Postup : 2013/2204(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0228/2014

Předložené texty :

A7-0228/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0298

ZPRÁVA     
PDF 157kWORD 83k
21. 3. 2014
PE 521.734v02-00 A7-0228/2014

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bogusław Sonik

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Evropský parlament,

–       s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(1),

–       s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–       s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(3),

–       s ohledem na prohlášení(4) o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2012 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–       s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0228/2014),

1.      uděluje evropskému inspektorovi ochrany údajů absolutorium za plnění rozpočtu evropského inspektora ochrany údajů na rozpočtový rok 2012;

2.      předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které je nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Evropský parlament,

–    s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012(7),

–    s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(8),

–    s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2012, spolu s odpověďmi kontrolovaných orgánů(9),

–    s ohledem na prohlášení(10) o věrohodnosti účtů a legalitě a správnosti uskutečněných operací na rozpočtový rok 2012 předkládané Účetním dvorem podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–    s ohledem na čl. 314 odst. 10 a na články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–    s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11), a zejména na články 50, 86, 145, 146 a 147 tohoto nařízení,

–    s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a zejména na články 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–    s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria,

–    s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–    s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0228/2014),

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby za rozpočtový rok končící dnem 31. prosince 2012 v oblasti správních a jiných výdajů u evropského inspektora ochrany údajů (dále jen „inspektor“) nebyly ve svém celku zatíženy závažnými chybami a že zkoumané systémy dohledu a kontroly pro správní a jiné výdaje byly účinné;

2.   s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2012 uvedl, že u inspektora nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

3.   konstatuje, že v roce 2012 měl inspektor k dispozici celkem 7 624 090 EUR v prostředcích na závazky (v roce 2011 činila tato částka 7 564 137 EUR) a že míra čerpání uvedených prostředků dosáhla 89,69 % (85,03 % v roce 2011); považuje to za pozitivní vývoj, ale požaduje další úsilí o zlepšení míry čerpání prostředků a sledování provedených změn;

4.  zdůrazňuje, že rozpočet inspektora je čistě administrativní; konstatuje, že míra čerpání výdajů na osoby pracující v instituci činí 93,18 % (Hlava 1) a že výdaje na budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje činí 100 % (Hlava 2); blahopřeje inspektorovi k výsledkům za rok 2012;

5.  vítá pokrok v lepším spravování příspěvků a zjištění Účetního dvora, že přijatá opatření byla účinná; dále vítá skutečnost, že inspektor má v úmyslu pokračovat ve zlepšování svého systému pro včasné monitorování a kontrolu;

6.   žádá inspektora, aby i nadále sledoval spravování příspěvků a zlepšoval svou úroveň výkonnosti;

7.      v návaznosti na loňskou žádost vyzývá inspektora k poskytnutí podrobných informací o tom, jaký vliv mělo nedávné začlenění strukturálních změn a zavedení elektronického systému pro řízení případů na úspory nákladů;

8.   připomíná, že Lisabonská smlouva zvýšila pravomoci inspektora tím, že ochranu údajů rozšířila na všechny oblasti politiky Unie;

9.   bere na vědomí změnu uspořádání sekretariátu inspektora a následné vytvoření nového oddělení pro IKT; rád by byl informován o dopadu této reformy na rozpočet;

10. bere na vědomí zahrnutí doporučení vydaných EP v rámci procesu udělování absolutoria do výroční zprávy o činnosti;

11. naléhavě vyzývá inspektora, aby v praxi uplatnil doporučení vydaná útvarem interního auditu Komise; očekává, že po uplatnění těchto doporučení se zlepší efektivita oddělení pro logistiku a lidské zdroje;

12. očekává, že bude informován o plné funkčnosti systému sloužícího k definování klíčových ukazatelů výkonnosti a k plánování systému referenčních hodnot, jenž byl stanoven v roce 2012; vyzývá inspektora, aby ve výroční zprávě o činnosti za příští rok podrobně posoudil zlepšení, jichž bylo pomocí tohoto systému dosaženo;

13. žádá inspektora, aby i nadále informoval Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu o opatřeních, která přijal v návaznosti na doporučení vydaná v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria;

14. v návaznosti na loňskou žádost vyzývá inspektora, aby do příští výroční zprávy o činnosti zahrnul podrobnou tabulku uvádějící veškeré lidské zdroje, které má k dispozici, a to v členění podle kategorií, platových tříd, pohlaví a státní příslušnosti;

15. vyzývá inspektora, aby spolupracoval s ostatními orgány na unifikaci metodiky pro uvádění nákladů na překlad v zájmu jejich snazší analýzy a srovnání;

16. vítá podpis dohody o úrovni služeb s útvarem interního auditu Komise a očekává, že výsledky této dohody budou podrobně uvedeny ve výroční zprávě o činnosti;

17. v obecné rovině se domnívá, že je třeba se zvláště zaměřit na zavedení řádného finančního řízení úřadu inspektora, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou tento úřad využívá přidělené prostředky k plnění svých úkolů;

18. vyzývá Účetní dvůr, aby do své příští výroční zprávy zahrnul přehled opatření, která inspektor přijal a která navazují na doporučení Parlamentu uvedená v tomto usnesení.

24. 2. 2014

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Navrhovatelka: Véronique Mathieu Houillon

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  s uspokojením konstatuje, že provedený audit nezjistil žádné závažné nedostatky v souvislosti s kontrolovanými oblastmi činnosti evropského inspektora ochrany údajů;

2.  vítá pokrok, který Účetní dvůr zaznamenal v lepším spravování příspěvků, a zjištění, že přijatá opatření byla účinná; rovněž vítá, že evropský inspektor ochrany údajů má v úmyslu pokračovat ve zlepšování svého systému, a umožnit tak včasné monitorování a kontrolu;

3.  obecně se domnívá, že je třeba, aby se evropský inspektor ochrany údajů i nadále zaměřoval na kontrolu řádného finančního řízení, a to především pokud jde o hospodárnost, efektivnost a účelnost, s jakou využil přidělené prostředky k plnění svých povinností.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

12.2.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

48

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      Úř. věst. L 56, 29.2.2012.

(2)

      Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)

      Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.

(4)

      Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.

(5)

      Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

      Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

      Úř. věst. L 56, 29.2.2012.

(8)

      Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 1.

(9)

      Úř. věst. C 331, 14.11.2013, s. 1.

(10)

    Úř. věst. C 334, 15.11.2013, s. 122.

(11)

    Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

    Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí