet att sälja sina andelar eller aktier före utgången av fondens livslängd. Fondbestämmelser eller bolagsordningar för europeiska långsiktiga investeringsfonder bör därför inte hindra andelar eller aktier från att tas upp i eller hanteras på reglerade marknader, och bör inte heller förhindra att investerare fritt överför sina aktier eller andelar till tredje parter som vill köpa aktierna eller andelarna. De europeiska långsiktiga investeringsfondernas verksamhet på marknaderna bör dock regleras och framför allt bör de inte få ingå i derivatinstrument.

__________________

__________________

10 EGT L 145, 30.4.2004, s. 1

10 EGT L 145, 30.4.2004, s. 1

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Med tanke på europeiska långsiktiga investeringsfonders specifika särdrag och de professionella och icke-professionella investerare som utgör fondernas målgrupp är det viktigt att införa robusta insynskrav som ger potentiella investerare att fatta väl underbyggda beslut och vara fullt medvetna om riskerna. Utöver kraven i direktiv 2011/61/EU bör europeiska långsiktiga investeringsfonder offentliggöra ett prospekt vars innehåll under alla omständigheter bör innehålla alla upplysningar som ska lämnas av företag för kollektiva investeringar av sluten typ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. För marknadsföring av europeiska långsiktiga investeringsfonder till icke-professionella investerare bör det vara obligatoriskt att offentliggöra ett faktablad (basfakta för investerare) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr [...] av den [...]. Dessutom bör reklammaterial uttryckligen framhäva europeiska långsiktiga investeringsfonders riskprofil.

(35) Med tanke på europeiska långsiktiga investeringsfonders specifika särdrag och de professionella och icke-professionella investerare som utgör fondernas målgrupp är det viktigt att införa robusta insynskrav som ger potentiella investerare att fatta väl underbyggda beslut och vara fullt medvetna om riskerna. Utöver kraven i direktiv 2011/61/EU bör europeiska långsiktiga investeringsfonder offentliggöra ett prospekt vars innehåll under alla omständigheter bör innehålla alla upplysningar som ska lämnas av företag för kollektiva investeringar av sluten typ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. För marknadsföring av europeiska långsiktiga investeringsfonder till icke-professionella investerare bör det vara obligatoriskt att offentliggöra ett faktablad (basfakta för investerare) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr [...] av den [...]. Dessutom bör reklammaterial uttryckligen framhäva europeiska långsiktiga investeringsfonders riskprofil och ange allt deltagande i instrument som involverar EU:s budgetmedel.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Esma bör med avseende på denna förordning kunna utöva alla de befogenheter som den ålagts enligt direktiv 2011/61/EU.

(38) Esma bör med avseende på denna förordning kunna utöva alla de befogenheter som den ålagts enligt direktiv 2011/61/EU och ges alla resurser som behövs i detta avseende, särskilt mänskliga resurser.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) De nya enhetliga reglerna om europeiska långsiktiga investeringsfonder respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och i synnerhet konsumentskydd, näringsfrihet, rätten till rättsmedel och till en rättvis rättegång och skydd av personuppgifter. Det nya enhetliga reglerna för europeiska långsiktiga investeringsfonder bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(42) De nya enhetliga reglerna om europeiska långsiktiga investeringsfonder respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och i synnerhet tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, konsumentskydd, näringsfrihet, rätten till rättsmedel och till en rättvis rättegång och skydd av personuppgifter. Det nya enhetliga reglerna för europeiska långsiktiga investeringsfonder bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) förvaltaren för EU:s alternativa investeringsfonder inte har lämnat den dokumentation som avses i artikel 4.2.

(d) förvaltaren för EU:s alternativa investeringsfonder inte har lämnat den dokumentation som avses i artikel 4.2 eller andra klargöranden eller information som krävs i denna.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Det ska ha sitt säte i en medlemsstat eller i tredjeland, under förutsättning att det tredjelandet

(c) Det ska ha sitt säte i en medlemsstat eller i tredjeland, under förutsättning att den medlemsstaten eller det tredjelandet

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iia) inte är ett land som inte tar ut någon skatt eller endast en symbolisk skatt, det saknas ett effektivt informationsutbyte med utländska skattemyndigheter, transparens i lagstiftande, rättsliga eller administrativa bestämmelser eller krav på en väsentlig lokal närvaro, eller som marknadsför sig självt som ett finansiellt offshore-centrum.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den den europeiska långsiktiga investeringsfonden ska existera tillräckligt länge för att täcka livscykeln för var och en av fondens enskilda tillgångar, mätt i förhållande till tillgångens likviditetsprofil och ekonomiska livscykel, och för att uppfylla den europeiska långsiktiga investeringsfondens uppsatta investeringsmål.

2. Den europeiska långsiktiga investeringsfonden ska existera tillräckligt länge för att täcka livscykeln för var och en av fondens enskilda tillgångar, mätt i förhållande till tillgångens likviditetsprofil och ekonomiska livscykel, och för att uppfylla den europeiska långsiktiga investeringsfondens uppsatta investeringsmål. Om det i detta sammanhang visar sig att den europeiska långsiktiga investeringsfondens livslängd inte längre är anpassad till tillgångarnas livscykel eller lönsamheten för de projekt som berörs av denna fond, får dess förvaltare i undantagsfall öka eller minska dess livscykel. Förvaltaren ska inom en rimlig frist informera investerarna om det nya datum när den europeiska långsiktiga investeringsfonden upphör.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Investerare ska alltid ges möjlighet att få återbetalning i kontanter.

4. Investerare ska alltid ges möjlighet att få återbetalning i kontanter, enligt de begränsningar som, i förekommande fall, gäller för återbetalningar i kontanter i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) ange allt deltagande i instrument som involverar EU:s budgetmedel.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Esma ska ha de befogenheter som krävs för att utföra de uppgifter som tilldelats den genom denna förordning.

1. Esma ska ha de befogenheter och resurser som krävs för att utföra de uppgifter som myndigheten tilldelats genom denna förordning.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska långsiktiga investeringsfonder

Referensnummer

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

4.7.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

4.7.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eider Gardiazábal Rubial

11.7.2013

Antagande

27.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Juozas Imbrasas

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska långsiktiga investeringsfonder

Referensnummer

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Framläggande för parlamentet

26.6.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

4.7.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Föredragande

       Utnämning

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Antagande

10.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

33

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler

Ingivande

20.3.2014