Menetlus : 2013/2238(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0232/2014

Esitatud tekstid :

A7-0232/2014

Arutelud :

PV 02/04/2014 - 24
CRE 02/04/2014 - 24

Hääletused :

PV 03/04/2014 - 7.38
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0314

RAPORT     
PDF 166kWORD 100k
21.3.2014
PE 521.668v02-00 A7-0232/2014

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega,(1)

–   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)(4), eriti selle artiklit 64,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–   võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A7-0232/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2012. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega,(7)

–   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(8), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)(10), eriti selle artiklit 64,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–   võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A7-0232/2014),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa

(C7‑0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–   võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega,(13)

–   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(14), eriti selle artiklit 185,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(15), eriti selle artiklit 208,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)(16), eriti selle artiklit 64,

–   võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(17),

–   võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(18), eriti selle artiklit 108,

–   võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid ja resolutsioone,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–   võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A7-0232/2014),

A. arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „asutus”) finantsaruannete kohaselt oli asutuse 2012. aasta lõplik eelarve 15 655 000 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 46,76 % suurust kasvu; arvestades, et see kasv on tingitud sellest, et asutus loodi alles hiljuti;

B.  arvestades, et 2012. aastaks asutuse eelarvele ettenähtud liidu rahalise toetuse kogusumma oli 5 484 109,07 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 28,52 % suurust kasvu;

C. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

1.   tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli peamisi tegutsejaid asutuse (nagu ka Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) loomisel, mis on üks kolmest Euroopa majandus- ja finantsjärelevalveasutusest, mis asuvad endiselt alles ülesehitamise etapis; on seetõttu seisukohal, et Euroopa tasandil koordineerimine vajab veel parandamist;

2.   arvab, et asutuse roll kindlustus- ja edasikindlustusasutuste turvalisuse ja usaldatavuse edendamisel ning kindlustatud isikute ja pensioniskeemi liikmete huvide kaitsmisel on Euroopa majanduse elavdamiseks ning püsivate töökohtade ja majanduskasvu loomiseks ülioluline;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

3.   peab tervitatavaks asjaolu, et 2013. aasta septembriks oli asutus lõpule viinud kaks parandusmeedet, mida kontrollikoda oli soovitanud oma 2011. aasta kommentaarides; tuletab meelde, et see protsess tuleb täielikult lõpule viia; märgib, et parandusmeetmete võtmine on pooleli ja neid on igal juhul vaja;

4.       võtab asutuse esitatud andmete alusel teadmiseks, et aastatel 2012–2013 kehtestas asutus sisemenetluste kohta mitu meedet, et tagada II jaotise (halduskulud) kulukohustuste täitmise piisav määr, ning nende ja muude meetmete tulemusel oli kõnealuse jaotise eelarve täitmise määr 2012. aastal 95,37 % ning 2013. aastal 92,02 %, samas kui III jaotise kulukohustuste täitmise määr oli 2012. aastal 99,21 % ja 2013. aastal 98,77 %;

5.   võtab teadmiseks, et asutus võttis 19. novembril 2013. aastal vastu järelevalvenõukogu ja juhatuse liikmete huvide konfliktide lahendamise uue eeskirja ning tegevdirektor võttis sarnase eeskirja vastu ka alaliste ja lepinguliste töötajate kohta; märgib, et mõlemad eeskirjad sisaldavad selgeid nõudeid deklaratsioonide, huvide konflikti ja rikkumise määratluste, aga ka halduskorra ja karistuste kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

6.   märgib, et eelarveaastal 2012 tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli kogu eelarve täitmise määr 90,63 %; märgib murega, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 67,21 %;

7.   rõhutab, et asutusele usaldatud lisaülesannete ning veel kokkuleppimist vajavates seadusandlikes ettepanekutes kavandatud tulevaste ülesannete täitmiseks on vaja suurendada eelarvet ja töötajate arvu, et asutus saaks nõuetekohaselt täita oma järelevalverolli; peab seda ülimalt oluliseks, sest asutuse ülesanded on tõenäoliselt suurenemas; märgib, et tõhususe suurendamiseks peaksid töötajate arvu kasvule eelnema või sellega kaasnema võimaluse korral ratsionaliseerimismeetmeid, nagu ümberpaigutamine;

8.   täheldab, et asutuse praegune rahastamiskord, mis põhineb mitmel rahastamisallikal, on jäik, tekitab halduskoormust ja võib seada ohtu asutuse sõltumatuse;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

9.   peab kahetsusväärseks, et 2013. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli III jaotise puhul (tegevuskulud) väga kõrge, st 79% koguassigneeringutest; võtab teadmiseks, et see on peamiselt ühe IT hankemenetluse keerukuse ja pika kestuse tagajärg ning kõnealune hankeleping summas 2 200 000 eurot sõlmiti kavakohaselt detsembris 2012; märgib, et 2013. aastal oli 2012. aasta III jaotise ülekantud assigneeringute täitmise määr 95 %;

Ümberpaigutused

10. märgib rahuloluga, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

11. märgib rahuloluga, et asutus on kehtestanud tegevuskava hankemenetluste parandamiseks, et need oleksid täielikult kooskõlas ELi hanke-eeskirjadega;

12. peab kahetsusväärseks, et üks finantsandmebaasi kavandamisega seotud leping jagati neljaks osaks (igaüks 60 000 eurot) ja kõigi osade kohta sõlmiti leping kahe ettevõttega ilma hankemenetlust kasutamata; on seisukohal, et sama projekti jaoks hangitavate teenuste koguväärtust (240 000 eurot) arvestades oleks tulnud kohaldada avatud või piiratud menetlust ning seega ei ole teenuste ostu puudutavad kulukohustused ja maksed eeskirjadega kooskõlas;

13. eeldab eelkõige eespool nimetatud hankemenetluste valguses, et kõik asjakohased töötajad on nüüdseks saanud vastava väljaõppe, et nad suudaksid täielikult rakendada uut finantsmäärust ja otsustada näiteks selle üle, millal võib lepinguid osadeks jagada ja millal mitte;

14. märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes asutuse töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15. peab kiiduväärseks asjaolu, et asutus on nüüdseks vastu võtnud oma huvide konfliktide haldamise poliitika ja eeskirjad järelevalvenõukogu ja juhatuse liikmete, aga ka personali ja lepinguosaliste jaoks; märgib, et asutus võttis 2011. aastal vastu eetikaeeskirjad ning nägi oma sidusrühmade kogude ja apellatsiooninõukogu jaoks ette võimalike huvide konfliktide lahendamist käsitlevad konkreetsed sätted; palub, et asutus teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni, kas ta kavatseb läbi vaadata oma eetikaeeskirjad vastavalt komisjoni suunistele huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta ELi detsentraliseeritud asutustes;

16. peab kiiduväärseks asjaolu, et asutus tegeleb praegu oma veebisaidi struktuuriga ja muu hulgas eraldi veebilehe loomisega huvide konfliktide kohta; märgib, et juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid ei ole avalikult kättesaadavad; palub asutusel see olukord kiiremas korras parandada;

Siseaudit

17. võtab asutuse esitatud andmete alusel teadmiseks, et 2012. aastal viis komisjoni siseauditi talitus läbi tulevaste aastate auditiprioriteetide põhjaliku hindamise, mille käigus määrati kindlaks kõige olulisemad riskid ning strateegiline auditikava aastateks 2013–2015, samuti esitati selles tulevaste audititeemade nimekiri; võtab teadmiseks, et asutus töötas välja tegevuskava, et tegeleda valdkondadega, kus on tuvastatud suur risk, ning kõnealuses kavas lepiti kokku siseauditi talitusega;

Sisekontrollimehhanismid

18. peab kahetsusväärseks, et kuigi mais ja juunis 2012 viidi läbi varade füüsiline kontroll, ei koostatud sellekohast aruannet; peab samuti kahetsusväärseks, et asutus ei ole kehtestanud menetlusi ega võtnud vastu suuniseid materiaalse põhivara füüsiliste kontrollide kohta;

19. võtab asutuse esitatud andmete alusel teadmiseks, et asutus on võtnud parandusmeetmeid, eelkõige on toimunud koolitused ja vastu on võetud varadega seonduvate menetluste dokumenteerimise suunised; kutsub asutust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni nimetatud suuniste rakendamisest ja parandusmeetmete tulemustest;

Tulemuslikkus

20.  nõuab, et asutus edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avalduvat mõju käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o         o

21.    viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile(19) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

21.2.2014

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(C7-0326/2013 – 2013/2238(DEC))

Arvamuse koostaja: Antolín Sánchez Presedo

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) loomise peamine tõukejõud ning et Euroopa järelevalveasutused on veel ikka ülesehitamise faasis, ning on sellega seoses seisukohal, et Euroopa tasandil koordineerimine vajab endiselt parandamist;

2.  arvab, et EIOPA roll kindlustus- ja edasikindlustusasutuste turvalisuse ja usaldatavuse edendamisel ning kindlustatud isikute ja pensioniskeemi liikmete huvide kaitsmisel on Euroopa majanduse elavdamiseks ning püsivate töökohtade ja majanduskasvu loomiseks ülioluline;

3.  tunnistab, et kontrollikoja arvates annab EIOPA raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides tõepärase pildi EIOPA finantsolukorrast 31. detsembri 2012. aasta seisuga ning et 31. detsembril 2012 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanne on kõigis olulistes aspektides seaduslik ja korrektne;

4.  peab tervitatavaks, et 2013. aasta septembriks oli EIOPA lõpule viinud kaks parandusmeedet, mida kontrollikoda oli soovitanud oma 2011. aasta kommentaarides; tuletab meelde, et see protsess tuleb täielikult lõpule viia; märgib, et parandusmeetmete võtmine on pooleli ja neid on igal juhul vaja;

5.  rõhutab, et EIOPA-le usaldatud lisaülesannete ning veel kokkuleppimist vajavates seadusandlikes ettepanekutes kavandatud tulevaste ülesannete täitmiseks on vaja suurendada eelarvet ja töötajate arvu, et EIOPA saaks täita oma järelevalverolli rahuldavalt; peab seda ülimalt oluliseks, sest järelevalveasutuste ülesanded on tõenäoliselt suurenemas, ja märgib, et tõhususe suurendamiseks tuleks enne personali võimalikku suurendamist või koos sellega võtta võimaluse korral ratsionaliseerimismeetmeid, nagu ümberpaigutamine;

6.  on jõudnud järeldusele, et EIOPA praegune rahastamiskord, mis põhineb mitmel rahastamisallikal, on jäik, tekitab halduskoormust ja võib seada ohtu EIOPA sõltumatuse, ning soovitab ja palub seetõttu, et komisjon looks ELi eelarvest rahastatava iseseisva eelarverea ning kaaluks EIOPA õigusaktide läbivaatamisel turuosaliste makstava tasu kehtestamist.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

0

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marino Baldini, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Klute, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Bas Eickhout, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Marta Andreasen

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2014

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

16

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Thomas Ulmer

(1)

     ELT C 365, 13.12.2013, lk 134.

(2)

     EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)

     ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

     ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(5)

     EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

     ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

     ELT C 365, 13.12.2013, lk 134.

(8)

     EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(9)

     ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

   ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(11)

   EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

   ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

   ELT C 365, 13.12.2013, lk 134.

(14)

   EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(15)

   ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(16)

   ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(17)

   EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(18)

   ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(19)

   Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika