SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

21.3.2014 - (COM(2013) 570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Bogusław Sonik

Procedura : 2013/2204(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0228/2014
Teksty złożone :
A7-0228/2014
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(COM(2013) 570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012[1],

–   uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013) 570 – C7‑0281/2013)[2],

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami instytucji[3],

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[4], jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5], w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[6], w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–   uwzględniając art. 77 i załącznik VI do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0228/2014),

1.  udziela Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na rok budżetowy 2012;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(COM(2013) 570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012[7],

–    uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012 (COM(2013) 570 – C7‑0281/2013)[8],

–    uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2012 wraz z odpowiedziami instytucji[9],

–    uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[10], jak również legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do roku 2012 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–    uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–    uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[11], w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–    uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[12], w szczególności jego art. 164, 165 i 166,

–   uwzględniając swoje poprzednie decyzje i rezolucje w sprawie absolutorium z wykonania budżetu,

–    uwzględniając art. 77 i załącznik VI do Regulaminu,

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0228/2014),

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym w łącznych płatnościach za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. w odniesieniu do wydatków administracyjnych i innych wydatków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (zwanego dalej „Inspektorem”) nie wystąpiły istotne błędy i że zbadane systemy nadzoru i kontroli wydatków administracyjnych i innych wydatków były skuteczne;

2.   zauważa z zadowoleniem, że w sprawozdaniu rocznym za rok 2012 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż nie odnotowano istotnych słabych punktów w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i zamówień dla Inspektora;

3.   zauważa, że w 2012 r. Inspektor dysponował łącznie kwotą 7 624 090 EUR środków na zobowiązania (w 2011 r. – 7 564 137 EUR) oraz że wskaźnik wykonania tych środków wyniósł 89,69% (w 2011 r. – 85,03%); uważa taki rozwój sytuacji za pozytywny, ale wzywa do dalszych wysiłków na rzecz poprawy wskaźnika wykonania oraz do monitorowania wprowadzonych zmian;

4.  podkreśla, że budżet Inspektora jest czysto administracyjny; zauważa, że wskaźnik wykonania wydatków na pracowników instytucji wyniósł 93,18% (tytuł 1), a wydatków na budynki, meble, wyposażenie i różnych wydatków operacyjnych – 100% (tytuł 2); gratuluje Inspektorowi wyników uzyskanych w 2012 r.;

5.  z zadowoleniem przyjmuje postępy osiągnięte w zakresie lepszego zarządzania świadczeniami oraz ustalenia Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi podjęte środki były skuteczne; ponadto z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Inspektor zamierza dalej usprawniać system na rzecz terminowego monitorowania i kontroli;

6.   zwraca się do Inspektora o dalsze monitorowanie zarządzania świadczeniami i o podniesienie poziomów wydajności;

7.  w następstwie wniosku z poprzedniego roku zwraca się do Inspektora o uwzględnianie szczegółowych informacji na temat tego, jak niedawne zmiany strukturalne i wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania sprawami wpłynęły na oszczędności kosztów;

8.   przypomina, że Traktat z Lizbony zwiększył kompetencje Inspektora, rozszerzając ochronę danych na wszystkie obszary polityki Unii;

9.   odnotowuje reorganizację sekretariatu Inspektora i powiązane z nią utworzenie nowego działu ICT; domaga się bycia informowanym o wpływie tej reformy na budżet;

10. uznaje uwzględnienie w rocznym sprawozdaniu z działalności zaleceń wydanych w ramach procedury udzielania absolutorium przez Parlament;

11. apeluje do Inspektora o wdrożenie zaleceń przedstawionych przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS); oczekuje, że wdrożenie zaleceń umożliwi zwiększenie wydajności działów zasobów logistycznych i ludzkich;

12. oczekuje, że zostanie poinformowany o pełnej operacyjności systemu określającego kluczowe wskaźniki wyników oraz plan systemu badań porównawczych wprowadzony w 2012 r.; wzywa Inspektora do przeprowadzenia, w jego następnym rocznym sprawozdaniu z działalności, szczegółowej oceny usprawnień systemu;

13. wzywa Inspektora do dalszego informowania parlamentarnej Komisji Kontroli Budżetowej o działaniach podejmowanych w następstwie zaleceń sformułowanych w rezolucjach Parlamentu w sprawie absolutorium;

14. w następstwie wniosku z poprzedniego roku zwraca się do Inspektora o włączenie do następnego rocznego sprawozdania z działalności kompletnej tabeli wszystkich zasobów ludzkich, jakimi dysponuje Inspektor, z podziałem na kategorię, grupę zaszeregowania, płeć i obywatelstwo;

15. zwraca się do Inspektora o współpracę z innymi instytucjami przy opracowywaniu jednolitej metodologii przedstawiania kosztów tłumaczeń, aby uprościć analizę i porównywanie kosztów;

16. z zadowoleniem przyjmuje podpisanie umowy o gwarantowanym poziomie usług z IAS Komisji oraz oczekuje, że wyniki tej umowy będą dokładnie przedstawiane w rocznym sprawozdaniu z działalności;

17. ogólnie uważa, że Inspektor powinien zwracać szczególną uwagę na zapewnianie należytego zarządzania finansami, tj. na gospodarność, efektywność i skuteczność przy wykorzystywaniu środków podczas wykonywania swoich obowiązków;

18. zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o włączenie do swojego następnego sprawozdania rocznego przeglądu działań następczych Inspektora w odniesieniu do zaleceń Parlamentu przedstawionych w niniejszej rezolucji.

24.2.2014

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2012, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Véronique Mathieu Houillon

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem zauważa, że audyt nie wykazał żadnych znaczących uchybień dotyczących tematów wybranych dla Europejskiego Inspektora Ochrony Danych;

2.  z zadowoleniem przyjmuje postępy odnotowane przez Trybunał Obrachunkowy w zakresie poprawy zarządzania świadczeniami oraz ustalenie, że podjęte środki były skuteczne; pozytywnie ocenia też wyrażony przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zamiar dalszego usprawnienia systemu umożliwiającego terminowe monitorowanie i terminową kontrolę;

3.  ogólnie uważa, że Europejski Inspektor Ochrony Danych nadal powinien skupiać się na kontroli należytego zarządzania finansami, tj. na gospodarności, efektywności i skuteczności, z jaką wykorzystał on przyznane mu środki, realizując swoje zadania.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

12.2.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.3.2014

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]       Dz.U. L 56 z 29.2.2012.
 • [2]       Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.
 • [3]       Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.
 • [4]       Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.
 • [5]       Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [6]       Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [7]       Dz.U. L 56 z 29.2.2012.
 • [8]       Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 1.
 • [9]       Dz.U. C 331 z 14.11.2013, s. 1.
 • [10]     Dz.U. C 334 z 15.11.2013, s. 122.
 • [11]     Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
 • [12]     Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.