RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare și pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

21.3.2014 - (COM(2013)0812 – C7‑0416/2013 – 2013/0398(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportoare: Esther Herranz García


Procedură : 2013/0398(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0217/2014
Texte depuse :
A7-0217/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind acțiunile de informare promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

(COM(2013)0812 – C7‑0416/2013 – 2013/0398(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0812),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0416/2013),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–       având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0217/2014),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/200815 al Consiliului, Uniunea poate realiza acțiuni de informare și de promovare pe piața internă și în țări terțe pentru produsele agricole și pentru modul de producție al acestora, precum și pentru anumite produse alimentare pe bază de produse agricole.

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/200815 al Consiliului, Uniunea poate realiza acțiuni de informare și de promovare pe piața internă și în țări terțe pentru produsele agricole și pentru modul de producție al acestora, precum și pentru produse alimentare pe bază de produse agricole.

__________________

__________________

15 Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1).

15 Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L 3, 5.1.2008, p. 1).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a spori competitivitatea agriculturii europene, atât pe piața internă, cât și în țările terțe, crescând nivelul de conștientizare al consumatorilor privind meritele produselor agricole și ale produselor alimentare pe bază de produse agricole ale Uniunii, precum și dezvoltând și creând noi piețe. Aceste acțiuni completează și consolidează în mod util acțiunile statelor membre.

(2) Obiectivul acestor acțiuni este de a spori competitivitatea agriculturii europene, de a contribui la fabricarea unor produse mai profitabile, de a crea o echitate competitivă mai mare atât pe piața internă, cât și în țările terțe, și de a crește măsura în care consumatorii sunt informați privind calitățile produselor agricole și ale produselor alimentare pe bază de produse agricole ale Uniunii, precum și dezvoltând și deschizând noi piețe. Aceste acțiuni completează și consolidează în mod util acțiunile statelor membre, garantând totodată în permanență accesul egal pentru toate statele membre și promovând o discriminare pozitivă în favoarea regiunilor ultraperiferice în conformitate cu articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pe lângă informațiile privind caracteristicile intrinseci ale produselor agricole și alimentare din Uniune, măsurile eligibile nu ar trebui să excludă comunicarea prin mesaje ușor de înțeles de către consumatori, precum cele care se concentrează pe nutriție, gust, tradiție și cultură, în special cele adresate țărilor terțe.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Politicile de informare și de promovare în cauză nu sunt limitate la restabilirea încrederii consumatorilor ca urmare a unei situații de criză, ci se extind la obținerea unei profitabilități mai mari a produselor, la stimularea ocupării forței de muncă, la realizarea unei echități competitive mai mari pe piețele externe și la furnizarea unor informații mai consistente și mai adecvate pentru consumatori.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Respectând normele privind concurența, acțiunile care vizează piața internă trebuie să se limiteze la acțiuni de informare privind specificul modurilor de producție agricolă în Uniune sau privind teme care prezintă interes pentru Uniune, cum ar fi sistemele europene de calitate stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului16.

eliminat

__________________

 

16 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).

 

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Printre atuurile Uniunii în ceea ce privește producția de alimente se numără diversitatea produselor sale și caracteristicile lor specifice, corelate cu diferitele zone geografice și metode tradiționale, care oferă gusturi unice, asigurând diversitatea și autenticitatea pe care le caută tot mai mult consumatorii, atât în Uniune, cât și în afara sa.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Uniunea exportă, în principal, produse agricole finale, inclusiv produse agricole care nu sunt prevăzute la anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („tratatul”). În consecință, ar trebui ca sistemul de informare și de promovare să se deschidă pentru anumite produse alimentare pe bază de produse agricole, în conformitate cu alte sisteme ale politicii agricole comune („PAC”), cum ar fi sistemele europene de calitate, care prevăd deja mecanisme dedicate acestor produse.

(6) Uniunea exportă, în principal, produse agricole finale, inclusiv produse agricole care nu sunt prevăzute la anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („tratatul”). În astfel de timpuri de criză, ar trebui luate măsuri care să favorizeze relansarea economică a statelor membre. Atât produsele agricole, cât și produsele prelucrate pe baza lor, joacă un rol important în procesul de redresare economică. În consecință, ar trebui ca sistemul de informare și de promovare să se deschidă pentru noi produse, care nu sunt menționate în anexa I la TFUE. Participarea produselor în cauză la campanii de promovare și informare poate aduce beneficii indirecte sectorului primar, însă prezența lor în cadrul acestora ar trebui să fie limitată pentru a garanta prioritatea produselor agricole.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Acțiunile de informare și de promovare a vinurilor din Uniune se numără printre măsurile principale ale programelor de ajutor din sectorul viticol prevăzute prin PAC. În consecință, eligibilitatea vinului pentru acțiunile de informare și de promovare din cadrul acestui sistem ar trebui să se limiteze numai la vinurile care sunt asociate cu un alt produs agricol sau alimentar.

eliminat

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din bugetul consacrat acțiunilor de informare și de promovare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă un important potențial de creștere. Ar trebui să se prevadă modalități specifice pentru a încuraja realizarea unui mai mare număr de acțiuni de informare și de promovare în favoarea produselor agricole ale Uniunii în țări terțe, cu obiectivul de a ajunge la 75 % din cheltuielile estimate, în special printr-o mai mare susținere financiară.

(8) În perioada 2001-2011, numai 30 % din bugetul consacrat acțiunilor de informare și de promovare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 3/2008 a vizat piețele din țări terțe, deși aceste piețe oferă un important potențial de creștere. Ar trebui să se prevadă modalități specifice pentru a încuraja realizarea unui mai mare număr de acțiuni de informare și de promovare în favoarea produselor agricole ale Uniunii în țări terțe, în special printr-o mai mare susținere financiară.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Acțiunile de informare și de promovare cofinanțate de Uniune trebuie să aducă o dimensiune europeană specifică. În acest sens și pentru a evita o dispersie a mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea Europei prin aceste acțiuni de informare și de promovare pentru produsele agricole, ar trebui să se prevadă înființarea unui program de lucru, care să definească prioritățile strategice ale acestor acțiuni în termeni de populație, de produse, de teme sau de piețe țintă, precum și caracteristicile mesajelor de informare și de promovare. Comisia va ține seama mai ales de locul poziția predominantă a întreprinderilor mici și mijlocii în sectorul agroalimentar, de sectoarele care beneficiază de măsurile excepționale prevăzute la articolele 154, 155 și 156 din Regulamentul (UE) XXX/20… [al Parlamentului European și al Consiliului din… de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)626)] și de acordurile de liber schimb din cadrul politicii comerciale a Uniunii Europene pentru acțiunile care vizează țări terțe.

(10) Acțiunile de informare și de promovare cofinanțate de Uniune trebuie să aducă o dimensiune europeană specifică. În acest sens și pentru a evita o dispersie a mijloacelor și pentru a crește vizibilitatea Europei prin aceste acțiuni de informare și de promovare pentru produsele agroalimentare, ar trebui să se prevadă înființarea unui program de lucru care să definească prioritățile strategice ale acestor acțiuni în termeni de populație, de produse, de teme sau de piețe-țintă, precum și caracteristicile mesajelor de informare și de promovare. Comisia va ține seama mai ales de poziția predominantă a întreprinderilor mici și mijlocii în sectorul agroalimentar, de sectoarele care beneficiază de măsurile excepționale prevăzute la articolele 154, 155 și 156 din Regulamentul (UE) XXX/20… [al Parlamentului European și al Consiliului din… de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)0626)] și de acordurile de liber schimb din cadrul politicii comerciale a Uniunii Europene pentru acțiunile care vizează țări terțe.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Programul de lucru al Comisiei va fi elaborat pe baza obiectivelor stabilite în prezentul regulament, printre care se numără creșterea cotei de piață a produselor Uniunii, sporirea competitivității acestora, în special în sectoarele afectate în cea mai mare măsură de acordurile comerciale, restabilirea condițiilor normale de piață în perioadele de criză și informarea consumatorilor cu privire la standardele ridicate pe care trebuie să le respecte producătorii din Uniune în temeiul legislației acesteia.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Dincolo de aceste acțiuni de informare și de promovare, este necesar ca Comisia să dezvolte și să coordoneze servicii de asistență tehnică la nivel european, în scopul de a ajuta operatorii să participe la programele cofinanțate, să realizeze companii eficace sau să își dezvolte activitățile de export.

(12) Dincolo de aceste acțiuni de informare și de promovare, este necesar ca Comisia să dezvolte și să coordoneze servicii de asistență tehnică la nivel european, ținând seama de caracteristicile specifice ale fiecărei țări, cu scopul de a informa operatorii cu privire la tipurile de programe la care pot avea acces și de a-i ajuta să participe la programele cofinanțate, să realizeze campanii eficace sau să își dezvolte activitățile de export. Comisia ar trebui să elaboreze, de asemenea, un manual simplu și cuprinzător care să ajute potențialii beneficiari să se conformeze normelor și procedurilor aferente acestei politici.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Eforturile de promovare a produselor Uniunii pe piețele țărilor terțe sunt în anumite cazuri subminate de produse concurente care reprezintă imitații sau falsuri. În vederea protejării produselor Uniunii de aceste practici, Comisia ar putea asigura consiliere și asistență operatorilor din Uniune. În acest sens, Comisia poate oferi, în cadrul unor acțiuni din proprie inițiativă, sprijinul tehnic prevăzut în prezentul regulament.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Acțiunile de informare și de promovare în favoarea produselor agricole cofinanțate de Uniune nu sunt orientate către mărcile comerciale, și nici către originea specifică a acestora. Cu toate acestea, mențiunea cu privire la mărci sau la origine poate oferi un efect de pârghie în cadrul acțiunilor de promovare, în special în țările terțe. Astfel, respectând condițiile specifice care vor fi stabilite și, în special, drepturile de protejare a proprietății industriale, ar trebui să se ofere o mai mare vizibilitate mărcilor și originii menținând, în același timp, un echilibru adecvat cu promovarea mesajelor generice care vizează caracteristicile intrinseci ale produselor agricole și alimentare pe bază de produse agricole ale Uniunii.

(13) Acțiunile de informare și de promovare în favoarea produselor agroalimentare cofinanțate de Uniune nu sunt orientate către mărcile comerciale, și nici către originea specifică a acestora. Cu toate acestea, mențiunea cu privire la mărci sau la origine poate oferi un efect de pârghie în cadrul acțiunilor de promovare, în special în țările terțe. Astfel, respectând condițiile specifice care vor fi stabilite și, în special, drepturile de protejare a proprietății industriale, ar trebui să se ofere o mai mare vizibilitate mărcilor și originii menținând, în același timp, un echilibru adecvat cu promovarea mesajelor generice care vizează caracteristicile intrinseci ale produselor agricole și alimentare pe bază de produse agricole ale Uniunii.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Uniunea dorește să simplifice cadrul de reglementare al PAC. Această abordare ar trebui să se aplice și regulamentului privind acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole. În special, ar trebui să se revizuiască principiile de gestiune administrativă a programelor de informare și de promovare în scopul simplificării acestora și să se permită Comisiei să stabilească regulile și procedurile aplicabile depunerii și selecției de propuneri de programe.

(14) Uniunea dorește să simplifice cadrul de reglementare al PAC. Această abordare ar trebui să se aplice și regulamentului privind acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole. În special, ar trebui să se revizuiască principiile de gestiune administrativă a programelor de informare și de promovare în scopul simplificării acestora și să se permită Comisiei să stabilească regulile și procedurile aplicabile depunerii și selecției de propuneri de programe, după luarea în considerare a intereselor specifice ale statelor membre.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Pentru a asigura coerența și eficacitatea acțiunilor prevăzute în prezentul regulament, precum și buna lor gestionare și utilizarea eficace a finanțării din partea Uniunii, ar trebui să i se delege Comisiei puterea de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește condițiile specifice de vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind originea produselor, criteriile de eligibilitate a entităților care formulează propuneri, condițiile privind procedura concurențială pentru organismele însărcinate cu punerea în aplicare, precum și condițiile pe baza cărora entitatea care formulează propuneri poate fi autorizată să execute ea însăși anumite părți ale programului și, în fine, condițiile specifice de eligibilitate a costurilor acțiunilor de informare și de promovare pentru programele simple. Este foarte important ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări corespunzătoare, precum și să recurgă la experți externi. În momentul pregătirii și al elaborării actelor delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(18) Pentru a asigura coerența și eficacitatea acțiunilor prevăzute în prezentul regulament, precum și buna lor gestionare și utilizarea eficace a finanțării din partea Uniunii, ar trebui să i se delege Comisiei puterea de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește condițiile specifice de vizibilitate a mărcilor și mențiunea privind originea produselor, criteriile de eligibilitate a entităților care formulează propuneri, condițiile privind procedura concurențială pentru organismele însărcinate cu punerea în aplicare, precum și condițiile pe baza cărora entitatea care formulează propuneri poate fi autorizată să execute ea însăși anumite părți ale programului, ale programelor de lucru care stabilesc priorități strategice și, în fine, condițiile specifice de eligibilitate a costurilor acțiunilor de informare și de promovare pentru programele simple. Este foarte important ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări corespunzătoare, precum și să recurgă la experți externi. La elaborarea și redactarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pentru a asigura condiții uniforme la punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențele de executare în vederea adoptării actelor de punere în aplicare a programului de lucru care stabilește prioritățile strategice, selecția programelor simple, modalitățile de punere în aplicare, de monitorizare și de control al programelor simple, normele privind încheierea de contracte privind punerea în aplicare a programelor simple selecționate în temeiul prezentului regulament, precum și cadrul comun pentru evaluarea impactului programelor. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17.

(20) Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare în vederea adoptării actelor de punere în aplicare privind selecția programelor simple, modalitățile de punere în aplicare, de monitorizare și de control al programelor simple, normele privind încheierea de contracte privind punerea în aplicare a programelor simple selecționate în temeiul prezentului regulament, precum și cadrul comun pentru evaluarea impactului programelor. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie, (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie, (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)Fără a pune în aplicare Regulamentul (UE) nr. 182/2011, Comisia ar trebui, prin intermediul actelor de punere în aplicare, ținând seama de caracteristicile lor specifice, să desfășoare campanii de promovare și de informare în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii de către consumatori și al altor probleme specifice.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

OBIECTIVE

 

Acțiunile de informare și de promovare prevăzute de prezentul regulament vizează:

 

(a) creșterea cotei de piață a produselor agricole și alimentare ale Uniunii, cu acordarea unei atenții deosebite piețelor care prezintă cel mai mare potențial de creștere;

 

(b) informarea consumatorului cu privire la standardele ridicate pe care trebuie să le respecte produsele din Uniune ca urmare a aplicării politicii agricole comune (PAC);

 

(c) sporirea acțiunilor de sensibilizare și creșterea gradului de recunoaștere a sistemelor de calitate ale Uniunii;

 

(d) sporirea competitivității și a vizibilității produselor Uniunii atât în Uniune, cât și în afara sa;

 

(e) restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unor perturbări grave, al pierderii încrederii de către consumatori și al problemelor specifice.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni pe piața internă

Acțiuni pe piața internă și pe piețele din țările terțe

Acțiunile eligibile pe piața internă sunt următoarele:

Acțiunile eligibile sunt următoarele:

(a) acțiunile de informare care vizează sublinierea caracterului specific al modalităților de producție agricolă în Uniune, în special din punct de vedere al siguranței alimentelor, al autenticității, al aspectelor nutriționale și sanitare, al bunăstării animalelor sau al respectării mediului;

(a) acțiunile de informare care vizează sublinierea caracterului specific al modalităților de producție agricolă și alimentară în Uniune, în special din punctul de vedere al siguranței alimentelor, calității, etichetării, trasabilității, sustenabilității, standardelor sociale, tradițiilor culturale, gustului, aspectelor nutriționale și sanitare, bunăstării animalelor sau respectării mediului;

(b) acțiunile de informare pe temele menționate la articolul 5 alineatul (4).

(b) acțiunile de informare care vizează sublinierea caracteristicilor produselor agricole și alimentare și pe temele menționate la articolul 5 alineatul (4);

 

(ba) acțiunile de informare care vizează sublinierea caracteristicilor intrinseci ale produselor agricole și alimentare;

 

(bb) acțiunile de promovare care au ca scop creșterea vânzărilor de produse agricole și alimentare pe bază de produse agricole din Uniune;

 

(bc) acțiunile de informare care au ca scop protecția autenticității denumirii de origine protejate, a indicației geografice protejate și a specialităților tradiționale garantate.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

eliminat

Acțiuni în țări terțe

 

Acțiunile eligibile în țări terțe sunt următoarele:

 

(a) acțiunile de informare care vizează sublinierea caracteristicilor produselor agricole și alimentare și pe temele menționate la articolul 5 alineatul (4);

 

(b) acțiunile de promovare care au ca scop creșterea vânzărilor de produse agricole și alimentare originare din UE.

 

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Acțiunile de informare și de promovare nu sunt orientate în funcție de mărcile comerciale. Cu toate acestea, mărcile de produse pot fi vizibile cu ocazia demonstrațiilor sau degustărilor de produse și prin materialul de informare și de promovare în condiții specifice care vor fi adoptate în temeiul articolului 6 litera (a).

(1) Acțiunile de informare și de promovare nu vizează mărcile comerciale. Cu toate acestea, mărcile de produse pot fi vizibile cu ocazia demonstrațiilor sau degustărilor de produse și prin materialul de informare și de promovare care trebuie să respecte următoarele condiții:

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a) trebuie menționate mai multe mărci;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) trebuie indicate toate mărcile membrilor organizației care formulează propuneri;

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c) fiecare marcă trebuie să fie vizibilă în aceeași măsură și

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(d) prezentarea grafică a mărcii trebuie să utilizeze un font mai mic decât mesajul acțiunii.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Acțiunile de informare nu incită la consumul unui produs pe motivul originii sale. Cu toate acestea, originea produselor poate fi vizibilă prin materialul de informare și de promovare în condiții specifice care vor fi adoptate în temeiul articolului 6 litera (b).

(2) Acțiunile de informare nu incită la consumul unui produs pe motivul originii sale. Cu toate acestea, originea produselor poate fi vizibilă prin materialul de informare și de promovare în următoarele condiții:

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a) în cazul produselor înregistrate în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, trebuie utilizată forma protejată;

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) în cazul acțiunilor pentru piața internă, originea trebuie prezentată doar într-un format grafic mai mic decât informațiile Uniunii și

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c) în cazul acțiunilor pentru piețele din țările terțe, originea trebuie prezentată cu aceeași dimensiune ca și informațiile Uniunii.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) produsele agricole enumerate în lista cuprinsă în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”) cu excepția produselor de pescuit și de acvacultură enumerate în anexa I la regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] al Parlamentului European și al Consiliului19 și a tutunului;

(a) produsele agricole enumerate în lista cuprinsă în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), cu excepția tutunului;

__________________

 

19 Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)416] din... privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, JO …...

 

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) bumbacul;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) produsele alimentare pe bază de produse agricole enumerate la punctul I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;

(b) produsele alimentare pe bază de produse agricole;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Vinul poate face obiectul acțiunilor de informare și de promovare, cu condiția ca alte produse menționate la alineatul (1) litera (a) sau (b) să facă, de asemenea, obiectul programului în cauză.

(2) Vinul cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată, precum și vinurile pentru care se indică soiul pot beneficia de acțiunile de informare și de promovare.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase menționate la alineatul (1) litera (c) și vinul, astfel cum este menționat la alineatul (2), acțiunile care vizează piața internă sunt limitate la informarea consumatorilor privind sistemele europene de calitate în ceea ce privește indicațiile geografice.

(3) În ceea ce privește băuturile spirtoase menționate la alineatul (1) litera (c) și vinul, astfel cum este menționat la alineatul (2), acțiunile care vizează piața internă sunt limitate la informarea consumatorilor privind aspectele menționate la alineatul (4) și observațiile privind consumul responsabil.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Produsele obținute din pescuit și din acvacultură pot face obiectul acțiunilor de informare și de promovare în țări terțe cu condiția ca celelalte produse menționate la alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) să facă, de asemenea, obiectul programului în cauză.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Produsele menționate la alineatul (1) litera (b) pot face obiectul acțiunilor de informare și de promovare în țări terțe cu condiția ca alte produse menționate la alineatul (1) litera (a) sau (c) să facă, de asemenea, obiectul programului în cauză și ca programul să reprezinte maximum 20 % din totalul produselor eligibile pentru campanii.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) În ceea ce privește produsele menționate la alineatul (1) litera (b), ar trebui acordată prioritate produselor în cazul cărora s-a dovedit că materiile prime provin din Uniune.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Temele prevăzute la articolul 2 litera (b) și la articolul 3 litera (a) sunt următoarele:

(4) Temele prevăzute la articolul 2 litera (b) sunt următoarele:

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) certificatele naționale de calitate, care fac obiectul unor condiții specifice în temeiul alineatului (4a).

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Certificatele de calitate menționate la alineatul (4) litera (ca) pot face obiectul campaniilor de promovare și informare din țările terțe sau al campaniilor de informare în cazul unor crize în domeniul sanitar. Referințele la certificatele de calitate sunt întotdeauna pe plan secundar față de informațiile principale ale Uniunii în cadrul campaniilor.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Competențe delegate

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 23 pentru:

 

(a) condițiile specifice de vizibilitate a mărcilor comerciale cu ocazia demonstrațiilor sau degustărilor de produse și prin materialul de informare și de promovare, astfel cum sunt menționate la articolul 4 alineatul (1);

 

(b) condițiile relative la mențiunea originii produselor astfel cum sunt menționate la articolul 4, alineatul (2).

 

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) organizații profesionale sau interprofesionale naționale;

(a) organizații profesionale sau interprofesionale naționale reprezentative pentru sectorul relevant din unul sau mai multe state membre;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 7 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) organizații profesionale sau interprofesionale din Uniune;

(b) organizații profesionale sau interprofesionale din Uniune reprezentative pentru sectorul relevant la nivelul Uniunii;

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) organizații de producători sau asociații de organizații de producători astfel cum sunt definite la articolele 106 și 107 din Regulamentul (UE) XXX/20… [al Parlamentului European și al Consiliului din… de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)626)].

(c) organizații de producători sau asociații de organizații de producători astfel cum sunt definite la articolele 152 și 156 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și recunoscute de statele membre.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 7 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) grupurile menționate la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012. reprezentative pentru sistemele de calitate care fac obiectul programelor.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Acțiunile de informare și de promovare contribuie la consolidarea competitivității agriculturii europene, atât pe piața internă, cât și pe piețele din țări terțe. Obiectivele care trebuie realizate vor fi stabilite în cadrul programului de lucru, astfel cum este menționat la alineatul (2).

eliminat

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unui act de punere în aplicare, un program de lucru care stabilește obiectivele urmărite, prioritățile, rezultatele preconizate, modalitățile de punere în aplicare și suma totală a planului de finanțare. Acesta conține, de asemenea, principalele criterii de evaluare, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumelor alocate fiecărui tip de acțiune, un calendar orientativ al punerii în aplicare și, pentru subvenții, nivelul maxim de cofinanțare.

Pe baza obiectivelor enumerate la articolul 1a, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 23 privind adoptarea unui program de lucru care stabilește obiectivele urmărite, prioritățile, rezultatele preconizate, modalitățile de punere în aplicare și suma totală a planului de finanțare. Acesta conține, de asemenea, principalele criterii de evaluare, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumelor alocate fiecărui tip de acțiune, un calendar orientativ al punerii în aplicare și, pentru subvenții, nivelul maxim de cofinanțare.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La elaborarea programului respectiv, Comisia ia în considerare dezavantajele naturale specifice ale regiunilor montane, insulare și ultraperiferice.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La elaborarea programului în cauză, Comisia ține seama de oportunitățile de pe piețe și de necesitatea de a completa și consolida acțiunile realizate de statele membre și de operatori atât pe piața Uniunii, cât și în țările terțe cu scopul de a garanta o politică coerentă de informare și de promovare. În acest sens, se solicită avizul statelor membre, precum și al grupului consultativ menționat la articolul 25.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actul de punere în aplicare prevăzut la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 24 alineatul (3).

eliminat

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Programul de lucru va avea o durată de trei ani, dar va putea fi revizuit anual.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Programul de lucru menționat la alineatul (1) este pus în aplicare prin publicarea de către Comisie:

(3) Programul de lucru menționat la alineatul (1) este pus în aplicare prin publicarea de către Comisie de două ori pe an:

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Cererile de propuneri menționate la alineatul (3) literele (a) și (b) iau în considerare dezavantajele naturale specifice ale regiunilor montane, insulare și ultraperiferice.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate realiza acțiuni de informare și de promovare astfel cum sunt acestea descrise la articolele 2 și 3. Aceste acțiuni pot lua în special forma unei participări la târguri comerciale și la expoziții de importanță internațională, prin standuri sau operațiuni cu scopul de a promova imaginea produselor din Uniune.

(1) Comisia poate realiza acțiuni de informare și de promovare pentru toate produsele care pot participa la program în temeiul prezentului regulament, astfel cum sunt acestea descrise la articolul 2. Aceste acțiuni pot lua în special forma unor misiuni la nivel înalt sau a unei participări la târguri comerciale și la expoziții de importanță internațională, prin standuri sau operațiuni cu scopul de a promova imaginea produselor din Uniune.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență tehnică, mai ales în vederea favorizării cunoașterii diferitelor piețe, a menținerii unei rețele profesionale dinamice în jurul politicii de informare și de promovare și a ameliorării cunoștințelor privind dispozițiile legislative relative la elaborarea și punerea în aplicare a programelor.

(2) Comisia dezvoltă servicii de asistență tehnică, mai ales în vederea favorizării cunoașterii diferitelor piețe, inclusiv a finanțării reuniunilor de afaceri în scopuri de explorare, a menținerii unei rețele profesionale dinamice în jurul politicii de informare și de promovare, a oferirii de consiliere și de asistență operatorilor în ceea ce privește protejarea produselor lor de imitații sau produse falsificate în țările terțe și a ameliorării cunoștințelor privind dispozițiile legislative relative la elaborarea și punerea în aplicare a programelor. Comisia elaborează, de asemenea, un manual simplu cuprinzător care să ajute potențialii beneficiari să se conformeze normelor și procedurilor aferente acestei politici.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind desfășurarea de campanii de promovare și de informare în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii de către consumatori sau al altor probleme specifice menționate la articolul 1a. Actele de punere în aplicare în cauză garantează că aceste campanii se desfășoară în mod prompt și eficace. Respectivele acte de punere în aplicare sunt adoptate fără a se aplica procedura menționată la articolul 24 alineatul (2).

 

Creditele alocate campaniilor de informare și promovare autorizate sau în desfășurare nu sunt reduse în cazul în care Comisia desfășoară acțiuni în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii de către consumatori sau al altor probleme specifice menționate la articolul 1a litera (e).

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia procedează la evaluarea și la selectarea propunerilor de programe simple pe baza cererii de propuneri menționate la articolul 8, alineatul 3, litera (a).

(1) După informarea statelor membre și primirea avizului lor, Comisia procedează la evaluarea și la selectarea propunerilor de programe simple pe baza cererii de propuneri menționate la articolul 8 alineatul (3) litera (a).

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea programelor simple nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile pentru finanțare în cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina entităților care formulează propuneri.

(1) Contribuția Uniunii la finanțarea programelor simple este de cel puțin 75 % din cheltuielile eligibile pentru finanțare în cadrul sistemului. Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina entităților care formulează propuneri.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Procentajul menționat la alineatul (1) este mărit la 60 % în cazul:

eliminat

(a) unui program simplu care vizează una sau mai multe țări terțe;

 

(b) acțiunilor de informare și de promovare a fructelor și legumelor destinate în mod specific copiilor din instituțiile de învățământ din Uniune.

 

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Procentul acoperit de Uniune în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii de către consumatori și al unor probleme specifice menționate la articolul 1a litera (e) se ridică la cel puțin 85 %.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește la 60 % din totalul costurilor eligibile pentru programele multinaționale. Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina entităților care formulează propuneri.

(1) Nivelul maxim de cofinanțare se stabilește la cel puțin 75 % din totalul costurilor eligibile pentru programele multinaționale. Restul cheltuielilor sunt exclusiv în sarcina entităților care formulează propuneri.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Procentul acoperit de Uniune ă în cazul unor perturbări grave ale pieței, al pierderii încrederii de către consumatori și al unor probleme specifice menționate la articolul 1a litera (e) se ridică la 85 %.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 21 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) condițiile specifice în care oricare dintre entitățile care formulează propuneri menționate la articolul 7 poate prezenta un program, în special pentru a garanta o reprezentativitate și o anvergură semnificativă a programului ;

eliminat

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 21 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) condițiile pentru asigurarea unei priorități privind mărcile de proprietate a întreprinderilor mici și mijlocii, în cazul unor programe care prevăd prezența unor mărci comerciale prevăzute la articolul 4;

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 21 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) condițiile pentru a se asigura faptul că se acordă prioritate proiectelor care promovează produse realizate cu materii prime agricole din țările entităților care formulează propuneri, în cazul unor programe care prevăd produse prelucrate precum cele menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, menționată în prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată în prezentul regulament se deleagă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia poate consulta grupul consultativ pentru „promovarea produselor agricole” instituit prin Decizia 2004/391/CE27 a Comisiei.

În cadrul punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia consultă grupul consultativ pentru „promovarea produselor agricole” instituit prin Decizia 2004/391/CE27 a Comisiei.

__________________

__________________

27 Decizia 2004/391/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 privind funcționarea grupurilor consultative în domeniul politicii agricole comune (JO L 120, 24.4.2004, p. 50).

27 Decizia 2004/391/CE a Comisiei din 23 aprilie 2004 privind funcționarea grupurilor consultative în domeniul politicii agricole comune (JO L 120, 24.4.2004, p. 50).

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Grupul consultativ pentru promovare ar trebui să fie implicat în activitatea realizată privind programul de lucru menționat la articolul 8.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(- 1) Până la 31 decembrie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport intermediar privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv rata de integrare a diferitelor state membre, însoțit, după caz, de propuneri adecvate. La cererea Parlamentului European, Comisia prezintă raportul intermediar comisiei responsabile.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel târziu până la 31 decembrie [2020], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, după caz, de propuneri adecvate.

Cel târziu până la 31 decembrie [2020], Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului regulament, însoțit, după caz, de propuneri adecvate. La cererea Parlamentului European, Comisia prezintă raportul intermediar comisiei responsabile.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr.°…/20… [COM(2011)626]

 

Regulamentul (UE) nr.…/20… [COM(2011)626] se modifică după cum urmează:

 

(a) la articolul 34 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

 

„Strategia națională trebuie să fie compatibilă cu prioritățile strategice definite în programul de lucru menționat la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr.°XXX al Parlamentului European și al Consiliului*.

 

Regulamentul (UE) nr.°XXX al Parlamentului European și al Consiliului din .... privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe (JO L……..)”.

 

(b) la articolul 43 se adaugă următorul alineat:

 

„(5) Măsurile menționate la alineatul (1) sunt compatibile cu prioritățile strategice definite în programul de lucru menționat la articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. XXX.”

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei Europene este binevenită în acest moment, când are loc reformarea politicii agricole comune (PAC), iar producătorii europeni trebuie să facă față unei concurențe din ce în ce mai acerbe din partea țărilor terțe. În condițiile economice actuale din Uniunea Europeană, este necesară punerea din nou în valoare a produselor Uniunii pentru a face față în mod mai eficient globalizării comerțului, pentru a crește cotele de piață atât în interiorul Uniunii, cât și în afara sa și pentru a putea face față situațiilor de criză. Propunerea Comisiei trebuie îmbunătățită cu scopul de a include în actul de bază o listă a obiectivelor concrete ale prezentului regulament, în care întreprinderilor mici și mijlocii ar trebui să li se acorde prioritate.

Prezentul regulament privind acțiunile de promovare ale Uniunii ar trebui să ofere un temei juridic flexibil pentru a putea răspunde cu promptitudine în cazul situațiilor de criză din sectorul agricol cauzate de scăderea dramatică a prețurilor sau de izbucnirea unor epidemii. După scandalul din sectorul alimentar provocat de bacteria E-coli, au ieșit la iveală deficiențele PAC în ceea ce privește implementarea rapidă a măsurilor care au drept scop recâștigarea încrederii consumatorilor. Raportoarea propune introducerea unei proceduri de urgență pentru lansarea unor campanii de informare și de promovare în cazul unor crize legate de sănătate sau al unor perturbări pe piață.

Propunerea Comisiei de menționare a mărcii și originii produselor în cadrul campaniilor de informare și de promovare reprezintă un important progres, întrucât multe dintre produsele renumite pot contribui la promovarea altor produse mai puțin cunoscute consumatorilor.

O altă modificare importantă introdusă în propunere este gestionarea directă de către Comisie a programelor multinaționale. Această măsură este, la rândul său, un important pas înainte, întrucât va permite creșterea numărului de acțiuni de acest tip, care, până acum, se confruntau cu probleme de coordonare între statele membre.

Propunerea Comisiei de stabilire a unui obiectiv cantitativ pentru cheltuielile pe piața externă, care ar urma să se ridice la 75% din fonduri, presupune estimarea în avans a evoluției viitoare a piețelor și neglijarea pieței interne, care rămâne principala piață a produselor europene. Raportoarea sprijină consolidarea campaniilor pe piața externă, cărora, în prezent, le sunt alocate doar 30% din fonduri, însă nu este de acord cu stabilirea unui obiectiv fix în ceea ce privește aceste costuri. Gestionarea directă de către Comisie a programelor multinaționale va permite, fără îndoială, creșterea numărului campaniilor realizate în țări terțe, permițând, totodată, să se acorde o importanță deosebită abordării europene.

Comisia face distincția între acțiunile care pot fi realizate pe piața internă și cele care pot fi realizate în țări terțe. Această diferențiere, care ar da un caracter inflexibil instrumentului PAC, nu figurează în regulamentul în vigoare. Raportoarea propune menținerea unei clasificări unice a acțiunilor care pot fi finanțate fie în cadrul Uniunii Europene, fie în afara sa. Astfel, campaniile de promovare nu ar fi excluse de pe piața internă, fiind posibilă informarea consumatorilor din țările terțe cu privire la standardele ridicate pe care le respectă produsele europene, aspect care nu este prevăzut în actualul text al proiectului Comisiei.

Pe de altă parte, propunerea limitează accesul vinului la mijloacele de promovare finanțate prin prezentul regulament. Raportoarea consideră, însă, că vinul ar trebui inclus pe lista produselor care pot beneficia de program, pe picior de egalitate cu alte produse din sectoarele agricole. Vinul este unul dintre produsele europene emblematice, putând stimula consumul altor produse care îi sunt asociate în cadrul campaniilor de promovare și de informare. De asemenea, vinul ar trebui să aibă posibilitatea de a obține finanțare în temeiul prezentului regulament pentru campanii care să vizeze exclusiv vinul, întrucât, astfel, ar putea beneficia de avantajele pe care le prezintă gestionarea directă de către Comisiei a programelor multinaționale. În prezent, acțiunile de promovare și informare reglementate de dispozițiile privind organizarea comună a pieței se desfășoară în cadrul programelor vitivinicole gestionate de statele membre, ceea ce împiedică realizarea de acțiuni comune.

Propunerea elimină posibilitatea de cofinanțare la nivel național a măsurilor de promovare și de informare, ceea ce determină creșterea semnificativă a contribuțiilor operatorilor, creând obstacole în calea participării întreprinderilor afectate într-o mai mare măsură de criza economică la campaniile de informare și promovare. Potrivit raportoarei, nu sunt puțini cei care s-au exprimat împotriva eliminării posibilității de cofinanțare la nivel național, în pofida faptului că aceasta a fost întotdeauna voluntară. Prezentul raport ține seama de părerile generale, incluzând și o creștere a cofinanțării la nivel european în anumite cazuri, cum ar fi finanțarea acțiunilor care ar putea contribui la restabilirea condițiilor normale de piață în cazul unei crize a sectorului agricol.

Extinderea listei de produse care pot beneficia de finanțare este încă un aspect rezonabil al propunerii Comisiei Europene, întrucât, în prezent, nu se justifică limitarea acțiunilor la un număr foarte restrâns de produse, în special având în vedere intenția manifestată de executivul comunitar de a crește de patru ori în 2020 fondurile destinate acestor campanii. Raportoarea sprijină posibilitatea ca produsele care nu sunt incluse la anexa I din tratat să poată benefica de acest regim, cu condiția introducerii unor dispoziții restrictive care să garanteze că sectorul primar rămâne prioritar. În contextul crizei economice, trebuie folosite toate resursele pentru a profita de impulsul pe care îl pot da anumite produse prelucrate cunoscute consumatorului prin campanii asociate produselor agricole.

O altă noutate cuprinsă în propunerea Comisiei este introducerea unui serviciu de sprijin tehnic pentru operatori; potrivit raportoarei, printre servicii trebuie să se numere acțiuni de consiliere și asistență pentru ca produsele europene să fie mai bine protejate de imitații sau produse falsificate, în țările terțe.

În ceea ce privește introducerea unui program de lucru, raportul are drept scop să delimiteze în mod clar durata acestuia, clarificând faptul că, la elaborarea sa, Comisia Europeană trebuie să garanteze principiul complementarității și coerenței, care a fost urmărit până în prezent în cazul altor programe implementate de statele membre și de operatori, precum și să ducă la îndeplinirea unor obiective prevăzute în actul de bază.

PROCEDURĂ

Titlu

Acțiuni de informare și de promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe

Referințe

COM(2013)0812 – C7-0416/2013 – 2013/0398(COD)

Data prezentării la PE

21.11.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

AGRI

9.12.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

CONT

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

CONT

18.12.2013

IMCO

17.12.2013

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Esther Herranz García

5.11.2013

 

 

 

Examinare în comisie

9.12.2013

17.12.2013

 

 

Data adoptării

18.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

12

3

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Hynek Fajmon, Julie Girling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, James Nicholson, Rareș-Lucian Niculescu, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

María Auxiliadora Correa Zamora, Jill Evans, Sandra Kalniete, Maria do Céu Patrão Neves, Milan Zver

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Ricardo Cortés Lastra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Vicente Miguel Garcés Ramón, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Carlos José Iturgaiz Angulo

Data depunerii

21.3.2014