Διαδικασία : 2013/2204(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0228/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0228/2014

Συζήτηση :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Ψηφοφορία :

PV 03/04/2014 - 7.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0298

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 168kWORD 90k
21.3.2014
PE 521.734v02-00 A7-0228/2014

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bogusław Sonik

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012(1),

–       έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(2),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(3),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10, και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 164, 165 και 166,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0228/2014),

1.      χορηγεί απαλλαγή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για το οικονομικό έτος 2012·

2.      εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο κατωτέρω ψήφισμα·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012(7),

–       έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)(8),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2012, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(9),

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(10) που βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται, την οποία χορήγησε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10, και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11), και ιδίως τα άρθρα 50, 86, 145, 146 και 147,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως τα άρθρα του 164, 165 και 166,

–       έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις του και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την απαλλαγή,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0228/2014),

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το σύνολο των πληρωμών στον τομέα των διοικητικών και λοιπών δαπανών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ο Επόπτης») για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν εμφάνιζαν ουσιώδη σφάλματα και ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου των διοικητικών και λοιπών δαπανών που εξετάστηκαν αποδείχτηκαν αποτελεσματικά·

2.   επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του για το 2012, παρατηρεί ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες στα σημεία που εξετάστηκαν όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τις συμβάσεις για τον Επόπτη·

3.   επισημαίνει ότι, το 2012, ο Επόπτης είχε στη διάθεσή του πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων συνολικού ύψους 7.624.090 ευρώ (7.564.137 ευρώ το 2011), και ότι το ποσοστό εκτέλεσης αυτών των πιστώσεων ανήλθε στο 89,69% (85,03% το 2011)· θεωρεί ότι αυτό συνιστά θετική εξέλιξη, αλλά ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί το ποσοστό εκτέλεσης, καθώς και να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες αλλαγές·

4.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του Επόπτη είναι καθαρά διοικητικός· επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τις δαπάνες για τα συνδεόμενα με το όργανο πρόσωπα ανήλθε σε 93,18% (Τίτλος 1), ενώ για τις δαπάνες για ακίνητα, έπιπλα, υλικό και διάφορες δαπάνες διοικητικής λειτουργίας ήταν στο 100% (Τίτλος 2)· συγχαίρει τον Επόπτη για τα αποτελέσματα του 2012·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση των αποζημιώσεων και για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί ήταν αποτελεσματικά· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Επόπτης προτίθεται να συνεχίσει να βελτιώνει το σύστημά του για έγκαιρη παρακολούθηση και έλεγχο·

6.   καλεί τον Επόπτη να εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη διαχείριση των αποζημιώσεων και να βελτιώνει τα επίπεδα των επιδόσεών του·

7.      σε συνέχεια του περσινού αιτήματος, ζητεί από τον Επόπτη να συμπεριλάβει πληροφορίες σχετικά με το πώς η πρόσφατη πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος για τη διαχείριση των υποθέσεων επηρέασαν την εξοικονόμηση κόστους·

8.   υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τις αρμοδιότητες του Επόπτη επεκτείνοντας την προστασία των δεδομένων σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης·

9.   επισημαίνει την αναδιοργάνωση της Γραμματείας του Επόπτη και τη συνεπακόλουθη δημιουργία μιας νέας μονάδας ΤΠΕ· ζητεί να ενημερωθεί για τον δημοσιονομικό αντίκτυπο αυτής της μεταρρύθμισης·

10. επισημαίνει ότι οι συστάσεις του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή περιλήφθηκαν στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

11.    ζητεί από τον Επόπτη να εφαρμόσει τις συστάσεις που διατύπωσε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (IAS) της Επιτροπής· αναμένει ότι, με την εφαρμογή τους, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους οι μονάδες υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρωπίνων πόρων·

12.    αναμένει να ενημερωθεί για την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος που καθορίζει βασικούς δείκτες επιδόσεων και του σχεδίου του συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης, που δημιουργήθηκαν το 2012 καλεί τον Επόπτη να αξιολογήσει λεπτομερώς τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν από το ανωτέρω σύστημα στην προσεχή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του·

13. ζητεί από τον Επόπτη να εξακολουθήσει να ενημερώνει την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις οι οποίες διατυπώνονται στα ψηφίσματα που εκδίδει το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της απαλλαγής·

14. σε συνέχεια του περσινού του αιτήματος, ζητεί από τον Επόπτη να συμπεριλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων εξαντλητικό πίνακα όλων των ανθρωπίνων πόρων που βρίσκονται στη διάθεση του Επόπτη, κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο και εθνικότητα·

15. καλεί τον Επόπτη να συνεργαστεί με τα άλλα θεσμικά όργανα στην κατάρτιση ενοποιημένης μεθόδου για την παρουσίαση του κόστους μετάφρασης, ώστε να απλουστευτούν η ανάλυση και η σύγκριση του κόστους αυτού·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης με την IAS της Επιτροπής, και αναμένει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων θα περιλαμβάνει διεξοδική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συμφωνίας αυτής·

17. πιστεύει, γενικά, ότι ο Επόπτης θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για τη χρηστή οικονομική διαχείριση, και συγκεκριμένα για την οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πιστώσεων που διαθέτει κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του·

18.    ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλάβει στην προσεχή ετήσια έκθεσή του επισκόπηση της συνέχειας που έδωσε ο Επόπτης στις συστάσεις τις οποίες διατυπώνει το Κοινοβούλιο στο παρόν ψήφισμα.

24.2.2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Véronique Mathieu Houillon

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο έλεγχος δεν απεκάλυψε καμία ουσιαστική αδυναμία όσον αφορά τα επιλεγέντα θέματα από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά τη διαχείριση των αποζημιώσεων, και για τη διαπίστωση ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπήρξαν αποτελεσματικά· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων προτίθεται να συνεχίσει να βελτιώνει το σύστημά του για έγκαιρη παρακολούθηση και έλεγχο·

3.  πιστεύει γενικά ότι θα πρέπει να συνεχίσει να δίδεται προσοχή στον έλεγχο της χρηστής οικονομικής διαχείρισης εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και, ιδίως, στην οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποίησε τις πιστώσεις του για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.2.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης ,Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2014

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Michael Theurer, Derek Vaughan

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

ΕΕ L 56, 29.2.2012.

(2)

ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.

(5)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 298. 26.10.2012, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 56, 29.2.2012.

(8)

ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 1.

(9)

ΕΕ C 331, 14.11.2013, σ. 1.

(10)

ΕΕ C 334, 15.11.2013, σ. 122.

(11)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 298. 26.10.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου