MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Bogusław Sonik

Menettely : 2013/2203(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0225/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0225/2014
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[1],

–       ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[2],

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 sekä toimielinten vastaukset[3],

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[4],

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[5] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[6] ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0225/2014),

1.      myöntää Euroopan oikeusasiamiehelle vastuuvapauden Euroopan oikeusasiamiehen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[7],

–       ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[8],

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 sekä toimielinten vastaukset[9],

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[10],

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[11] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[12] ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

–       ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0225/2014),

1.      on tyytyväinen siihen, ettei tilintarkastustuomioistuin ollut havainnut varainhoitovuotta 2012 koskevassa vuosikertomuksessaan merkittäviä puutteita Euroopan oikeusasiamiehen henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2.      panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2012 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

3.      tähdentää, että oikeusasiamiehen talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen; toteaa, että vuonna 2012 oikeusasiamiehen talousarvio oli yhteensä 9 516 500 euroa, josta 7 275 000 euroa osoitettiin osastoon 1 (toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot), 1 656 500 euroa osastoon 2 (kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot) ja 585 000 euroa osastoon 3 (toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot);

4.      toteaa, että kokonaismäärärahoista 98,30 prosenttia sidottiin (92,54 prosenttia vuonna 2011) ja 88,69 prosenttia maksettiin (85,62 prosenttia vuonna 2011) ja että käyttöaste oli 95,88 prosenttia (92,54 prosenttia vuonna 2011); panee tyytyväisenä merkille käyttöasteen paranemisen;

5.      pitää myönteisinä rahoitussuunnitteluun tehtyjä parannuksia, joilla varmistetaan talousarvion tehokkaampi toteutus; kehottaa jatkamaan näitä toimia seuraavien varainhoitovuosien aikana;

6.      kiittää oikeusasiamiehen vuotuista hallintosuunnitelmaa vuodeksi 2012 siitä, että se sisältää keskeiset tulosindikaattorit toimielimen tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi;

7.      kehottaa oikeusasiamiestä ilmoittamaan seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessa, kuinka suuri osa kyseisenä vuonna pyydetyistä tulkkauspalveluista jäi käyttämättä;

8.      kehottaa oikeusasiamiestä kehittämään yhteistyössä muiden toimielinten kanssa käännöskustannusten yhdenmukaisen esittämismenetelmän, jotta kustannusten analysointia ja vertailua voidaan yksinkertaistaa;

9.      panee tyytyväisenä merkille sisäisen tarkastajan päätelmät sisäisen tarkastuksen kertomuksiin sisältyvistä keskeneräisistä toimista; huomauttaa, että toteutus on vielä kesken kahden toimen kohdalla, jotka koskevat sisäisen valvonnan vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanoa ja hankintamenettelyjen hallinnointia; kehottaa panemaan viipymättä täytäntöön oikeusasiamiehen sisäisen tarkastajan näitä toimia koskevat suositukset;

10.    pitää myönteisenä, että päätös tapausten hyväksyttävyydestä tutkittavaksi tehtiin yhä useammassa tapauksessa (85 prosentissa tapauksista vuonna 2012) kuukauden sisällä kantelun saamisesta, ja kehottaa asettamaan tavoitteen entistä korkeammalle tulevina vuosina; katsoo, että oikeusasiamiehen toimiston uudelleenorganisointi ja rekisteröintimenettelyn järkeistäminen auttoivat parantamaan kanteluyksikön tehokkuutta vuonna 2012 ja parantavat sitä edelleen tulevina vuosina;

11.    panee merkille, että tutkimusten keskimääräinen kesto on lyhentynyt, vaikka toisaalta enintään 18 kuukautta kestäneissä tutkimuksissa tulokset jäivät tavoitteista ja heikentyivät vuoden 2011 tasosta (80 prosenttia); kehottaa oikeusasiamiestä täsmentämään, kuinka monessa tapauksessa tutkimusten käsittely kesti enemmän kuin yhden kierroksen ja missä tapauksissa tutkimukset johtivat toiseen käsittelykierrokseen;

12.    pyytää tietoja siitä, mitä toimia on toteutettu sen johdosta, että komissio päätti kieltäytyä järjestämästä Eurooppa-kouluja koskevaa riippumatonta ulkoista tarkastusta;

13.    panee tyytyväisenä merkille, että oikeusasiamies on sitoutunut yhdessä Euroopan laadunhallintajärjestön kanssa parantamaan työnsä laatua;

14.    onnittelee oikeusasiamiestä siitä, että vuotuinen toimintakertomus on säilynyt laadukkaana ja että se on toimittanut toiminnan vaikutuksia koskevan kattavan vuosikertomuksen, joka on tärkeä väline oikeusasiamiehen työtä arvioitaessa;

15.    kehottaa oikeusasiamiestä raportoimaan vuotuisessa toimintakertomuksessaan yksityiskohtaisesti, kuinka suuri osa sen talousarviosta käytettiin oikeusasiamiehen toiminnan tunnetuksi tekemiseen ja kansalaisten tavoittamiseen;

16.    toteaa, että oikeusasiamiehen vuoden 2012 vuotuinen toimintakertomus hyväksyttiin syyskuun 2013 täysistunnossa, ja on tyytyväinen siinä esitettyihin huomautuksiin;

17.    pyytää tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään seuraavaan vuosikertomukseensa katsauksen jatkotoimista, joita oikeusasiamies on toteuttanut tässä päätöslauselmassa annettujen parlamentin suositusten johdosta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  EUVL L 56, 29.2.2012.
 • [2]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [3]  EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [4]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [5]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [6]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [7]  EUVL L 56, 29.2.2012.
 • [8]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [9]  EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [10]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [11]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [12]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.