Procedură : 2013/2215(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0227/2014

Texte depuse :

A7-0227/2014

Dezbateri :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Voturi :

PV 03/04/2014 - 7.40
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0316

RAPORT     
PDF 183kWORD 126k
21.3.2014
PE 521.681v02-00 A7-0227/2014

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(4) de instituire a Agenției Europene pentru Medicamente, în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(6), în special articolul 108,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0227/2014),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2012;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției(7),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(8), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(9), în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(10) de instituire a Agenției Europene pentru Medicamente, în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(11),

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(12), în special articolul 108,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0227/2014),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2012

(C7‑0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012, însoțit de răspunsurile Agenției(13),

–    având în vedere Recomandarea Consiliului din 18 februarie 2014 (05849/2014 – C7‑0054/2014),

–   având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(14), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(15), în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(16) de instituire a Agenției Europene pentru Medicamente, în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(17),

–    având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(18), în special articolul 108,

–   având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0227/2014),

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene pentru Medicamente („Agenția”) aferent exercițiului financiar 2012 a fost de 222 489 000 EUR, ceea ce reprezintă o majorare de 6,52% față de bugetul pentru 2011;

B.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, contribuția globală a Uniunii la bugetul Agenției pentru exercițiul financiar 2012 s-a ridicat la 31 341 107,18 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 6,50 % față de 2011;

C.  întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2012 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

1.  reafirmă rolul important al Agenției în protejarea și promovarea sănătății publice și a sănătății animale, prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar;

Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2011

2.   constată că, în raportul anual al Curții de Conturi, o acțiune corectivă întreprinsă în urma observațiilor din anul anterior este indicată ca fiind „finalizată”, una este „nedemarată încă”, iar una este marcată ca fiind „în desfășurare”;

3.       ia act, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, de următoarele aspecte:

      - pentru toți experții nou-desemnați, începând din iunie 2013, a fost realizat un nou control ex ante sistematic privind redactarea corectă a declarației electronice de interese pe care aceștia trebuie să o prezinte, iar rezultatele au demonstrat că noii experți și-au completat în mod corespunzător declarația electronică de interese;

      - în urma controlului ex post desfășurat în 2013 care viza gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe experți nu au fost obținute rezultate semnificative în legătură cu participarea experților la activitățile Agenției, dar acest control a oferit Agenției informații utile privind modul în care își poate consolida în continuare controalele interne, oferind în același timp asigurări cu privire la fiabilitatea gestionării conflictelor de interese de către Agenție;

Observații cu privire la fiabilitatea conturilor

4.   ia act cu preocupare de faptul că Agenția aplică criterii diferite în ceea ce privește recunoașterea veniturilor obținute din taxe și a cheltuielilor asociate, precum și că veniturile provenind din taxele aplicate pentru examinarea cererilor sunt recunoscute în mod linear într-o perioadă dată; constată, cu toate acestea, că cheltuielile pentru evaluarea unor astfel de cereri de către autoritățile naționale competente sunt recunoscute atunci când este depășită o anumită etapă în prestarea serviciului; consideră că acest lucru contravine principiului conectării cheltuielilor la venituri;

5.   regretă faptul că Agenția nu și-a validat încă sistemul contabil în ceea ce privește imobilizările necorporale, care reprezintă o parte esențială a întregului sistem contabil, având în vedere investițiile considerabile în dezvoltarea de tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC); invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele realizate în acest sens în cadrul acțiunilor ce vor fi întreprinse în urma procedurii de descărcare de gestiune pentru 2012;

Observații cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor

6.   ia act cu preocupare de faptul că, pentru a acoperi taxele școlare mai ridicate, Agenția acordă membrilor personalului ai căror copii frecventează unități de învățământ primar sau secundar o alocație suplimentară, care s-a ridicat la aproximativ 389 000 EUR în 2012, care se adaugă la alocația școlară prevăzută în Statutul funcționarilor Uniunii Europene („Statutul funcționarilor”); ia act de faptul că alocațiile respective nu sunt prevăzute de Statutul funcționarilor și, în consecință, sunt considerate neconforme cu reglementările de către Curtea de Conturi; recunoaște însă că această situație este cauzată de faptul că, în orașul unde are sediul Agenția, nu există școli europene și că scopul alocațiilor suplimentare este să asigure tratamentul egal al angajaților Agenției în temeiul Statutului funcționarilor;

Gestiunea bugetară și financiară

7.   constată că ratele de execuție bugetară ale Agenției pentru exercițiul 2012 au fost satisfăcătoare pentru titlurile I și III; constată cu îngrijorare că rata creditelor angajate reportate a fost ridicată pentru titlul II, atingând un procent de 27 %; constată faptul că acest lucru se datorează, în principal, mutării Agenției într-un nou sediu, mutare planificată pentru 2014 (4 205 000 EUR), precum și dezvoltării unor sisteme TIC (1 596 000 EUR);

Angajamente și reportări

8.   ia act de valoarea redusă a sumelor reportate în 2013, față de cele reportate din 2010 și 2011; ia act de faptul că sumele reportate sunt legate parțial de noul proiect imobiliar; reamintește Agenției importanța respectării principiului anualității bugetului;

Transferuri

9.  constată cu satisfacție că, în conformitate cu raportul anual de activitate, precum și cu constatările auditului Curții de Conturi, nivelul și natura transferurilor în 2012 s-au menținut în limitele normelor financiare; felicită Agenția pentru planificarea bugetară eficientă;

Proceduri de achiziții publice și de recrutare

10. constată cu îngrijorare că, în 2012, Agenția a încheiat contracte-cadru în cascadă pentru furnizarea de servicii; este preocupat de faptul că procedura de achiziții prezenta anumite neregularități care aduceau atingere principiului transparenței;

11. constată că, în raportul său anual de audit pentru 2012, Curtea de Conturi nu a făcut nicio observație cu privire la procedurile de recrutare ale Agenției;

12. își exprimă satisfacția cu privire la faptul că 575 din cele 590 de posturi disponibile au fost ocupate și constată că, până la sfârșitul anului 2012, au fost angajați 160 de agenți contractuali și de experți naționali detașați, cu 17 mai puțini decât în 2011;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

13. salută faptul că, pentru al doilea an la rând, Agenția a organizat un seminar public privind conflictele de interese, menit să definească echilibrul adecvat între asigurarea imparțialității și a independenței experților implicați în activitatea Agenției și asigurarea celor mai bune cunoștințe științifice posibile;

14. ia act de faptul că Agenția și-a revizuit politica privind tratarea conflictelor de interese în cazul membrilor comitetelor științifice și al experților, care se preconizează că va fi susținută de Consiliul de administrație în martie 2014; invită Agenția să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune politica sa revizuită, imediat ce a fost adoptată;

15. constată că Agenția colaborează îndeaproape cu o serie de organizații ale pacienților, consumatorilor și din domeniul asistenței medicale pentru a ține seama de opiniile acestora; invită Agenția să ceară divulgarea publică a informațiilor privind finanțarea tuturor organizațiilor pacienților, consumatorilor și din domeniul asistenței medicale cu care colaborează și să efectueze o verificare privind conflictele de interese în cazul organizațiilor în cauză;

Auditul intern

16. ia act de faptul că, în 2012, Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a realizat un audit referitor la planificarea și alocarea bugetară în cadrul Agenției, precum și un audit de monitorizare privind recomandările care vizează standardele de control intern, furnizarea de consiliere științifică, gestionarea resurselor umane, auditul de monitorizare din 2010 și auditurile referitoare la gestionarea continuității activității Agenției; constată faptul că auditul privind planificarea și alocarea bugetară a identificat o serie de progrese în ceea ce privește previziunile de venituri și monitorizarea veniturilor și a permis formularea a șapte recomandări, dintre care două au fost clasificate drept „foarte importante”, iar cinci drept „importante”; ia act de faptul că toate recomandările au fost acceptate de organele decizionale ale Agenției și că Agenția a elaborat un plan de acțiune care a fost considerat adecvat de IAS; constată că auditul de monitorizare a concluzionat că trei recomandări formulate în cadrul auditurilor anterioare sunt în continuare deschise, iar o recomandare a fost reclasificată drept „importantă”;

Performanță

17. solicită Agenției să comunice într-un mod accesibil, în principal prin intermediul site-ului său de internet, rezultatele activității sale și ce impact are aceasta asupra cetățenilor europeni;

o

o         o

18.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din … 2014(19) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

23.1.2014

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2012

(2013/2215(DEC))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.      constată că, în 2012, Agenția Europeană pentru Medicamente a avut la dispoziție resurse în valoare de 222 489 000 EUR, din care 28 966 000 EUR au reprezentat contribuții de la bugetul UE; dorește să sublinieze că această sumă reprezintă 0,021% din bugetul total al UE; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că 575 din cele 590 de posturi disponibile au fost ocupate și constată că, până la sfârșitul anului 2012, au fost angajați 160 de agenți contractuali și de experți naționali detașați, cu 17 mai puțini decât în 2011;

2.      salută anunțul Curții de Conturi prin care aceasta constată legalitatea și regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012;

3.      ia act de cele trei comentarii formulate de Curtea de Conturi, care pun accentul pe fiabilitatea conturilor, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor, precum și gestionarea bugetului; ia act de răspunsul Agenției; consideră explicația oferită de Agenție cu privire la introducerea sistemului contabil SAP pentru a recunoaște cu mai multă precizie veniturile pentru toate tipurile de taxe pentru cereri, precum și informația privind validarea sistemului său contabil pentru imobilizările necorporale drept suficiente; subliniază că hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind metoda de calcul a salariilor pentru anul 2011, adoptată la 19 noiembrie 2013, are, de asemenea, consecințe și asupra plăților în ceea ce privește coeficientul de corecție, precum și asupra cursului de schimb EUR-GBP aplicabil, deoarece pachetul legislativ privind ajustarea salariilor include și aceste două chestiuni; insistă ca Agenția să găsească, în strânsă cooperare cu Comisia, o soluție în interesul angajaților și în conformitate cu normele; se întreabă de ce Curtea de Conturi nu a formulat nicio observație cu privire la chestiunea achitării taxelor școlare în anii anteriori și susține argumentul Agenției legat de plata taxelor de școlarizare în lipsa unei Școli europene; ia act de valoarea redusă a sumelor reportate în 2013, față de cele reportate din 2010 și 2011; ia act de faptul că sumele reportate sunt legate parțial de noul proiect imobiliar; reamintește Agenției principiul anualității bugetului;

4.      reafirmă rolul important al Agenției în protejarea și promovarea sănătății publice și a sănătății animale, prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar; salută politica de gestionare a conflictelor de interese, actualizată ultima oară și aprobată de Consiliul de administrație în martie 2012;

5.        recomandă să se analizeze dacă decizia de acordare a descărcării de gestiune ar trebui să se bazeze pe orientările OCDE, pentru a se asigura aplicarea unor standarde de înaltă calitate, recunoscute pe plan internațional, în materie de contabilitate, audit și informare financiară; invită instituțiile europene să integreze și să se angajeze să introducă orientările OCDE într-un cadru comun pentru toate instituțiile și organele europene dacă evaluarea conține recomandări în acest sens;

6.        recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2012.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.1.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

56

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Yves Cochet, Spyros Danellis, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Martin Kastler, Christa Klaß, Claus Larsen-Jensen, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Dubravka Šuica, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Membri supleanți prezenți la votul final

Gaston Franco, Jutta Haug, Filip Kaczmarek, Marusya Lyubcheva, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Alda Sousa, Vladimir Urutchev, Andrea Zanoni

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Markus Pieper

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Thomas Ulmer

(1)

     JO C 365, 13.12.2013, p. 150.

(2)

     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 136, 30.4.2004, p. 1.

(5)

     JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(6)

    JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(7)

     JO C 365, 13.12.2013, p. 150.

(8)

     JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

     JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(10)

JO L 136, 30.4.2004, p. 1.

(11)

   JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(12)

  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(13)

   JO C 365, 13.12.2013, p. 150.

(14)

   JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(15)

   JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(16)

JO L 136, 30.4.2004, p. 1.

(17)

   JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(18)

   JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(19)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2014).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate