ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012

21. 3. 2014 - (C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Petri Sarvamaa

Postup : 2013/2215(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0227/2014
Předložené texty :
A7-0227/2014
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012 spolu s odpověďmi agentury[1],

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[2], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004[4], kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5],

–   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0227/2014),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2012;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi agentury[7],

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[8], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004[10], kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[11], a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[12], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,  

‒  s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0227/2014),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012 spolu s odpověďmi agentury[13],

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[14], a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[15], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004[16], kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, a zejména na článek 68 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[17],

–   s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[18], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–   s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0227/2014),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2012 výše 222 489 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2011 představuje nárůst o 6,52 %,

B.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů agentury dosahoval v roce 2012 celkový příspěvek Unie do jejího rozpočtu výše 31 341 107,18 EUR, což v porovnání s rokem 2011 představuje pokles o 6,50 %,

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2012 je spolehlivá a že operace, na nichž se zakládá, jsou legální a správné,

1.  poukazuje na to, jak důležitou úlohu agentura plní při ochraně a podpoře zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčivé přípravky pro humánní a veterinární použití;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2011

2.   konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora je jedno nápravné opatření přijaté v reakci na připomínky předložené v předchozím roce označeno slovem „dokončeno“, jedno opatření je „zatím neprovedeno“ a jedno „probíhá“;

3.       bere na vědomí informaci agentury, že:

      – od června 2013 byla u všech nově jmenovaných odborníků prováděna nová systematická kontrola ex ante, jejímž cílem bylo ověřit skutečnost, zda elektronická prohlášení o zájmech předkládaná odborníky byla řádně vyplněna, přičemž z výsledků vyplývá, že noví odborníci řádně vyplnili svá elektronická prohlášení o střetu zájmů;

      – kontrola řešení střetů zájmů provedená ex post v roce 2013 vedla k nepříliš významným zjištěním, jež nemají žádný dopad na zapojení odborníků do činností agentury, poskytla agentuře užitečné informace o tom, jakým způsobem může ještě více posílit své vnitřní kontroly, a ujistila o důkladném řešení střetů zájmů ze strany agentury;

Připomínky ke spolehlivosti účetní závěrky

4.   se znepokojením konstatuje, že agentura uplatňuje jiná kritéria pro vykazování příjmů z poplatků a jiná pro vykazování souvisejících výdajů a že příjmy z poplatků za žádosti se zaúčtovávají lineární metodou ve stanoveném časovém období; konstatuje však, že o výdajích za vyhodnocení takovýchto žádostí příslušnými vnitrostátními orgány se účtuje, až když je v dodávce služeb dosažen určitý dílčí cíl; domnívá se, že tato skutečnost je v rozporu se zásadou odpovídajícího krytí;

5.   vyjadřuje politování nad tím, že agentura dosud nepotvrdila platnost svého účetního systému pro oblast dlouhodobého nehmotného majetku, jenž je vzhledem k významnému objemu investic do rozvoje informačních a komunikačních technologií klíčovou částí celého účetního systému; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku v této oblasti v rámci opatření přijímaných v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012;

Připomínky k legalitě a správnosti operací

6.   se znepokojením konstatuje, že na pokrytí zvýšeného školného poskytuje agentura zaměstnancům, jejichž děti navštěvují základní či střední školu, kromě příspěvků na vzdělání stanoveným ve služebním řádu úředníků Evropských společenství (dále jen „služební řád“) také příspěvek na dorovnání vyššího školného, jenž v roce 2012 dosáhl přibližně 389 000 EUR; konstatuje, že se nejedná o příspěvky podle služebního řádu, a proto podle Účetního dvora představují nesprávnost; uznává však, že nastalá situace je důsledkem skutečnosti, že ve městě, v němž je agentura umístěna, chybí evropské školy, a že účelem těchto příspěvků na dorovnání vyššího školného je zajistit rovné zacházení se zaměstnanci agentury podle služebního řádu.

Rozpočtové a finanční řízení

7.   konstatuje, že míra čerpání rozpočtu agentury za rok 2012 byla u hlavy I a III uspokojivá; se znepokojením konstatuje, že v hlavě II byla míra přenesených prostředků přidělených na závazky vysoká a činila 27 %; uznává, že tato skutečnost souvisí v první řadě s plánovaným stěhováním agentury do nových prostor v roce 2014 (4 205 000 EUR) a s vývojem systémů IKT (1 596 000EUR);

Závazky a přenosy

8.   bere na vědomí sníženou částku přenesenou do roku 2013 ve srovnání s lety 2010 a 2011; bere v úvahu skutečnost, že přenesení zčásti souvisí s novým stavebním projektem; připomíná agentuře, že je důležité dodržovat zásadu ročního rozpočtu;

Převody

9.  s uspokojením konstatuje, že podle výroční zprávy o činnosti a zjištění auditu provedeného Účetním dvorem byl objem a povaha převodů realizovaných v roce 2012 i nadále v mezích vytyčených finančními pravidly; oceňuje agenturu za její dobré rozpočtové plánování;

Postupy zadávání veřejných zakázek a nábor zaměstnanců

10. se znepokojením konstatuje, že v roce 2012 agentura uzavřela vícečetné rámcové smlouvy na poskytování služeb; vyjadřuje znepokojení nad tím, že zadávací řízení obsahovalo určité nesprávnosti, které měly dopad na zásadu transparentnosti;

11. konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o auditu za rok 2012 nijak nekomentoval postupy agentury pro nábor zaměstnanců;

12. vyjadřuje uspokojení nad tím, že z 590 pracovních míst bylo 575 míst obsazeno, a konstatuje, že ke konci roku 2012 bylo zaměstnáno 160 smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků, což je o 17 méně než v roce 2011;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

13. vítá skutečnost, že agentura již druhým rokem uspořádala veřejný seminář o střetech zájmů, jenž se zaměřil na nalezení vhodné rovnováhy mezi nestranností a nezávislostí odborníků, kteří se podílejí na činnostech agentury, a zabezpečením co nejlepších vědeckých odborných znalostí;

14. bere na vědomí, že agentura revidovala svou politiku v oblasti řešení střetů zájmů ze strany členů vědeckých výborů a odborníků, přičemž se očekává, že správní rada ji schválí v březnu 2014; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložila tuto revidovanou politiku, jakmile bude přijata;

15. konstatuje, že agentura úzce spolupracuje s celou řadou organizací pacientů a zdravotnických a spotřebitelských organizací, aby zohlednila jejich stanoviska; vyzývá agenturu, aby vyžadovala zveřejnění týkající se financování jakéhokoli pacienta, spotřebitelské a zdravotnické organizace, se kterými spolupracuje, a aby ve vztahu k těmto organizacím provedla ověření střetu zájmů;

Vnitřní audit

16. bere na vědomí informaci agentury, že útvar interního auditu Komise provedl v roce 2012 provozní audit v oblasti plánování a rozpočtových postupů v agentuře, jakož i následný audit, pokud jde o doporučení týkající se norem vnitřní kontroly, poskytování vědeckého poradenství, řízení lidských zdrojů, následný audit v roce 2010 a provozní kontinuitu činnosti v auditech agentury; konstatuje, že audit v oblasti plánování a rozpočtových postupů označil prognózování a monitorování příjmů za silnou stránku a obsahoval sedm doporučení, z nichž dvě byla označena za „velmi důležitá“ a pět za „důležitá“; bere na vědomí, že všechna doporučení byla vedením přijata a že agentura vypracovala akční plán, který byl útvarem interního auditu označen za přiměřený; konstatuje, že kontrola prokázala, že tři doporučení z předchozích auditů zůstala nedořešena, přičemž závažnost jednoho z nich byla snížena na „důležité“;

Činnost

17. požaduje, aby agentura přístupným způsobem, především na svých webových stránkách, informovala o výsledcích a o dopadech své činnosti na evropské občany;

o

o         o

18. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne … 2014 [19] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

23. 1. 2014

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2012

(2013/2215(DEC))

Navrhovatelka: Jutta Haug

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.      konstatuje, že v roce 2012 měla Evropská agentura pro léčivé přípravky k dispozici prostředky ve výši 222 489 000 EUR, z čehož 28 966 000 EUR tvořily prostředky z rozpočtu EU; chtěl by zdůraznit, že tato částka představuje 0,021 % celkového rozpočtu EU; vyjadřuje uspokojení nad tím, že z 590 pracovních míst bylo 575 míst obsazeno, a konstatuje, že ke konci roku 2012 bylo zaměstnáno 160 smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků, což je o 17 méně než v roce 2011;

2.      vítá skutečnost, že Účetní dvůr oznámil, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2012, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.      bere na vědomí tři připomínky Účetního dvora, které se zaměřují na spolehlivost účetní závěrky, legalitu a správnost operací a řízení rozpočtu; bere na vědomí odpověď agentury; považuje za dostačující vysvětlení agentury k zavedení účetního systému SAP, jehož účelem je přesněji rozpoznávat příjmy z poplatků za všechny typy žádostí, jakož i informace o validaci jejího účetního systému pro nehmotná aktiva; poukazuje na to, že rozhodnutí ze dne 19. listopadu 2013 přijaté Evropským soudním dvorem ve věci metodiky pro úpravu platů pro rok 2011 má rovněž důsledky pro platby v souvislosti s opravným koeficientem a platným směnným kurzem mezi EUR a GBP, neboť balíček týkající se úpravy platů se vztahuje i na tyto dvě záležitosti; trvá na tom, aby agentura v úzké spolupráci s Komisí nalezla řešení, které bude v zájmu zaměstnanců a v souladu s pravidly; vyjadřuje údiv nad tím, proč Účetní dvůr nezmínil otázku poplatků za školy v předchozích letech, a podporuje argumentaci agentury, pokud jde o placení školného, není-li k dispozici evropská škola; bere na vědomí sníženou částku přenesenou do roku 2013 ve srovnání s lety 2010 a 2011; je si vědom toho, že toto přenesení zčásti souvisí s novým stavebním projektem; připomíná agentuře zásadu ročního rozpočtu;

4.      poukazuje na to, jak důležitou úlohu agentura plní při ochraně a podpoře zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčivé přípravky pro humánní a veterinární použití; vítá politiku řešení střetů zájmů, naposledy aktualizovanou a potvrzenou správní radou v březnu 2012;

5.      doporučuje, aby bylo prozkoumáno, zda by se rozhodnutí o udělení absolutoria mělo zakládat na pokynech OECD, aby byly zajištěny vysoce kvalitní mezinárodně uznávané standardy účetnictví, auditu a zveřejňování finančních informací; vyzývá evropské orgány, aby pokyny OECD zahrnuly do společného rámce pro všechny evropské orgány a instituce a zavázaly se je v tomto rámci uplatňovat; pokud jim to bude na základě provedeného hodnocení doporučeno;

6.      na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2012.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

22.1.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

56

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Alda Sousa, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

17.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Thomas Ulmer

 • [1]       Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 150.
 • [2]       Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [3]       Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
 • [5]       Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]     Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]       Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 150.
 • [8]       Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [9]       Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
 • [11]     Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]    Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]     Úř. věst. C 365, 13.12.2013, s. 150.
 • [14]     Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [15]     Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [16]  Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
 • [17]     Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [18]     Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [19]  Přijaté texty, P7_TA-PROV(2014).