DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění)

21. 3. 2014 - (05199/1/2014– C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD)) - ***II

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Peter Simon
(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)

Postup : 2010/0207(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0216/2014
Předložené texty :
A7-0216/2014
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění)

(05199/1/2014– C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05199/1/2014– C7‑0094/2014),

–       s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená dánským parlamentem, německým Spolkovým sněmem, německou Spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–       s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 16. února 2011[1],

–       s ohledem na svůj postoj v prvním čtení[2] k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2010)0368),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

-      s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

–       s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem (A7-0216/2014),

1.      schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.      konstatuje, že akt je přijat v souladu s příslušným postojem Rady;

3.      pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.      pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  • [1]           Úř. věst. C 99, 31.3.2011, s. 1.
  • [2]           Přijaté texty ze dne 16.2.2012, P7_TA(2012)0049.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Poté co Parlament na svém plenárním zasedání dne 16. února 2012 přijal postoj v prvním čtení, byla po dlouhé době, kdy Rada nebyla připravena k jednání, zahájena neformální jednání s litevským předsednictvím za účelem brzkého dosažení dohody ve druhém čtení. Po tříkolovém jednání v rámci trialogu dosáhly vyjednávací týmy Parlamentu a Rady dne 17. prosince 2013 v této záležitosti shody. Znění dohody bylo dne 9. ledna 2014 předloženo výboru ECON ke schválení a ten tak učinil naprostou většinou hlasů. Předsedkyně výboru poté ve svém dopisu ze dne 10. ledna 2014 předsedovi Výboru stálých zástupců přislíbila, že plenárnímu zasedání doporučí, aby postoj Rady v prvním čtení přijalo beze změn, pokud bude v souladu s dohodou ze dne 17. prosince 2013. Po kontrole z právně lingvistického hlediska přijala Rada svůj postoj v prvním čtení dne 3. března 2014, a potvrdila tak dohodu ze dne 17. prosince 2013.

Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena v rámci třístranných jednání, zpravodaj výboru doporučuje, aby text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů.

Kromě toho, že systémy pojištění vkladů přímo zajišťují ochranu vkladatelů, mají rovněž stěžejní význam pro stabilitu finančního systému, a to především v období krize. Pokud klienti bank ztratí důvěru v úvěrovou instituci a současně se pokusí vybrat své vklady, tedy dojde-li k tzv. runu na banku, může se již tak nestabilní instituce dostat do úpadku a v důsledku obecné nedůvěry může run na banku postihnout i jiné úvěrové instituce a zasáhnout jiné státy. Žádná úvěrová instituce totiž nemůže mít stále k dispozici likvidní prostředky v takové výši, která je potřebná k pojištění vkladů. Evropská komise dne 12. července 2010 proto předložila návrh na přepracování směrnice o systémech pojištění vkladů. S ohledem na společný vnitřní trh je podle Evropské komise zejména zapotřebí zkrátit příliš dlouhé lhůty pro výplatu vkladatelů v případě platební neschopnosti banky a zmírnit velké rozdíly ve finančních kapacitách systémů pojištění v členských státech.

První čtení

Evropský parlament přijal své stanovisko v prvním čtení dne 16. února 2012 naprostou většinou svých hlasů. Nejdůležitější prvky postoje Evropského parlamentu v prvním čtení:

•   Důvěryhodná a kvalitní finanční kapacita krizového fondu Pro obnovu důvěry vkladatelů je podle Parlamentu naprosto nezbytná vysoká a předběžně zajištěná finanční kapacita systémů pojištění vkladů. Výhodou předběžného financování je mimo jiné skutečnost, že nepůsobí procyklicky, zatímco příspěvky ex post jsou získávány zpět právě v krizové situaci, což může způsobit potíže dalším úvěrovým institucím. Z toho důvodu je třeba sladit rozdílné finanční kapacity systémů pojištění vkladů v EU a fondy pro pojištění vkladů v EU by do maximálně 15 let měly mít v předstihu k dispozici prostředky ve výši alespoň 1,5 % pojištěných vkladů.

•   Krátké lhůty pro výplatu v případě platební neschopnosti Aby nedocházelo k runu na banku, je nezbytné zkrátit lhůty pro výplatu prostředků v případě platební neschopnosti banky. Současných 20 pracovní dní je zjevně příliš dlouhá lhůta a je nutné zkrátit lhůtu pro výplatu na sedm dní. Vzhledem k tomu, že ne všechny systémy v EU jsou s to zajistit krátké lhůty pro výplatu a nedodržení slíbených lhůt by vedlo ke ztrátě důvěry, navrhl Evropský parlament přechodné období. Podle Parlamentu je u lhůt přesahujících sedm dní nezbytné zajistit klientům po týdnu alespoň na požádání přístup k jejich finančním prostředkům, aby mohli zajistit své základní potřeby.

•   Tytéž požadavky na všechny systémy pojištění bez ohledu na způsob jejich fungování Jsou uznávány nejrůznější formy fungování systémů pojištění vkladů za předpokladu, že splňují požadavky směrnice, mimo jiné pokud jde o výši finančních prostředků, lhůty pro výplatu, úroveň ochrany, výpočet výše příspěvku a čerpání prostředků. Takové flexibilní řešení v přiměřené míře zohledňuje odlišné systémy pojištění v jednotlivých zemích, jakož i bankovní trhy, a současně harmonizuje právní předpisy.

•   Příspěvky do systémů pojištění podle rizika V přepracovaném znění směrnice byly také poprvé formulovány pokyny k výpočtu výše příspěvků úvěrových institucí do systémů pojištění vkladů. Parlament přitom požaduje, aby úvěrové instituce, které podstupují velká rizika, musely platit vysoké příspěvky.

Druhé čtení

Zpravodaj by rád vyzdvihl především níže uvedené prvky kompromisu, na jejichž základě výboru doporučuje, aby dosaženou dohodu schválil bez dalších změn.

•   Poprvé byly stanoveny celoevropské předpisy o financování systémů pojištění vkladů. Členské státy musí zajistit, aby úvěrové instituce přidružené k systémům pojištění vkladů během deseti let vytvořily fond pro pojištění vkladů, jehož prostředky dosahují nejméně 0,8 % pojištěných vkladů v rámci systému.

•   Lhůty pro výplatu prostředků v případě platební neschopnosti se zkracují ze současných 20 pracovních dní na sedm. Členské státy mají možnost uplatňovat do konce roku 2023 přechodné období. Nejpozději od konce roku 2018 však lhůta nesmí být delší než 15 pracovních dní a nejpozději od roku 2021 nesmí přesahovat 10 pracovních dní. Pokud členské státy uplatní přechodné období a systém pojištění vkladů není s to vyplatit vklady během sedmi pracovních dnů, mají vkladatelé nárok na tzv. „výplatu v případě naléhavé potřeby“ do pěti pracovních dní na úhradu životních nákladů.

•   Byla zakotvena zásada výpočtu výše příspěvků na základě stupně rizika. Výše příspěvků do systémů pojištění vkladů se odvíjí od výše pojištěných vkladů a rizik dotčené členské instituce. Příslušné pokyny vypracuje orgán EBA.

•   Ochrana dočasně navýšených příspěvků. Členské státy musí dočasně navýšené příspěvky plynoucí např. z prodeje soukromých nemovitostí, z pojistného plnění, rozvodů atd. napříště ochránit i nad rámec limitu pojištění ve výši 100 000 EUR. Lhůtu musí stanovit v délce od tří do nejvýše dvanácti měsíců a s ohledem na životní úroveň na svém území musí určit konkrétní úroveň ochrany přesahující limit pojištění ve výši 100 000 EUR.

•   Srozumitelné a přehledné informace o pojištění vkladů. Vkladatelé napříště při otevření účtu a dále jednou ročně obdrží přehledné a srozumitelné informace o úrovni ochrany, příslušném systému pojištění, jakož i jeho kontaktní údaje, informace o způsobu jeho fungování a veškeré další informace relevantní pro případ platební neschopnosti banky.

•   Prostředky fondů pro pojištění vkladů se prioritně čerpají pro výplatu prostředků v případě platební neschopnosti banky a ochranu pojištěných vkladů v rámci řešení problémů bank. Členské státy mohou systémům pojištění vkladů povolit, aby tyto prostředky za přísných podmínek využívaly k preventivním opatřením. Kvantitativní kritéria pro povinné navyšování kapitálu mají zajistit, aby v případě výplaty byly ještě k dispozici finanční prostředky.

•   Systémy pojištění vkladů si mohou vzájemně dobrovolně poskytovat úvěry, pokud mimo jiné finanční prostředky systému nepostačují k plnění povinností a od dotčených institucí již byly požadovány mimořádné příspěvky. Systém, kterému byl úvěr poskytnut, tedy nesmí mít vůči jiným systémům pojištění vkladů nesplacené závazky vyplývající z úvěrů.

POSTUP

Název

Systémy pojištění vkladů (přepracování)

Referenční údaje

05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

16.2.2012                     T7-0049/2012

Návrh Komise

COM(2010)0368 – C7-0177/2010

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

13.3.2014

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

13.3.2014

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Peter Simon

6.9.2010

 

 

 

Datum přijetí

18.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Lajos Bokros, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Nils Torvalds

Datum předložení

21.3.2014