JELENTÉS az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Bogusław Sonik

Eljárás : 2013/2201(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0218/2014
Előterjesztett szövegek :
A7-0218/2014
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(COM(2013)0570 – C7‑0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[1],

–    tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 - C7-0278/2013)[2],

–    tekintettel a 2012-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves jelentésre, az intézmények válaszaival együtt[3],

–    tekintettel a Számvevőszéknek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[4],

–    tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–    tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre[5] és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–    tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6] és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

–    tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–    tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0218/2014),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(COM(2013)0570 – C7‑0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére[7],

–   tekintettel az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2013)0570 - C7-0278/2013)[8],

–   tekintettel a 2012-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló számvevőszéki éves jelentésre, az intézmények válaszaival együtt[9],

–   tekintettel a Számvevőszéknek a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[10],

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendeletre[11] és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

–   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[12] és különösen annak 164., 165. és 166. cikkére,

–   tekintettel korábbi mentesítési határozataira és állásfoglalásaira,

–   tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0218/2014),

1.  örömmel látja, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék úgy vélte, hogy a 2012. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az intézmények és szervek igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

2.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tekintetében nem tártak fel lényeges hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött terülteken;

3.  megjegyzi, hogy 2012-ben az EGSZB 128 816 588 eurós költségvetéssel rendelkezett (2011-ben ez az összeg 128 600 000 euró volt), a felhasználási arány pedig 96,8%-os volt; hangsúlyozza, hogy az EGSZB költségvetése kizárólag igazgatási jellegű, és jelentős részét az intézménynél dolgozókhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, a fennmaradó rész pedig az épületekhez, a berendezéshez, a felszerelésekhez kapcsolódó és egyéb fenntartási költségekből áll össze;

4.  megállapítja, hogy a 2012. évi költségvetés 96,8%-os végrehajtási aránya magasabb, mint a 2011-es arány (95,4%), ám továbbra is alacsonyabb, mint a 2010-es szint (98%); felhívja az EGSZB-t, hogy az elkövetkezendő időszakokban még inkább javítsa a költségvetés végrehajtásának arányát;

5.  megjegyzi, hogy a 2012. évi költségvetés 0,2%-kal meghaladja az előző évit; támogatja az EGSZB annak érdekében tett erőfeszítéseit, hogy az elkövetkező években korlátozza költségvetését, ezáltal biztosítva az átalányalapú növekedést;

6.  tudomásul veszi a 2011. évi mentesítési állásfoglalásához kapcsolódó észrevételeket, amelyeket az EGSZB éves tevékenységi jelentéséhez csatoltak; kéri, hogy kapjon tájékoztatást arról, hogy az EGSZB milyen intézkedéseket hozott a mentesítés pénzügyi évében a kiadások részletes áttekintésének végrehajtása érdekében, továbbá az áttekintés eredményeiről is;

7.  tudomásul veszi a Tanács EGSZB-tagok juttatásainak szintjével kapcsolatos, 2013. szeptemberi határozatát, és megelégedéssel nyugtázza, hogy az EGSZB a Parlament ajánlásának megfelelően bevezette a tagok utazási költségeinek tényleges költségek alapján történő megtérítésére vonatkozó, új szabályokat;

8.  elégedetten állapítja meg, hogy a korábbi döntést végrehajtva 2012-ben nyilvánosságra hozták az EGSZB tagjainak pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatait;

9.  tudomásul veszi az EGSZB tagjai és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága közötti együttműködést, különösen a mentesítési eljárás tekintetében;

10. tudomásul veszi a megújuló forrásokból származó energia felhasználásával kapcsolatban benyújtott tájékoztatást; elégedetten veszi tudomásul, hogy az EGSZB által használt elektromos áram teljes egészében megújuló forrásokból származik;

11. üdvözli az EGSZB és a Régiók Bizottsága közötti megújított együttműködési megállapodás következtében a fordítás terén elért eredményeket; megelégedéssel nyugtázza, hogy a külső fordítások aránya 2011-hez képest 2012-ben 1%-kal csökkent; úgy véli, hogy ezek az adatok azt bizonyítják, hogy még mindig van lehetőség a hatékonyság további javítására;

12. határozott véleménye, hogy előrelépéseket kell tenni az emberi erőforrások ésszerűsítése érdekében a közös szolgálatok és a fordítás terén; úgy véli, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a Parlament közötti, e kérdés tekintetében fennálló folyamatos kapcsolat pozitívan hozzájárul az erőforrások ésszerűsítéséhez;

13. kéri az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy továbbra is kövesse nyomon a személyzeti struktúrát annak biztosítása érdekében, hogy az álláshelyek szervezése teljes mértékben hatékony legyen, és hozzájáruljon az előirányzott költségvetés hatékonyabb felhasználásához;

14. elvárja az EGSZB-től, hogy a Régiók Bizottságával kötendő új adminisztratív együttműködési megállapodásra irányuló tárgyalások előkészítése folyamán végezze el a megállapodás végrehajtásából eredő költségvetési megtakarítások rendszeresebb felmérését, ahogyan az a tavalyi ajánlásokban is szerepel; részletes tájékoztatást kér az együttműködés eredményeiről, és az abból származó költségvetési megtakarítások pontos összegéről;

15. reméli, hogy a Régiók Bizottságával kötött, új adminisztratív együttműködési megállapodás eredményeképpen a közös szolgálatok irányítását célzó együttműködés is erősödni fog;

16. megjegyzi, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti együttműködés félidős értékelése az együttműködés előnyeivel kapcsolatos értékelésnek és a jövőbeli fejlettebb megoldások tervezésének hasznos eszköze;

17. úgy véli, hogy a videokonferencia egy rendkívül hasznos eszköz, amelynek segítségével egyrészt költségvetési források takaríthatók meg, másrészt fokozható a hatékonyság, mivel különféle helyszíneken tartózkodó személyek egyszerre vehetnek részt ugyanazon a konferencián; tájékoztatást kér arról, hogy milyen előrelépés történik az EGSZB-n belül a meglévő eszközök használata terén;

18. kéri, hogy folyamatosan tájékoztassák a videokonferencia-eszközök használatának költségvetési hatásáról, többek között a kiküldetési költségek terén elért megtakarítások szempontjából;

19. tudomásul veszi az EGSZB azon kezdeményezését, hogy az Európai Közigazgatási Intézet segítségével értékelje saját munkáját;

20. üdvözli az EGSZB dokumentumkezelésének modernizálására irányuló tervet;

21. kedvezőnek fejleménynek tartja, hogy az igényelt, de fel nem használt tolmácsolási szolgáltatások aránya a 2011-es 8,9%-ról 2012-ben 7,6%-ra csökkent; tudomásul veszi az ennek érdekében meghozott intézkedéseket; hangsúlyozza azonban, hogy az arány továbbra is magas, és kéri a tolmácsolási költségek további csökkentését;

22. felkéri az EGSZB-t, hogy más intézményekkel együttműködve alakítson ki egységes módszertant a fordítási költségek bemutatására annak érdekében, hogy könnyebben lehessen elemezni és összehasonlítani a kiadásokat;

23. tudomásul veszi az informatikai infrastruktúra modernizálását; kéri, hogy az éves tevékenységi jelentésben szolgáltassanak részletesebb információkat az elért eredményekről;

24. felkéri a Számvevőszéket, hogy következő éves jelentésébe foglalja bele a Parlament ezen állásfoglalásában foglalt ajánlások EGSZB általi nyomon követésének áttekintését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.3.2014

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]       HL L 56., 2012.2.29.
 • [2]       HL C 334., 2013.11.15., 1. o.
 • [3]       HL C 331., 2013.11.14., 1. o.
 • [4]       HL C 334., 2013.11.15., 122. o.
 • [5]       HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [6]       HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [7]       HL L 56., 2012.2.29.
 • [8]       HL C 334., 2013.11.15., 1. o.
 • [9]       HL C 331., 2013.11.14., 1. o.
 • [10]     HL C 334., 2013.11.15., 122. o.
 • [11]     HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
 • [12]     HL L 298., 2012.10.26., 1. o.