Ziņojums - A7-0223/2014Ziņojums
A7-0223/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

21.3.2014 - (C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Petri Sarvamaa

Procedūra : 2013/2231(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0223/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0223/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[1],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[2], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[3] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[4],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[5] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0223/2014),

1.      sniedz Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas GNSS aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu

(C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[6],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[7], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[8] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[9],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[10] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0223/2014),

1.      apstiprina Eiropas GNSS aģentūras kontu slēgšanu attiecībā uz 2012. finanšu gadu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu Eiropas GNSS aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(C7-0319/2013 – 2013/2231(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada galīgos pārskatus,

–       ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas GNSS aģentūras 2012. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildēm[11],

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 18. februāra ieteikumu (05849/2014 – C7-0054/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[12], un jo īpaši tās 185. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[13] un jo īpaši tās 208. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[14],

–       ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā,[15] un jo īpaši tās 108. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0223/2014),

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas GNSS aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2012. finanšu gada budžets bija EUR 20 848 718, kas ir par 46,12 % mazāk nekā 2011. gadā;

B.     tā kā Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati par 2012. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.   norāda, ka 2012. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 100 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 99,99 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.   pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka visās sadaļās kopējais to apropriāciju līmenis, par kurām uzņemtas saistības, bija tuvu 100 %;

3.  norāda, ka to pārnesto apropriāciju apjoms, par kurām uzņemtas saistības un kuras attiecas uz II sadaļu (administratīvie izdevumi), bija salīdzinoši liels — EUR 1 700 000 (38 %); pieņem zināšanai, ka daļēji to izraisīja apstākļi, kurus Aģentūra nespēja ietekmēt, piemēram, galvenās mītnes pārvietošana uz Prāgu 2012. gada septembrī (EUR 400 000) un Galileo Drošības pārraudzības centra izveide (EUR 400 000), un kuru dēļ gada pēdējā ceturksnī bija jāiegādājas konkrētas preces un pakalpojumi; norāda arī to, ka vairākus ar IT un juridiskajiem pakalpojumiem saistītus līgumus, kas iekļauti 2013. gada darba programmā, parakstīja 2012. gada decembrī;

Pārvietojumi

4.  norāda, ka 2012. gada novembrī EUR 700 000 tika pārvietoti no I sadaļas (personāla izdevumi) uz II sadaļu;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

5.   ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta pārbaudītajās darbā pieņemšanas procedūrās ir konstatējusi trūkumus, kuri ietekmēja pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi, proti, nebija noteikts minimālais punktu skaits, kas nepieciešams, lai kandidātu uzaicinātu uz rakstiskiem pārbaudījumiem un intervijām vai iekļautu piemēroto kandidātu sarakstā, un paziņojumā par vakanci nebija izklāstīta kārtība, kādā noraidītie kandidāti var iesniegt apelāciju;

6.  norāda, ka Revīzijas palāta savā revīzijas pārskatā par 2012. gadu nav iekļāvusi komentārus par Aģentūras iepirkuma procedūrām;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  pauž nožēlu, ka Aģentūra nav atbildējusi uz anketas par interešu konfliktu pārvaldību un novēršanu jautājumiem; mudina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pasākumiem, ko tā veikusi, ņemot vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 15/2012 un Parlamenta ieteikumus, proti, to, ka visām aģentūrām būtu jāizstrādā un jāīsteno visaptveroša neatkarības politika un procedūras, cita starpā iedibinot uzticības zaudēšanas mehānismu un skaidras sankcijas vai veicot izmaiņas jau spēkā esošajos mehānismos;

8.  konstatē, ka nedz Aģentūras valdes locekļu dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas, nedz arī izpilddirektora un augstākā līmeņa vadītāju interešu deklarācijas nav publiski pieejamas; aicina Aģentūru steidzami novērst šo trūkumu;

Iekšējā revīzija

9.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) ir veicis riska novērtējumu un pēcpārbaudi saskaņā ar Aģentūras stratēģisko revīzijas plānu; norāda, ka nav neizpildītu ārkārtīgi būtisku vai ļoti svarīgu ieteikumu, kas izriet no iepriekšējiem IAS ziņojumiem; tomēr norāda, ka, veicot riska analīzi, IAS ir konstatējis atsevišķus paaugstināta riska procesus, kas nebūtu uzskatāmi par revīzijas plāna daļu, jo pārbaudes tika atzītas par nenotikušām vai nepietiekamām; norāda, ka Aģentūras vadība iesniedza rīcības plānu šo trūkumu pienācīgai novēršanai;

Darbības rezultāti

10. prasa, lai Aģentūra, galvenokārt savā tīmekļa vietnē, sniegtu viegli pieejamu informāciju par sava darba rezultātiem un to, kā tas ietekmē Eiropas iedzīvotājus;

o

o         o

11. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2014. gada ... rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli[16].

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thomas Ulmer

 • [1]  OV C 365, 13.12.2013., 261. lpp.
 • [2]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [3]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [4]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [5]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [6]  OV C 365, 13.12.2013., 261. lpp.
 • [7]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [8]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [9]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [10]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [11]  OV C 365, 13.12.2013., 261. lpp.
 • [12]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [13]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [14]  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
 • [15]  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
 • [16]  Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2014)...