MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VII – Alueiden komitea

  21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0279/2013 – 2013/2202(DEC))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Bogusław Sonik

  Menettely : 2013/2202(DEC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0226/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0226/2014
  Hyväksytyt tekstit :

  1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VII – Alueiden komitea

  (COM(2013)0570 – C7‑0279/2013 – 2013/2202(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –    ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[1],

  –    ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7-0279/2013)[2],

  –    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 sekä toimielinten vastaukset[3],

  –    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[4],

  –    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

  –    ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[5] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

  –    ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[6] ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

  –    ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

  –    ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0226/2014),

  1.   myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

  2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

  3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka VII – Alueiden komitea

  (COM(2013)0570 – C7‑0279/2013 – 2013/2202(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –    ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[7],

  –    ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7-0279/2013)[8],

  –    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 sekä toimielinten vastaukset[9],

  –    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[10],

  –    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

  –    ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[11] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

  –    ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[12] ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

  –    ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

  –    ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

  –    ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0226/2014),

  1.   on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta koskevassa vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita alueiden komitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

  2.   panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen toimielinten ja elinten hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2012 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

  3.   panee merkille, että vuonna 2012 alueiden komitean hyväksytty talousarvio oli 86 503 000 euroa (84 059 000 euroa vuonna 2011), josta maksusitoumusmäärärahojen osuus oli 85 000 000 euroa, ja sen toteutusaste oli 98,2 prosenttia; tähdentää, että alueiden komitean talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen;

  4.   panee tyytyväisenä merkille, että talousarvion toteutusaste oli 98,2 prosenttia eli se nousi vuodesta 2011, jolloin se oli 97,5 prosenttia; odottaa, että talousarvion toteutusta parannetaan edelleen tulevina varainhoitovuosina;

  5.   pitää tervetulleena toissijaisuusperiaatteen toteutumista seuraavan ohjausryhmän perustamista, koska se lujittaa alueiden komitean poliittista ohjausjärjestelmää ja auttaa panemaan täytäntöön komitean uudet, vahvistetut toimivaltuudet Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti;

  6.   pitää tervetulleina alueiden komitean sisäistä organisaatiota koskevia hankkeita, joiden tavoitteena on yhteistyö yksiköiden välillä ja yhteisten toimien ja toimintojen synergian kehittäminen; panee tyytyväisenä merkille viime vuoden suosituksista annetut tiedot ja pyytää, että sille tiedotetaan jatkuvasti hankkeista ja toteutettujen toimenpiteiden talousarviovaikutuksista;

  7.   panee merkille tiedot uusiutuvista energialähteistä saatavan energian käytöstä; panee tyytyväisenä merkille, että kaikki komitean käyttämä sähkö saadaan uusiutuvista energialähteistä;

  8.   panee tyytyväisenä merkille, että alueiden komitean talousarvioyksikkö on kirjannut parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan suositukset ja vaatimukset keskustietokantaan ja että täytäntöönpanon etenemistä seurataan säännöllisesti;

  9.   pyytää alueiden komiteaa valvomaan henkilöstörakennetta myös jatkossa, jotta varmistettaisiin, että toimet organisoidaan täysin tehokkaasti ja jotta osoitetut varat voitaisiin käyttää paremmin;

  10. katsoo, että henkilöstöhallinnolla olisi oltava käytössään tehokas tietotekninen tuki; pyytää tietoja uusien henkilöstöhallintojärjestelmiä koskevien sovellusten mahdollisista viivästyksistä;

  11. pyytää selventäviä tietoja alueiden komitean vuoden 2012 tarkastusohjelmasta, etenkin riskitoiminnoista ja toimintasuunnitelmasta riskien ehkäisemiseksi;

  12. panee tyytyväisenä merkille, että ulkoisen kääntämisen osuus on laskenut 5,8 prosentista vuonna 2011 siten, että vuonna 2012 se oli 4,5 prosenttia; katsoo näiden lukujen osoittavan, että tehokkuudessa olisi edelleen parantamisen varaa;

  13. kehottaa alueiden komiteaa sisällyttämään vuotuiseen toimintakertomukseensa tiedot käyttämättömistä tulkkauspalveluista;

  14. kehottaa alueiden komiteaa kehittämään yhteistyössä muiden toimielinten kanssa käännöskustannusten yhdenmukaisen esittämismenetelmän, jotta kustannusten analysointia ja vertailua voidaan yksinkertaistaa;

  15. on vahvasti sitä mieltä, että yhteisten palvelujen ja käännöstoiminnan henkilöresurssien järkeistämiseksi olisi tehtävä joitakin parannuksia; pitää alueiden komitean, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja parlamentin välillä tästä asiasta meneillään olevaa yhteydenpitoa myönteisenä askeleena kohti resurssien järkeistämistä;

  16. huomauttaa, että näiden toimielinten välisen yhteistyön väliarvioinnista olisi hyötyä arvioitaessa yhteistyöstä saatavia etuja ja suunniteltaessa entistä parempia ja räätälöityjä ratkaisuja tulevaisuutta varten;

  17. onnittelee alueiden komiteaa siitä, että sen vuotuinen toimintakertomus on säilynyt laadukkaana ja että se on toimittanut toiminnan vaikutuksia koskevan kattavan vuosikertomuksen, joka on tärkeä väline sen työtä arvioitaessa; panee tyytyväisenä merkille, että vuotuisessa toimintakertomuksessa esitettiin kattava taulukko kaikista alueiden komitean käytössä olevista henkilöresursseista;

  18. pitää alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean välistä hallinnollista yhteistyösopimusta tehokkaana välineenä; suosittelee, että alueiden komitea säilyttää sen ajantasaistetussa muodossa;

  19. pyytää tarkkoja tietoja niiden talousarviosäästöjen määrästä, joita Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa tehdyn päivitetyn hallinnollisen yhteistyösopimuksen ansiosta saadaan aikaan, sekä sopimuksen kattamista eri osa-alueista;

  20. odottaa, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kanssa tehtävän uuden hallinnollisen yhteistyösopimuksen avulla vahvistetaan myös yhteisten palvelujen hallintaan liittyvää yhteistyötä;

  21. pyytää tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään seuraavaan vuosikertomukseensa katsauksen jatkotoimista, joita komitea on toteuttanut tässä päätöslauselmassa annettujen parlamentin suositusten johdosta.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  18.3.2014

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  3

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

  • [1]  EUVL L 56, 29.2.2012, s. 1.
  • [2]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.
  • [3]  EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.
  • [4]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
  • [5]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [7]  EUVL L 56, 29.2.2012, s. 1.
  • [8]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.
  • [9]  EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.
  • [10]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
  • [11]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [12]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.