RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012: performanțe, gestiune financiară și control

21.3.2014 - (2013/2256(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Petri Sarvamaa


Procedură : 2013/2256(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0237/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012: performanțe, gestiune financiară și control

(2013/2256(DEC)

Parlamentul European,

–   având în vedere Raportul din 26 septembrie 2013 al Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2011 (COM(2013)0668) și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei care însoțesc raportul în cauză (SWD(2013)0348 și SWD(2013)0349),

–   având în vedere Declarația comună din 19 iulie 2012 a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate,

–   având în vedere abordarea comună privind agențiile descentralizate ale UE, anexată la Declarația comună din 19 iulie 2012,

–   având în vedere Foaia de parcurs pentru acțiunile întreprinse ca urmare a abordării comune privind agențiile descentralizate ale UE, adoptată de Comisie la 19 decembrie 2012,

–   având în vedere raportul Comisiei referitor la progresele înregistrate în punerea în aplicare a abordării comune din 10 decembrie 2013,

–   având în vedere orientările Comisiei referitoare la prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în cadrul agențiilor descentralizate ale Uniunii Europene din 10 decembrie 2013,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Agențiile europene – calea de urmat” (COM(2008)0135),

–   având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2013 privind descărcarea de gestiune 2011: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE[1],

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[2], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului[3] (Regulamentul financiar”), în special articolul 208,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[4], în special articolul 96,

–   având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[5](„regulamentul financiar cadru ”), în special articolul 110,

–   având în vedere Raportul special nr. 15/2012 al Curții de Conturi intitulat „Gestionarea conflictelor de interese în cadrul unor agenții selectate ale UE”,

–   având în vedere rapoartele anuale specifice[6] ale Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale agențiilor descentralizate pentru exercițiul financiar 2012,

–   având în vedere studiul său intitulat „Oportunitatea și fezabilitatea instituirii de servicii comune de asistență pentru agențiile UE”, publicat la 7 aprilie 2009,

–   având în vedere Declarația sa din 18 mai 2010 privind eforturile Uniunii de combatere a corupției[7], Rezoluția sa din 15 septembrie 2011 referitoare la eforturile UE de combatere a corupției[8] și Comunicarea Comisiei privind combaterea corupției în UE (COM(2011)0308);

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0237/2014),

A. întrucât prezenta rezoluție cuprinde, pentru fiecare organism vizat de articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, observațiile orizontale care însoțesc deciziile de descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1271/2013 și cu articolul 3 din anexa VI la Regulamentul de procedură al Parlamentului European;

B.   întrucât numărul agențiilor a crescut considerabil în ultimul deceniu,

C. întrucât, ca parte a administrației Uniunii, agențiile trebuie să respecte cele mai înalte standarde, în special în materie de transparență,

Reflecție privind agențiile: o abordare comună

1.  reamintește importanța misiunilor îndeplinite de agenții și impactul acestora asupra vieții cotidiene a cetățenilor; reamintește faptul că principalul scop al creării agențiilor descentralizate a fost, în special, îndeplinirea de către acestea a unor sarcini de natură tehnică, științifică sau de monitorizare pentru a asista instituțiile Uniunii la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor sale; subliniază că rolul agențiilor executive este să ajute Comisia să gestioneze programele Uniunii în numele acesteia;

2.  recunoaște că un număr mare de agenții au fost create în domeniul de politică privind libertatea, securitatea și justiția, dar subliniază faptul că înființarea fiecărei noi agenții s-a bazat pe o nevoie reală; își exprimă convingerea că toate agențiile din acest domeniu de politică joacă un rol distinct și necesar, care furnizează o valoare adăugată europeană;

3.  recunoaște rolul ce le revine agențiilor în sprijinirea politicilor Uniunii de la faza de inițiere până la aplicarea lor; solicită ca aceste competențe și această capacitate să fie folosite într-o mai mare amploare în etapele corespunzătoare ale procesului politic al semestrului european; subliniază contribuția agențiilor la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

4.  consideră că, pentru a funcționa eficient și a-și valorifica resursele la maximum, agențiile trebuie să urmărească crearea de sinergii, să facă schimb de bune practici și să-și utilizeze în comun serviciile; salută accesul la serviciile puse la dispoziție de Comisie și consideră că se pot aduce noi îmbunătățiri în acest sens;

5.  reamintește că, în iulie 2012, Parlamentul, Consiliul și Comisia au adoptat o abordare comună privind agențiile descentralizate („abordarea comună”), un acord politic referitor la gestionarea și reformarea în viitor a agențiilor; salută încheierea acordului; atrage atenția, în special, asupra capitolului privind sediile agențiilor; solicită în acest sens să fie găsite rapid soluții pentru eventualele probleme legate de sediile agențiilor pentru a se asigura funcționarea fără perturbări a acestora;

6.  regretă că statele membre nu au reușit să încheie acorduri privind sediile cu zece agenții de pe teritoriile lor, inclusiv cu trei agenții din Franța și cu câte o agenție din Estonia, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Spania și Regatul Unit; își exprimă preocuparea că acest lucru ar putea avea consecințe grave pentru personalul agențiilor și invită statele membre implicate să încheie acordurile înaintea începerii următoarei proceduri de descărcare de gestiune;

7.  salută noile norme financiare simplificate aplicabile agențiilor și se așteaptă ca, în acest mod, agențiile să poată reduce costurile aferente personalului administrativ; invită Comisia să încurajeze agențiile să utilizeze opțiunea simplificării în ceea ce privește procedurile de recrutare, în cazurile în care procedura standard este întocmită pentru o organizație de mai mare anvergură și impune agențiilor o sarcină excesivă;

8.  salută rapoartele Curții de Conturi; recunoaște că rapoartele acestei instituții au devenit și mai cuprinzătoare decât în cursul ultimelor proceduri de descărcare de gestiune; încurajează Curtea de Conturi să dezvolte în continuare elementele de audit de performanță, atât în cadrul rapoartelor sale anuale de audit, cât și în cadrul rapoartelor speciale pe care le consacră agențiilor; încurajează Curtea de Conturi să monitorizeze și să prezinte un raport referitor la măsurile luate ca urmare a rapoartelor anterioare privind descărcarea de gestiune;

9.  invită Curtea de Conturi să includă în următorul său raport anual o analiză a acțiunilor întreprinse de agenții în urma recomandărilor formulate de Parlament în cadrul prezentei rezoluții;

Foaia de parcurs a Comisiei

10. salută Foaia de parcurs a Comisiei privind măsurile luate în urma abordării comune privind agențiile descentralizate ale UE („foaia de parcurs”) și invită toate părțile implicate să adopte ideile exprimate în cadrul acesteia;

11. sprijină principalele obiective ale Comisiei prezentate în foaia de parcurs, în special asigurarea unei guvernanțe mai echilibrate, o mai bună eficiență și responsabilitate a agențiilor și o mai mare coerență în modul de funcționare al acestora; salută acțiunile propuse în foaia de parcurs, în special în ceea ce privește raționalizarea consiliilor de administrație, eforturile de a crea sinergii între agenții și posibila fuziune a unora dintre acestea;

12. recunoaște că, din raportul Comisiei, reiese că serviciile acestei instituții și agențiile descentralizate au reușit să întreprindă o serie de acțiuni și, mai ales, că, la nivelul Comisiei, au fost elaborate dispoziții standard referitoare la crearea de noi agenții, orientări privind acordurile de sediu și, respectiv, prevenirea și gestionarea conflictelor de interese, precum și că, împreună cu agențiile, Comisia a elaborat un manual în domeniul comunicațiilor; constată că sunt în curs de îndeplinire o serie de sarcini, îndeosebi elaborarea unui model pentru rapoartele anuale consolidate în curs de întocmire și pentru orientările de evaluare;

13. invită Comisia să își continue eforturile și să prezinte un raport anual privind progresele înregistrate, prezentând, printre altele, un raport privind progresele în ceea ce privește finalizarea acțiunilor, punerea în aplicare a acțiunilor finalizate și rezultatele și eficacitatea acestora, precum și să prezinte o defalcare mai detaliată privind momentul și modalitatea în care agențiile descentralizate au contribuit la aceste acțiuni; solicită Comisiei să includă, de asemenea, o analiză a modului în care modificarea cerințelor în materie de raportare contribuie la simplificarea și la reducerea sarcinii administrative;

14. subliniază că, potrivit foii de parcurs, agențiilor le revine responsabilitatea de a se asigură că pe site-urile lor de internet se menționează faptul că sunt agenții ale Uniunii; ia act de faptul că mai multe agenții nu s-au conformat încă pe deplin (Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, Institutul European de Inovare și Tehnologie și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) și constată în plus că site-urile de internet ale agențiilor trebuie să asigure vizibilitatea atunci când se utilizează fonduri de la bugetul Uniunii, la fel ca și în cazul altor autorități publice, care au aceleași obligații;

Răspunderea democratică

15. atrage atenția asupra deosebitei diversități a rolurilor, funcțiilor și resurselor diverselor agenții care intră sub incidența procedurii uniforme de descărcare de gestiune aplicabile agențiilor; observă că, în anumite cazuri, cerințele misiunilor esențiale ale agențiilor nu se conformează cu ușurință sau în mod logic la procedura tradițională de descărcare de gestiune, în timp ce, în alte cazuri, asigurarea respectării procedurii uniforme a întâmpinat greutăți din cauza resurselor foarte limitate de personal și/sau a bugetului limitat și invită Curtea de Conturi să țină seama de aceste considerații în viitoarea sa activitate de audit;

16. reamintește că agențiile sunt independente și că Comisia le poate oferi îndrumare prin elaborarea unor orientări; consideră, cu toate acestea, că este la latitudinea agențiilor să decidă cu privire la acțiunile întreprinse în urma recomandărilor anterioare; consideră că singura instituție care poate discuta din punct de vedere politic cu privire la agenții este Parlamentul; este de părere, prin urmare, că sistemul de raportare către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune este extrem de important și ar trebui consolidat;

17. consideră că, pe baza modelului furnizat de raportul anticorupție, Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a include activitatea și performanțele instituțiilor și agențiilor Uniunii în următorul raport anual referitor la corupție;

18. consideră că, în ceea ce privește modul în care agențiile raportează autorității care acordă descărcarea de gestiune, răspunderea lor democratică ar trebui să cunoască un grad și mai important de raționalizare și apreciază că un sistem mai solid și mai bine structurat de raportare către Parlament ar prezenta beneficii pentru relația dintre Parlament și agenții; propune înființarea unui grup de lucru în acest sens, care să prezinte propuneri de îmbunătățire a sistemului de raportare, vizând atât agențiile, cât și Parlamentul;

19. consideră pozitivă tendința de concentrare într-o mai mare măsură a raportărilor pe eficacitate și pe rezultatele obținute; solicită consolidarea suplimentară a sistemului de raportare în acest sens, în vederea creșterii gradului de responsabilitate democratică a agențiilor;

20. solicită ca agențiile să își consolideze activitatea și raportările în materie de responsabilitate socială, ceea ce va duce la creșterea vizibilității pentru publicul larg a activităților desfășurate de acestea;

21. reamintește tuturor agențiilor obligația care le revine de a transmite autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport elaborat de director, în care să se prezinte pe scurt numărul și tipul auditurilor interne efectuate de auditorul intern, recomandările formulate și modul în care s-a dat curs acestor recomandări, în conformitate cu articolul 72 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002;

22. solicită ca, înainte de 15 octombrie 2014, toate agențiile care fac obiectul procedurii de descărcare de gestiune aferente exercițiului 2012 să-și prezinte rapoartele privind acțiunile întreprinse în urma recomandărilor în conformitate cu dispozițiile de la articolul 110 alineatul (2) din RFC;

23. recunoaște că, pentru a reduce sarcina de raportare care le revine agențiilor, Comisia a anticipat faptul că, în conformitate cu noul RFC, agențiile vor putea oferi informațiile care le sunt solicitate în prezent în diferite contexte într-un mod raționalizat și consolidat, astfel încât să se asigure un grad mai ridicat de consecvență și comparabilitate între documentele prezentate de diversele agenții; constată că serviciile Comisiei lucrează în prezent împreună cu agențiile la elaborarea orientărilor privind modelul care trebuie urmat de rapoartele anuale consolidate de activitate care să respecte cerințele prevăzute de noul RFC și invită Comisia să se asigure că raportarea consolidată are drept efect simplificarea și reducerea sarcinii administrative;

24. recunoaște că Comisia întreprinde acțiunile care i-au fost solicitate în vederea unei mai bune coordonări a diverselor audituri, mai ales, că Serviciul de Audit Intern prezintă consiliilor de administrație ale agențiilor, spre aprobare, subiectele auditurilor și că activitatea de audit din cadrul fiecărei agenții necesită cinci zile lucrătoare pe an, în timp ce asupra calendarului se convine cu cel puțin patru săptămâni înainte, acesta fiind coordonat cu Curtea de Conturi;

25. subliniază importanța controlului parlamentar exercitat de către comisiile parlamentare competente asupra programelor anuale de activitate ale agențiilor; reamintește că această practică contribuie la asigurarea concordanței dintre programele de lucru și prioritățile politice efective și facilitează monitorizarea și controlul îndeaproape ale punerii în aplicare ale acestora; se așteaptă la o mai bună cooperare a agențiilor cu comisiile respective și cu Comisia, în conformitate cu Declarația comună din 19 iulie 2012 privind agențiile descentralizate, atunci când acestea își elaborează programele de lucru anuale;

Rolul de coordonator al rețelei de agenții

27. adresează felicitări Rețelei agențiilor Uniunii („Rețeaua”) pentru buna cooperare cu comisia parlamentară competentă și salută consolidarea acestei rețele; ia act cu satisfacție de disponibilitatea și de deschiderea de care au dat dovadă directorii agențiilor atunci când au fost contactați în contextul procedurii anuale de descărcare de gestiune;

28. salută faptul că Rețeaua a oferit Comisiei sugestii utile cu privire la modul în care își poate îmbunătăți serviciile oferite agențiilor în general, precum și recomandări mai precise cu privire la sistemul de contabilitate pe bază de angajamente (ABAC), la administrarea drepturilor financiare ale personalului agențiilor de către Oficiul de Administrare și Plată și la achiziții;

Problematici comune legate de gestiunea bugetară și financiară

29. constată cu îngrijorare că, la fel ca și în anii anteriori, Curtea de Conturi a identificat o serie de probleme care afectează mai multe agenții, îndeosebi în ceea ce privește:–

  deficiențele de la nivelul planificării bugetare,–

  posibilele conflicte de interese,–

  achizițiile și gestionarea contractelor,–

  lipsa de transparență sau de rigurozitate în cadrul recrutărilor,–

  reportări care nu sunt justificate de angajamente sau care sunt excesiv de ridicate;

–   deficiențe în verificarea operațiunilor aferente granturilor;

30. recunoaște că Comisia prevede să întreprindă noi acțiuni având drept scop elaborarea unui ghid referitor la planificarea internă și previziunile de venituri, la baza căruia să stea bunele practici în materie, pentru a ajuta agențiile să-și reducă ratele de reportare și de anulare, acolo unde este cazul, și așteaptă cu interes raportul Comisiei referitor la aceste aspecte, care urmează să fie prezentat în 2014;

31. recunoaște, de asemenea, că Comisia a revizuit RFC aplicabil agențiilor descentralizate, aliniind acest text la noul Regulament financiar, rezolvând problemele recurente întâmpinate de agenții și de Comisie și punând în aplicare Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate și abordarea comună anexată la declarația comună menționată mai sus; constată că noul RFC se aplică începând din 2014 și raționalizează normele financiare în ceea ce privește gestionarea surplusurilor bugetare, sarcinile suplimentare încredințate agențiilor, auditul intern, cerințele de raportare, raportul anual de activitate, programul de lucru multianual și planul privind politica de personal, contabilitatea și plățile multianuale; constată cu satisfacție că, în cadrul revizuirii Statutului personalului, Comisia a propus mai multe modificări prin care se urmărește simplificarea;

32. subliniază importanța eficacității și transparenței în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și invită Curtea de Conturi, Consiliul, agențiile și Rețeaua să abordeze descărcarea de gestiune din această perspectivă; consideră totuși că accentul pus pe performanță nu se poate substitui regularității și bunei gestiuni financiare;

33. îndeamnă agențiile să își analizeze procesele administrative interne pentru a reduce cheltuielile administrative, care sunt în general prea ridicate în toate agențiile;

Posibilități de intensificare a cooperării și de fuziune a unor agenții

34. recunoaște că Comisia și agențiile au examinat cu atenție eventuale măsuri structurale de raționalizare a funcționării agențiilor în contextul resurselor financiare și umane limitate;

35. atrage atenția asupra faptului că bunele practici existente de generare de sinergii în rândul agențiilor cum ar fi memorandumurile de înțelegere și planurile de acțiune anuale conexe, proiectele comune de cercetare, evaluarea inter pares a proiectelor de rapoarte de cercetare, schimburile privind metodologia anchetei și consultările prealabile cu privire la programele de activitate, pentru a evita suprapunerile și repetarea activităților, generând astfel rezultate mai eficace, ar trebui să continue;

36. recunoaște că rezultatele unui studiu realizat de agenții cu privire la serviciile pe care le utilizează în comun indică faptul că acestea cooperează deja și că, prin creșterea nivelului de conștientizare, s-ar putea contribui la o și mai mare dezvoltare a respectivelor bune practici; salută bunul exemplu oferit, de exemplu, de Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (cu sediul la Lisabona), care își împarte structura de audit intern cu Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (cu sediul la Vigo), în timp ce Agenția Europeană a Căilor Ferate (cu sediul la Valenciennes) pregătește un acord privind utilizarea în comun, împreună cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (cu sediul la Paris), a serviciilor contabilului;

37. reamintește că propunerea Comisiei privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii, în care se sugerează fuzionarea Colegiului European de Poliție (CEPOL) cu Europol, ar fi putut permite realizarea de economii la capitolul costuri administrative (îndeosebi în ceea ce privește numărul de posturi din schema de personal) care ar fi putut fi redistribuite; ia act de faptul că propunerea a respectat pe deplin abordarea comună în analizarea fuzionării agențiilor pentru a genera sinergii și a se obține câștiguri de eficiență; constată totuși că propunerea Comisiei nu a asigurat nici Parlamentul, nici Consiliul că va avea loc o fuziune și că CEPOL va fi transferat la Haga; subliniază că în urma acestei decizii, trebuie asigurată funcționarea eficientă a agenției;

38. salută intenția Comisiei de a fuziona agențiile, în cazurile în care această măsură este adecvată, precum și voința sa de a continua evaluarea posibilităților de fuzionare a unora dintre agențiile existente și de a obține noi sinergii prin utilizarea în comun a unor servicii între agenții și între agenții și Comisie și de a analiza atent problema cheltuielilor inutile ocazionate de locațiile multiple aflate la distanță unele de celelalte și așteaptă cu interes noi propuneri în acest sens;

39. salută angajamentul asumat de Comisie de a evalua, în conformitate cu foaia de parcurs, potențialul de creare de sinergii între agenții în cazul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, al Fundației Europene de Formare, al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă și al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă;

40. solicită o cooperare mai strânsă între anumite agenții, în special în cazul deciziilor care afectează domeniul de competență al unei alte agenții; propune ca agențiile vizate să ajungă la un acord, cu implicarea părților interesate vizate, pentru a evita dispoziții legislative contradictorii; invită agențiile să informeze permanent comisiile responsabile ale Parlamentului în astfel de cazuri;

Gestionarea resurselor bugetare

41. reamintește că anualitatea este unul dintre principiile contabile de bază (unitate și exactitate, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, specificitate, bună gestiune financiară și transparență) și că ea este indispensabilă pentru a asigura o execuție eficientă a bugetului Uniunii; constată că agențiile descentralizate nu respectă întotdeauna pe deplin principiul anualității;

42. ia act de explicațiile agențiilor, care au semnalat dificultăți legate de evitarea reportărilor în ceea ce privește cheltuielile operaționale; consideră totuși că, într-o serie de cazuri, mai sunt posibile îmbunătățiri, îndeosebi prin intermediul unei mai bune gestiuni a creditelor de angajament, al îmbunătățirii planificării interne și a previziunilor de venituri și al unei discipline bugetare mai stricte;

43. recunoaște că, în conformitate cu foaia sa de parcurs, Comisia va evalua serviciile pe care le pune la dispoziția agențiilor pe baza observațiilor primite din partea acestora și, dacă este necesar, le va îmbunătăți, clarifica, extinde sau adapta;

44. recunoaște că în cadrul Comisiei se poartă dezbateri pe marginea unui regulament de modificare a onorariilor și taxelor într-un mod care să permită Agenției Europene de Siguranță a Aviației (EASA) să-și organizeze activitatea pe durata unui proiect evitând totodată excedentele sau deficitele pe termen mediu/lung; constată că Comisia va reexamina modalitățile de reducere a reportării creditelor care provin din veniturile obținute din certificare prin revizuirea cu regularitate a nivelului onorariilor și taxelor;

45. ia act de poziția Comisiei conform căreia există puține dovezi care să justifice crearea unui fond de rezervă pentru agențiile care se autofinanțează parțial și de propunerea sa de a se menține practica actuală; consideră totuși că această soluție nu este satisfăcătoare în situația dată;

46. îi reamintește Comisiei că Regulamentul financiar nu este adecvat pentru agențiile care produc excedente; subliniază că este esențial să se examineze, în contextul revizuirii, modalități de soluționare a acestei probleme, de exemplu, prin crearea unui fond de rezervă limitat;

47. îndeamnă consiliile de administrație ale agențiilor cofinanțate integral sau parțial din taxe să se asigure că stabilirea cuantumului acestor taxe se face în mod transparent și că furnizarea serviciilor se realizează cât mai eficient posibil, pentru a se oferi cel mai bun randament pentru taxele percepute;

48. reamintește că lipsa de flexibilitate din cadrul bugetului a fost semnalată cu titlu de deficiență de către anumite agenții, ceea ce indică faptul că s-ar putea realiza economii dacă ar exista suficientă flexibilitate de la un titlu la altul în cadrul bugetului; constată că noul RFC prevede norme identice celor aplicabile instituțiilor în temeiul Regulamentului financiar general: directorul unei agenții va avea posibilitatea de a efectua transferuri de credite în valoare de maximum 10% din creditele aferente exercițiului care figurează la rubrica în cadrul căreia se efectuează transferul de la un titlu la altul și, respectiv, fără limită între capitole sau între articole;

49. constată că unele agenții din domeniul libertății, securității și justiției sunt operaționale și că execuția bugetului lor depinde și de factori externi;

50. își reiterează solicitarea adresată tuturor agențiilor și întreprinderilor comune de a anexa în mod sistematic un formular standardizat privind publicarea conturilor lor anuale finale, care să conțină datele prezentate în rapoartele lor privind execuția bugetului și în rapoartele privind gestiunea financiară și bugetară; recomandă ca toate agențiile și întreprinderile comune să pună la dispoziție acestei informații sub o formă cuprinzătoare, ușor accesibilă de către utilizatori și într-un climat de transparență (de ex., sub formă de fișiere Excel și/sau CSV), pentru a facilita comparațiile dintre execuțiile lor bugetare și a permite astfel Parlamentului și opiniei publice să efectueze o comparație globală între cheltuielile lor;

51. recunoaște că noul RFC include o serie de dispoziții care ar trebui să simplifice normele aplicabile agențiilor, îndeosebi cele privind rapoartele anuale consolidate de activitate, un document unic de programare care să cuprindă componente anuale și multianuale, precum și, în cazurile în care s-ar putea obține un raport cost/eficiență avantajos, posibilitatea de a utiliza în comun sau de a transfera servicii orizontale (îndeosebi contabilitatea);

Performanță

52. recunoaște că, potrivit Rețelei, fiecare agenție și-a dezvoltat propriul sistem de gestionare a rezultatelor, utilizând experiența și schimbul de bune practici între agențiile din cadrul Rețelei, și că s-a constituit o subrețea specifică cu scopul de a se intensifica cooperarea dintre agenții în acest domeniu;

53. salută faptul că, la nivelul Comisiei, sunt în curs de elaborare orientări referitoare la evaluări și că, între 12 noiembrie 2013 și 25 februarie 2014, este în curs de desfășurare o consultare publică pe tema proiectului de orientări revizuite referitoare la evaluări, consultare în urma căreia Comisia preconizează că va adopta noi orientări până la jumătatea anului 2014; constată, de asemenea, că se lucrează în prezent la elaborarea de orientări în materie de indicatori de performanță adaptați pentru a se evalua rezultatele obținute de către directorii de agenții, că un prim proiect de astfel de evaluări a fost deja discutat cu agențiile și așteaptă cu interes să primească documentul finalizat la începutul anului 2014, conform previziunilor;

54. subliniază că întocmirea bugetului pe activități este în continuare principiul fundamental pentru stabilirea bugetului Uniunii; își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că, în raportul său anual din 2012, Curtea de Conturi a constatat că, pentru multe domenii bugetare ale UE, cadrul legislativ este complex și nu se pune suficient accentul pe performanță; salută măsurile luate de agenții pentru a se concentra într-o mai mare măsură pe raportarea cu privire la performanță;

55. solicită Curții de Conturi să prezinte o evaluare a performanțelor și a rezultatelor agențiilor în timp util pentru reexaminarea din 2016 a cadrului financiar multianual, în vederea evaluării domeniilor în cazul cărora agențiile pot coopera mai bine sau pot chiar fuziona, precum și a posibilității ca unele agenții să fie închise sau să continue într-o altă structură instituțională mai eficientă din punctul de vedere al costurilor;

Independența

56. subliniază importanța independenței agențiilor; reamintește că agențiile ar trebui să fie în măsură să își îndeplinească în mod independent mandatul și regretă că, în prezent, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna; apreciază că direcțiile generale ale Comisiei ar trebui considerate drept partenere ale agențiilor;

57. recunoaște că agențiile contribuie la inițiative prin care se vizează creșterea eficacității, a rentabilității și a răspunderii acestora; ia act de rolul exercitat de reprezentanții Comisiei în consiliile de administrație ale agențiilor în sprijinirea acestui proces, de exemplu, prin monitorizarea punerii în aplicare a foii de parcurs în fiecare agenție în parte, prin revizuirea periodică și în detaliu a progreselor realizate și prin alertarea serviciilor centrale în caz de dificultăți, precum și prin contribuția adusă la asigurarea consecvenței activităților agențiilor cu obiectivele politicilor întregii Uniuni, inclusiv în ceea ce privește planificarea resurselor bugetare și umane;

Conflictele de interese și transparența

58. readuce în atenția agențiilor și a Comisiei Raportul special nr. 15/2012 al Curții de Conturi, care a fost elaborat în urma solicitării adresate de Parlament Curții de Conturi de a realiza o analiză cuprinzătoare a strategiilor aplicate de agenții pentru a gestiona situațiile în care este posibil să apară conflicte de interese;

59. invită Curtea de Conturi să monitorizeze progresele agențiilor în ceea ce privește gestionarea și prevenirea conflictelor de interese; își reiterează apelul lansat către Curtea de Conturi de a urmări în continuare evoluția situației în cauză incluzând în auditul său și alte agenții și de a-și prezenta constatările în cadrul unui viitor raport special referitor la această chestiune;

60. reamintește faptul că conflictele de interese reprezintă o cauză a corupției, a fraudei, a gestionării defectuoase a fondurilor și a resurselor umane, precum și o cauză a favoritismului și afectează negativ imparțialitatea deciziilor și calitatea muncii și subminează încrederea cetățenilor în instituțiile Uniunii, inclusiv în agenții;

61. reamintește că, în conformitate cu constatările Curții de Conturi din Raportul său special nr. 15/2012, la momentul finalizării activității de pe teren (octombrie 2011), niciuna dintre cele patru agenții selectate nu gestionaseră în mod adecvat situațiile de conflict de interese; constată că, în timp ce Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) au elaborat politici mai avansate de gestionare a conflictelor de interese, politicile aplicate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) au fost incomplete, iar AESA nu a adoptat nicio astfel de politică;

62. salută faptul că numeroase agenții au depus eforturi considerabile pentru a furniza informații cu privire la politicile și practicile lor în materie de conflicte de interese și recunoaște că în prezent sunt deja instituite numeroase bune practici, printre care salută în special, ca exemplu de bune practici ce poate fi urmat și de alte agenții, perioada de „neafectare” de un an, introdusă de AESA, în cursul căreia oricărei persoane nou-sosite în organizație nu i se alocă direct dosare cu care a lucrat în mod direct în cursul perioadei de cinci ani anterioare angajării;

63. recunoaște că la jumătatea anului 2012 AESA a adoptat un set cuprinzător de măsuri privind prevenirea și limitarea conflictelor de interese, printre care figurează, mai ales, adoptarea Codului de conduită pentru personalul AESA;

64. recunoaște că ECHA a oferit informații cu privire la punerea în aplicare a politicii sale de gestionare a conflictelor de interese în cadrul raportului privind măsurile luate în urma procedurii de descărcare de gestiune aferente exercițiului 2011 (în temeiul articolului 96 alineatul (2) din Regulamentul financiar al ECHA);

65. recunoaște că, începând din 2011, EFSA a depus eforturi pentru a-și consolida cadrul de evitare a eventualelor conflicte de interese, adoptând o politică revizuită privind independența și procesele decizionale științifice; constată totuși cu îngrijorare că, în pofida acestei revizuiri, procedura de evaluare a eventualelor conflicte de interese din cadrul EFSA este laborioasă și criticabilă și, în consecință, solicită EFSA să prezinte o procedură simplificată, care ar raționaliza procesul, fără a periclita totuși standardele stabilite recent privind depistarea și prevenirea conflictelor de interese;

66. recunoaște că au fost introduse și aplicate politici și proceduri privind conflictele de interese și în privința membrilor Consiliului de administrație, a membrilor și experților din cadrul comitetului științific și a personalului EMA;

67. readuce în atenție recomandarea Curții de Conturi, care invită toate instituțiile și organismele descentralizate ale Uniunii să examineze dacă recomandările Raportului special nr. 15/2012 sunt relevante și aplicabile în cazul lor; solicită agențiilor să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acest subiect înainte de sfârșitul anului 2014;

68. readuce în atenție Declarația comună interinstituțională din 19 iulie 2012 privind agențiile descentralizate, în special dispozițiile acesteia referitoare la tratarea și prevenirea conflictelor de interese (punctele 11 și 18) și la independența experților științifici (punctul 20);

69. recunoaște că, potrivit Comisiei, cadrul său juridic de ansamblu privind conflictele de interese este solid și în conformitate cu orientările în materie ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și că, potrivit Comisiei, nu este necesar niciun nou instrument juridic de ordin major, iar Comisia nu s-a angajat niciodată să prezinte propuneri legislative și nu intenționează să întreprindă acest demers în prezent;

70. constată cu satisfacție că, la 10 decembrie 2013, Comisia a adoptat orientări privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese adresate în mod expres agențiilor, în concordanță cu abordarea comună; orientările respective îi privesc pe unii membri ai consiliilor de administrație (directori executivi, experți, membri ai camerelor de recurs, membri ai personalului agențiilor, precum și pe unii beneficiari ai granturilor și contractelor Uniunii); constată că orientările respective urmăresc să servească drept referință pentru politicile care urmează să fie adoptate și puse în aplicare de fiecare agenție;

71. constată cu satisfacție că Comisia a luat în considerare și principalele recomandări adresate agențiilor în acest domeniu de către Parlament (în cadrul procedurii de descărcare de gestiune), de către Curtea de Conturi (în Raportul special nr. 15/2012), de către Ombudsman (cu ocazia vizitelor întreprinse la mai multe agenții în cadrul programului lansat în mai 2011) și de către Serviciul de Audit Intern al Comisiei (care este și auditor intern al agențiilor), precum și propriile norme de etică ale Comisiei;

72. recunoaște că Comisia a acționat în strânsă cooperare cu agențiile pe durata pregătirii orientărilor respective prin intermediul rețelei directorilor agențiilor Uniunii, care și-a adus o contribuție utilă la acest proces;

73. consideră că, în urma publicării orientărilor Comisiei, ar putea fi necesar ca agențiile să-și reformuleze politicile de prevenire și gestionare a conflictelor de interese, pentru a le alinia fără nicio ezitare la orientările Comisiei și la recomandările Curții de Conturi; ia act de faptul că majoritatea agențiilor și-au planificat reevaluarea politicilor lor de prevenire și gestionare a conflictelor de interese pe baza acestor orientări și invită agențiile să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune, până la sfârșitul lui 2014, în acest sens și cu privire la măsurile luate pentru a da curs descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2012;

74. constată că experții naționali detașați, personalul extern și interimarii nu sunt menționați în mod specific în orientări; solicită agențiilor să țină cont de aceste categorii de personal la evaluarea și revizuirea politicilor lor în materie de conflicte de interese;

75. se așteaptă ca Comisia să realizeze o evaluare constantă a efectelor orientărilor puse în aplicare și să le adapteze în consecință, după cum consideră de cuviință, în funcție de rezultatele respectivei evaluări; reamintește Comisiei să aibă în vedere necesitatea menținerii unui echilibru adecvat între riscuri și beneficii în ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, pe de o parte, și obiectivul obținerii celei mai bune consultanțe științifice posibile, pe de altă parte;

76. regretă faptul că declarațiile de interese și CV-urile majorității membrilor consiliilor de administrație, ale cadrelor de conducere și ale experților externi și interni ai agențiilor nu sunt în continuare puse la dispoziția publicului; își reiterează opinia potrivit căreia un nivel înalt al transparenței reprezintă un element esențial al reducerii riscurilor legate de conflictele de interese; prin urmare, solicită agențiilor care nu au făcut încă acest lucru să pună la dispoziție pe site-ul lor de internet, până la 1 decembrie 2014, politica și/sau acordurile lor privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și normele de punere în aplicare ale acestora, precum și lista membrilor consiliului de administrație respectiv, a personalului de conducere, a experților externi și interni, împreună cu declarațiile de interese și CV-urile acestora;

Sistemul de control intern și combaterea fraudelor

77. recunoaște că, în noul RFC, au fost clarificate modalitățile și rolurile funcțiilor de control intern și ale serviciilor de audit intern ale agențiilor, îndeosebi în ceea ce privește rolurile Serviciului de Audit Intern și, respectiv, al structurilor de audit intern (IACs); constată că noul RFC anticipează coordonarea activității și schimbul de informații dintre IACs și IAS și că acesta înlocuiește, de asemenea, obligația desfășurării unui audit IAS în fiecare agenție și în fiecare an cu o abordare bazată pe riscuri;

78. salută faptul că orientările referitoare la strategiile antifraudă ale agențiilor au fost elaborate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), ținând seama de contribuțiile primite din partea agențiilor, și că OLAF urma, de asemenea, să organizeze, în ianuarie 2014, două ateliere pentru agenții, pentru a le oferi sprijin suplimentar;

Resursele umane și procedurile de recrutare

79. recunoaște că, conform Comisiei, în cadrul revizuirii Statutului personalului, aceasta a propus revizuirea formulării de la articolul 110 din Statutul personalului, prin care se vizează simplificarea și flexibilitatea în ceea ce privește normele adoptate pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți;

80. readuce în atenția Comisiei îngrijorarea exprimată cu privire la faptul că procedurile de recrutare a personalului agențiilor au cauzat în mod regulat probleme încă de la crearea agențiilor și speră ca orientările Comisiei să abordeze această situație în viitor;

81. recunoaște că agențiile și-au elaborat propriile orientări pentru a se asigura că sunt garantate principiile consacrate în normele lor de punere în aplicare referitoare la angajarea de agenți temporari și de agenți contractuali și solicită Comisiei să poarte consultări cu agențiile cu ocazia elaborării orientărilor adresate acestora;

82. invită agențiile și Comisia să ajungă la un acord privind utilizarea structurilor create pentru gestionarea procedurilor disciplinare;

Autoritățile europene de supraveghere (AES)

83. recunoaște că, potrivit Comisiei, mecanismul principiului contribuției de echilibrare prevăzut în noul RFC respectă metodele de repartiție a fondurilor agențiilor cu finanțare mixtă și că, în trecut, aplicarea sa a asigurat echitatea și egalitatea de tratament între toți cotizanții la bugetul AES; pune sub semnul întrebării motivele pentru care memorandumul de înțelegere specific dintre AES și Comisie, care vizează să asigure elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea în condiții de eficiență a bugetului AES, nu a fost încă instituit;

84. ia act, în acest context, de intenția Comisiei de a crește gradul de transparență al întregii proceduri și de a clarifica în continuare în ce măsură aceasta a modificat solicitările introduse de agenții în proiectul de buget și motivele corespunzătoare începând cu proiectul de buget pentru 2014;

85. recunoaște că, în prezent, Comisia lucrează la evaluarea AES, care urma să fie finalizată în ianuarie 2014, și evaluează posibilitatea de a prezenta o propunere care să asigure finanțarea totală a bugetelor celor trei AES de la bugetul Uniunii;

Egalitatea între bărbați și femei

86. reiterează importanța instituirii de politici care să garanteze că femeile și bărbații beneficiază de o reprezentare adecvată în cadrul organelor de conducere ale agențiilor; le solicită directorilor executivi ai agențiilor să asigure egalitatea de gen între personalul agențiilor în ansamblu și între persoanele cu funcții de răspundere; de asemenea, solicită consiliilor de administrație ale agențiilor și Comisiei să sprijine principiul egalității de gen și să țină seama de strategia lansată de Comisie în 2010 pentru realizarea unui echilibru mai just între bărbați și femei în funcțiile de răspundere;

87. recunoaște că Comisia acordă atenție aspectelor legate de gen încă de la primele etape, precum și ulterior, pe durata procedurii de selecție; constată că această observație este valabilă în egală măsură în cazul procedurilor în care un director executiv este numit de către Comisie;

Sisteme informatice complexe

88. ia act de clarificarea oferită de Comisie cu privire la utilizarea sistemului său informatic central specializat în finanțe (ABAC), potrivit căreia: -

  peste 40 de entități externe utilizează ABAC, inclusiv ambele comitete,agenții tradiționale, întreprinderi comune și agenții executive;-

  atât entitățile externe, cât și departamentele interne ale Comisiei beneficiază de același nivel al serviciilor;-

  a fost instituit un mecanism de rambursare, în scopul de a se recupera costurile marginale aferente provizionării sistemului informatic și, aspect care merită subliniat, serviciilor asociate prestate;

-    autoritatea bugetară nu a pus mijloace bugetare la dispoziția Comisiei pentru a face față volumului de lucru ocazionat de sprijinul acordat entităților externe, în condițiile în care ABAC nu oferă nicio funcționalitate cu un grad înalt de adaptare care ar fi relevantă doar pentru programele verticale (de ex., fondurile structurale, FEAGA etc.); în mod similar, complexitatea și mentenabilitatea sistemului central nu pot fi compromise prin adăugarea unor solicitări specifice agențiilor;-

  Comisia este dispusă să poarte discuții cu privire la preluarea sarcinilor de contabilitate de la entitățile externe, în cazul în care o astfel de centralizare ar produce efecte de economie de scară, ar reduce riscul la adresa continuității activităților sau riscurile financiare și ar putea elibera resurse interne în favoarea unor sarcini cu un caracter operațional mai accentuat;

89. ia act cu îngrijorare de răspunsul Comisiei, potrivit căruia utilizarea de către agenții a sistemului de gestiune a resurselor umane al Comisiei (SYSPER 2) s-ar justifica din punct de vedere economic numai în măsura în care agențiile adoptă aceleași norme și procese ca și Comisia, întrucât, în caz contrar, adaptările tehnice și costurile de întreținere și reparație ar fi disproporționate comparativ cu câștigurile potențiale;

90. regretă faptul că Comisia nu oferă nicio soluție la dificultățile întâmpinate de agenții în ceea ce privește sistemele informatice complexe, cum ar fi ABAC și SYSPER2, din cauză că respectivele sisteme sunt proiectate pentru a răspunde mai degrabă necesităților Comisiei, decât celor ale agențiilor; salută acțiunile întreprinse de subrețelele care se ocupă de consecințele acestei probleme și îndeosebi de subrețeaua șefilor de administrație (ABAC și SYSPER2) și invită Comisia să coopereze mai îndeaproape cu agențiile în această privință;

91. consideră că publicarea datelor Uniunii permite realizarea de inovări, aduce beneficii considerabile economiei în ansamblul ei și sporește eficiența administrației; solicită ca datele agențiilor să fie puse la dispoziție permanent, într-o formă care permite citirea pe calculator și cu titlu gratuit, pentru a permite reutilizarea lor gratuită;

o

o o

92. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție agențiilor care fac obiectul prezentei proceduri de descărcare de gestiune, precum și Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

13.2.2014

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012: performanțe, gestiune financiară și control

(2013/2256(DEC))

Raportoare pentru aviz: Pervenche Berès

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază importanța prezentării în comisiile competente a proiectelor de programe anuale de lucru ale agențiilor înainte de adoptarea programului de lucru final; reamintește că această practică contribuie la asigurarea concordanței dintre programele de lucru și prioritățile politice efective și facilitează monitorizarea și controlul îndeaproape ale punerii în aplicare ale acestora;

2.  recunoaște rolul ce le revine agențiilor în sprijinirea politicilor UE de la faza de inițiere până la faza de punere în aplicare; solicită ca aceste competențe și această capacitate să fie folosite mai pe larg în etapele corespunzătoare ale procesului politic al semestrului european; subliniază contribuția agențiilor la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

3.  subliniază importanța unei cooperări strânse între agenții; atrage atenția asupra faptului că bunele practici de generare de sinergii în rândul agențiilor cum ar fi memorandumurile de înțelegere și planurile de acțiune anuale conexe, proiectele de cercetare comună, evaluarea inter pares a proiectelor de rapoarte de cercetare, schimburile privind metodologia anchetei și consultările prealabile cu privire la programele de lucru, care permit evitarea suprapunerilor și a repetării activităților, generând astfel rezultate mai eficace, trebuie să continue;

4.  atrage atenția asupra declarației comune privind gestiunea în viitor a agenților descentralizate și abordarea comună anexată la aceasta[9], în special asupra capitolului referitor la sediul agențiilor; solicită în acest sens să fie găsite rapid soluții pentru eventualele probleme legate de sediile agențiilor pentru a se asigura funcționarea neîntreruptă a acestora;

5.  își repetă apelul privind prezentarea mai armonizată și mai raționalizată a conturilor anuale care conțin o serie de elemente comune pentru a înlesni compararea acestora.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

13.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta Steinruck

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Paul Murphy, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Timothy Kirkhope, George Lyon, Jarosław Leszek Wałęsa

24.2.2014

AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012: performanțe, gestiune financiară și control

(2013/2256(DEC))

Raportoare pentru aviz: Véronique Mathieu Houillon

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Organe, oficii și agenții ale Uniunii din domeniul libertății, securității și justiției

1.  recunoaște numărul mare de agenții create în acest domeniu de politică, dar subliniază faptul că înființarea fiecărei noi agenții s-a bazat pe o nevoie reală; își exprimă convingerea că toate agențiile din acest domeniu de politică joacă un rol distinct și necesar, care furnizează o valoare adăugată europeană;

2.  încurajează toate agențiile să facă tot posibilul pentru a-și gestiona bugetele în mod responsabil și solicită în special îmbunătățirea planificării bugetare, care nu ar trebui să supraestimeze necesitățile; invită agențiile să vizeze un grad de transparență cât mai înalt;

3.  constată că unele agenții din domeniul libertății, securității și justiției sunt operaționale și că execuția bugetului lor depinde și de factori externi;

4.  invită agențiile și Comisia Europeană să ajungă la un acord privind utilizarea structurilor create pentru gestionarea cazurilor disciplinare;

5.  consideră, în general, că ar trebui pus în continuare un accent pe auditarea bunei gestiuni financiare a agențiilor, adică pe economia, eficacitatea și nivelul de performanță cu care agențiile și-au utilizat creditele în exercitarea responsabilităților lor;

6.  recomandă ca cel puțin rapoartele anuale de activitate ale agențiilor să fie făcute publice nu numai în limba engleză, ci și în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene, iar într-o primă etapă în limbile germană și franceză.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.2.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Kinga Gál, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Silvia Costa, Franco Frigo, Mariya Gabriel, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Salvador Sedó i Alabart, Sir Graham Watson

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Françoise Castex, Knut Fleckenstein, Anne E. Jensen, Luis Yáñez-Barnuevo García

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

17.3.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zuzana Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Monica Luisa Macovei, Jan Mulder, Eva Ortiz Vilella, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Markus Pieper

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Thomas Ulmer