Postup : 2014/0090(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0238/2014

Předložené texty :

A7-0238/2014

Rozpravy :

PV 02/04/2014 - 22
CRE 02/04/2014 - 22

Hlasování :

PV 03/04/2014 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0285

ZPRÁVA     ***I
PDF 480kWORD 72k
24. 3. 2014
PE 530.079v02-00 A7-0238/2014

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Paweł Zalewski

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

(COM(2014)0166 – C7‑0103/2014 – 2014/0090(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2014)0166),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0103/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0238/2014),

1.      přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.      vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj podporuje tento legislativní návrh beze změny a navrhuje, aby jej Parlament vzhledem k naléhavé situaci na Ukrajině schválil bez dalších úprav. Ukrajina v posledních měsících zažívá skutečně dramatický politický vývoj a její nová vláda potřebuje intenzivní a okamžitou pomoc Evropy, aby dokázala bojovat s vnějšími tlaky a překonat hospodářské a finanční obtíže.

Návrh Komise je známkou silné politické a hospodářské podpory Ukrajině, a aby zcela splnil svůj účel, musí být spolutvůrci právních předpisů rychle přijat v prvním čtení, aby mohl být rychle schválen a prováděn. Jednostranné obchodní preference jsou mocným nástrojem EU (jak se v minulém roce ukázalo v případě moldavského vína) a základním kamenem souboru opatření na pomoc Ukrajině, který dne 5. března Komise představila a Rada dne 6. března podpořila.

Návrh je velmi užitečný a velmi uvážlivý. Prostřednictvím přechodného a jednostranného snížení překážek obchodu (ať už cel, kvót nebo celních kvót) na dovoz ukrajinského zboží do EU na úroveň oboustranně schválenou v rámci prohloubené a komplexní zóny volného obchodu EU-Ukrajina pomůže návrh ukrajinským společnostem zvýšit objem jejich vývozu a rozšířit jejich vývozní destinace. Tyto jednostranné preference tedy Ukrajině pomohou ušetřit v příštích měsících řádově stovky milionů eur. (Komise odhadla, že díky prohloubené a komplexní zóně volného obchodu ušetří ukrajinští vývozci v důsledku snížení dovozních cel EU částku 487 milionů EUR ročně, což představuje odstranění 98,1 % obchodní hodnoty cel).

Díky tomu se zlepší nestabilní platební bilance Ukrajiny, země získá více cizí měny, což přispěje k obnově hospodářské a finanční stability a sníží riziko devalvace místní měny. Bude-li EU jednat rychle a rozhodně, poskytne Ukrajině dobré vyhlídky na obnovení zdravého hospodářství a přípravu na podpis dohody o přidružení / prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu EU-Ukrajina.

Návrh je navíc velmi vyvážený: jeho účinnost je časově omezena a pro Ukrajinu stanoví minimální nároky, které musí splnit, aby mohla výhod jednostranných preferencí využívat. Opatření mají trvat až do podpisu a předběžného uplatňování prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, o níž obě strany začaly jednat dne 19. července 2012, nebo nejdéle do 1. listopadu 2014. Aby Ukrajina mohla těžit z výhod jednostranných preferencí, musí dodržovat pravidla původu, tedy prokázat, že vyvážené zboží skutečně pochází z Ukrajiny, a spolupracovat s EU s cílem předcházet rizikům podvodu. EU zachová rovněž obecná ochranná opatření pro případ, že by v důsledku liberalizace dovozu z Ukrajiny došlo k náhlému výraznému zvýšení dovozu do EU a byli tím závažně poškozeni výrobci EU v daném odvětví.


POSTUP

Název

Snížení nebo odstranění cel u zboží pocházejícího z Ukrajiny

Referenční údaje

COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)

Datum předložení EP

11.3.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

INTA

13.3.2014

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

AFET

13.3.2014

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

AFET

13.3.2014

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Paweł Zalewski

13.3.2014

 

 

 

Datum přijetí

20.3.2014

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

22

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Metin Kazak, David Martin, Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Henri Weber, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Emma McClarkin, Peter Skinner

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Zdravka Bušić, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Anna Ibrisagic, Marusya Lyubcheva, Iosif Matula, Horst Schnellhardt, Alda Sousa

Datum předložení

24.3.2014

Právní upozornění - Ochrana soukromí