Pranešimas - A7-0225/2014Pranešimas
A7-0225/2014

  PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

  21.3.2014 - (COM(2013) 0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Bogusław Sonik

  Procedūra : 2013/2203(DEC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0225/2014
  Pateikti tekstai :
  A7-0225/2014
  Priimti tekstai :

  1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

  (COM(2013) 0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

  –       atsižvelgdamas į Europos Bendrijų 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas (COM(2013) 0570 – C7‑0280/2013)[2],

  –       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[3],

  –       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[5], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022[6], ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

  –       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0225/2014),

  1.      patvirtina Europos ombudsmenui, kad 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

  2.      pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

  3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

  (COM(2013) 0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą[7],

  –       atsižvelgdamas į Europos Bendrijų 2012 finansinių metų galutines metines ataskaitas (COM(2013) 0570 – C7‑0280/2013)[8],

  –       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su audituotų institucijų atsakymais[9],

  –       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[10],

  –       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

  –       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[11], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

  –       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022[12], ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

  –       atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

  –       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

  –       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0225/2014),

  1.   džiaugdamasis pažymi, kad savo 2012 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nustatė, jog tikrintose srityse, susijusiose su Europos ombudsmeno (toliau – Ombudsmenas) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

  2.   džiaugiasi, kad, remdamiesi atlikto audito rezultatais, Audito Rūmai padarė išvadą, jog 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis susijusiuose mokėjimuose nepadaryta reikšmingų klaidų;

  3.   pabrėžia, kad Ombudsmeno biudžetas yra tik administracinis ir kad 2012 m. jis siekė 9 516 500 EUR, iš kurių 7 275 000 EUR buvo skirta pagal 1 antraštinę dalį (išlaidos, susijusios su institucijoje dirbančiais asmenimis), 1 656 500 EUR – pagal 2 antraštinę dalį (pastatai, įranga ir įvairios veiklos išlaidos) ir 585 000 EUR – pagal 3 antraštinę dalį (išlaidos, susidarančios dėl institucijos atliekamų specialių funkcijų);

  4.   atkreipia dėmesį į tai, kad buvo prisiimta įsipareigojimų dėl 98,30 proc. skirtų asignavimų, (92,54 proc. 2011 m.), 88,69 proc. – sumokėta (85,62 proc. 2011 m.), o panaudojimo lygis sudarė 95,88 proc. (palyginti su 92,54 proc. 2011 m.); palankiai vertina padidėjusį panaudojimo lygį;

  5.   pritaria tam, kad tobulinamas finansinis planavimas siekiant užtikrinti veiksmingesnį biudžeto vykdymą; ragina, kad šios pastangos būtų ir toliau dedamos per kitą biudžeto vykdymo laikotarpį;

  6.   palankiai vertina Ombudsmeno 2012 m. metinį valdymo planą, į kurį įtraukti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, skirti institucijos veiklos rezultatams siekiant užsibrėžtų tikslų įvertinti;

  7.   ragina Ombudsmeną į kitą metinę veiklos ataskaitą įtraukti duomenis apie tais metais užsakytų, tačiau nepanaudotų vertimo žodžiu paslaugų lygį;

  8.   ragina Ombudsmeną bendradarbiauti su kitomis institucijomis siekiant parengti bendrą metodiką vertimo raštu sąnaudoms pateikti, kad būtų supaprastinta sąnaudų analizė ir palyginimas;

  9.   palankiai vertina vidaus auditorių išvadas dėl neužbaigtų veiksmų, susijusių su vidaus audito ataskaitomis; atkreipia dėmesį į tai, kad du veiksmai, susiję su minimalių vidaus kontrolės standartų įgyvendinimu ir viešųjų pirkimų procedūrų valdymu, vis dar neužbaigti; ragina nedelsiant įgyvendinti Ombudsmeno vidaus auditoriaus rekomendacijas dėl šių veiksmų;

  10.    teigiamai vertina tai, kad vis daugiau sprendimų dėl priimtinumo priimami per mėnesį nuo skundo gavimo dienos – 2012 m. tokių sprendimų buvo 85 proc., ir ragina ateinančiais metais siekti dar ambicingesnio tikslo; mano, kad geresnius Skundų skyriaus veiklos rezultatus 2012 m. lėmė ir ateinančiais metais toliau lems Ombudsmeno tarnybos restruktūrizavimas ir labiau racionalizuota Kanceliarijos procedūra;

  11. atkreipia dėmesį į tai, kad sumažėjo vidutinė tyrimų trukmė, nors per 18 mėnesių užbaigtų tyrimų skaičius buvo mažesnis negu nustatytas tikslas ir mažesnis negu 80 proc. dydis, pasiektas 2011 m.; ragina Ombudsmeną nurodyti atvejų, kuriems išnagrinėti reikėjo daugiau negu vieno tyrimo etapo, skaičių ir kokiomis aplinkybėmis reikia pradėti antrą tyrimo etapą;

  12. prašo, kad jam būtų pateikta informacija apie veiksmus, kurie pradėti vykdyti siekiant panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo atsisakoma, kad būtų suorganizuotas Europos mokyklų nepriklausomas išorės auditas;

  13. palankiai vertina tai, kad, siekdamas gerinti savo darbo kokybę, Ombudsmenas bendradarbiauja su Europos kokybės valdymo fondu;

  14. sveikina Ombudsmeną, kuris nuolat parengia puikios kokybės metinę veiklos ataskaitą ir pateikia išsamią metinę poveikio vertinimo ataskaitą, kuri yra svarbi jo darbo vertinimo priemonė;

  15.    ragina Ombudsmeną savo metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai nurodyti, kiek biudžeto lėšų jis panaudoja savo veiklai viešinti ir ryšiams su piliečiais palaikyti;

  16.    atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. rugsėjo mėn. plenariniame posėdyje patvirtintas metinis pranešimas dėl Ombudsmeno 2012 m. veiklos, ir yra patenkintas šiame pranešime pateiktomis pastabomis;

  17.    ragina Audito Rūmus į kitą savo metinę ataskaitą įtraukti tolesnių veiksmų, kurių Europos ombudsmenas ėmėsi atsižvelgdamas į šioje rezoliucijoje nurodytas Parlamento rekomendacijas, apžvalgą.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  18.3.2014

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  24

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

  • [1]  OL L 56, 2012 2 29.
  • [2]  OL C 334, 15 11 2013, p. 1.
  • [3]  OL C 331, 2013 11 14, p. 1.
  • [4]  OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
  • [5]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [6]  OL L 298, 2002 10 26, p. 1.
  • [7]  OL L 56, 2012 2 29.
  • [8]  OL C 334, 15 11 2013, p. 1.
  • [9]  OL C 331, 2013 11 14, p. 1.
  • [10]  OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
  • [11]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [12]  OL L 298, 2002 10 26, p. 1.