MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

21.3.2014 - (C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Petri Sarvamaa

Menettely : 2013/2219(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0221/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0221/2014
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset[1],

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[3] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008[4] ja erityisesti sen 60 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[5],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[6] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0221/2014),

1.      myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset[7],

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[8] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[9] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008[10] ja erityisesti sen 60 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[11],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[12] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0221/2014),

1.      hyväksyy Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset[13],

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[14] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[15] ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008[16] ja erityisesti sen 60 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[17],

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013[18] ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0221/2014),

A.  toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 158 848 191 euroa, mikä merkitsee 7 prosentin lisäystä vuoteen 2011 verrattuna;

B.   toteaa, että unionin kokonaisrahoitusosuus viraston talousarviosta varainhoitovuodeksi 2012 oli 38 651 354,83 euroa, mikä merkitsee 6,95 prosentin lisäystä vuoteen 2011 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2012 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

1.  muistuttaa, että viraston keskeinen tehtävä on varmistaa, että lentoturvallisuus on mahdollisimman korkealla tasolla koko Euroopassa; huomauttaa myös, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa säännöstöä ollaan parhaillaan tarkistamassa, mikä saattaa johtaa viraston toimivaltuuksien lisäämiseen; katsoo, että jos viraston toimivaltaa lisätään, myös sen rahoituksen sekä aineellisten ja henkilöresurssien on oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan hyvin tehtävistään;

Vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.   toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätöskertomuksen mukaan vuonna 2011 esitettiin viisi huomautusta, joihin liittyvistä korjaavista toimista kaksi on keskeneräisiä ja kolme on toteutettu;

3.       panee merkille, että viraston mukaan

      – osastossa 3 seuraavalle varainhoitovuodelle tehtyjen siirtojen määrä, pois lukien maksut ja palkkiot, väheni vuonna 2012 huomattavasti, 6 200 000 euroon (46 prosenttia)

      – käyttöomaisuuden hallintaa ja sen luettelointiin liittyvää hallinnointia koskevat työohjeet on hyväksytty ja vuonna 2012 suoritettiin täydellinen luettelointi, jonka tuloksena poistettiin joitakin eriä, joiden kirjanpitoarvo oli täysin poistettu

      – vuonna 2013 käynnistettiin pankkitilien avaamiseksi neuvottelumenettelyn mukainen tarjouskilpailu, joka perustuu pankkien luottoluokitusta koskeviin tarkkoihin perusteisiin, jotta käteisvaroja ei säilytettäisi vain yhdessä pankissa; panee merkille, että valitun pankin luottoluokitus on erinomainen ja että viraston käteisvarat siirretään kyseiseen pankkiin, kun sopimus on tehty, ottaen huomioon luottoriskin ja korkotason välinen tasapaino

      – on otettu käyttöön toimia ja tarkastuksia, jotta voidaan ottaa palvelukseen tarvittavia alan asiantuntijoita ja vältetään mahdolliset eturistiriitatilanteet; toteaa lisäksi, että eturistiriitoja koskeva koulutus on saatettu päätökseen ja että uudelle henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.   panee merkille, että sidottujen määrärahojen osuus oli keskimäärin 95 prosenttia ja että se vaihteli 96 prosentista osastossa 1 (henkilöstömenot) 95 prosenttiin osastossa 2 (hallintomenot) ja 89 prosenttiin osastossa 3 (toimintamenot);

5.   toteaa huolestuneena, että sidottuja määrärahoja siirrettiin osastossa 3 seuraavalle varainhoitovuodelle paljon, 46 prosenttia; korostaa, että viraston toimet ovat luonteeltaan monivuotisia, mikä selittää osan määrärahasiirroista seuraavalle vuodelle, ja tilintarkastustuomioistuimen otokseen poimitut siirrot olivat myös asianmukaisesti perusteltuja, mutta näin suuri siirtojen osuus on kuitenkin vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

6.  panee tyytyväisenä merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia; on tyytyväinen viraston talousarvion hyvään suunnitteluun;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

7.   panee huolestuneena merkille, että yhdessä tarkastetuista palvelukseenottomenettelyistä valituksi tullut hakija ei täyttänyt yliopistotutkintoon tai vastaavaan ammatilliseen koulutukseen liittyviä henkilöstösääntöjen vaatimuksia; kehottaa virastoa selittämään, kuinka tämä on mahdollista;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

8.   suhtautuu myönteisesti viraston hyväksymään vuoden ”varoaikaan”, jonka aikana organisaation uusille työntekijöille ei osoiteta töitä, jotka liittyvät sellaisiin asioihin, joiden parissa he ovat työskennelleet suoraan edeltävän viiden vuoden aikana;

9.   panee merkille, että virasto sisällyttää vastuuvapauden myöntämisestä vastaavan viranomaisen suosituksesta eturistiriitojen hallintaa koskevat tiedot ja tilastotiedot viraston vuoden 2013 vuotuiseen toimintakertomukseen;

10. panee merkille, että virasto arvioi parhaillaan johtajien ja arkaluontoisia toimintoja suorittavien työntekijöiden etunäkökohdista antamia ilmoituksia; pitää kuitenkin valitettavana, että hallintoneuvoston jäsenten ja tarkkailijoiden ansioluettelot ja etunäkökohdista antamat ilmoitukset ja pääjohtajan etunäkökohdista antama ilmoitus eivät ole vielä julkisesti saatavilla viraston verkkosivustolla; kehottaa virastoa korjaamaan asian pikaisesti;

11. pitää valitettavana, että viraston verkkosivustolla ei ole saatavilla tietoja valituslautakunnan jäsenistä; katsoo, että näiden jäsenten nimet, ansioluettelot ja etunäkökohdista annetut ilmoitukset olisi julkaistava; kehottaa näin ollen virastoa korjaamaan asian pikaisesti;

Sisäinen valvonta

12. panee huolestuneena merkille, että virasto laati ennakkotarkastuksiin sovellettavat vakiomenettelyt mutta tarkistuslistoja ei kuitenkaan täytetty ja menojen hyväksymisen perusteena olleet asiakirjat eivät olleet aina saatavilla; kehottaa virastoa ryhtymään toimiin tilanteen korjaamiseksi ja tiedottamaan toimistaan vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä;

13. pitää valitettavana, että vaikka jälkitarkastuksia koskevat menetelmät hyväksyttiin vuonna 2009 ja virasto on edelleen kehittänyt menetelmien soveltamista, parannettavaa on vielä seuraavilla osa-alueilla: tarkastuksia varten ei vieläkään ole laadittu vuotuista suunnitelmaa, tapahtumaotosta ei poimita tarkastettavaksi riskiperusteisesti eivätkä menetelmät kata julkisia hankintamenettelyjä; kehottaa virastoa parantamaan edelleen toimintaansa ja tiedottamaan edistymisestään vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä;

Sisäinen tarkastus

14. panee viraston antamista tiedoista merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti vuonna 2012 rajoitetun tarkastuksen, joka koski tietoteknisten hankkeiden hallintaa ja jonka johdosta annettiin kaksi erittäin tärkeää suositusta; panee merkille, että IAS arvioi myös viraston edistymistä aiemmista tarkastuksista (2006–2011) peräisin olevien suositusten täytäntöönpanossa; huomauttaa IAS:n vahvistaneen, että virasto on pannut asianmukaisesti täytäntöön 22 yhteensä 23 suosituksesta ja että se on ilmoittanut panneensa täytäntöön jäljellä olevan suosituksen ja odottaa IAS:n lopullista arviota;

Toiminnan tuloksellisuus

15. kehottaa virastoa tiedottamaan työnsä tuloksista sekä sen vaikutuksista unionin kansalaisiin helposti saatavilla olevassa muodossa, lähinnä verkkosivustollaan;

o

o    o

16. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta … 2014 antamaansa päätöslauselmaan[19].

20.2.2014

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(2013/2219(DEC))

Valmistelija: Michel Dantin

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) tilit varainhoitovuodelta 2012 ovat asianmukaiset;

2.      panee merkille, että viraston vuotuinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 150,2 miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin osuus oli 36,6 miljoonaa euroa ja 113,6 miljoonaa euroa saatiin muista lähteistä, etenkin maksuista ja palkkioista (83 miljoonaa euroa), ja että määrärahojen käyttöaste oli 97 prosenttia;

3.      muistuttaa, että viraston keskeinen tehtävä on varmistaa, että lentoturvallisuus on mahdollisimman korkealla tasolla koko Euroopassa; huomauttaa myös, että yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevaa säännöstöä ollaan parhaillaan tarkistamassa, mikä saattaa johtaa EASA:n toimivaltuuksien lisäämiseen; katsoo, että jos viraston toimivaltaa lisätään, myös sen rahoituksen sekä aineellisten ja henkilöresurssien on oltava sellaisella tasolla, että se pystyy suoriutumaan hyvin tehtävistään;

4.      panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentin 17. huhtikuuta 2013 antaman päätöslauselman johdosta virastossa on toteutettu korjaavia toimia eturistiriitoihin ja palvelukseenottomenettelyihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, ja toteaa, että näihin toimiin kuuluu etenkin valintamenettelyjä koskevan ohjeistuksen käyttöönotto ja viraston henkilöstölle eturistiriitojen alalla annettava erityinen koulutus; katsoo, että komission ja EASA:n on raportoitava neuvostolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti edistymisestä näiden eturistiriitojen ratkaisussa;

5.      on tyytyväinen siihen, että virasto on vahvistanut vakiomenettelyn tilien jälkitarkastuksia varten, ja kehottaa virastoa jatkamaan toimia optimaalisen menetelmän löytämiseksi tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti;

6.      ehdottaa, että Euroopan parlamentti myöntää Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

20.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Birgit Sippel, Robert Sturdy

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Thomas Ulmer

 • [1]  EUVL C 365, 13.12.2013, s. 66.
 • [2]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
 • [5]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  EUVL C 365, 13.12.2013, s. 66.
 • [8]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
 • [11]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  EUVL C 365, 13.12.2013, s. 66.
 • [14]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
 • [17]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [19]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2014).