ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012

21.3.2014 - (C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Petri Sarvamaa

Διαδικασία : 2013/2219(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0221/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0221/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012

(C7–0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[1],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[2], και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[3] του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4], για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και συγκεκριμένα το άρθρο 60,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[6], και συγκεκριμένα το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0221/2014),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012·

2.      καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012

(C7–0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[7],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8], και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[9] του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10], για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και συγκεκριμένα το άρθρο 60,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[11],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[12], και συγκεκριμένα το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0221/2014),

1.      εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012

(C7–0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού[13],

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (05849/2014 - C7-0054/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[14], και συγκεκριμένα το άρθρο 185,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[15] του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[16], για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και συγκεκριμένα το άρθρο 60,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[17],

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[18], και συγκεκριμένα το άρθρο 108,

–       έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0221/2014),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο τελικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2012 ανήλθε σε 158.848.191 ευρώ, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 7% σε σχέση με το 2011,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική εισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2011 ήταν 38.651.354,83 ευρώ, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 6,95% σε σύγκριση με το 2011,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δηλώσει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα πως οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

1.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην εξασφάλιση του ανώτατου δυνατού επιπέδου αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη· επισημαίνει επίσης ότι η τρέχουσα αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα την ανάθεση μεγαλύτερων αρμοδιοτήτων στον EASA· υπογραμμίζει ότι, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι τους οποίους χρειάζεται για να επιτελέσει τα καθήκοντά του·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή του 2011

2.   παρατηρεί, στη βάση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς, ότι, από τις πέντε παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν το 2011, δύο διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν σε απάντηση των παρατηρήσεων του προηγούμενου έτους χαρακτηρίζονται «σε εξέλιξη» και τρία χαρακτηρίζονται «ολοκληρωμένα»·

3.       γνωρίζει από τον Οργανισμό:

      - ότι το ύψος των μεταφορών του Τίτλου ΙΙΙ, εξαιρουμένων των τελών και δικαιωμάτων, μειώθηκε σημαντικά το 2012 σε 6.200.000 EUR (46 %),

      - ότι έχουν εγκριθεί κατευθυντήριες γραμμές, τόσο για την διαχείριση παγίων στοιχείων ενεργητικού, όσο και για την διαχείριση της απογραφής των στοιχείων αυτών, και ότι διεξήχθη πλήρης απογραφή στοιχείων ενεργητικού εντός του 2012, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η διάθεση ορισμένων στοιχείων των οποίων η αξία είχε μηδενιστεί,

      - ότι, προκειμένου να μη διατηρούνται ταμειακά διαθέσιμα σε μία τράπεζα μόνο, προκηρύχτηκε διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών το 2013, βάσει αυστηρών κριτηρίων όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα των υποψηφίων τραπεζών, παρατηρεί ότι η επιλεγείσα τράπεζα διαθέτει άριστη πιστοληπτική ικανότητα και ότι, μόλις υπογραφεί η σύμβαση, θα μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού στην εν λόγω τράπεζα, αναλόγως της ισορροπίας μεταξύ πιστωτικού κινδύνου και επιτοκίου,

      - ότι έχουν θεσπιστεί μέτρα και μέθοδοι ελέγχου προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσληψη των απαραίτητων εμπειρογνωμόνων του κλάδου, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων· παρατηρεί εξάλλου ότι το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα συγκρούσεων συμφερόντων βρίσκεται στην τελική φάση της διαμόρφωσής του και ότι προσφέρεται γενική κατάρτιση για τους νεοεισερχόμενους·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.   παρατηρεί ότι το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων ανήλθε σε 95% και ότι κυμάνθηκε μεταξύ 96% για τον τίτλο I (δαπάνες προσωπικού), 95% για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και 89% για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες)·

5.   παρατηρεί με ανησυχία ότι οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων ήταν υψηλές για τον τίτλο ΙΙΙ, αφού ανήλθαν σε 46%· επισημαίνει ότι, αν και το γεγονός αυτό δικαιολογείται εν μέρει από τον πολυετή χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και από τις δεόντως αιτιολογημένες μεταφορές που περιλαμβάνονταν στο δείγμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντούτοις δεν παύει ένα τόσο υψηλό ποσοστό να αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

Μεταφορές πιστώσεων

6.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων καθώς και σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2012 έχουν παραμείνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων· συγχαίρει τον Οργανισμό για τον ορθό δημοσιονομικό σχεδιασμό του·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

7.      παρατηρεί με ανησυχία ότι, σε μία από τις διαδικασίες πρόσληψης που υπεβλήθησαν σε έλεγχο, ο επιλεγείς υποψήφιος δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης όσον αφορά τα πτυχία πανεπιστημίου ή την ισοδύναμη επαγγελματική κατάρτιση· καλεί τον Οργανισμό να παράσχει εξηγήσεις ως προς τις πιθανές αιτιολογήσεις του γεγονότος αυτού·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.      εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός καθιέρωσε «περίοδο αναμονής» ενός έτους για την ανάθεση, ούτως ώστε κάθε νέος υπάλληλος του Οργανισμού να μην αναλαμβάνει εργασίες που αφορούν φακέλους στους οποίους είχε εργαστεί άμεσα τα προηγούμενα πέντε χρόνια·

9.      σημειώνει ότι, μετά από σύσταση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, ο Οργανισμός θα συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2013 πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων·

10.    σημειώνει ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των δηλώσεων συμφερόντων των διοικητικών στελεχών και των ατόμων που ασκούν ευαίσθητα καθήκοντα· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων του διοικητικού συμβουλίου και των παρατηρητών, καθώς και οι δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή, εξακολουθούν να μη δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να επιληφθεί του θέματος επειγόντως·

11.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού δεν υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά τα μέλη του συμβουλίου προσφυγών· εκτιμά ότι τα ονόματα, τα βιογραφικά σημειώματα και οι δηλώσεις συμφερόντων των μελών αυτών πρέπει να δημοσιοποιούνται· καλεί, συνεπώς, τον Οργανισμό να επιληφθεί του θέματος επειγόντως·

Εσωτερικοί έλεγχοι

12.    παρατηρεί με ανησυχία ότι, αν και ο Οργανισμός θέσπισε πρότυπη διαδικασία για την διενέργεια εκ των προτέρων επαληθεύσεων, εντούτοις τα σχετικά ερωτηματολόγια ελέγχου δεν είχαν ολοκληρωθεί και η τεκμηρίωση της εκκαθάρισης των δαπανών δεν ήταν πάντα διαθέσιμη· καλεί τον Οργανισμό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανορθώσει αυτήν την κατάσταση και να υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τις ενέργειές του στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στην απαλλαγή 2012·

13.    εκφράζει τη λύπη του διότι, αν και η μεθοδολογία διενέργειας εκ των υστέρων επαληθεύσεων εγκρίθηκε το 2009 και ο Οργανισμός προχώρησε σε περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή της, υπάρχουν εντούτοις περιθώρια βελτίωσης σε ορισμένους τομείς, δεδομένου, για παράδειγμα, ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει ετήσιος προγραμματισμός επαληθεύσεων, ότι το δείγμα συναλλαγών που ελέγχεται δεν επιλέγεται βάσει ανάλυσης κινδύνου και ότι η μεθοδολογία δεν καλύπτει διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει περαιτέρω την απόδοσή του σχετικά και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδό του στο πλαίσιο της συνέχειας που δίδεται στην απαλλαγή 2012·

Εσωτερικός έλεγχος

14. γνωρίζει από τον Οργανισμό ότι, εντός του 2012, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής διενήργησε περιορισμένη επισκόπηση της διαχείρισης των έργων ΤΠ, με αποτέλεσμα δύο πολύ σημαντικές συστάσεις· παρατηρεί ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προέβη επίσης σε αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποίησε ο Οργανισμός όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεών της που είχαν προκύψει από παλαιότερους ελέγχους (2006-2011)· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ο Οργανισμός έχει εφαρμόσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις 22 από τις 23 συστάσεις, ενώ η τελευταία από αυτές αναφέρεται από τον Οργανισμό ως εφαρμοσθείσα και εν αναμονή της τελικής αξιολόγησης από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου·

Επιδόσεις

15.    ζητεί να ανακοινώνει ο Οργανισμός με προσιτό τρόπο τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο που έχει το έργο του στους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως μέσω του δικτυακού του τόπου·

o

o         o

16. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2014[19] σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

20.2.2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2012

(2013/2219(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michel Dantin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την κανονικότητα των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, όπως διαπιστώθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012·

2.  επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2012 ήταν 150,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία 36,6 εκατ. ευρώ διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 113,6 εκατ. ευρώ από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από τέλη και δικαιώματα (83 εκατ. ευρώ), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης ήταν 97%·

3.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του Οργανισμού στην εξασφάλιση του ανώτατου δυνατού επιπέδου αεροπορικής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη· επισημαίνει επίσης ότι η τρέχουσα αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό θα έχει ενδεχομένως ως αποτέλεσμα την ανάθεση μεγαλύτερων αρμοδιοτήτων στον EASA· υπογραμμίζει ότι, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό οι οικονομικοί, υλικοί και ανθρώπινοι πόροι τους οποίους χρειάζεται για να επιτελέσει τα καθήκοντά του·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός ανταποκρινόμενος στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις διαδικασίες προσλήψεων, συγκεκριμένα με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για τις διαδικασίες προσλήψεων και τη διοργάνωση ειδικών μαθημάτων για την κατάρτιση του προσωπικού του σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων· η Επιτροπή και ο EASA θα υποβάλουν στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση προόδου όσον αφορά τον τερματισμό αυτών των συγκρούσεων συμφερόντων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός καθιέρωσε τυποποιημένη διαδικασία για τον εκ των υστέρων έλεγχο των λογαριασμών, και του ζητεί να συνεχίσει το έργο της ανάπτυξης μιας βέλτιστης μεθοδολογίας σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

6.  προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke, Σπύρος Δανέλλης

Αναπληρωτές (άρθρο 187 παράγραφος 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Sippel, Robert Sturdy

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thomas Ulmer

 • [1]       ΕΕ C 365 της 13.12.2013, σ. 66.
 • [2]       ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
 • [3]       ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [4]       ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
 • [5]       ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
 • [6]       ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
 • [7]       ΕΕ C 365 της 13.12.2013, σ. 66.
 • [8]       ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
 • [9]       ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [10]     ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
 • [11]     ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
 • [12]     ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
 • [13]     ΕΕ C 365 της 13.12.2013, σ. 66.
 • [14]     ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
 • [15]     ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [16]     ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
 • [17]     ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
 • [18]     ΕΕ L 328 της 7.12.13, σ. 42.
 • [19]     Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2014).