Postopek : 2013/2204(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0228/2014

Predložena besedila :

A7-0228/2014

Razprave :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Glasovanja :

PV 03/04/2014 - 7.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0298

POROČILO     
PDF 150kWORD 83k
21.3.2014
PE 521.734v02-00 A7-0228/2014

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bogusław Sonik

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012(1),

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7-0281/2013)(2),

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori revidiranih institucij(3)

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 Uredbe,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0228/2014),

1.      podeli razrešnico Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov glede izvrševanja proračuna nadzornika za proračunsko leto 2012;

2.      navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in priloženo resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012(7),

–       ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2012 (COM(2013)0570 – C7-0281/2013)(8),

–       ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2012 z odgovori revidiranih institucij(9)

–       ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(10) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2012 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–       ob upoštevanju člena 314(10) ter členov 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(11), zlasti členov 50, 86, 145, 146 in 147 Uredbe,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti členov 164, 165 in 166,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih sklepov in resolucij o razrešnici,

–       ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0228/2014),

1.      pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da pri plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljevanju: nadzornik) v letu, ki se je končalo 31. decembra 2012, ni bilo pomembnih napak ter da so bili pregledani nadzorni in kontrolni sistemi za upravne in druge odhodke učinkoviti;

2.      z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče v letnem poročilu za leto 2012 navedlo, da ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila nadzornika;

3.      ugotavlja, da je skupni proračun nadzornika v letu 2012 znašal 7.624.090 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti (leta 2011 je znašal 7.564.137 EUR) in da je bilo izvrševanje teh sredstev 89,69-odstotno (85,03 % leta 2011); meni, da je tak razvoj pozitiven, vendar poziva k nadaljnjim prizadevanjem za izboljšanje stopnje izvrševanja in spremljanju izvedenih sprememb;

4.      poudarja, da gre pri proračunu nadzornika v celoti za upravni proračun; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odhodkov za zaposlene v instituciji 93,18-odstotna (naslov 1) in da delež odhodkov za stavbe, pohištvo, opremo in razne odhodke iz poslovanja znaša 100 % (naslov 2); čestita nadzorniku za rezultate, dosežene v letu 2012;

5.      pozdravlja napredek pri boljšem upravljanju nadomestil in ugotovitev Računskega sodišča, da so bili uvedeni ukrepi učinkoviti; pozdravlja dejstvo, da nadzornik namerava še naprej izboljševati svoj sistem pravočasnega spremljanja in kontrole;

6.      poziva nadzornika, naj tudi v prihodnje spremlja upravljanje nadomestil in izboljša stopnjo učinkovitosti;

7.      na podlagi prošnje iz lanskega leta prosi nadzornika, naj doda podrobne podatke o tem, kako sta nedavna vključitev strukturnih sprememb in izvajanje elektronskega sistema vodenja primerov vplivala na prihranek stroškov;

8.      opozarja, da so se z Lizbonsko pogodbo povečale pristojnosti nadzornika, saj se je varstvo podatkov razširilo na vsa politična področja Unije;

9.      je seznanjen z reorganizacijo sekretariata nadzornika in posledično ustanovitvijo nove enote IKT; zahteva, da se ga obvešča o tem, kako ta reforma vpliva na proračun;

10.    potrjuje, da so bila priporočila Parlamenta glede razrešnice vključena v letno poročilo o dejavnostih;

11.    poziva nadzornika, naj izvede priporočila službe Komisije za notranjo revizijo (IAS); pričakuje, da se bo z izvedbo teh priporočil izboljšala učinkovitost oddelkov za logistiko in človeške vire;

12.    pričakuje, da bo obveščen o polni operativnosti sistema, ki opredeljuje ključne kazalnike uspešnosti in načrt za sistem primerjalne analize iz leta 2012; poziva nadzornika, naj v poročilu o letnih dejavnostih naslednje leto podrobno oceni izboljšave, dosežene s tem sistemom;

13.    poziva nadzornika, naj še naprej obvešča Odbor za proračunski nadzor o tem, kako se izvajajo priporočila, opredeljena v resolucijah Parlamenta o razrešnicah;

14.    na podlagi zahteve iz lanskega leta poziva nadzornika, naj naslednjemu letnemu poročilu o dejavnostih priloži izčrpno tabelo vseh človeških virov, ki jih ima na razpolago, razdeljeno po kategoriji, razredu, spolu in narodnosti;

15.    poziva nadzornika, naj sodeluje s preostalimi institucijami, da bi našli enotno metodologijo za predstavitev stroškov prevajanja in tako poenostavili analizo in primerjavo stroškov;

16.    pozdravlja podpis sporazuma o ravni storitve s službo Komisije za notranjo revizijo in pričakuje, da bodo rezultati te pogodbe izčrpno predstavljeni v letnem poročilu o dejavnostih;

17.    v splošnem meni, da bi se bilo treba dodatno osredotočiti na vzpostavitev dobrega finančnega poslovodenja nadzornika, in sicer gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti pri porabi sredstev za izvajanje njegovih pristojnosti;

18.    poziva Računsko sodišče, naj v naslednje letno poročilo vključi pregled nadaljnjih ukrepov nadzornika na podlagi priporočil, ki jih je Parlament podal v tej resoluciji.

24.2.2014

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Pripravljavka mnenja: Véronique Mathieu Houillon

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.      z zadovoljstvom ugotavlja, da pri reviziji ni bilo ugotovljenih večjih pomanjkljivosti glede tem, izbranih za Evropskega nadzornika za varstvo podatkov;

2.      pozdravlja napredek, ki ga je Računsko sodišče opazilo pri boljšem upravljanju nadomestil, in njegovo ugotovitev, da so bili uvedeni ukrepi učinkoviti; pozdravlja tudi dejstvo, da namerava Evropski nadzornik za varstvo podatkov še naprej izboljševati svoj sistem, da bi omogočil pravočasno spremljanje in nadzor;

3.      v splošnem meni, da bi se moral Evropski nadzornik za varstvo podatkov še naprej osredotočati na revizijo dobrega finančnega poslovodenja, in sicer gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti pri uporabi razpoložljivih sredstev za izvajanje pristojnosti.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

12.2.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou), Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides), Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.3.2014

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panajotova (Monika Panayotova), Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

(1)

      UL L 56, 29.2.2012.

(2)

       UL C 334, 15.11.2013, str. 1.

(3)

      UL C 331, 14.11.2013, str. 1.

(4)

       UL C 334, 15.11.2013, str. 122.

(5)

      UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)

       UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)

      UL L 56, 29.2.2012.

(8)

       UL C 334, 15.11.2013, str. 1.

(9)

      UL C 331, 14.11.2013, str. 1.

(10)

      UL C 334, 15.11.2013, str. 122.

(11)

     UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(12)

      UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov