VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Commissie begrotingscontrole
Rapporteur: Bogusław Sonik

Procedure : 2013/2204(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0228/2014
Ingediende teksten :
A7-0228/2014
Aangenomen teksten :

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Het Europees Parlement,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012[1],

–   gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)[2],

–   gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2012, tezamen met de antwoorden van de instellingen[3],

–   gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2012 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen[4] worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[5], en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147,

–   gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[6], en met name de artikelen 164, 165 en 166,

–   gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0228/2014),

1.  verleent de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2012;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Rekenkamer, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de daarvan een integrerend deel uitmakende opmerkingen bij het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling IX – Europese toezichthouder voor gegevensbescherming

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Het Europees Parlement,

–    gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012[7],

–    gezien de geconsolideerde jaarrekening van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)[8],

–    gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2012, tezamen met de antwoorden van de instellingen[9],

–    gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2012 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen[10] worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–    gezien artikel 314, lid 10, en de artikelen 317, 318 en 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–    gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[11], en met name de artikelen 50, 86, 145, 146 en 147,

–    gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002[12], met name de artikelen 164, 165 en 166,

–    gezien zijn eerdere kwijtingsbesluiten en –resoluties,

–    gezien artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

–    gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0228/2014),

1.  is verheugd over de conclusie van de Rekenkamer dat de betalingen als geheel over het per 31 december 2012 afgesloten jaar met betrekking tot de administratieve en andere uitgaven van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ("de Toezichthouder") geen materiële fouten vertonen en dat de onderzochte toezicht- en controlesystemen voor de administratieve en andere uitgaven doeltreffend waren;

2.   stelt met tevredenheid vast dat de Rekenkamer in haar jaarverslag van 2012 opmerkt dat er geen significante tekortkomingen zijn vastgesteld met betrekking tot de gecontroleerde aspecten inzake personele middelen en aanbesteding door de Toezichthouder;

3.   stelt vast dat de ETGB in 2012 over een totaalbedrag van 7 624 090 EUR aan vastleggingskredieten beschikte (tegenover 7 564 137 EUR in 2011) en dat de uitvoeringsgraad voor deze kredieten 89,69% bedroeg (tegenover 85,03% in 2011); vindt dat een positieve ontwikkeling maar dringt aan op verdere inspanningen om de uitvoeringsgraad te verbeteren en op controle van de doorgevoerde veranderingen;

4.  benadrukt dat de begroting van de ETGB een louter administratieve begroting is; merkt op dat het uitvoeringspercentage van de uitgaven voor aan de instelling verbonden personen (Titel 1) 93,18% is en dat het uitvoeringspercentage van de uitgaven voor gebouwen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven (Titel 2) 100% is; feliciteert de Toezichthouder met de resultaten van 2012;

5.  verwelkomt de vooruitgang met betrekking tot een beter beheer van vergoedingen en de conclusie van de Rekenkamer dat de genomen maatregelen doeltreffend waren; verwelkomt bovendien het feit dat de Toezichthouder voornemens is het systeem voor toezicht en controle tijdig te verbeteren;

6.   verzoekt de Toezichthouder om het beheer van de vergoedingen te blijven controleren en de prestaties te verbeteren;

7.  vraagt de Toezichthouder, na het verzoek van vorig jaar, om gedetailleerde informatie op te nemen over hoe de recentelijk doorgevoerde structurele veranderingen en de uitvoering van het elektronisch systeem voor case management de kostenbesparing hebben beïnvloed;

8.   herinnert eraan dat de bevoegdheden van de Toezichthouder door het Verdrag van Lissabon zijn toegenomen omdat gegevensbescherming is uitgebreid tot alle beleidsterreinen van de EU;

9.   neemt kennis van de reorganisatie van het secretariaat van de Toezichthouder en de daaruit voortvloeiende oprichting van een nieuwe ICT-eenheid; verzoekt te worden geïnformeerd over de budgettaire gevolgen van deze hervorming;

10. neemt ter kennis dat de aanbevelingen van het Parlement in het kader van de kwijting in het jaarlijkse activiteitenverslag zijn opgenomen;

11. dringt er bij de Toezichthouder op aan de aanbevelingen van de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie uit te voeren; verwacht dat de eenheden voor logistiek en personeelszaken na de uitvoering efficiënter zullen werken;

12. wenst op de hoogte te worden gehouden van de volledige operationaliteit van het systeem voor de vaststelling van de belangrijkste prestatie-indicatoren en de regeling voor het benchmarkingsysteem dat in 2012 vastgesteld werd; verzoekt de Toezichthouder in het jaarlijkse activiteitenverslag van volgend jaar een gedetailleerde evaluatie op te nemen van de verbeteringen die met dat systeem gerealiseerd zijn;

13. verzoekt de Toezichthouder om de Commissie begrotingscontrole van het Parlement te blijven informeren over het gevolg dat wordt gegeven aan de aanbevelingen in de kwijtingsresoluties van het Parlement;

14. vraagt de ETGB om in het volgende jaarlijkse activiteitenverslag een gedetailleerd overzicht op te nemen van alle tot zijn beschikking staande personeelsleden, uitgesplitst per categorie, rang, geslacht, deelname aan beroepsopleidingen en nationaliteit;

15. roept de Toezichthouder op met andere instellingen samen te werken om met een uniforme methode te komen om de vertaalkosten in kaart te brengen zodat deze kosten gemakkelijker kunnen worden geanalyseerd en vergeleken;

16. verwelkomt de ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst met de IAS van de Commissie en verwacht dat de resultaten van deze overeenkomst zorgvuldig in het jaarlijkse activiteitenverslag worden vermeld;

17. is over het algemeen van mening dat de Toezichthouder meer nadruk moet leggen op goed financieel beheer, met name de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid waarmee de kredieten voor de taakuitvoering worden gebruikt;

18. verzoekt de Rekenkamer in haar volgende jaarverslag een evaluatie op te nemen van het gevolg dat de Toezichthouder geeft aan de aanbevelingen van het Parlement in deze resolutie.

24.2.2014

ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(COM(2013)0570 – C7-0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Rapporteur voor advies: Véronique Mathieu Houillon

SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  constateert met tevredenheid dat bij het onderzoek met betrekking tot de gecontroleerde aspecten bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geen significante tekortkomingen werden vastgesteld;

2.  toont zich verheugd over de vooruitgang die de Rekenkamer heeft geconstateerd met betrekking tot het beheer van de vergoedingen en haar conclusie dat de genomen maatregelen doeltreffend zijn gebleken; constateert tevens met tevredenheid dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voornemens is het systeem verder te verbeteren om tijdige follow‑up en controle mogelijk te maken;

3.  meent in het algemeen dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming de nadruk moet blijven leggen op goed financieel beheer, met name de zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid waarmee de kredieten voor de taakuitvoering worden gebruikt.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

12.2.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

18.3.2014

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  PB L 56 van 29.2.2012.
 • [2]  PB C 334 van 15.11.2013, blz. 1.
 • [3]  PB C 331 van 14.11.2013, blz. 1.
 • [4]  PB C 334 van 15.11.2013, blz. 122.
 • [5]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [6]  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
 • [7]  PB L 56 van 29.2.2012.
 • [8]  PB C 334 van 15.11.2013, blz. 1.
 • [9]  PB C 331 van 14.11.2013, blz. 1.
 • [10]  PB C 334 van 15.11.2013, blz. 122.
 • [11]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
 • [12]  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.