Betänkande - A7-0228/2014Betänkande
A7-0228/2014

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

21.3.2014 - (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Bogusław Sonik

Förfarande : 2013/2204(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0228/2014
Ingivna texter :
A7-0228/2014
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012[1],

–       med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)0570 – C7‑0281/2013)[2],

–       med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar[3],

–       med beaktande av revisionsförklaringen[4] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet för budgetåret 2012 som avgetts av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[5], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[6], särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–       med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0228/2014).

1.      Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska datatillsynsmannens budget för budgetåret 2012.

2.      Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

(COM(2013)0570 – C7‑0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012[7],

–       med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2012 (COM(2013)00570 – C7‑0281/2013)[8],

–       med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2012, samt de granskade institutionernas svar[9],

–       med beaktande av revisionsförklaringen[10] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet för budgetåret 2012 som avgetts av revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[11], särskilt artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[12], särskilt artiklarna 164, 165 och 166,

–       med beaktande av sina tidigare beslut och resolutioner som rör ansvarsfrihetsförfarandet,

–       med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0228/2014).

1.      Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsats att betalningarna i sin helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2012 för administrativa och andra utgifter för Europeiska datatillsynsmannen (nedan kallad datatillsynsmannen) var fria från väsentliga felaktigheter och att de granskade systemen för övervakning och kontroll av administrativa och andra utgifter var ändamålsenliga.

2.      Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten i sin årsrapport för 2012 fastslår att man inte funnit några betydande brister med avseende på de granskade områden som rörde personalresurser och upphandlingar för datatillsynsmannen.

3.      Europaparlamentet konstaterar att datatillsynsmannen under 2012 hade åtagandebemyndiganden som uppgick till totalt 7 624 090 EUR (7 564 137 EUR för 2011), och att utnyttjandegraden för dessa anslag var 89,69 procent (85,03 procent för 2011). Parlamentet betraktar detta som en positiv utveckling men efterlyser ytterligare åtgärder för att förbättra utnyttjandegraden och begär att genomförda ändringar ska följas upp.

4.      Europaparlamentet betonar att datatillsynsmannens budget är rent administrativ. Parlamentet konstaterar att utnyttjandegraden uppgår till 93,18 procent för utgifter för personer som arbetar med institutionen (Avdelning 1) och till 100 procent för utgifter för byggnader, möbler, utrustning och diverse driftsutgifter (Avdelning 2). Parlamentet gratulerar datatillsynsmannen till 2012 års resultat.

5.      Europaparlamentet välkomnar den förbättrade förvaltningen av ersättningar och revisionsrättens konstaterande att de vidtagna åtgärderna varit effektiva. Parlamentet ser även positivt på att datatillsynsmannen har för avsikt att fortsätta att förbättra sitt system för övervakning och kontroll i god tid.

6.      Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att fortsätta övervaka förvaltningen av ersättningar och förbättra sin resultatnivå.

7.      Efter förra årets uppmaning begär parlamentet att datatillsynsmannen ska inkludera detaljerad information om vilken effekt strukturella förändringar och införandet av det elektroniska systemet för ärendehantering har haft på kostnadsbesparingarna.

8.      Europaparlamentet påminner om att Lissabonfördraget gav datatillsynsmannen större befogenheter i och med att dataskyddet utvidgades till alla EU:s politikområden.

9.      Europaparlamentet noterar att datatillsynsmannens sekretariat har genomgått en omorganisation, och att en ny IKT-enhet har inrättats som en följd av detta. Parlamentet begär att få information om budgetkonsekvenserna av denna reform.

10.    Europaparlamentet konstaterar att parlamentets rekommendationer om ansvarsfrihet har förts in i den årliga verksamhetsrapporten.

11.    Europaparlamentet uppmanar med kraft datatillsynsmannen att genomföra rekommendationerna från kommissionens tjänst för internrevision. Parlamentet förväntar sig att enheterna för logistik och personal effektiviseras i och med genomförandet av rekommendationerna.

12.    Europaparlamentet förväntar sig att bli informerat om att systemet som fastställer centrala resultatindikatorer och den plan för ett system för riktmärken som upprättades 2012 är helt i drift. Parlamentet uppmanar datatillsynsmannen att ingående analysera de förbättringar som uppnåtts med hjälp av detta system i sin nästa årliga verksamhetsrapport.

13.    Europaparlamentet uppmanar datatillsynsmannen att fortsätta informera parlamentets budgetkontrollutskott om uppföljningen av de rekommendationer som fastställs i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner.

14.    Efter förra årets uppmaning begär Europaparlamentet att datatillsynsmannen i nästa årliga verksamhetsrapport inkluderar en uttömmande tabell över all personal som datatillsynsmannen har till sitt förfogande, uppdelad per kategori, lönegrad, kön och nationalitet.

15.    Europaparlamentet uppmanar datatillsynsmannen att samarbeta med andra institutioner för att komma fram till en enhetlig metod för att presentera översättningskostnaderna i syfte att göra det enklare att analysera och jämföra kostnaderna.

16.    Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av ett tjänstenivåavtal med kommissionens tjänst för internrevision och förväntar sig att resultaten av detta avtal redovisas grundligt i den årliga verksamhetsrapporten.

17.    Europaparlamentet anser rent allmänt att datatillsynsmannen bör ägna särskild uppmärksamhet åt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning, dvs. att använda sina anslag ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt vid utförandet av sina uppgifter.

18.    Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att i sin nästa årsrapport redovisa en granskning av datatillsynsmannens uppföljning av parlamentets rekommendationer i denna resolution.

24.2.2014

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen

(COM(2013)0570 – C7-0281/2013 – 2013/2204(DEC))

Föredragande: Véronique Mathieu Houillon

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar att granskningen inte visade på några betydande brister på de områden som granskades vid Europeiska datatillsynsmannen.

2.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som revisionsrätten konstaterat när det gäller bättre förvaltning av tillägg och det faktum att de vidtagna åtgärderna har varit effektiva. Parlamentet noterar även med tillfredsställelse att Europeiska datatillsynsmannen avser att fortsätta att förbättra systemet så att övervakningen och kontrollen sker i tid.

3.  Europaparlamentet anser rent allmänt att Europeiska datatillsynsmannen bör fortsätta att fokusera på kontrollen av den sunda ekonomiska förvaltningen, särskilt för att se om datatillsynsmannen på ett ekonomiskt, effektivt och framgångsrikt sätt har använt de anslag som den har haft till sitt förfogande för att fullgöra sina skyldigheter.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

12.2.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.3.2014

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Inés Ayala Sender, Zuzana Brzobohatá, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Monika Panayotova, Crescenzio Rivellini, Paul Rübig, Bogusław Sonik, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer, Derek Vaughan

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Amelia Andersdotter, Philip Bradbourn, Esther de Lange, Vojtěch Mynář, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Barbara Weiler

 • [1]  EUT L 56, 29.2.2012.
 • [2]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [3]  EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [4]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [5]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [6]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [7]  EUT L 56, 29.2.2012.
 • [8]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 1.
 • [9]  EUT C 331, 14.11.2013, s. 1.
 • [10]  EUT C 334, 15.11.2013, s. 122.
 • [11]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
 • [12]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.