Pranešimas - A7-0228/2014Pranešimas
A7-0228/2014

PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

21.3.2014 - (COM(2013) 0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Bogusław Sonik

Procedūra : 2013/2204(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0228/2014
Pateikti tekstai :
A7-0228/2014
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(COM(2013) 0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2013) 0570 – C7‑0281/2013)[2],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais[3],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[5], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022[6], ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0228/2014),

1.      patvirtina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.      pateikia savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(COM(2013) 0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrąjį biudžetą[7],

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2012 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2013) 0570 – C7‑0281/2013)[8],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2012 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais[9],

–       atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2012 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[10],

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[11], ypač į jo 50, 86, 145, 146 ir 147 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20022[12], ypač į jo 164, 165 ir 166 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnius sprendimus ir rezoliucijas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A7-0228/2014),

1.  palankiai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno institucijos (toliau – Priežiūros pareigūnas) visos administracinės ir kitos išlaidos už metus, kurie baigėsi 2012 m. gruodžio 31 d., padengtos be esminių klaidų ir kad tikrintos administracinių ir kitų išlaidų priežiūros ir kontrolės sistemos buvo veiksmingos;

2.   su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmai 2012 m. metinėje ataskaitoje konstatavo, jog tikrintose srityse, susijusiose su Priežiūros pareigūno žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, nenustatyta didelių trūkumų;

3.   pažymi, kad 2012 m. Priežiūros pareigūnui iš viso buvo skirta 7 624 090 EUR įsipareigojimų asignavimų suma (2011 m. – 7 564 137 EUR) ir kad šių asignavimų įvykdymo lygis siekė 89,69 proc. (2011 m. jis buvo 85,03 proc.); mano, kad tai yra teigiamas pokytis, tačiau ragina toliau dėti pastangas siekiant pagerinti įvykdymo lygį ir stebėti padarytus pakeitimus;

4.  pabrėžia, kad Priežiūros pareigūno biudžetas yra tik administracinis; pažymi, kad lėšų, susijusių su institucijoje dirbančiais asmenimis (1 antraštinė dalis), panaudojimo lygis yra 93,18 proc., o lėšų, susijusių su pastatais, baldais ir įranga, bei įvairių veiklos išlaidų (2 antraštinė dalis) – 100 proc.; giria Priežiūros pareigūno instituciją už 2012 m. pasiektus rezultatus;

5.  palankiai vertina pažangą, susijusią su geresniu išmokų valdymu, ir Audito Rūmų išvadą, kad taikytos priemonės buvo veiksmingos; be to, palankiai vertina tai, kad Priežiūros pareigūnas ketina toliau tobulinti savo sistemą, kuria užtikrinama laiku vykdoma stebėsena ir kontrolė;

6.   ragina Priežiūros pareigūną ir toliau stebėti, kaip valdomos išmokos, ir pagerinti savo veiklos rezultatus;

7.      atsižvelgdamas į praeitais metais pateiktą prašymą, prašo Priežiūros pareigūno įtraukti išsamią informaciją apie tai, kokio poveikio siekiui taupyti lėšas turėjo neseniai įgyvendinti struktūriniai pokyčiai ir elektroninė bylų valdymo sistema;

8.   primena, kad Lisabonos sutartimi buvo sustiprinta Priežiūros pareigūno kompetencija atsižvelgiant į išplėstą duomenų apsaugos reikalavimo taikymą visoms Sąjungos politikos sritims;

9.   pažymi, kad buvo pertvarkytas Priežiūros pareigūno sekretoriatas ir atitinkamai sukurtas naujas IRT skyrius; prašo pateikti informacijos apie šios reformos poveikį biudžetui;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad Parlamento rekomendacijos, pateiktos per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, buvo įtrauktos į metinę veiklos ataskaitą;

11.    primygtinai ragina Priežiūros pareigūną įgyvendinti Komisijos Vidaus audito tarnybos (VAT) pateiktas rekomendacijas; tikisi, kad įgyvendinus šias rekomendacijas pagerės logistikos ir žmogiškųjų išteklių skyrių veiklos veiksmingumas;

12.    tikisi, kad Parlamentui bus pateikta informacija apie visapusišką 2012 m. įdiegtos sistemos, pagal kurią nustatomi pagrindiniai veiklos rodikliai ir lyginamosios analizės sistemos planas, veikimą; ragina Priežiūros pareigūną savo kitų metų metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai įvertinti naudojantis šia sistema padarytą pažangą;

13. prašo Priežiūros pareigūno ir toliau teikti Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui informaciją apie tai, kokių tolesnių veiksmų imamasi reaguojant į Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo išdėstytas rekomendacijas;

14. atsižvelgdamas į praeitais metais pateiktą prašymą, ragina Priežiūros pareigūną į kitą metinę veiklos ataskaitą įtraukti lentelę, kurioje būtų pateikti išsamūs duomenys apie visus jo turimus žmogiškuosius išteklius, suskirstyti pagal kategorijas, pareigų lygius, lytį ir pilietybę;

15. ragina Priežiūros pareigūną bendradarbiauti su kitomis institucijomis siekiant parengti bendrą metodiką vertimo raštu sąnaudoms pateikti, kad būtų supaprastinta sąnaudų analizė ir palyginimas;

16. palankiai vertina tai, kad pasirašytas susitarimas dėl paslaugų lygio su Komisijos VAT, ir tikisi, kad kitoje metinėje veiklos ataskaitoje bus pateikta išsami informacija apie įgyvendinant šį susitarimą pasiektus rezultatus;

17. apskritai mano, kad Priežiūros pareigūnas turėtų ypač sutelkti dėmesį į patikimo finansų valdymo užtikrinimą, t. y. į tai, kad vykdydamas savo užduotis naudotų jam skirtus asignavimus taupiai, veiksmingai ir rezultatyviai;

18.    ragina Audito Rūmus į kitą savo metinę ataskaitą įtraukti tolesnių veiksmų, kurių Priežiūros pareigūnas ėmėsi atsižvelgdamas į šioje rezoliucijoje nurodytas Parlamento rekomendacijas, apžvalgą.

24.2.2014

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Nuomonės referentė: Véronique Mathieu Houillon

PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina tai, kad atlikus Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno auditą tikrintose srityse nebuvo nustatyta jokių didelių trūkumų;

2.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai nustatė pažangą geresnio išmokų valdymo srityje ir padarė išvadą, kad taikytos priemonės buvo veiksmingos; taip pat palankiai vertina tai, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ketina toliau tobulinti savo sistemą, kad užtikrintų laiku vykdomą stebėseną ir kontrolę;

3.  apskritai mano, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų toliau skirti dėmesį patikimo finansų valdymo auditui, ypač atsižvelgdamas į ekonomiškumo, našumo ir veiksmingumo principus, kuriais vadovaudamasis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas naudojo turimus asignavimus savo įsipareigojimams vykdyti.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.2.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.3.2014

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  OL L 56, 2012 2 29.
 • [2]  OL L 334, 2013 11 15, p. 1.
 • [3]  OL C 331, 2013 11 14, p. 1.
 • [4]  OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
 • [5]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [6]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [7]  OL L 56, 2012 2 29.
 • [8]  OL L 334, 2013 11 15, p. 1.
 • [9]  OL C 331, 2013 11 14, p. 1.
 • [10]  OL C 334, 2013 11 15, p. 122.
 • [11]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
 • [12]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.