Postup : 2013/2204(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0228/2014

Predkladané texty :

A7-0228/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hlasovanie :

PV 03/04/2014 - 7.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0298

SPRÁVA     
PDF 156kWORD 83k
21.3.2014
PE 521.734v02-00 A7-0228/2014

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bogusław Sonik

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012(1),

–   so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7-0277/2013)(2),

–   so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–   so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(4) a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–   so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0228/2014),

1.  udeľuje absolutórium európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov za plnenie rozpočtu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov za rozpočtový rok 2012;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012(7),

–   so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2012 (COM(2013)0570 – C7-0277/2013)(8),

–    so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2012 spolu s odpoveďami inštitúcií(9),

–    so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov(10) a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2012 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–    so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11), a najmä na jeho články 50, 86, 145, 146 a 147,

–    so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(12), a najmä na jeho články 164, 165 a 166,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia týkajúce sa udelenia absolutória,

–    so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku,

–    so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0228/2014),

1.  víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2012, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „dozorný úradník“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, sú účinné;

2.   s uspokojením berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2012 uviedol, že v prípade dozorného úradníka neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

3.   konštatuje, že v roku 2012 mal dozorný úradník k dispozícii viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 7 624 090 EUR (7 564 137 EUR v roku 2011) a že miera plnenia týchto prostriedkov dosiahla 89,69 % (85,03 % v roku 2011); pokladá to za pozitívny vývoj, ale vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie miery plnenia a monitorovanie vykonaných zmien;

4.  zdôrazňuje, že rozpočet dozorného úradníka je čisto administratívny; konštatuje, že miera plnenia výdavkov na osoby pracujúce v inštitúcii predstavuje 93,18 % (hlava 1) a miera plnenia výdavkov na budovy, zariadenie a rôzne administratívne výdavky predstavuje 100 % (hlava 2); blahoželá dozornému úradníkovi k výsledkom za rok 2012;

5.  víta pokrok, pokiaľ ide o lepšie riadenie príspevkov, ako aj zistenie Dvora audítorov, že prijaté opatrenia boli účinné; víta tiež skutočnosť, že dozorný úradník plánuje pokračovať v zlepšovaní svojho systému pre včasné monitorovanie a kontrolu;

6.   vyzýva dozorného úradníka , aby naďalej monitoroval riadenie príspevkov a zlepšil úroveň výkonnosti;

7.  na základe žiadosti z minulého roka žiada dozorného úradníka, aby zahrnul podrobné informácie o tom, ako nedávne začlenenie štrukturálnych zmien a implementácia elektronického systému správy prípadov ovplyvnili úsporu nákladov;

8.   pripomína, že na základe Lisabonskej zmluvy sa právomoci dozorného úradníka posilnili rozšírením ochrany údajov na všetky oblasti politiky Únie;

9.   berie na vedomie reorganizáciu sekretariátu dozorného úradníka a následné vytvorenie nového oddelenia pre IKT; žiada, aby bol informovaný o rozpočtovom vplyve tejto reformy;

10. berie na vedomie zahrnutie odporúčaní Parlamentu v súvislosti s absolutóriom do výročnej správy o činnosti;

11. naliehavo vyzýva dozorného úradníka, aby vykonal odporúčania Útvaru vnútorného auditu (IAS) Komisie; očakáva, že oddelenia logistiky a ľudských zdrojov po ich vykonaní zvýšia efektívnosť;

12. očakáva, že bude informovaný o plnej funkčnosti systému, ktorý vymedzuje kľúčové ukazovatele výkonnosti a plán systému referenčných hodnôt stanovený v roku 2012; vyzýva dozorného úradníka, aby vo svojej budúcoročnej výročnej správe o činnosti podrobne zhodnotil zlepšenia dosiahnuté vďaka tomuto systému;

13. vyzýva dozorného úradníka, aby naďalej informoval Výbor pre kontrolu rozpočtu o opatreniach prijatých v nadväznosti na odporúčania uvedené v uzneseniach Parlamentu o absolutóriu;

14. na základe žiadosti z minulého roka žiada dozorného úradníka, aby do ďalšej výročnej správy o činnosti zahrnul podrobnú tabuľku s údajmi o všetkých ľudských zdrojoch, ktoré má k dispozícii, rozdelených podľa kategórie, platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti;

15. vyzýva dozorného úradníka, aby spolupracoval s ostatnými inštitúciami na vypracovaní jednotnej metodiky vykazovania nákladov na preklady s cieľom zjednodušiť analýzu a porovnanie nákladov;

16. víta podpísanie dohody na úrovni útvarov s IAS Komisie a očakáva, že výsledky tejto dohody budú podrobne uvedené vo výročnej správe o činnosti;

17. vo všeobecnosti sa domnieva, že dozorný úradník by mal venovať väčšiu pozornosť zavedeniu riadneho finančného hospodárenia, a to najmä hospodárnosti, účinnosti a výkonnosti, s akými využíva pridelené prostriedky pri plnení svojich úloh.

18. vyzýva Dvor audítorov, aby do svojej ďalšej výročnej správy zahrnul prehľad následných krokov dozorného úradníka v súvislosti s odporúčaniami Parlamentu uvedenými v tomto uznesení.

24.2.2014

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Véronique Mathieu Houillon

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  s uspokojením konštatuje, že u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa auditom nezistili žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými témami;

2.  víta pokrok, ktorý zaznamenal Dvor audítorov v súvislosti s lepším spravovaním príspevkov, ako aj zistenie, že prijaté opatrenia boli účinné; víta tiež skutočnosť, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov má v pláne pokračovať v zlepšovaní svojho systému s cieľom umožniť včasné monitorovanie a kontrolu;

3.  vo všeobecnosti sa domnieva, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by sa mal naďalej zameriavať na kontrolu riadneho finančného hospodárenia, a to najmä hospodárnosti, efektívnosti a výkonnosti, s akými európsky dozorný úradník pre ochranu údajov využíva pridelené prostriedky pri plnení svojich úloh.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.2.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.

(2)

      Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 1.

(3)

      Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 1.

(4)

      Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.

(5)

      Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

      Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

      Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.

(8)

      Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 1.

(9)

      Ú. v. EÚ C 331, 14.11.2013, s. 1.

(10)

    Ú. v. EÚ C 334, 15.11.2013, s. 122.

(11)

    Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)

    Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia