Ziņojums - A7-0225/2014Ziņojums
A7-0225/2014

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Budžeta kontroles komiteja
Referents: Bogusław Sonik

Procedūra : 2013/2203(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0225/2014
Iesniegtie teksti :
A7-0225/2014
Pieņemtie teksti :

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējo budžetu[1],

–       ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2012. finanšu gadu (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013)[2],

–       ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2012. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm[3],

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību[4], ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2012. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5], un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[6] un jo īpaši tās 164., 165. un 166. pantu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0225/2014),

1.      sniedz Eiropas Ombudam apstiprinājumu par Eiropas Ombuda 2012. finanšu gada budžeta izpildi;

2.      izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējo budžetu[7],

–       ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2012. finanšu gadu (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013)[8],

–       ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par budžeta izpildi 2012. finanšu gadā, ar iestāžu atbildēm[9],

–       ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību[10], ko Revīzijas palāta iesniegusi par 2012. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

–       ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[11], un jo īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu[12] un jo īpaši tās 164., 165. un 166. pantu,

–       ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par budžeta izpildes apstiprināšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

–       ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A7-0225/2014),

1.  ar gandarījumu konstatē, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā par 2012. gadu nav atklājusi nekādus vērā ņemamus trūkumus attiecībā uz revidētajiem Eiropas Ombuda (turpmāk „Ombuda”) cilvēkresursiem un iepirkumiem;

2.  pauž gandarījumu, ka Revīzijas palāta, pamatojoties uz veikto revīziju, secinājusi, ka kopumā 2012. gada 31. decembrī slēgtajā gadā izdarītajos maksājumos saistībā ar iestāžu un pārējo struktūru administratīvajiem un citiem izdevumiem būtisku kļūdu nav;

3.  uzsver, ka Ombuda budžets tiek izmantots tikai administratīvām vajadzībām un 2012. gadā bija EUR 9 516 500, no kuriem — EUR 7 275 000 tika piešķirti 1. sadaļai (izdevumi saistībā ar iestādē strādājošām personām), EUR 1 656 500 — 2. sadaļai (ēkām, aprīkojumam un dažādiem darbības izdevumiem) un EUR 585 000 — 3. sadaļai (izdevumi, kas saistīti ar iestādes īpašajiem uzdevumiem);

4.  norāda, ka par 98,30 % kopējo apropriāciju tika uzņemtas saistības (2011. gadā — 92,54 %) un 88,69 % apropriāciju tika samaksātas (2011. gadā — 85,62 %), izlietojuma līmenim sasniedzot 95,88 % (salīdzinājumā ar 92,54 % 2011. gadā); atzinīgi vērtē uzlaboto izlietojuma līmeni;

5.  atbalsta finanšu plānošanas uzlabošanu, lai nodrošinātu efektīvāku budžeta izpildi; prasa turpināt šo darbu nākamajos finanšu gados;

6.  atzinīgi vērtē Ombuda 2012. gada pārvaldības plānu, kurā iekļauti galvenie darbības rādītāji, pēc kuriem izvērtē biroja panākumus mērķu sasniegšanā;

7.  aicina Ombudu nākamajā gada darbības pārskatā sniegt informāciju par attiecīgajā gadā pieprasīto mutiskās tulkošanas pakalpojumu neizmantoto daļu;

8.  aicina Ombudu sadarboties ar citām iestādēm, lai ierosinātu vienotu metodiku rakstiskās tulkošanas izmaksu atspoguļošanai nolūkā vienkāršot izmaksu analīzi un salīdzināšanu;

9.  atzinīgi vērtē iekšējā revidenta secinājumus par nepabeigtajiem pasākumiem iekšējās revīzijas gada pārskatos; norāda, ka joprojām nav pabeigti divi pasākumi attiecībā uz iekšējās kontroles obligāto standartu īstenošanu un iepirkuma procedūru pārvaldību; prasa nekavējoties izpildīt Ombuda iekšējā revidenta ieteikumus attiecībā uz šiem pasākumiem;

10. pozitīvi vērtē procentuālu to lēmumu par pieņemamību pieaugumu, kas pieņemti viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas — šis rādītājs 2012. gadā bija 85 %, un prasa turpmākajiem gadiem noteikt vēl augstāku mērķi; uzskata, ka Ombuda biroja reorganizācija kopā ar racionālāku reģistrēšanas procedūru veicināja labāku Sūdzību izskatīšanas nodaļas darbību 2012. gadā un veicinās to arī turpmākajos gados;

11. norāda, ka vidējais lietu izskatīšanas laiks ir samazinājies, neraugoties uz to, ka attiecībā uz izmeklēšanām, kas tika slēgtas 18 mēnešu laikā, rezultāti bija zemāki par noteikto mērķi un zemāki par 80 % rādītāju, kas tika sasniegts 2011. gadā; aicina Ombudu norādīt, cik ir to lietu, kurām jāveic vairāk nekā viena izmeklēšanas kārta, un gadījumus, kad nepieciešama otra izmeklēšanas kārta;

12. prasa Parlamentam sniegt informāciju par pasākumiem, kas ieviesti, lai rastu risinājumu saistībā ar Komisijas lēmumu atteikt neatkarīgas Eiropas skolu ārējās revīzijas organizēšanu;

13. atzinīgi vērtē Ombuda līdzdalību Eiropas Kvalitātes vadības fondā, lai uzlabotu sava darba kvalitāti;

14. pauž atzinību Ombudam par gada darbības pārskata nemainīgi augsto kvalitāti un par vispusīga gada ietekmes ziņojuma sniegšanu, kas ir nozīmīgs tā darba novērtēšanas līdzeklis;

15. aicina Ombudu tā gada darbības pārskatā sīki norādīt summu, ko tas izlieto no budžeta tā atpazīstamības veicināšanai un saziņai ar pilsoņiem;

16. norāda, ka Eiropas Ombuda 2012. gada darbības ziņojums tika pieņemts 2013. gada septembra plenārsēdē, un pauž gandarījumu par tajā minētajiem konstatējumiem;

17. aicina Revīzijas palātu nākamajā gada pārskatā iekļaut pārskatu par pasākumiem, ko Eiropas Ombuds veicis saistībā ar šajā rezolūcijā minētajiem Parlamenta ieteikumiem.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

18.3.2014

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  OV L 56, 29.2.2012.
 • [2]  OV C 334, 15.11.2013., 1. lpp.
 • [3]  OV C 331, 14.11.2013., 1. lpp.
 • [4]  OV C 334, 15.11.2013., 122. lpp.
 • [5]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [6]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
 • [7]  OV L 56, 29.2.2012.
 • [8]  OV C 334, 15.11.2013., 1. lpp.
 • [9]  OV C 331, 14.11.2013., 1. lpp.
 • [10]  OV C 334, 15.11.2013., 122. lpp.
 • [11]  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
 • [12]  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.