Menettely : 2013/2215(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0227/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0227/2014

Keskustelut :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Äänestykset :

PV 03/04/2014 - 7.40
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0316

MIETINTÖ     
PDF 166kWORD 81k
21.3.2014
PE 521.681v02-00 A7-0227/2014

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset(1),

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004(4) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0227/2014),

1.      myöntää Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.      esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisestä

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset(7),

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/20044(10) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0227/2014),

1.      hyväksyy Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden 2012 tilien päättämisen;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012,

–       ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset(13),

–       ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(14) ja erityisesti sen 185 artiklan,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(15) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/20044(16) ja erityisesti sen 68 artiklan,

–       ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(17),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(18) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–       ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–       ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0227/2014),

A.     toteaa, että Euroopan lääkeviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2012 oli 222 489 000 euroa, mikä merkitsee 6,52 prosentin lisäystä vuoteen 2011 verrattuna;

B.     toteaa, että viraston tilinpäätöksen mukaan unionin kokonaisrahoitusosuus sen talousarviosta varainhoitovuodeksi 2012 oli 31 341 107,18 euroa, mikä merkitsee 6,50 prosentin vähennystä vuoteen 2011 verrattuna;

C.     ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston varainhoitovuoden 2012 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

1.      muistuttaa, että virastolla on tärkeä tehtävä pyrittäessä suojelemaan ja edistämään kansanterveyttä ja eläinten terveyttä, koska se arvioi ja valvoo ihmisille tai eläimille tarkoitettuja lääkkeitä;

Vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyn seuranta

2.      toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yksi edellisenä vuonna esitettyjen huomautusten perusteella toteutettu korjaava toimi on toteutettu, yksi on tekemättä ja yhden toteutus on kesken;

3.      panee merkille, että viraston mukaan

      –  uusi järjestelmällinen ennakkotarkastus asiantuntijoiden täyttämän sähköisen etunäkökohtia koskevan ilmoituksen asianmukaisuudesta on toteutettu kaikkien kesäkuun 2013 jälkeen nimettyjen asiantuntijoiden osalta ja tulokset osoittavat, että uudet asiantuntijat täyttivät sähköisen ilmoituksen oikein,

      –  asiantuntijoiden eturistiriitojen käsittelyä koskeva jälkitarkastus vuonna 2013 tuotti vähäisiä tuloksia, jotka eivät vaikuta asiantuntijoiden osallistumiseen viraston toimintaan mutta joista virasto on saanut hyödyllistä tietoa siitä, miten vahvistaa edelleen sisäisiä tarkastuksiaan, ja jotka ovat vakuuttaneet siitä, että virasto käsittelee eturistiriidat määrätietoisesti;

Huomautukset tilien luotettavuudesta

4.      toteaa huolestuneena, että virasto soveltaa palkkioista saatuihin tuloihin erilaisia kirjaamisedellytyksiä kuin niihin liittyviin menoihin ja että hakemuksiin liittyvistä palkkioista saadut tulot kirjataan lineaarisesti tietylle ajanjaksolle; panee kuitenkin merkille, että hakemusten arvioimiseen, josta huolehtivat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, liittyvät menot todetaan, kun palvelujen toimittamisessa on saavutettu tietty vaihe; on sitä mieltä, että tämä on vastoin ”meno tulon kohdalle” -periaatetta;

5.      pitää valitettavana, että virasto ei vielä ole hyväksynyt aineettomaan käyttöomaisuuteen sovellettavaa kirjanpitojärjestelmää, koska tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen tehdyt merkittävät investoinnit huomioon ottaen kyse on hyvin tärkeästä kirjanpitojärjestelmän osasta; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle alalla tapahtuneesta edistymisestä vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)

6.      panee huolestuneena merkille, että virasto myöntää henkilöstön jäsenille, joiden lapset ovat peruskoulussa tai keskiasteen oppilaitoksessa, korkeampien koulumaksujen kattamiseksi koulutusavustusta, jonka kokonaismäärä vuonna 2012 oli noin 389 000 euroa ja joka maksetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisen koulutuslisän lisäksi; toteaa, että tästä avustuksesta ei määrätä henkilöstösäännöissä, joten se on tilintarkastustuomioistuimen mukaan sääntöjenvastainen; tunnustaa kuitenkin, että tilanne johtuu siitä, että virastokaupungissa ei ole Eurooppa-koulua, ja että koulutusavustuksen tarkoituksena on varmistaa, että viraston henkilöstöä kohdellaan yhdenvertaisesti henkilöstösääntöjen mukaisesti;

Talousarvio- ja varainhallinto

7.      panee merkille, että viraston talousarvion toteutusaste oli varainhoitovuonna 2012 tyydyttävä osastoissa 1 ja 3; toteaa huolestuneena, että osastossa 2 määrärahasiirtojen osuus oli suuri, sillä seuraavalle vuodelle siirrettiin 27 prosenttia sidotuista määrärahoista; toteaa, että tämä johtui pääasiassa siitä, että virasto aikoo muuttaa vuonna 2014 uusiin tiloihin (4 205 000 euroa), sekä siitä, että tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä kehitetään (1 596 000 euroa);

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.      toteaa, että vuodelle 2013 siirrettävä määrä on pienentynyt vuoteen 2010 ja 2011 verrattuna; panee tyytyväisenä merkille, että määrärahasiirto liittyy osittain uuteen rakennushankkeeseen; muistuttaa virastoa siitä, että on tärkeää kunnioittaa talousarvion vuotuisperiaatetta;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

9.      panee tyytyväisenä merkille, että vuotuisen toimintakertomuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen mukaan siirrot olivat vuonna 2012 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia; on tyytyväinen viraston talousarvion hyvään suunnitteluun;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

10.    panee huolestuneena merkille, että virasto teki vuonna 2012 useita puitesopimuksia palvelujen ostamisesta; toteaa huolestuneena, että hankintamenettelyssä ilmeni eräitä sääntöjenvastaisuuksia, jotka vaikuttavat avoimuuden periaatteen toteutumiseen;

11.    toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei vuotta 2012 koskevassa kertomuksessaan esittänyt huomautuksia viraston palvelukseenottomenettelyistä;

12.    on tyytyväinen, että henkilöstötaulukon 590 toimesta 575 tointa oli täytetty, ja panee merkille, että vuoden 2012 lopussa palveluksessa oli 160 sopimussuhteista toimihenkilöä tai kansallista asiantuntijaa eli 17 vähemmän kuin vuonna 2011;

Eturistiriitojen ehkäiseminen ja hallinta sekä avoimuus

13.    panee tyytyväisenä merkille, että virasto järjesti jo toisena perättäisenä vuonna eturistiriitoja käsittelevän julkisen seminaarin, jossa pyrittiin määrittelemään oikea tasapaino viraston työhön osallistuvien asiantuntijoiden puolueettomuuden ja riippumattomuuden sekä parhaan mahdollisen tieteellisen asiantuntemuksen varmistamisen välillä;

14.    toteaa, että virasto tarkisti tieteellisten komiteoiden jäsenten ja asiantuntijoiden eturistiriitojen käsittelyä koskevan toimintalinjan, joka hallintoneuvoston on määrä hyväksyä maaliskuussa 2014; kehottaa virastoa esittelemään tarkistetun toimintalinjan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun se on hyväksytty;

15.    panee merkille, että virasto tekee läheistä yhteistyötä monien erilaisten potilas-, terveydenhuolto- ja kuluttajajärjestöjen kanssa ottaakseen niiden kannat huomioon; kehottaa virastoa vaatimaan, että kaikki potilas-, kuluttaja- ja terveydenhuoltojärjestöt, joiden kanssa se työskentelee, julkistavat rahoitustietonsa, ja tarkastamaan näiden järjestöjen eturistiriidat;

Sisäinen tarkastus

16.    panee merkille viraston antamista tiedoista, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti vuonna 2012 viraston suunnittelua ja budjetointia koskevan tarkastuksen sekä sisäisen valvonnan standardeja, tieteellisten lausuntojen toimittamista, henkilöresurssien hallintaa, vuoden 2011 vastuuvapausmenettelyn seurantatarkastusta ja toiminnan jatkuvuutta viraston tarkastuksissa koskevien suositusten seurantatarkastuksen; toteaa, että suunnittelua ja budjetointia koskevassa tarkastuksessa todettiin, että tulojen ennakoiminen ja seuranta onnistuivat hyvin, ja annettiin seitsemän suositusta, joista kaksi oli erittäin tärkeitä ja viisi tärkeitä; toteaa, että viraston johto hyväksyi suositukset ja että virasto valmisteli toimintasuunnitelman, jota IAS piti riittävänä; panee merkille, että seurantatarkastuksessa todettiin, että edellisissä tarkastuksissa annetun kolmen suosituksen käsittely on edelleen avoinna, ja yksi niistä luokiteltiin alempaan luokkaan eli tärkeäksi;

Toiminnan tuloksellisuus

17.    kehottaa virastoa tiedottamaan työnsä tuloksista sekä sen vaikutuksista unionin kansalaisiin helposti saatavilla olevassa muodossa, lähinnä verkkosivustollaan;

o

o         o

18.    viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta … 2014 antamaansa päätöslauselmaan(19).

23.1.2014

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

           vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012

(2013/2215(DEC))

Valmistelija: Jutta Haug

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.      panee merkille, että vuonna 2012 Euroopan lääkevirastolla oli käytössään 222 489 000 euroa, josta 28 966 000 euroa oli unionin talousarviomäärärahoja; haluaa korostaa, että määrä on 0,021 prosenttia unionin koko talousarviosta; on tyytyväinen, että henkilöstötaulukon 590 toimesta 575 tointa oli täytetty, ja panee merkille, että vuoden 2012 lopussa palveluksessa oli 160 sopimussuhteista toimihenkilöä tai kansallista asiantuntijaa eli 17 vähemmän kuin vuonna 2011;

2.      on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan Euroopan lääkeviraston varainhoitovuodelta 2012 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset;

3.      panee merkille tilintarkastustuomioistuimen kolme huomautusta, jotka koskevat tilien luotettavuutta, toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä talousarvion hallinnointia; panee merkille viraston vastauksen; pitää riittävinä viraston selvityksiä, joiden mukaan SAP-kirjanpitojärjestelmän käyttöönoton jälkeen se pystyy yksilöimään tarkemmin, mitä tuloja eri hakemuksia koskevista maksuista saadaan, ja sekä tietoja sen kirjanpitojärjestelmän hyväksymisestä aineettomien hyödykkeiden osalta; huomauttaa, että unionin tuomioistuimen 19. marraskuuta 2013 tekemä päätös vuotta 2011 koskevasta palkkojen mukautusmenetelmästä vaikuttaa myös korjauskertoimesta aiheutuviin maksuihin sekä euron ja punnan vaihtokurssiin, sillä palkkamukautuspakettiin sisältyvät myös nämä kaksi asiaa; kehottaa virastoa pyrkimään ratkaisemaan asian tiiviissä yhteistyössä komission kanssa työntekijöiden edun ja sääntöjen mukaisesti; ihmettelee, miksi tilintarkastustuomioistuin ei ole kommentoinut koulumaksuja aiempina vuosina, ja tukee viraston argumenttia, jonka mukaan koulujen lukukausimaksut maksetaan, koska käytettävissä ei ole Eurooppa-koulua; toteaa, että vuodelle 2013 siirrettävä määrä on pienentynyt vuoteen 2011 ja 2010 verrattuna; on tietoinen, että määrärahasiirto liittyy osittain uuteen rakennushankkeeseen; muistuttaa virastoa talousarvion vuotuisuuden periaatteesta;

4.      muistuttaa, että virastolla on tärkeä tehtävä pyrittäessä suojelemaan ja edistämään kansanterveyttä ja eläinten terveyttä, koska se arvioi ja valvoo ihmisille tai eläimille tarkoitettuja lääkkeitä; panee tyytyväisenä merkille eturistiriitojen käsittelyä koskevat toimintalinjat, jotka viraston hallintoneuvosto päivitti ja hyväksyi viimeksi maaliskuussa 2012;

5.      neuvoo tarkastelemaan, olisiko päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä perustuttava OECD:n suuntaviivoihin, jotta voidaan varmistaa korkealaatuisten ja kansainvälisesti tunnustettujen tilinpäätös- ja tarkastusstandardien sekä rahoitustietojen julkistamista koskevien vaatimusten noudattaminen; kehottaa unionin toimielimiä sisällyttämään OECD:n suuntaviivat kaikkien unionin toimielinten ja elinten yhteisiin puitteisiin ja sitoutumaan niiden käyttöönottoon, jos arvioissa niin suositellaan;

6.      suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

22.1.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

56

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Alda Sousa, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Thomas Ulmer

(1)

     EUVL C 365, 13.12.2013, s. 150.

(2)

     EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)

     EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

(5)

     EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

    EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

     EUVL C 365, 13.12.2013, s. 150.

(8)

     EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

     EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

(11)

   EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

   EUVL C 365, 13.12.2013, s. 150.

(14)

   EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(15)

   EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(16)

EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1.

(17)

   EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(18)

   EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(19)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2014).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö