ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie)

21.3.2014 - (05199/1/2014 – C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD)) - ***II

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Peter Simon
(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)

Postup : 2010/0207(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0216/2014
Predkladané texty :
A7-0216/2014
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie)

(05199/1/2014 – C7‑0094/2014 – 2010/0207(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05199/1/2014 – C7‑0094/2014),

–       so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality parlamentmi Dánska, Spolkovým snemom a Spolkovou radou Nemecka a švédskym parlamentom, v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–       so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 16. februára 2011[1],

–       so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[2] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0368),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0216/2014),

1.      schvaľuje pozíciu Rady;

2.      konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ;

4.      poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby so súhlasom generálneho tajomníka Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]           Ú. v. EÚ C 99, 31.3.2011, s.1.
  • [2]           Prijaté texty zo 16.2.2012, P7_TA(2012)0049.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Parlament na svojom plenárnom zasadnutí 16. februára 2012 prijal pozíciu v prvom čítaní a po dlhom čase nezáujmu Rady o rokovania sa začali neformálne rokovania s litovským predsedníctvom s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní. Po troch kolách rokovaní v rámci trialógu dosiahli rokovacie tímy Parlamentu a Rady dohodu 17. decembra 2013. Text dohody bol 9. januára 2014 predložený výboru ECON a ten ho schválil prevažnou väčšinou hlasov. Predsedníčka výboru potom prisľúbila vo svojom liste z 10. januára 2014 predsedovi Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov, že plénu odporučí, aby prijalo pozíciu Rady v prvom čítaní bez zmien, ak bude v súlade s dohodou zo 17. decembra 2013. Po kontrole z právneho a lingvistického hľadiska Rada prijala svoju pozíciu v prvom čítaní 3. marca 2014, a potvrdila tak dohodu zo 17. decembra 2013.

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, spravodajkyňa odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien.

Systémy ochrany vkladov majú okrem toho, že priamo zaisťujú ochranu vkladateľov, veľký význam pre stabilitu finančného systému, a to predovšetkým v období krízy. Ak klienti bánk stratia dôveru v úverovú inštitúciu a pokúsia sa vybrať svoje vklady súčasne, teda ak dôjde k hromadnému výberu vkladov („bank-run“), môže dôjsť k zrúteniu už aj tak nestabilnej inštitúcie a v dôsledku narastajúcej všeobecnej nedôvery sa to môže rozšíriť aj na iné úverové inštitúcie a krajiny. Žiadna úverová inštitúcia nemôže mať totiž stále k dispozícii likvidné prostriedky v takej výške, ktorá je potrebná na poistenie vkladov. Komisia preto predložila 12. júla 2010 návrh na revíziu smernice o systémoch ochrany vkladov. S ohľadom na spoločný vnútorný trh je podľa Európskej komisie potrebné najmä skrátiť príliš dlhé lehoty pre výplatu vkladateľov v prípade platobnej neschopnosti banky a zmierniť veľké rozdiely vo financovaní systémov ochrany v členských štátoch.

Prvé čítanie

Európsky parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 16. februára 2012 prevažnou väčšinou hlasov. Najdôležitejšie prvky pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní:

•  Dôveryhodné a kvalitné financovanie krízového fondu: Pre obnovu dôvery vkladateľov je podľa Parlamentu nevyhnutná vysoká úroveň financovania ex ante systémov ochrany vkladov. Výhodou financovania ex ante je okrem iného skutočnosť, že nepôsobí procyklicky, zatiaľ čo príspevky ex post, ktoré sa vyberajú práve v krízovej situácii, môžu spôsobiť ťažkosti ďalším úverovým inštitúciám. Z tohto dôvodu je potrebné odstrániť rozdiely vo financovaní systémov ochrany vkladov v EÚ a systémy ochrany vkladov v EÚ by v horizonte maximálne 15 rokov mali mať v predstihu k dispozícii prostriedky vo výške aspoň 1,5 % objemu krytých vkladov.

•  Krátke lehoty na výplatu v prípade platobnej neschopnosti: Aby nedochádzalo k hromadnému výberu vkladov, je nevyhnutné skrátiť lehoty na výplatu prostriedkov v prípade platobnej neschopnosti banky. Súčasných 20 pracovný dní je zjavne príliš dlhá lehota a je ju potrebné skrátiť na sedem dní. Vzhľadom na to, že nie všetky systémy v EÚ sú schopné zabezpečiť krátke lehoty na výplatu a nedodržanie sľúbených lehôt by viedlo k strate dôvery, Európsky parlament navrhol prechodné obdobie. Podľa Parlamentu je v prípade lehôt presahujúcich sedem dní potrebné zabezpečiť klientom po týždni prístup k ich finančným prostriedkom na zabezpečenie nákladov na živobytie, a to aspoň na požiadanie.

•  Rovnaké požiadavky na všetky systémy ochrany bez ohľadu na spôsob ich fungovania: Uznávajú sa najrôznejšie formy fungovania systémov ochrany vkladov za predpokladu, že spĺňajú požiadavky smernice, okrem iného pokiaľ ide o výšku finančných prostriedkov, lehoty na výplatu, úroveň ochrany, výpočet výšky príspevku a čerpanie prostriedkov. Takéto flexibilné riešenie v primeranej miere zohľadňuje odlišné systémy ochrany vkladov v jednotlivých krajinách, ako aj bankové trhy, a súčasne sa ním harmonizujú právne predpisy.

•  Príspevky do systémov ochrany podľa rizika: Prepracovaná smernica zároveň po prvýkrát usmerňuje výpočet výšky príspevkov úverových inštitúcií do systémov ochrany vkladov. Parlament sa domnieva, že úverové inštitúcie, ktoré podstupujú väčšie riziká, by mali byť povinné platiť vyššie príspevky.

Druhé čítanie

Spravodajca by rád vyzdvihol predovšetkým tie prvky kompromisu, ktoré sú uvedené nižšie a na základe ktorých odporúča schválenie dosiahnutej dohody bez ďalších zmien.

•  Prvýkrát boli stanovené pravidlá financovania systémov ochrany vkladov EÚ. Členské štáty musia zabezpečiť, aby úverové inštitúcie pripojené k systémom ochrany vkladov vytvorili počas desiatich rokov fond pre poistenie vkladov, ktorého prostriedky by dosahovali najmenej 0,8 % vkladov krytých v rámci systému.

•  Lehoty na výplatu prostriedkov v prípade platobnej neschopnosti sa skracujú zo súčasných 20 pracovných dní na sedem. Členské štáty majú možnosť uplatňovať do konca roka 2023 prechodné obdobie. Najneskôr od konca roku 2018 však lehota nesmie byť dlhšia ako 15 pracovných dní a najneskôr od roku 2021 nesmie presahovať 10 pracovných dní. Ak členské štáty uplatňujú prechodné obdobie a systém ochrany vkladov nie je schopný vyplatiť vklady počas siedmich pracovných dní, majú vkladatelia nárok na tzv. výplatu v prípade naliehavej potreby do piatich pracovných dní na úhradu nákladov na živobytie.

•  Bola zakotvená zásada výpočtu výšky príspevkov na základe stupňa rizika: Výška príspevkov do systémov ochrany vkladov sa odvíja od výšky poistených vkladov a rizík príslušných členských inštitúcií. Príslušné pokyny vypracuje EBA.

•  Ochrana prechodne vysokých vkladov: Členské štáty musia chrániť prechodne vysoké vklady plynúce napr. z predaja súkromných nehnuteľností, z poistného plnenia, rozvodov atď. aj nad rámec bežnej ochrany vo výške 100 000 eur. Členské štáty musia stanoviť príslušné zodpovedajúce obdobie, napríklad v dĺžke najmenej od troch mesiacov do najviac dvanástich mesiacov, a so zreteľom na životnú úroveň na svojom území musia určiť konkrétnu úroveň ochrany vkladov presahujúcich 100 000 eur.

•  Prehľadné a zrozumiteľné informácie o poistení vkladov: Vkladatelia v budúcnosti dostanú pri otvorení účtu a následne raz ročne prehľadné a zrozumiteľné informácie o výške vkladu, ktorý je chránený, príslušnom systéme poistenia, ako aj jeho kontaktné údaje, informácie o spôsobe jeho fungovania a všetky ďalšie informácie relevantné pre prípad platobnej neschopnosti banky.

•  Prostriedky fondov ochrany vkladov sa prioritne čerpajú na výplatu v prípade platobnej neschopnosti banky a ochranu poistených vkladov v prípade likvidácie. Členské štáty môžu umožniť systémom ochrany vkladov, aby tieto prostriedky za prísnych podmienok využívali na preventívne opatrenia. Kvantitatívne kritériá pre povinné navyšovanie kapitálu majú zabezpečiť, aby v prípade výplaty boli ešte k dispozícii finančné prostriedky.

•  Systémy ochrany vkladov si môžu vzájomne dobrovoľne poskytovať úvery, ak okrem iného finančné prostriedky systému nepostačujú na plnenie povinností a od dotknutých inštitúcií už boli požadované mimoriadne príspevky. Systém, ktorému bol úver poskytnutý, však nesmie mať voči iným systémom ochrany vkladov nesplatené záväzky vyplývajúce z úverov.

POSTUP

Názov

Systémy ochrany vkladov (prepracované znenie)

Referenčné čísla

05199/1/2014 – C7-0094/2014 – 2010/0207(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

16.2.2012                     T7-0049/2012

Návrh Komisie

COM(2010)0368 - C7-0177/2010

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

13.3.2014

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

13.3.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Peter Simon

6.9.2010

 

 

 

Dátum prijatia

18.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Arlene McCarthy, Marlene Mizzi, Sławomir Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lajos Bokros, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Nils Torvalds

Dátum predloženia

21.3.2014