Διαδικασία : 2013/2202(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0226/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0226/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0296

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 157kWORD 213k
21.3.2014
PE 521.731v02-00 A7-0226/2014

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

(COM(2013)0570 – C7‑0279/2013 – 2013/2202(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bogusław Sonik

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

(COM(2013)0570 – C7‑0279/2013 – 2013/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012(1),

–   έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7-0279/2013)(2),

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και συγκεκριμένα τα άρθρα 164, 165 και 166,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0226/2014),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2012·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα VΙI – Επιτροπή των Περιφερειών

(COM(2013)0570 – C7‑0279/2013 – 2013/2202(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012(7),

–    έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7-0279/2013)(8),

–    έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(9),

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, που χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11), συγκεκριμένα τα άρθρα του 50, 86, 145, 146 και 147,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και συγκεκριμένα τα άρθρα 164, 165 και 166,

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0226/2014),

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2012, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατήρησε ότι δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών (εφεξής «ΕΤΠ»)·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, στη βάση των ελεγκτικών εργασιών του, το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των πληρωμών οι οποίες αφορούν τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι, το 2012, η ΕΤΠ είχε εγκριθέντα προϋπολογισμό που ανήλθε σε 86.503.000 ευρώ (84.059.000 ευρώ το 2011), από τα οποία τα 85.000.000 ευρώ ήταν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, με ποσοστό χρησιμοποίησης της τάξης του 98,2 %· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΤΠ έχει αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα·

4.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 98,2 %, συνιστά αύξηση σε σχέση με το ποσοστό του 2011 που ανερχόταν σε 97,5 %· προσδοκά περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα επόμενα έτη·

5.  επιδοκιμάζει τη σύσταση της Συντονιστικής Ομάδας Επικουρικότητας με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής διακυβέρνησης της ΤΠΕ και την άσκηση του ενισχυμένου νέου ρόλου της, όπως περιγράφεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα έργα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση της ΕΤΠ, με τα οποία ορίζονται στόχοι συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και η ανάπτυξη συνεργειών σε κοινές δραστηριότητες και κοινές δράσεις· εκφράζει ικανοποίηση, όσον αφορά τις περσινές συστάσεις, για τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, και ζητεί να ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τα έργα και σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των ληφθέντων μέτρων·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν σχετικά με την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιεί η Επιτροπή των Περιφερειών προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές·

8.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι συστάσεις και οι απαιτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καταγράφονται από την υπηρεσία προϋπολογισμού της ΕΤΠ σε κεντρική βάση δεδομένων και ότι η πρόοδος της υλοποίησής τους παρακολουθείται τακτικά·

9.  ζητεί από την ΕΤΠ να συνεχίσει να παρακολουθεί τη διάρθρωση του προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλέον αποδοτική οργάνωση των θέσεων εργασίας και να βελτιώνεται η χρήση του διατεθέντος προϋπολογισμού·

10. φρονεί ότι η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων θα έπρεπε να συνοδεύεται από αποτελεσματική υποστήριξη ΤΠ· ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με οποιεσδήποτε καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των νέων συστημάτων στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

11. ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου της ΕΤΠ για το 2012, συγκεκριμένα όσον αφορά τις επικίνδυνες δραστηριότητες και το αντίστοιχο πρόγραμμα δράσης για την αποτροπή τους·

12. σημειώνει με ικανοποίηση την μείωση της εξωτερικής μετάφρασης από 5,5% το 2011 σε 4,5% το 2012· φρονεί ότι αυτά τα αριθμητικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας·

13. καλεί την ΕΤΠ να συμπεριλάβει στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τις πληροφορίες σχετικά με τις αχρησιμοποίητες υπηρεσίες διερμηνείας·

14. καλεί την ΕΤΠ να καταρτίσει, σε συνεργασία με τα λοιπά θεσμικά όργανα, ενιαία μέθοδο παρουσίασης του κόστους της μετάφρασης, ούτως ώστε να απλοποιηθούν η ανάλυση και η σύγκρισή του·

15. πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες βελτιώσεις για τον εξορθολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού στις κοινές υπηρεσίες και τη μετάφραση· θεωρεί τις συνεχείς επαφές μεταξύ ΕΤΠ, Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και Κοινοβουλίου στο ζήτημα αυτό θετική συμβολή στον εξορθολογισμό των πόρων·

16. σημειώνει ότι η διενέργεια ενδιάμεσης επανεξέτασης της συνεργασίας μεταξύ αυτών των θεσμικών οργάνων θα ήταν χρήσιμο μέσο για την αξιολόγηση των οφελών της συνεργασίας και την περαιτέρω αναζήτηση καλύτερων και εξατομικευμένων λύσεων στο μέλλον·

17. συγχαίρει την ΕΤΠ για τη σταθερή ποιότητα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, καθώς και για την παροχή ολοκληρωμένης ετήσιας έκθεσης αντίκτυπου, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση του έργου της· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλάμβανε διεξοδικό πίνακα του συνόλου των ανθρωπίνων πόρων που διαθέτει η ΕΤΠ·

18. πιστεύει ότι η συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΠ και της ΕΟΚΕ συνιστά αποτελεσματικό μηχανισμό· συνιστά στην ΤΠΕ να τη διατηρήσει σε επικαιροποιημένη μορφή·

19. ζητεί πληροφορίες σχετικά με το ακριβές ποσό των πόρων του προϋπολογισμού που εξοικονομήθηκαν χάρη στην επικαιροποιημένη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την ΕOKΕ και σχετικά με τους συγκεκριμένους τομείς που επηρεάζονται από τη νέα συμφωνία·

20. προβλέπει ότι η επικαιροποιημένη συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την ΕOKΕ θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της συνεργασίας στο πεδίο της διαχείρισης των κοινών υπηρεσιών·

21. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του επισκόπηση της συνέχειας που θα δώσει η Επιτροπή των Περιφερειών στις συστάσεις που διατυπώνει το Κοινοβούλιο στο παρόν ψήφισμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Michael Theurer, Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης, Моника Панайотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

              ΕΕ L 56, 29.2.2012.

(2)

              ΕΕ L 334, 15.11.13, σ. 1.

(3)

              ΕΕ L 331, 14.11.13, σ. 1.

(4)

              ΕΕ L 334, 15.11.13, σ. 122.

(5)

              ΕΕ L 248, 16.09.02, σ. 1.

(6)

              ΕΕ L 298, 26.10.12, σ. 1.

(7)

              ΕΕ L 56, 29.2.2012.

(8)

              ΕΕ L 334 της 15.11.13, σ. 1.

(9)

              ΕΕ L 331 της 14.11.13, σ. 1.

(10)

            ΕΕ L 334 της 15.11.13, σ. 122.

(11)

            ΕΕ L 248 της 16.09.02, σ. 1.

(12)

            ΕΕ L 298 της 26.10.12, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου