ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2012, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Bogusław Sonik

Διαδικασία : 2013/2203(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0225/2014
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0225/2014
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012[1],

–       έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013)[2],

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, η οποία συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[3],

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[4] που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314, παράγραφος 10, και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[5], και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[6] του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα του 164, 165 και 166·

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7‑0000/2014),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το οικονομικό έτος 2012·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012[7],

–       έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013)[8],

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων[9],

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[10] που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314, παράγραφος 10, και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[11], και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[12] του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα του 164, 165 και 166·

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0225/2014),

1.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι στην ετήσια έκθεσή του για το 2012 το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες στα θέματα που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (εφεξής «Διαμεσολαβητής»)·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε, με βάση τους ελέγχους που διεξήγαγε, στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των πληρωμών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι οποίες αφορούν τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν εμφάνιζε ουσιώδη σφάλματα·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Διαμεσολαβητή είναι καθαρά διοικητικός και ότι το 2012 ανήλθε σε 9 516 500 EUR, με 7 275 000 EUR να κατανέμονται στον τίτλο 1 (δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα), 1 656 500 EUR να διατίθενται στον τίτλο 2 (ακίνητα, υλικό και διάφορες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) και 585 000 EUR στον τίτλο 3 (δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση ειδικών αποστολών εκ μέρους του οργάνου)·

4.  σημειώνει ότι από το σύνολο των πιστώσεων, εκτελέστηκε το 98,30% των αναλήψεων υποχρεώσεων (92,54% το 2011) και το 88,69% των πληρωμών (85,62% το 2011) με ποσοστό χρησιμοποίησης το 95,88% (έναντι 92,54% το 2011)· επικροτεί τη βελτίωση του ποσοστού χρησιμοποίησης·

5.  επικροτεί τις βελτιώσεις που επήλθαν στον δημοσιονομικό σχεδιασμό, προκειμένου να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική εκτέλεση του προϋπολογισμού· ζητεί να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και κατά τα προσεχή οικονομικά έτη·

6.  επικροτεί το Ετήσιο Σχέδιο Διαχείρισης του Διαμεσολαβητή για το 2012, στο οποίο περιλαμβάνονται βασικοί δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση των επιδόσεων του Γραφείου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του·

7.  καλεί τον Διαμεσολαβητή να περιλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων το αχρησιμοποίητο ποσοστό των υπηρεσιών διερμηνείας που ζητήθηκαν στη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους·

8.  καλεί τον Διαμεσολαβητή να συνεργασθεί με τα άλλα θεσμικά όργανα για την κατάρτιση μιας ενοποιημένης μεθόδου παρουσίασης του κόστους μετάφρασης, ώστε να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκριση του κόστους αυτού·

9.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελεγκτή σχετικά με τις ανολοκλήρωτες δράσεις που καταγράφονται στις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου· επισημαίνει ότι δύο δράσεις που αφορούν την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων εσωτερικού ελέγχου και τη διαχείριση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παραμένουν ανολοκλήρωτες· ζητεί να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση οι συστάσεις του εσωτερικού ελεγκτή του Διαμεσολαβητή σχετικά με τις δράσεις αυτές·

10. θεωρεί θετική την αύξηση του ποσοστού των αποφάσεων περί παραδεκτού, οι οποίες ελήφθησαν εντός ενός μηνός από την παραλαβή μιας καταγγελίας, ποσοστό το οποίο ανήλθε στο 85% το 2012 και ζητεί να επιδιωχθεί ακόμη πιο φιλόδοξος στόχος τα προσεχή έτη· πιστεύει ότι η αναδιάρθρωση του Γραφείου του Διαμεσολαβητή, από κοινού με μια πιο εξορθολογισμένη διαδικασία στο Μητρώο, συνέβαλαν στη βελτίωση των επιδόσεων της Μονάδας Καταγγελιών το 2012 και θα εξακολουθήσουν να το κάνουν κατά τα προσεχή έτη·

11. σημειώνει ότι η μέση διάρκεια των ερευνών μειώθηκε, παρόλο που σε ό,τι αφορά τις έρευνες που ολοκληρώθηκαν εντός 18 μηνών, τα αποτελέσματα ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί και χαμηλότερα από το ποσοστό του 80% που είχε επιτευχθεί το 2011· ζητεί από τον Διαμεσολαβητή να διευκρινίσει τον αριθμό των υποθέσεων που απαιτούν περισσότερους από έναν κύκλους ερευνών, καθώς και πότε υφίσταται ανάγκη για έναν δεύτερο κύκλο ερευνών·

12. ζητεί να ενημερωθεί για τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να ξεπεραστεί η απόφαση της Επιτροπής να αρνηθεί τη διοργάνωση ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

13. χαιρετίζει την προσέγγιση του Διαμεσολαβητή με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης της Ποιότητας, προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα των εργασιών του·

14. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για τη σταθερή ποιότητα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης ετήσιας έκθεσης αντικτύπου, που αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου του·

15. καλεί τον Διαμεσολαβητή να δηλώσει λεπτομερώς στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του πόσα χρήματα δαπανά από τον προϋπολογισμό για την αυτοπροβολή του και την επαφή του με τους πολίτες·

16. επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή το 2012 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο του 2013 και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις παρατηρήσεις που περιέχονται σε αυτήν.

17. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του επισκόπηση της συνέχειας που θα δώσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στις συστάσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο στο παρόν ψήφισμα·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Γεώργιος ΣταυρακάκηςMichael Theurer, Derek Vaughan,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  ΕΕ L 56, 29.2.2012.
 • [2]  ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
 • [5]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [6]  ΕΕ L 298. 26.10.2012, σ. 1.
 • [7]  ΕΕ L 56, 29.2.2012.
 • [8]  ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 1.
 • [10]  ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.
 • [11]  ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
 • [12]  ΕΕ L 298. 26.10.2012, σ. 1.