Izvješće - A7-0228/2014Izvješće
A7-0228/2014

  IZVJEŠĆE o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

  21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Bogusław Sonik

  Postupak : 2013/2204(DEC)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A7-0228/2014
  Podneseni tekstovi :
  A7-0228/2014
  Doneseni tekstovi :

  1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

  (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2012.[1],

  –   uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije o financijskoj godini 2012. (COM(2013)0570 – C7-0281/2013)[2],

  –   uzimajući u obzir Godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima institucija[3],

  –   uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2012., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

  –   uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[5], a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

  –   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[6], a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

  –   uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

  –   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0228/2014),

  1.  daje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka razrješnicu za izvršenje proračuna Europskog nadzornika za zaštitu podataka za financijsku godinu 2012.;

  2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

  3.  nalaže svojem Predsjedniku da ovu Odluku i rezoluciju koja je njezin sastavni dio proslijedi Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  s primjedbama koje čine sastavan dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

  (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

  Europski parlament,

  –    uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2012.[7],

  –    uzimajući u obzir konsolidirane godišnje financijske izvještaje Europske unije o financijskoj godini 2012. (COM(2013)0570 – C7-0281/2013)[8],

  –    uzimajući u obzir Godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2012., zajedno s odgovorima institucija[9],

  –    uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[10] u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija za financijsku godinu 2012., koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud,

  –    uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. i članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –    uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[11], a posebno njezine članke 50., 86., 145., 146. i 147.,

  –    uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[12], a posebice njezine članke 164., 165. i 166.,

  –    uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici,

  –    uzimajući u obzir članak 77. i Prilog VI. Poslovniku,

  –    uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7-0228/2014),

  1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka („Nadzornikˮ) ne sadržavaju značajne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

  2.   sa zadovoljstvom primjećuje da je Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2012. zaključio da nisu utvrđeni nikakvi znatni nedostaci u vezi s pitanjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s ljudskim resursima i nabavom za Nadzornika;

  3.   primjećuje da je Nadzornik u 2012. imao ukupno 7 624 090 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza (7 564 137 EUR u 2011.) te da je stopa izvršenja tih odobrenih sredstava bila 89,69 % (85,03 % u 2011.); smatra to pozitivnim koracima, ali poziva na daljnje napore u unaprjeđivanju stope izvršenja te da se učinjene promjene nadziru;

  4.  naglašava da je proračun Nadzornika isključivo administrativan; primjećuje da je stopa izvršenja rashoda za osobe koje rade u instituciji 93,18 % (glava 1.) te da je stopa izvršenja rashoda za zgrade, namještaj, opremu i razne rashode poslovanja 100 % (glava 2.) čestita Nadzorniku na rezultatima u 2012.;

  5.  pozdravlja napredak u boljem upravljanju naknadama te zaključak Revizorskog suda da su poduzete mjere bile djelotvorne; pozdravlja osim toga činjenicu da Nadzornik namjerava nastaviti s pravovremenim unaprjeđivanjem sustava nadzora i kontrole;

  6.   poziva Nadzornika da nastavi s nadzorom upravljanja naknadama te da poboljša razinu njegove uspješnosti;

  7.  nakon prošlogodišnjeg zahtjeva traži od Nadzornika da uključi iscrpne informacije o tome kako su nedavno uključivanje strukturnih promjena i provedba elektroničkog sustava za upravljanje slučajevima utjecali na uštede;

  8.   podsjeća da je Ugovor iz Lisabona ojačao nadležnosti Nadzornika širenjem zaštite podataka na sva politička područja Unije;

  9.   prima na znanje reorganizaciju tajništva Nadzornika i posljedično osnivanje novog odjela za ICT; zahtijeva da bude obaviješten o proračunskom učinku te reforme;

  10. potvrđuje uključivanje preporuka Parlamenta o razrješnici u godišnje izvješće o radu;

  11. potiče Nadzornika da provede preporuke Komisijine Službe za unutarnju reviziju; očekuje da će se nakon njihove provedbe unaprijediti učinkovitost odjela za logistiku i ljudske resurse;

  12. očekuje da ga se obavijesti o potpunoj operativnosti sustava kojim se određuju ključni pokazatelji uspješnosti i plan za sustav referentnih vrijednosti uspostavljen u 2012.; poziva Nadzornika da detaljno ocijeni poboljšanja postignuta tim sustavom u izvješću o radu za sljedeću godinu;

  13. poziva Nadzornika da nastavi obavještavati Odbor za proračunski nadzor Parlamenta o praćenju preporuka koje su navedene u rezolucijama Parlamenta o razrješnici;

  14. nakon prošlogodišnjeg zahtjeva traži od Nadzornika da u sljedeće godišnje izvješće o radu uvrsti iscrpni popis svih ljudskih resursa na raspolaganju Nadzorniku, raspoređenih prema kategorijama, razredima, spolu i nacionalnosti;

  15. poziva Nadzornika na suradnju s drugim institucijama u izradi jedinstvene metodologije predstavljanja troškova prevođenja radi pojednostavljivanja analize i usporedbe troškova;

  16. pozdravlja potpisivanje sporazuma o razini usluge sa Službom za internu reviziju Europske komisije te očekuje da rezultati sporazuma budu detaljno navedeni u godišnjem izvješću o radu;

  17. općenito smatra da Nadzornik treba obratiti posebnu pozornost na osiguranje dobrog financijskog upravljanja, tj. na ekonomično, učinkovito i djelotvorno korištenje odobrenih sredstava prilikom obavljanja svojih zadataka;

  18. poziva Revizorski sud da u svoje sljedeće godišnje izvješće uključi pregled pratećih mjera Nadzornika na preporuke Parlamenta iz ove rezolucije.

  24.2.2014

  MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

  upućeno Odboru za proračunski nadzor

  o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

  (COM(2013/0570 – C7-0281/2013 – 2013/2204(DEC))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Véronique Mathieu Houillon

  PRIJEDLOZI

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

  1.  sa zadovoljstvom primjećuje da revizijom nije utvrđen nijedan veći nedostatak koji se odnosi na područja obuhvaćena revizijom Europskog nadzornika za zaštitu podataka;

  2.  pozdravlja ostvarene napretke kad je riječ o poboljšanju upravljanja naknadama koje je primijetio Revizorski sud te zaključke kojima se potvrđuje djelotvornost poduzetih mjera; također sa zadovoljstvom primjećuje da Europski nadzornik za zaštitu podataka namjerava nastaviti s poboljšanjem sustava kako bi se ostvarila pravodobna kontrola i nadzor;

  3.  općenito smatra da bi Europski nadzornik za zaštitu podataka trebao i dalje stavljati naglasak na kontrolu dobrog financijskog upravljanja, odnosno ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti u korištenju odobrenim sredstvima kojima je raspolagao za ispunjavanje svojih obveza.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

  Datum usvajanja

  12.2.2014

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

  Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

  Datum usvajanja

  18.3.2014

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  23

  2

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

  • [1]       SL L 56, 29.2.2012.
  • [2]       SL C 334, 15.11.2013., str. 1.
  • [3]       SL C 331, 14.11.2013., str. 1.
  • [4]       SL C 334, 15.11.2013., str. 122.
  • [5]       SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
  • [6]       SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [7]       SL L 56, 29.2.2012.
  • [8]       SL C 334, 15.11.2013., str. 1.
  • [9]       SL C 331, 14.11.2013., str. 1.
  • [10]     SL C 334, 15.11.2013., str. 122.
  • [11]     SL L 248, 16.9.2002., str. 1.
  • [12]     SL L 298, 26.10.2012., str. 1.