Procedure : 2013/2203(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0225/2014

Indgivne tekster :

A7-0225/2014

Forhandlinger :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Afstemninger :

PV 03/04/2014 - 7.21
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0297

BETÆNKNING     
PDF 140kWORD 62k
21.3.2014
PE 521.735v02-00 A7-0225/2014

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bogusław Sonik

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012(1),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)(2),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2012 med institutionernes svar(3),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2012, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 164, 165 og 166,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0225/2014),

1.      meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2012;

2.      fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.      pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012(7),

–       der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)(8),

–       der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2012 med institutionernes svar(9),

–       der henviser til Revisionsrettens erklæring(10) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2012, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(12), særlig artikel 164, 165 og 166,

–       der henviser til sine tidligere dechargeafgørelser og -beslutninger,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–       der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0225/2014),

1.      noterer sig med tilfredshed, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2012 bemærkede, at man ikke havde fundet nogen væsentlige svagheder på de reviderede områder inden for menneskelige ressourcer og indkøb i Den Europæiske Ombudsmandsinstitution ("Ombudsmanden");

2.      glæder sig over, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2012, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.      understreger, at Ombudsmandens budget er et rent administrationsbudget, som i 2012 var på 9 516 500 EUR, hvoraf 7 275 000 EUR blev tildelt afsnit 1 (udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen), 1 656 500 EUR blev bevilget til afsnit 2 (ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter) og 585 000 EUR til afsnit 3 (udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver);

4.      noterer sig, at 98,30 % af de samlede bevillinger var forpligtede (92,54 % i 2011), og at 88,69 % var udbetalt (85,62 % i 2011) med en udnyttelsesgrad på 95,88 % (sammenlignet med 92,54 % i 2011); glæder sig over den forbedrede udnyttelsesgrad;

5.      glæder sig over den forbedrede finansielle planlægning til sikring af en mere effektiv budgetgennemførelse; opfordrer til, at dette fortsættes i næste budgetår;

6.      roser Ombudsmandens årlige forvaltningsplan for 2012, hvori man inkluderer nøgleresultatindikatorer til at måle institutionens resultater med hensyn til opfyldelse af dens målsætninger;

7.      opfordrer Ombudsmanden til i sin næste årlige aktivitetsrapport at anføre omfanget af uudnyttede tolketjenester bestilt i det pågældende år;

8.      opfordrer Ombudsmanden til at samarbejde med andre institutioner for at finde frem til en fælles metode til præsentation af oversættelsesomkostninger, således at analysen og sammenligningen af omkostningerne bliver forenklet;

9.      glæder sig over konklusionen fra den interne revisor om de uafsluttede aktioner fra interne revisionsrapporter; understreger, at to aktioner inden for gennemførelsen af minimumsstandarder for intern kontrol og forvaltning af udbudsprocedurer fortsat er uafsluttede; opfordrer til, at Ombudsmandens anbefalinger fra den interne revision gennemføres omgående;

10.    glæder sig over den øgede procentvise andel af afgørelser om optagelse til behandling, der træffes inden for en måned efter modtagelsen af en klage, som i 2012 lå på 85 %, og opfordrer til et endnu bedre mål for de kommende år; mener, at omstruktureringen af ombudsmandsinstitutionen samt institutionens anvendelse af en mere strømlinet procedure medførte bedre resultater i klageafdelingen i 2012 og fortsat vil gøre dette i de kommende år;

11.    bemærker, at den gennemsnitlige varighed af undersøgelserne er faldet, selv om resultaterne for sager, der blev afsluttet inden for 18 måneder, lå under det tilstræbte mål og lå under de 80 %, som blev opnået i 2011; opfordrer Ombudsmanden til at oplyse, hvor stor en andel af sagerne, der involverer mere end en undersøgelsesrunde, og hvornår der er behov for en anden undersøgelsesrunde;

12.    anmoder om at blive underrettet om de foranstaltninger, der er blevet truffet for at håndtere Kommissionens beslutning om at nægte gennemførelsen af en uafhængig intern revision af Europaskolerne;

13.    glæder sig over Ombudsmandens engagement i forhold til Det Europæiske Institut for Kvalitetsstyring med henblik på at øge kvaliteten af sit arbejde;

14.    lykønsker Ombudsmanden med den gennemgående kvalitet af den årlige aktivitetsrapport og med at have udarbejdet en omfattende årsberetning om virkninger, som udgør et vigtigt redskab for vurderingen af dens arbejde;

15.    opfordrer Ombudsmanden til i detaljer at angive i sin årlige aktivitetsrapport, hvor meget af budgettet der bruges på at fremme institutionen og nå ud til borgerne;

16.    understreger, at årsberetningen om Ombudsmandens aktiviteter i 2012 blev vedtaget på plenarforsamlingen i september 2013, og at man var tilfreds med dennes indhold;

17.    opfordrer Revisionsretten til i sin næste årsberetning at medtage en revision af Den Europæiske Ombudsmands opfølgning på Parlamentets henstillinger i denne beslutning.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.3.2014

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

         EUT L 56 af 29.2.2012.

(2)

         EUT C 334 af 15.11.2013, s. 1.

(3)

         EUT C 331 af 14.11.2013, s. 1.

(4)

         EUT C 334 af 15.11.2013, s. 122.

(5)

         EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(6)

         EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

         EUT L 56 af 29.2.2012.

(8)

         EUT C 334 af 15.11.2013, s. 1.

(9)

         EUT C 331 af 14.11.2013, s. 1.

(10)

        EUT L 334 af 15.11.2013, s. 122.

(11)

        EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(12)

        EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik