MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Bogusław Sonik

Menettely : 2013/2204(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0228/2014
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0228/2014
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[1],

–    ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7-0281/2013)[2],

–    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 sekä toimielinten vastaukset[3],

–    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[4],

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–    ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[5] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–    ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[6] ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–    ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0228/2014),

1.   myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012;

2.   esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2012[7],

–    ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 (COM(2013)0570 – C7-0281/2013)[8],

–    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 sekä toimielinten vastaukset[9],

–    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta[10],

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–    ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[11] ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

–    ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[12] ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

–    ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

–    ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0228/2014),

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, ettei virhetaso kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan tietosuojavaltuutetun hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2012 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut hallintomenojen ja muiden menojen valvontajärjestelmät olivat vaikuttavia;

2.   on tyytyväinen siihen, ettei tilintarkastustuomioistuin ollut havainnut varainhoitovuotta 2012 koskevassa vuosikertomuksessaan merkittäviä puutteita tietosuojavaltuutetun henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.   toteaa, että vuonna 2012 tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja kaikkiaan 7 624 090 euroa (7 564 137 euroa vuonna 2011) ja että niiden käyttöaste oli 89,69 prosenttia (85,03 prosenttia vuonna 2011); pitää tätä myönteisenä kehityksenä mutta kehottaa parantamaan käyttöastetta edelleen ja valvomaan tehtyjä muutoksia;

4.  tähdentää, että tietosuojavaltuutetun talousarvio on luonteeltaan puhtaasti hallinnollinen; toteaa, että toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevien menojen (osasto 1) toteutusaste oli 93,18 prosenttia ja kiinteistöihin, laitteisiin ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyviin menojen (osasto 2) toteutusaste oli 100 prosenttia; onnittelee tietosuojavaltuutettua vuoden 2012 tuloksista;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että etuisuuksien hallinnointia on parannettu ja että tilintarkastustuomioistuimen havainnon mukaan toteutetut toimet ovat olleet vaikuttavia; on tyytyväinen myös siihen, että tietosuojavaltuutettu aikoo jatkaa valvonta- ja seurantajärjestelmänsä oikea-aikaisuuden parantamista;

6.   kehottaa tietosuojavaltuutettua jatkamaan etuisuuksien hallinnoinnin valvontaa ja tuloksellisuutensa parantamista;

7.   kehottaa viime vuonna esitetyn pyynnön mukaisesti tietosuojavaltuutettua tiedottamaan yksityiskohtaisesti, miten äskettäin toteutettujen rakennemuutosten ja tapausten hallinnointiin tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttöönoton avulla on saatu aikaan kustannussäästöjä;

8.   muistuttaa, että Lissabonin sopimuksessa tietosuojavaltuutetun toimivaltuuksia laajennettiin, kun tietosuoja ulotettiin unionin kaikille toimintalohkoille;

9.   panee merkille tietosuojavaltuutetun sihteeristön uuden rakenteen ja uuden tieto- ja viestintäteknisen yksikön perustamisen; pyytää tietoja tämän uudistuksen talousarviovaikutuksista;

10. panee merkille, että parlamentin vastuuvapaussuositukset on sisällytetty vuotuiseen toimintakertomukseen;

11. kehottaa tietosuojavaltuutettua panemaan täytäntöön komission sisäisen tarkastuksen (IAS) suositukset; uskoo, että niiden täytäntöönpano parantaa logistiikka- ja henkilöresurssiyksiköiden tehokkuutta;

12. odottaa saavansa tiedon, kun järjestelmä keskeisten tulosindikaattorien määrittämiseksi ja vuonna 2012 tehty vertailuanalyysia koskeva suunnitelma ovat täysin toimintavalmiita; kehottaa tietosuojavaltuutettua arvioimaan järjestelmän avulla aikaansaatuja parannuksia yksityiskohtaisesti ensi vuoden vuotuisessa toimintakertomuksessa;

13. kehottaa tietosuojavaltuutettua ilmoittamaan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle myös tulevaisuudessa parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmissa antamiin suosituksiin liittyvistä jatkotoimista;

14. kehottaa viime vuonna esitetyn pyynnön mukaisesti tietosuojavaltuutettua sisällyttämään seuraavaan vuotuiseen toimintakertomukseensa kattavan taulukon kaikista käytettävissään olevista henkilöresursseista tehtäväryhmän, palkkaluokan, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan jaoteltuna;

15. kehottaa tietosuojavaltuutettua kehittämään yhteistyössä muiden toimielinten kanssa käännöskustannusten yhdenmukaisen esittämismenetelmän, jotta kustannusten analysointia ja vertailua voidaan yksinkertaistaa;

16. panee tyytyväisenä merkille, että komission IAS:n kanssa on allekirjoitettu palvelutasosopimus, ja odottaa, että kyseisen sopimuksen tuloksista raportoidaan perusteellisesti vuotuisessa toimintakertomuksessa;

17. katsoo, että tietosuojavaltuutetun olisi yleisesti kiinnitettävä erityistä huomiota varainhoidon moitteettomuuden varmistamiseen eli siihen, kuinka taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti se käyttää määrärahansa tehtäviään hoitaessaan;

18. pyytää tilintarkastustuomioistuinta sisällyttämään seuraavaan vuosikertomukseensa katsauksen jatkotoimista, joita tietosuojavaltuutettu on toteuttanut tässä päätöslauselmassa annettujen parlamentin suositusten johdosta.

24.2.2014

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Valmistelija: Véronique Mathieu Houillon

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.     panee tyytyväisenä merkille, että tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita Euroopan tietosuojavaltuutettua koskevilla aihealueilla;

2.     on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut edistymistä etuisuuksien hallinnoinnin parantamisessa ja että toimet olivat vaikuttavia; pitää myönteisenä myös sitä, että Euroopan tietosuojavaltuutettu pyrkii parantamaan edelleen seuranta- ja valvontajärjestelmänsä oikea-aikaisuutta;

3.     katsoo, että yleisesti ottaen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota Euroopan tietosuojavaltuutetun varainhoidon moitteettomuuden tarkastamiseen, erityisesti siihen, kuinka taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti tietosuojavaltuutettu on käyttänyt määrärahansa tehtäviään hoitaessaan.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

12.2.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.3.2014

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  EUVL L 56, 29.2.2012.
 • [2]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [3]  EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [4]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [5]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [6]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [7]  EUVL L 56, 29.2.2012.
 • [8]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [9]  EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [10]  EUVL C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [11]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [12]  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.