SPRAWOZDANIE w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Bogusław Sonik

Procedura : 2013/2203(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0225/2014
Teksty złożone :
A7-0225/2014
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012[1],

–   uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[2],

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami instytucji[3],

–   uwzględniając poświadczenie[4] wiarygodności sprawozdania finansowego, jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5], w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[6], w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do niego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0225/2014),

1.  udziela udzieleniu Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012[7],

–   uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[8],

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego w sprawie wykonania budżetu za rok budżetowy 2012, wraz z odpowiedziami instytucji[9],

–   uwzględniając poświadczenie[10] wiarygodności sprawozdania finansowego, jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[11], w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[12], w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–   uwzględniając swe wcześniejsze decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium,

–   uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do niego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0225/2014),

1.  zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2012 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (zwanego dalej „Rzecznikiem”) dotyczących zasobów ludzkich i zamówień publicznych;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2012 r. w łącznych płatnościach na wydatki administracyjne i inne wydatki instytucji i organów nie wystąpiły istotne błędy;

3.  podkreśla, że budżet Rzecznika ma charakter czysto administracyjny oraz że w 2012 r. wyniósł on 9 516 500 EUR, z czego 7 275 000 EUR przeznaczono na tytuł 1 (wydatki na pracowników instytucji), 1 656 500 EUR na tytuł 2 (budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne), a 585 000 EUR na tytuł 3 (wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję);

4.  zauważa, że z łącznych środków 98,30% stanowiły środki na zobowiązania (92,54% w 2011 r.), a 88,69% – środki na płatności (85,62% w 2011 r.), zaś wskaźnik ich wykorzystania wyniósł 95,88% (w porównaniu do 92,54% w 2011 r.); z zadowoleniem przyjmuje poprawę wskaźnika wykorzystania;

5.  pozytywnie odnosi się do poprawy w dziedzinie planowania finansowego mającej zapewnić skuteczniejsze wykonanie budżetu; wzywa do kontynuowania tych wysiłków w następnym okresie budżetowym;

6.  pochwala roczny plan zarządzania Rzecznika na 2012 r., w którym znalazły się kluczowe wskaźniki wyników mające posłużyć określeniu wyników urzędu w osiąganiu wyznaczonych celów;

7.  zwraca się do Rzecznika o określenie w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności, w jakim stopniu nie skorzystano z usług tłumaczeń ustnych zamówionych w danym roku;

8.  wzywa Rzecznika do współpracy z innymi instytucjami w zakresie wypracowania jednolitej metodyki przedstawiania kosztów tłumaczenia, aby uprościć analizę i porównanie kosztów;

9.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski audytora wewnętrznego dotyczące otwartych działań podjętych w następstwie audytu wewnętrznego; wskazuje na fakt, że dwa działania związanie z wdrożeniem minimalnych standardów kontroli wewnętrznej i zarządzania procedurami przetargowymi pozostają otwarte; wzywa do niezwłocznego wdrożenia zaleceń w sprawie tych działań wysuniętych przez audytora wewnętrznego;

10. uważa za pozytywny procentowy wzrost liczby decyzji o dopuszczalności podjętych w przeciągu miesiąca od otrzymania skargi, który w 2012 r. wyniósł 85%, oraz wzywa do ustalenia jeszcze ambitniejszego celu na nadchodzące lata; uważa, że restrukturyzacja urzędu Rzecznika, a także usprawniona procedura rejestrowania przyczyniły się do osiągnięcia lepszych wyników działu skarg w 2012 r., i jest przekonany, że w przyszłych latach tendencja ta utrzyma się;

11. zauważa, że średni czas trwania dochodzenia skrócił się, nawet w przypadku dochodzeń zakończonych w ciągu 18 miesięcy, wyniki były mniej ambitne niż ustalony cel oraz plasowały się poniżej 80% osiągniętych w 2011 r.; wzywa Rzecznika do określenia liczby przypadków, w których przeprowadzono więcej niż jedną turę dochodzeń oraz okoliczności, w których występuje konieczność przeprowadzenia drugiej tury;

12. pragnie uzyskiwać informacje o działaniach wprowadzonych w celu podważenia decyzji Komisji o odmowie organizacji niezależnego audytu zewnętrznego Szkół Europejskich;

13. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Rzecznika na forum Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością w celu poprawienia jakości pracy tej fundacji;

14. gratuluje Rzecznikowi wysokiej jakości rocznego sprawozdania z działań i przedstawienia szczegółowego rocznego sprawozdania dotyczącego oddziaływania, które stanowi ważne narzędzie oceny jego pracy;

15. wzywa Rzecznika, aby w swoim sprawozdaniu z rocznej działalności szczegółowo wyjaśnił, jaką część budżetu przeznacza na własną promocję i docieranie do obywateli;

16. zauważa, że na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2013 r. przyjęto roczne sprawozdanie z działalności Rzecznika za rok 2012 oraz stwierdza, że satysfakcjonują go zawarte w nim uwagi;

17. zwraca się do Trybunału Obrachunkowego, aby do swojego następnego sprawozdania rocznego włączył przegląd działań następczych Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w odniesieniu do zaleceń Parlamentu przedstawionych w niniejszej rezolucji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]       Dz.U. L 56 z 29.2.2012.
 • [2]       Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.
 • [3]       Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.
 • [4]       Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.
 • [5]       Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [6]       Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [7]       (Dz.U. L 56 z 29.2.2012).
 • [8]       Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.
 • [9]       Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.
 • [10]     Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.
 • [11]     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [12]     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.