Betänkande - A7-0221/2014Betänkande
A7-0221/2014

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012

21.3.2014 - (C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Petri Sarvamaa

Förfarande : 2013/2219(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0221/2014
Ingivna texter :
A7-0221/2014
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012, samt byråns svar[1],

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[2], särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet[4], särskilt artikel 60,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[5],

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0221/2014).

1.      Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012, samt byråns svar[7],

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[8], särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[9], särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet[10], särskilt artikel 60,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[11],

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[12], särskilt artikel 108,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0221/2014).

1.      Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012

(C7‑0297/2013 – 2013/2219(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012,

–       med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2012, samt byråns svar[13],

–       med beaktande av rådets rekommendation av den 18 februari 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[14], särskilt artikel 185,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[15], särskilt artikel 208,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet[16], särskilt artikel 60,

–       med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[17],

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[18], särskilt artikel 108,

–       med beaktande av parlamentets tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0221/2014), och av följande skäl:

A.     Enligt redovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån) för budgetåret 2012 uppgick den slutliga budgeten till 158 848 191 EUR, vilket utgör en ökning med 7 % jämfört med 2011.

B.     Unionens totala bidrag till byråns budget för 2012 uppgick till 38 651 354,83 EUR, vilket utgör en ökning med 6,95 % jämfört med 2011.

C.     Revisionsrätten har förklarat att man har fått rimliga försäkringar om att byråns räkenskaper för budgetåret 2012 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.      Europaparlamentet påminner om byråns avgörande roll när det gäller att garantera maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet konstaterar dessutom om att den aktuella översynen av bestämmelserna om det gemensamma europeiska luftrummet kan komma att leda till en förstärkning av byråns befogenheter. Parlamentet betonar, i det fall att byråns befogenheter skulle förstärkas, behovet av att avsätta de finansiella och materiella medel och de personalresurser som byrån behöver för att framgångsrikt kunna utföra sina uppdrag.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2011

2.      Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport om årsredovisningen att avseende de fem kommentarer som gjordes 2011 har två korrigerande åtgärder som vidtagits till följd av föregående års kommentarer markerats som ”pågående” och tre som ”genomförda”.

3.      Europaparlamentet konstaterar följande utifrån uppgifter från byrån:

–  Andelen överföringar inom avdelning III, exklusive avgifter, minskade avsevärt 2012 till 6 200 000 EUR (46 %).

–  Arbetsinstruktioner för förvaltningen av både anläggningstillgångar och inventeringar har antagits och en fullständig inventering genomfördes 2012. Denna ledde till avyttring av ett antal helt avskrivna tillgångar.

–  För att inte ha likvida medel i endast en bank inleddes 2013 ett förhandlat förfarande för att öppna bankkonton, vilket byggde på strikta kriterier för kreditvärderingar av potentiella banker. Parlamentet konstaterar att den valda banken har en utmärkt kreditvärdering och så snart ett avtal undertecknats kommer byråns likvida medel att överföras till denna bank, beroende på räntan i förhållande till kreditrisken.

–  Åtgärder har vidtagits och kontroller införts för att möjliggöra rekrytering av de branschexperter som behövs, samtidigt som potentiella intressekonflikter ska undvikas. Parlamentet konstaterar dessutom att utbildningen om intressekonflikter slutförts och att regelbunden utbildning införts för nyanställda.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

4.      Europaparlamentet konstaterar att det sammantaget hade gjorts åtaganden för 95 % av anslagen, med 96 % under avdelning I (personalutgifter), 95 % under avdelning II (administrativa utgifter) och 89 % under avdelning III (driftsutgifter).

5.      Europaparlamentet noterar med oro att nivån på överförda åtagandebemyndiganden var hög för avdelning III och uppgick till 46 %. Parlamentet betonar att även om detta delvis är motiverat på grund av att byråns verksamhet är flerårig till sin natur, och de vederbörligen motiverade överföringar som ingick i revisionsrättens urval var korrekt motiverade, strider en så stor andel mot principen om budgetens ettårighet.

Överföringar under budgetåret

6.      Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2012 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser enligt den årliga verksamhetsrapporten och revisionsrättens granskningsresultat. Parlamentet lovordar byrån för dess goda budgetplanering.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

7.      Europaparlamentet konstaterar med oro att i ett av de granskade rekryteringsförfarandena uppfyllde den sökande som valdes ut inte tjänsteföreskrifternas krav på universitetsexamen eller motsvarande yrkesutbildning. Parlamentet uppmanar byrån att ge en förklaring till hur detta kunde ske.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8.      Europaparlamentet välkomnar byråns införande av en karensperiod på ett år, vilket innebär att nyanställda i organisationen under denna tid inte tilldelas ärenden som de varit direkt involverade i under de senaste fem åren.

9.      Europaparlamentet konstaterar att byrån till följd av den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendation kommer att inkludera uppgifter och statistik avseende hanteringen av intressekonflikter i sin årliga verksamhetsrapport för 2013.

10.    Europaparlamentet konstaterar att byrån för närvarande granskar chefernas intresseförklaringar och intresseförklaringarna för personer som innehar känsliga funktioner. Parlamentet beklagar emellertid att styrelseledamöternas och observatörernas meritförteckningar och intresseförklaringar, liksom verkställande direktörens intresseförklaring, fortfarande inte har offentliggjorts på byråns webbplats. Myndigheten uppmanas att omedelbart åtgärda detta.

11.    Europaparlamentet beklagar bristen på tillgänglig information på byråns webbplats avseende överklagandenämndens medlemmar. Parlamentet anser att dessa medlemmars namn, meritförteckningar och intresseförklaringar bör offentliggöras, och uppmanar därför byrån att brådskande åtgärda detta.

Intern kontroll

12.    Europaparlamentet konstaterar med oro att även om byrån hade fastställt ett rutinförfarande för förhandskontroller var de tillhörande checklistorna inte klara och det fanns inte alltid verifierande underlag till godkännandet av utgifter. Parlamentet uppmanar byrån att vidta åtgärder för att rätta till detta och inom ramen för uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012 rapportera om vilka åtgärder som vidtagits.

13.    Europaparlamentet beklagar att även om en metod för efterhandskontroller godkändes 2009 och byrån gick vidare med genomförandet av metoden, finns det utrymme för ytterligare förbättringar på vissa områden. Det finns nämligen fortfarande ingen årlig planering av kontroller, urvalet av transaktioner som ska kontrolleras är inte riskbaserat och metoden har inga förfaranden för offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar byrån att ytterligare förbättra sina insatser i detta hänseende och inom ramen för uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för 2012 rapportera om vilka åtgärder som vidtagits.

Internrevision

14.    Europaparlamentet konstaterar på basis av uppgifter från byrån att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) under 2012 gjorde en begränsad granskning av förvaltningen av IT-projekt, vilken föranledde två viktiga rekommendationer. Parlamentet konstaterar att IAS även gjorde en utvärdering av de framsteg som byrån gjort med genomförandet av rekommendationerna från tidigare revisioner (2006–2011). Parlamentet noterar att IAS bekräftat att byrån har genomfört 22 av 23 rekommendationer korrekt, medan byrån rapporterade att den återstående rekommendationen är genomförd men fortfarande behöver genomgå IAS slutliga bedömning.

Resultat

15.    Europaparlamentet uppmanar byrån att på ett tillgängligt sätt, huvudsakligen via sin webbplats, informera om resultatet av sitt arbete och hur det påverkar EU-medborgarna.

o

o         o

16.    När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … 2014[19] om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

20.2.2014

YTTRANDE från utskottet för transport och turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfriheten för 2012: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

(2013/2219(DEC))

Föredragande: Michel Dantin

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att räkenskaperna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet varit korrekta för budgetåret 2012.

2.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årliga budget för 2012 uppgick till 150,2 miljoner EUR, varav 36,6 miljoner EUR härrörde från Europeiska unionen och 113, 6 miljoner EUR från andra källor, i synnerhet inkomster från avgifter (83 miljoner EUR), och att genomförandegraden var 97 %.

3.  Europaparlamentet påminner om byråns avgörande roll när det gäller att garantera maximal luftfartssäkerhet i hela Europa. Parlamentet påminner dessutom om att den aktuella översynen av bestämmelserna om det gemensamma europeiska luftrummet kan komma att leda till en förstärkning av byråns befogenheter. Parlamentet betonar, i det fall att byråns befogenheter skulle förstärkas, behovet av att avsätta de finansiella och materiella medel och de personalresurser som byrån behöver för att till fullo kunna utföra sina uppdrag.

4.  Europaparlamentet välkomnar de korrigerande åtgärder som byrån vidtagit som ett svar på Europaparlamentets resolution av den 17 april 2013 – avseende problem relaterade till intressekonflikter och rekryteringsförfaranden – i synnerhet genom att införa riktlinjer för urvalsförfarandena och särskild utbildning för byråns personal i intressekonfliktsfrågor. Kommissionen och byrån ska rapportera till rådet och Europaparlamentet om vilka framsteg som gjorts för att sätta stopp för dessa intressekonflikter.

5.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån inrättat ett standardförfarande för efterhandsgranskning av räkenskaperna, och uppmanar byrån att även i fortsättningen arbeta för en optimal metod, i överenstämmelse med revisionsrättens rekommendationer.

6.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2012.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Brian Simpson, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Spyros Danellis, Isabelle Durant, Eider Gardiazábal Rubial, Alfreds Rubiks, Bernadette Vergnaud, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Birgit Sippel, Robert Sturdy

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Thomas Ulmer

 • [1]  EUT C 365, 13.12.2013, s. 66.
 • [2]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
 • [5]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  EUT C 365, 13.12.2013, s. 66.
 • [8]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
 • [11]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  EUT C 365, 13.12.2013, s. 66.
 • [14]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.
 • [17]  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [19]  Antagna texter, P7_TA-PROV(2014).