Процедура : 2013/2204(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0228/2014

Внесени текстове :

A7-0228/2014

Разисквания :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Гласувания :

PV 03/04/2014 - 7.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0298

ДОКЛАД     
PDF 173kWORD 88k
21.3.2014
PE 521.734v02-00 A7-0228/2014

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Богуслав Соник

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(1),

–   като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–   като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(5), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0228/2014),

1.  освобождава от отговорност Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните за финансовата 2012 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от неговото решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел ІX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Европейският парламент,

–    като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година(7),

–    като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2012 година (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(8),

–    като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2012 година, придружен от отговорите на институциите(9),

–    като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2012 година съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–    като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–    като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(11), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

–    като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(12), и по-специално членове 164, 165 и 166 от него,

–    като взе предвид своите предходни решения и резолюции за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета,

–    като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0228/2014),

1.  приветства заключенията на Сметната палата, че като цяло в плащанията за годината, приключила на 31 декември 2012 г., за административни и други разходи на Европейския надзорен орган по защита на данните („Надзорния орган“) няма съществени грешки и че проверените системи за надзор и контрол по отношение на административните и другите разходи са ефективни;

2.   отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2012 г. Сметната палата констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Надзорния орган;

3.   отбелязва, че през 2012 г. Надзорният орган е разполагал с бюджетни кредити за поети задължения с общ размер от 7 624 090 EUR (7 564 137 EUR през 2011 г.) и че тяхната степен на изпълнение е 89,69% (85,03% през 2011 г.); счита, че това е положително развитие, но призовава за допълнителни усилия за подобряване на степента на изпълнение и за наблюдение на направените промени;

4.  подчертава, че бюджетът на Надзорния орган е с чисто административен характер; отбелязва, че степента на изпълнение на разходите за лица, работещи за институцията, е 93,18% (дял 1), а на разходите за сгради, оборудване и разходи, свързани с функционирането на институцията – 100% (дял 2); приветства Надзорния орган за резултатите от 2012 г.;

5.  приветства напредъка по отношение на по-доброто управление на надбавките и заключението на Сметната палата, че предприетите мерки са ефективни; приветства освен това факта, че Надзорният орган възнамерява да продължи да подобрява своята система за своевременен мониторинг и контрол;

6.   приканва Надзорния орган да продължи да наблюдава управлението на надбавките и да подобрява своята степен на изпълнение;

7.  в съответствие с отправеното миналата година искане изисква от Надзорния орган да включи подробна информация относно това как неотдавна предприетите структурни промени и въведената електронна деловодна система са повлияли на икономията на разходи;

8.   припомня, че с Договора от Лисабон правомощията на Надзорния орган бяха увеличени, като всички сфери на политиката на Съюза бяха включени в обхвата на защитата на данните;

9.   отбелязва преструктурирането на секретариата на Надзорния орган и последвалото създаване на нов отдел за информационни и комуникационни технологии; изисква да бъде информиран за отражението на тази реформа върху бюджета;

10. отбелязва включването в годишния отчет за дейността на препоръките на Парламента във връзка с освобождаването от отговорност;

11. настоятелно призовава Надзорния орган да изпълни препоръките на Службата за вътрешен одит на Комисията; очаква след прилагането им отделът за логистика и отделът за човешки ресурси да повишат своята ефикасност;

12. очаква да бъде информиран, че системата, чрез която се определят основните показатели за изпълнението, и създаденият през 2012 г. план за системата за сравнително оценяване функционират пълноценно; призовава Надзорния орган да направи в своя годишен отчет за дейността за следващата година подробна оценка на подобренията, постигнати от тази система;

13. призовава Надзорния орган да продължи да предоставя на комисията по бюджетен контрол на Парламента информация относно последващите действия във връзка с препоръките, отправени в резолюциите на Парламента относно освобождаването от отговорност;

14. в съответствие с отправеното миналата година искане изисква от Надзорния орган да включи в следващия годишен отчет за дейността подробна таблица на всички човешки ресурси, с които разполага, класифицирани по категория, степен, пол и националност;

15. призовава Надзорния орган да си сътрудничи с другите институции с цел изготвянето на уеднаквена методология за отчитане на разходите за писмен превод, така че да се опростят анализът и съпоставката на разходите;

16. приветства подписването на споразумение за нивото на обслужване със Службата за вътрешен одит на Комисията и очаква резултатите от това споразумение да бъдат подробно описани в годишния отчет за дейността;

17. счита като цяло, че Надзорният орган следва да отдели особено внимание на обезпечаването на добро финансово управление, и по-конкретно на използването на предоставените му бюджетни кредити икономично, ефикасно и ефективно при изпълнението на своите задачи;

18. призовава Сметната палата да включи в следващия си годишен доклад преглед на последващите действия, предприети от Надзорния орган във връзка с препоръките на Парламента в настоящата резолюция.

24.2.2014

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Докладчик по становище: Вероник Матийо Уйон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва със задоволство, че одитът не установи съществени слабости по одитираните въпроси по отношение на Европейския надзорен орган по защита на данните;

2.  приветства напредъка, отбелязан от Сметната палата по отношение на по-доброто управление на надбавките, и заключението, че предприетите мерки са ефикасни; отбелязва също със задоволство, че Европейският надзорен орган по защита на данните възнамерява да продължи да подобрява своята система с цел навременно наблюдение и контрол;

3.  счита като цяло, че Европейският надзорен орган по защита на данните следва да продължи да съсредоточава вниманието си върху контрола на доброто финансово управление, по-конкретно икономичността, ефикасността и ефективността, с които Органът е използвал предоставените му бюджетни кредити при изпълнението на своите отговорности.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.2.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.3.2014

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      ОВ L 56, 29.2.2012 г.

(2)

      OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.

(3)

      OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.

(4)

      OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.

(5)

      ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)

      ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(7)

      ОВ L 56, 29.2.2012 г.

(8)

      OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 1.

(9)

      OВ C 331, 14.11.2013 г., стр. 1.

(10)

    OВ C 334, 15.11.2013 г., стр. 122.

(11)

    ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(12)

    ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност