POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Bogusław Sonik

Postopek : 2013/2203(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0225/2014
Predložena besedila :
A7-0225/2014
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012[1],

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[2],

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori institucij[3],

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[4] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, ki jo je predložilo Računsko sodišče za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[5], zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[6], zlasti členov 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0225/2014),

1.      podeli razrešnico Evropskemu varuhu človekovih pravic glede izvrševanja splošnega proračuna za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012[7],

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7-0280/2013)[8],

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori institucij[9],

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[10] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij, ki jo je predložilo Računsko sodišče za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[11], zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[12], zlasti členov 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0225/2014),

1.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem letnem poročilu za leto 2012 navedlo, da ni ugotovilo znatnih pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila Evropskega varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: varuh);

2.      pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče na podlagi revizijskega dela sklenilo, da v skupnih plačilih za upravne in druge odhodke institucij in organov za leto, ki se je končalo 31. decembra 2012, ni bilo pomembnih napak;

3.      poudarja, da je varuhov proračun povsem upravne narave in da je v letu 2012 znašal 9.516.500 EUR, pri čemer je bilo 7.275.000 dodeljenih naslovu 1 (odhodki, povezani z osebjem, ki dela za institucijo), 1.656.500 naslovu 2 (stavbe, oprema in razni odhodki iz poslovanja), 585.000 EUR pa naslovu 3 (odhodki za posebne naloge, ki jih izvaja institucija);

4.      ugotavlja, da je bilo od vseh sredstev 98,30 % porabljenih za prevzem obveznosti (v primerjavi z 92,54 % v letu 2011), 88,69 % pa za plačila (v primerjavi s 85,62 % v letu 2011), pri čemer je stopnja uporabe sredstev znašala 95,88 % (v primerjavi z 92,54 % v letu 2011); pozdravlja izboljšanje stopnje uporabe;

5.      odobrava izboljšave finančnega načrtovanja, ki bodo zagotovile učinkovitejše izvrševanje proračuna; poziva, naj se ta prizadevanja nadaljujejo tudi v naslednjih proračunskih letih;

6.      čestita varuhu za letni načrt upravljanja za 2012, ki vključuje ključne kazalnike uspešnosti za merjenje uspešnosti urada pri doseganju njegovih ciljev;

7.      vabi varuha, naj neporabljeno stopnjo tolmaških storitev, zahtevanih v tem letu, vključi v naslednje letno poročilo o dejavnostih;

8.      poziva varuha, naj sodeluje s preostalimi institucijami, da bi poiskali enotno metodologijo za predstavitev stroškov prevajanja in tako poenostavili analizo in primerjavo stroškov;

9.      pozdravlja sklepe notranjega revizorja glede neizvedenih ukrepov iz poročil o notranji reviziji; poudarja, da dva ukrepa, ki se nanašata na izvajanje minimalnih standardov za notranjo kontrolo in upravljanje postopkov za oddajanje javnih naročil, še nista bila izvedena; poziva varuha, naj se brez odlašanja izvedejo priporočila notranjega revizorja glede teh ukrepov;

10.    meni, da je pozitivno, da se je povečal odstotek sklepov o sprejemljivosti, sprejetih v enem mesecu po prejemu pritožbe, ki je v letu 2012 znašal 85 %, in poziva k še boljšim rezultatom v prihodnjih letih; meni, da je reorganizacija urada varuha z racionalnejšimi postopki v registru prispevala k večji učinkovitosti enote za pritožbe v letu 2012 in da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje;

11.    ugotavlja, da se je postopek preiskav na splošno skrajšal, čeprav so bili rezultati za preiskave, ki so se zaključile v 18 mesecih, nižji od zastavljenih ciljev in tudi nižji od 80 %, doseženih leta 2011; poziva varuha, naj navede število primerov, ki so zahtevali več kot en krog preiskav, in pojasni, kdaj nastopi potreba po drugem krogu preiskav;

12.    zahteva, da se ga obvešča o ukrepih, izvedenih za izpodbijanje sklepa Komisije, s katerim se je zavrnila organizacija neodvisne zunanje revizije evropskih šol;

13.    pozdravlja sodelovanje varuha z Evropsko fundacijo za upravljanje kakovosti, da bi izboljšal kakovost svojega dela;

14.    čestita varuhu za dosledno kakovost letnih poročil o dejavnostih in za zagotavljanje celovitega letnega poročila o vplivu, ki je pomembno orodje za ocenjevanje dela;

15.    poziva varuha človekovih pravic, naj v svojem letnem poročilu o dejavnostih natančno navede, koliko sredstev iz proračuna porabi za samopromocijo in vzpostavljanje stikov z državljani;

16.    poudarja, da je bilo letno poročilo o dejavnostih varuha za leto 2012 sprejeto na plenarnem zasedanju septembra 2013 in da je zadovoljen z ugotovitvami iz tega poročila;

17.    poziva Računsko sodišče, naj v naslednje letno poročilo vključi pregled nadaljnjih ukrepov varuha na podlagi priporočil, ki jih je Parlament podal v tej resoluciji.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panajotova (Monika Panayotova), Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]        UL L 56, 29.2.2012.
 • [2]        UL C 334, 15.11.2013, str. 1.
 • [3]        UL C 331, 14.11.2013, str. 1.
 • [4]        UL C 334, 15.11.2013, str. 122.
 • [5]        UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [6]        UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [7]        UL L 56, 29.2.2012.
 • [8]        UL C 334, 15.11.2013, str. 1.
 • [9]        UL C 331, 14.11.2013, str. 1.
 • [10]       UL C 334, 15.11.2013, str. 122.
 • [11]       UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
 • [12]       UL L 298, 26.10.2012, str. 1.