ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел VІІІ – Европейски омбудсман

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Богуслав Соник

Процедура : 2013/2203(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0225/2014
Внесени текстове :
A7-0225/2014
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел VІІІ – Европейски омбудсман

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година[1],

–   като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[2],

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите[3],

–   като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[5], и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[6], и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0225/2014),

1.  освобождава от отговорност Европейския омбудсман във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския омбудсман за финансовата 2012 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от неговото решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел VІІІ – Европейски омбудсман

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година[7],

–   като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[8],

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите[9],

–   като взе предвид декларацията за достоверност[10] относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[11], и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[12], и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–   като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0225/2014),

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2012 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Европейския омбудсман („Омбудсмана“);

2.  приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2012 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите не са засегнати от съществени грешки;

3.  подчертава, че бюджетът на Омбудсмана е с чисто административен характер и през 2012 г. възлиза на 9 516 500 EUR, като 7 275 000 EUR са разпределени за дял 1 („Разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“), 1 656 500 EUR – за дял 2 („Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи“), а 585 000 EUR – за дял 3 („Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията“);

4.  отбелязва, че 98,3% от бюджетните кредити са за поети задължения (92,54% през 2011 г.), а 88,69% са за плащания (85,62% през 2011 г.), като степента на усвояване е 95,88% (спрямо 92,54% през 2011 г.); приветства повишаването на степента на усвояване;

5.  подкрепя подобряването на финансовото планиране с цел да се осигури по-ефикасно изпълнение на бюджета; призовава да продължат да се полагат усилия в тази насока и през следващите бюджетни години;

6.  приветства годишния план за управление на Омбудсмана за 2012 г., в който са включени основни показатели за изпълнението с цел измерване на резултатите от дейността на службата по отношение на постигането на нейните цели;

7.  приканва Омбудсмана да включи в следващия годишен отчет за дейността обема на заявените през съответната година, но неизползвани услуги по устен превод;

8.  призовава Омбудсмана да си сътрудничи с другите институции с цел изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите;

9.  приветства заключенията на вътрешния одитор относно незавършените действия от докладите за вътрешен одит; посочва, че две действия във връзка с прилагането на минималните стандарти за вътрешен контрол и управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки са незавършени; призовава препоръките на вътрешния одитор на Омбудсмана относно въпросните действия да бъдат изпълнени незабавно;

10. отчита като положителен факт увеличението на процента на решенията за допустимост, взети в срок от един месец от получаването на жалбата, който достигна 85% през 2012 г. и призовава за още по-висока цел за следващите години; счита, че преструктурирането на службата на Омбудсмана наред с рационализираната в по-голяма степен процедура на регистрация допринесоха за по-ефективната работа на отдела за жалби през 2012 г. и че те ще продължат да оказват същото въздействие през следващите години;

11. отбелязва, че средната продължителност на разследванията е намаляла, независимо че при приключените в рамките на 18 месеца разследвания резултатите са по-ниски от определената цел, както и под постигнатите през 2011 г. 80%; призовава Омбудсмана да посочи броя случаи, които са свързани с повече от един кръг проверки, и кога възниква необходимост от предприемането на втори кръг проверки;

12. изисква да бъде информиран за действията, които са предприети вследствие на решението на Комисията да откаже провеждането на независим външен одит на Европейските училища;

13. приветства сътрудничеството на Омбудсмана с Европейската фондация за управление на качеството с цел повишаване на качеството на неговата работа;

14. поздравява Омбудсмана за постоянното качество на годишния отчет за дейността и за предоставянето на подробен годишен доклад за въздействието, който е важен инструмент за оценка на неговата работа;

15. призовава Омбудсмана да посочи подробно в своя годишен отчет за дейността каква част от бюджета си използва за популяризиране на дейността си и за достигане до гражданите;

16. посочва, че годишният доклад за дейността на Омбудсмана за 2012 г. беше приет на пленарното заседание през септември 2013 г., и изразява задоволство от направените в него констатации;

17. призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с препоръките на Парламента в настоящата резолюция.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]       ОВ L 56, 29.2.2012 г.
 • [2]       ОВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.
 • [3]       ОВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
 • [4]       ОВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.
 • [5]       ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [6]       ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [7]       ОВ L 56, 29.2.2012 г.
 • [8]       ОВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.
 • [9]       ОВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.
 • [10]     ОВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.
 • [11]     ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
 • [12]     ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.