POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Bogusław Sonik

Postopek : 2013/2201(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0218/2014
Predložena besedila :
A7-0218/2014
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(COM(2013)0570 – C7‑0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012[1],

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0278/2013)[2],

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori revidiranih institucij[3]

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[4] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[5], zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[6], zlasti členov 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0218/2014),

1.      podeli razrešnico generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropskih skupnosti, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo osebnih podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(COM(2013)0570 – C7‑0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012[7],

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0278/2013)[8],

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori revidiranih institucij[9],

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[10] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[11], zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[12], zlasti členov 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0218/2014),

1.      pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2012, ni bilo pomembnih napak;

2.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2012 navedlo, da ni ugotovilo bistvenih pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki se nanašajo na človeške vire in javna naročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO);

3.      ugotavlja, da je leta 2012 proračun EESO znašal 128.816.588 EUR (128.600.000 EUR leta 2011), stopnja uporabe pa je znašala 96,8 %; poudarja, da je proračun EESO zgolj upravne narave, velik delež se uporablja za odhodke v zvezi z osebami, ki delajo znotraj institucije, preostali znesek pa v zvezi s stavbami, pohištvom, opremo in raznimi tekočimi stroški;

4.      ugotavlja, da je 96,8-odstotna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2012 višja od 95,4-odstotne stopnje za leto 2011, toda kljub temu nižja od 98-odstotne stopnje za leto 2010; poziva EESO, naj zagotovi še višje stopnje izvrševanja proračuna v prihodnjih obdobjih;

5.      ugotavlja, da se je proračun za leto 2012 povečal za 0,2 % v primerjavi s prejšnjim letnim proračunom; podpira prizadevanja EESO za omejevanje proračunov v prihodnjih letih in s tem zagotovitev pavšalnega povečanja;

6.      je seznanjen z ugotovitvami, ki so sledile resoluciji Parlamenta o razrešnici za leto 2011, priloženimi letnemu poročilu o dejavnostih EESO; želi biti obveščen o ukrepih, ki jih je EESO v proračunskem letu razrešnice sprejel za izvedbo podrobnega pregleda porabe, in o njihovih rezultatih;

7.      je seznanjen s sklepom Sveta v zvezi z višino nadomestil za člane EESO iz septembra 2013 in z zadovoljstvom ugotavlja, da je EESO izvedel nova pravila o nadomestilu potnih stroškov za člane odbora, ki temeljijo na dejanskih stroških, kakor je priporočil Parlament;

8.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila odločitev o objavi izjav o finančnih interesih članov EESO izvedena leta 2012;

9.      je seznanjen s sodelovanjem med člani EESO in Odborom Parlamenta za proračunski nadzor, zlasti v zvezi s postopkom podelitve razrešnice;

10.    je seznanjen s podanimi informacijami o porabljeni energiji iz obnovljivih virov; z zadovoljstvom ugotavlja, da celotna električna energija, ki jo uporablja EESO, prihaja iz obnovljivih virov;

11.    izraža zadovoljstvo glede dosežkov na področju prevajanja po obnovitvi sporazuma o sodelovanju med EESO in Odborom regij; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je odstotek storitev zunanjih prevajalskih storitev zmanjšal za približno 1 % v letu 2012 glede na leto 2011; meni, da te številke dokazujejo, da so še vedno možne dodatne izboljšave učinkovitosti;

12.    je trdno prepričan, da so potrebne nekatere izboljšave za racionalizacijo človeških virov v skupnih službah in pri prevajanju; ugotavlja, da stalni stiki med Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, Odborom regij in Parlamentom glede tega vprašanja pozitivno prispevajo k racionalizaciji virov;

13.    poziva EESO, naj še naprej spremlja strukturo osebja, da bi zagotovil popolno učinkovitost organizacije delovnih mest, ki prispeva k boljši porabi dodeljenih proračunskih sredstev;

14.    pričakuje, da bo EESO, ko bo pripravljal pogajanja o novem sporazumu o upravnem sodelovanju z Odborom regij, uvedel bolj redno spremljanje proračunskih prihrankov, ki bodo rezultat njegovega izvajanja, kakor je navedeno v priporočilih iz lanskega leta, in zahteva natančne informacije o rezultatih tega sodelovanja; zahteva podrobne informacije o rezultatih tega sodelovanja ter o natančnem znesku proračunskih prihrankov, ki bodo iz tega izhajali;

15.    predvideva, da bo novi sporazum o upravnem sodelovanju z Odborom regij privedel tudi do krepitve sodelovanja pri upravljanju skupnih storitev;

16.    opaža, da je vmesni pregled sodelovanja med EESO in Odborom regij koristen za oceno koristi tega sodelovanja in načrtovanje še boljših rešitev v prihodnje;

17.    meni, da so videokonference zelo koristen mehanizem za ustvarjanje proračunskih prihrankov in povečanje učinkovitosti, saj omogočajo članom iz različnih krajev, da se udeležijo iste konference; zahteva, da se ga obvešča o napredku, doseženem v EESO v zvezi z uporabo obstoječih naprav;

18.    želi biti obveščen o proračunskem učinku uporabe videokoferenc, tudi glede prihrankov pri stroških službenih potovanj;

19.    je seznanjen s pobudo EESO, da bi sam ocenil svoje delo s pomočjo Evropskega inštituta za javno upravo;

20.    pozdravlja projekt za posodobitev upravljanja dokumentov v EESO;

21.    meni, da je zmanjšanje stopnje neuporabljenih zahtevanih storitev tolmačenja z 8,9 % leta 2011 na 7,6 % leta 2012 pozitivno; je seznanjen s sprejetimi ukrepi za zmanjšanje te stopnje; vendar poudarja, da je ta stopnja še vedno visoka, in poziva k nadaljnjemu zmanjšanju stroškov tolmačenja;

22.    poziva EESO, naj sodeluje s preostalimi institucijami, da bi našli enotno metodologijo za predstavitev stroškov prevajanja in tako poenostavili analizo in primerjavo stroškov;

23.    je ustrezno seznanjen s posodabljanjem infrastrukture IT; zahteva več natančnejših informacij o izboljšavah, ki bodo vključene v letno poročilo o dejavnostih;

24.    poziva Računsko sodišče, naj v naslednje letno poročilo vključi pregled nadaljnjih ukrepov EESO na podlagi priporočil, ki jih je Parlament podal v tej resoluciji.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panajotova (Monika Panayotova), Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  UL L 56, 29.2.2012.
 • [2]  UL C 334, 15.11.2013, str. 1.
 • [3]  UL C 331, 14.11.2013, str. 1.
 • [4]  UL C 334, 15.11.2013, str. 122.
 • [5]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [6]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [7]  UL L 56, 29.2.2012.
 • [8]  UL C 334, 15.11.2013, str. 1.
 • [9]  UL C 331, 14.11.2013, str. 1.
 • [10]  UL C 334, 15.11.2013, str. 122.
 • [11]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [12]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.