Betänkande - A7-0225/2014Betänkande
A7-0225/2014

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Bogusław Sonik

Förfarande : 2013/2203(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0225/2014
Ingivna texter :
A7-0225/2014
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012[1],

–       med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)[2],

–       med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar[3],

–       med beaktande av den revisionsförklaring[4] om räkenskapernas tillförlitlighet och om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[5], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[6], särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI till arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0225/2014).

1.      Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ombudsmannens budget för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(COM(2013)0570 – C7‑0280/2013 – 2013/2203(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012[7],

–       med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)[8],

–       med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar[9],

–       med beaktande av den revisionsförklaring[10] om räkenskapernas tillförlitlighet och om de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten för budgetåret 2012 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[11], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[12], särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–       med beaktande av sina tidigare beslut och resolutioner som avser ansvarsfrihetsförfarandet,

–       med beaktande av artikel 77 och bilaga VI till arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0225/2014).

1.      Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2012 inte funnit några betydande brister med avseende på de områden som granskats som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen).

2.      Europaparlamentet gläder sig åt att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2012 inom verksamhetsområdet administrativa och andra utgifter för institutionerna och organen inte innehöll några väsentliga fel.

3.      Europaparlamentet betonar att ombudsmannens budget är rent administrativ och att den 2012 uppgick till 9 516 500 EUR, varav 7 275 000 EUR avsattes till avdelning 1 (utgifter avseende personer som arbetar för institutionen), 1 656 500 EUR till avdelning 2 (byggnader, utrustning och tillhörande verksamhetsutgifter) och 585 000 EUR till avdelning 3 (utgifter som uppkommit när institutionen genomfört särskilda uppdrag).

4.      Europaparlamentet noterar att av de totala anslagen avsattes 98,30 % till åtagandebemyndiganden (jämfört med 92,54 % 2011), och 88,69 % till betalningsbemyndiganden (jämfört med 85,62 % 2011), med en utnyttjandegrad på 95,88 % (jämfört med 92,54 % 2011). Parlamentet välkomnar den förbättrade utnyttjandegraden.

5.      Europaparlamentet stöder förbättringarna av den ekonomiska planeringen, som syftar till att säkerställa ett mer effektivt genomförande av budgeten. Parlamentet vill se en fortsättning på dessa insatser under kommande budgetår.

6.      Europaparlamentet berömmer ombudsmannens årliga förvaltningsplan för 2012, med centrala resultatindikatorer för att mäta hur ombudsmannen har uppnått sina mål.

7.      Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att i nästa årliga verksamhetsrapport rapportera hur stor del av begärda tolkningstjänster för detta år som förblivit outnyttjade.

8.      Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att samarbeta med andra institutioner för att komma fram till en enhetlig metod för att presentera översättningskostnaderna i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna.

9.      Europaparlamentet välkomnar internrevisorns slutsatser om oavslutade åtgärder som härrör från interna revisionsrapporter. Parlamentet påpekar att två åtgärder för genomförandet av minimistandarderna för internkontroll och hanteringen av upphandlingsförfaranden fortfarande är oavslutade. Parlamentet begär att rekommendationerna från ombudsmannens internrevisor om dessa åtgärder ska genomföras utan dröjsmål.

10.    Europaparlamentet ser positivt på den ökade procentuella andelen (85 % 2012) av beslut om tillåtlighet som har fattats inom en månad från det att ett klagomål har mottagits, och manar till ett ännu högre mål för kommande år. Parlamentet anser att omstruktureringen av ombudsmannens kansli, tillsammans med ett effektiviserat förfarande för registret, bidrog till ett bättre resultat för klagomålsenheten 2012, och att denna trend kommer att fortsätta under kommande år.

11.    Europaparlamentet noterar att utredningarna nu i genomsnitt tar kortare tid, även om antalet utredningar som avslutades inom 18 månader var lägre än det fastställda målet och lägre än de 80 % som uppnåddes 2011. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att specificera hur många fall som kräver mer än en undersökningsomgång och när det krävs en andra undersökningsomgång.

12.    Europaparlamentet begär att hållas informerat om de åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med kommissionens beslut att vägra organisera en oberoende extern revision av Europaskolorna.

13.    Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens engagemang för Europeiska stiftelsen för administration av kvalitetsfrågor i syfte att förbättra kvaliteten i dess verksamhet.

14.    Europaparlamentet berömmer ombudsmannen för den jämna kvalitet som den årliga verksamhetsrapporten håller, och för den omfattande årsrapport om arbetets genomslag som är ett viktigt verktyg vid bedömningen av arbetet.

15.    Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att i sin årliga verksamhetsrapport i detalj redovisa hur mycket av budgeten som används för att marknadsföra ombudsmannen och för att kommunicera med medborgarna.

16.    Europaparlamentet påpekar att ombudsmannens årliga verksamhetsrapport för 2012 antogs av plenarförsamlingen i september 2013, och att parlamentet är tillfreds med iakttagelserna i rapporten.

17.    Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport redovisa en granskning av Europeiska ombudsmannens uppföljning av parlamentets rekommendationer i denna resolution.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  EUT L 56, 29.2.2012.
 • [2]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [3]  EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [4]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [5]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [6]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [7]  EUT L 56, 29.2.2012.
 • [8]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [9]  EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [10]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [11]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [12]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.